LUCAS 21

1Jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́e³ Jesús hi³ toh² tsá² hánh³ quɨe³ hñu³ cuó² quioh²¹ cuáh³² chín¹ hi³ cue³² ñí¹con² Dió³². 2Ja³bí¹ ca³jɨ́en³² tsú² siáh³ jan² tsá²mɨ³ hnáɨ³ tia³mii² hi³ dí¹taunh³² tun³ cú¹dáɨn³ hñu³ cuó² jáun². 3Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ dí² la³ lá²: ―Jú¹ tson² cu³tí³ juo³ jná¹³ hnoh², hi³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ tsá² tia³mii² ó³² bíh¹ tɨ³ hliáun³ má²lɨ́²cué³² la³ cónh³ bíh¹ jɨ³lɨn² tsá² hánh³. 4Quí¹ la³jɨ́n³² tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́² cue³² la³ cun³ hi³ má²ziau³² quioh²¹ bíh¹, tɨ³la³ uá¹jinh¹ tia³mii² tsá²mɨ³ ó³², má²lɨ́²cué³² bíh¹ tsú² la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ raunh³²; quɨe³ hi³ jmɨ́¹ má²ma³hau³ hi³ ma³zian² bíh¹ tsú² quioh²¹. 5Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ zian² tsá² ná¹juáh²³ hi³ jlánh¹ re² ca³lɨ³ cuáh³² chín¹ cun³quionh³ quɨ́n¹ chú³² jniá³, jɨ³ la³ má²quionh³ la³jɨ́³² hi³ lɨ́¹ ca³cué³ tsáu² nɨ́². Jáun² Jesús ca³juáh³ la³ lá²: 6―Chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ hí¹ cá² máɨ³ quɨ́n¹ tiú²uú² ná¹juɨn¹ ñí¹ quɨ́n¹ raɨnh²¹; la³jɨ́³² bíh¹ juú¹ tsúnh¹³. 7Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨh³ tsá² hí³ Jesús, hi³ ca³juáh³: ―Hnú² Tɨ³², ¿lɨ́h³ lɨ́¹³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juah²¹ hnú² nɨ́²? ¿Ha³ dá² lánh³ rón³² lɨ³ lin¹ hi³ má²ja³quián³ lɨ́¹³ la³ jáun²? 8Jáun² Jesús ca³juáh³ la³ lá²: ―Hua³hín¹³ lɨ́n³² hnoh² jmu³ hi³ tiá² lɨ́¹ lɨ³can² náh². Quí¹ juóun³² lɨ́n³² tsáu² ja³táunh¹ hi³ ja³jmú³ hi³ lɨ́n³ la³juah²¹ dú¹ jná¹³, hi³ ja³juah²¹: “Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ Cristo”; hi³ juáh³ tsú² siáh³: “Né³² má²cá²chó³² jmáɨ¹”. Tɨ³la³ ha³ lɨ́² tanh³ hnoh² ta²¹ tsá² la³ hí³. 9Hi³ nɨ́¹ má¹ca³niéih² náh² hi³ zian² tsá² jmu² hniéi², hi³ tiáunh¹ tsáu² tiá³ siaun³² tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́², ha³ lɨ́² juenh³ náh². Quí¹ la³ jáun² ca³tɨ²¹ lɨ́¹³ bíh¹ la³ñí¹, tɨ³la³ jun³juáh¹³ má²tsa³hín³ yáh³ jaun³². 10Jáun² ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: ―Tsá² zian² cáun² hué³² jmu³ hniéi² quionh³ tsá² zian² hué³² siáh³, jɨ³ tsá² hɨ́n¹³ hué³² ñí¹ hliáun³ quiu³ tɨ́n³ siáh³ quionh³ tsá²ján² tsá²ján². 11Hi³ ñí¹ hliáun³ siáh³ qui³ jɨ́eh³ hué³² tiá³ lɨ́n³², hi³ lɨ³ zia³² siáh³ ho³cuóun³ jɨ³ hi³ hí³ tsáu¹ nɨ́² siáh³. Chi³cuú² siáh³ qui³ jnia³ hi³ cáu² hi³ jueh³². 12”Tɨ³la³ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ la³jɨ́³² hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́² má¹ná¹, má¹jáun² hɨ³ tsa¹ tsú² hnoh², hi³ zaunh³ tsú²; hi³ tsa³jau² tsú² hnoh² hñu³ cuáh³² quiú¹³ dí², hi³ tsa³ma³re² tsú². Jau³ tsú² hnoh² hi³ táuh³² tsú² hñu³mí¹ñí², hi³ tsa³jau² tsú² siáh³ hnoh² ta³ ñí¹ tsá² ná¹ho² jáɨ¹³ jɨ³ ta³ ñí¹ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ siáh³, cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 13Má¹jáun² má²lɨ́¹³ cuéh¹ hnoh² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 14Ñí¹ jɨ́²¹ la³ cháh¹³ náh² cáun² honh² bíh¹, hi³ tiá² quí¹ hnáuh¹³ náh² honh² hi³ he³ jáɨ¹³ cuá¹ngah³ náh² ta³ ñí¹ tsá² hí³. 15Quí¹ jná¹³ bíh¹ Tsá² cué¹³ jáɨ¹³ hi³ hléh¹³ hnoh² jmáɨ¹ jáun², hi³ jmu¹ jná¹³ siáh³ hi³ jnia³ jmɨ́¹ honh² náh²; ca³la³ hí¹ jan² tsá² hau² hnoh² tiú²uú² ñi³² ha³ lánh³ rón³² nga³ lɨ́¹³. 16Hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ ñeh² mí²ziúh² yáh³ hnoh² tsa³jɨenh³ hnoh² ñí¹ta²¹, jɨ³ tsá² jan² ñeh² mí²ziúh² náh² quiúnh¹ nɨ́², jɨ³ jun³ renh² náh², jɨ³ tsá² juónh³² náh² re² quiúnh¹ nɨ́² siáh³; hi³ ma³ jan² hnoh² jngah³ tsú² siáh³. 17Tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ lɨ³hau² hnoh² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 18Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, hí¹ cá² máɨh³² yáh³ jñú² chinh³² hnoh² tiá² lɨ́¹ tsa³háɨ³. 19Jáun² nɨ́¹juáh³ la³ má²nio² nɨ́² cáun² honh² hnoh², jáun² hián¹³ bíh¹ náh² hi³ lɨ́¹³ zian² náh² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 20”Nɨ́¹ má¹ca³jɨeh³ hnoh² hi³ juóun³² lɨ́n³² hliáu³ má²ná¹pɨ́² ná¹danh³² la³ cu³ la³ jéin³ juú² Jerusalén, jáun² má¹jáun² lɨ³ ñíh¹³ hnoh² hi³ má²janh² bíh¹ má²ja³² jmáɨ¹ hi³ tsa³hín³. 21Hi³ jáun² jmáɨ¹ jáun² má²hniáuh³² cuon³ tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea ñí¹ lɨ́³ máh³; hi³ tia³juɨ³² siáh³ cuɨ́¹ huén² tsá² zian² já¹ juú² Jerusalén, hi³ ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³tánh¹ tsá² tiáunh¹ ñí¹náɨ² tɨ³ já¹ juú². 22Quí¹ jmáɨ¹ jáun² cáun² jmáɨ¹ hi³ jlánh¹ ma³tson¹³ Dió³² tsáu² bíh¹, jmáɨ¹ hi³ hniáuh³² lɨ³tí³ ca³la³ jɨ́³² hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³². 23¡Jlánh¹ juo²³ tsá²mɨ³ tsá² ná¹quian² jon² jmáɨ¹ jáun², jɨ³ tsá² ná¹jan² dáɨn² tiúh²³ nɨ́² siáh³! Quí¹ jmáɨ¹ jáun² lɨ³ zia³² uu³mí²tsɨ³² huáh² tsɨ́³ cu³tí¹³ tá¹ cáun² hué³² lá², cáun² hi³ jlánh¹ ma³tso² tsá² hué³² lá² tsɨ́³. 24Jmáɨ¹ jáun² juóun³² bíh¹ tsáu² tsán¹³ ja¹ hniéi² jáun²; hi³ tsá² zian² hué³² ñí¹ hliáun³ siáh³ ma³tson¹³ tsá² hué³² lá². Hi³ tsá²cá²jo²¹ né³, ha³ zónh³² tsá² juú² Jerusalén lá², ca³la³ tɨ³ ñí¹ ca³tsɨ́n¹³ jmáɨ¹ hi³ cue³² Dió³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ la³ jáun². 25”Má¹jáun² jnia³ li²¹ chi³cuú², ñí¹ he¹ hiú², ñí¹ he¹ zɨ́h², jɨ³ ñí¹ haɨ²¹ chí¹jmaɨ²¹ nɨ́² siáh³. Má¹jáun² siáh³ hɨ́³² lɨ́n³² tsɨ́³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ tsa³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tsú² cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ tiá³ hen³ má¹cá²quɨ́h³² ma³ quin³² ma³ cun³ tsɨn¹ jmɨ́²miih²¹. 26Ca³la³ hi³ tánh³² tsɨ́³ tsú² hi³ hɨ³² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ né³bí¹ lɨ́¹³ ñí¹ hué²¹ lá²; quí¹ hí¹ ca³la³ tɨ³ pí³ hi³ jniá³ chi³cuú² yáh³ ru³ juá³. 27Hi³ jáun² má¹jáun² máh³ má²jɨ́en³² tsú² Jon² tsá²mɨ³cuóun² hi³ cuá¹jáunh²³ juɨ³² já¹ jnie² quionh³ pí³ hi³ cáu² hi³ jueh³² quioh²¹, hi³ lin¹ hi³ quien² lɨ́n³² tsú². 28Nɨ́¹ má¹ca³lɨ³liau³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́², jáun² háun¹ náh² nó¹ tianh³ hi³ ziáuh¹ náh² máh¹ chi³cuú², quí¹ má²ja³quián³ cu³tí³ bíh¹ liáun³ náh². 29Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús la³ nɨ́², ca³jmú³ siáh³ cáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² jɨe³ la³ cun³ lɨ́²³ hmá² sí² co², ho³ lɨ³ua³ cáun² hmá² siáh³ siáh³. 30Nɨ́¹juáh³ ca³jɨeh³ hnoh² hi³ hmá² jáun² má²ná¹hion² siáh³ mu²¹ zɨ́h³, hmóu³² bíh¹ hnoh² má²ná¹ñíh¹ hi³ má²janh² bíh¹ má²ja³² jmɨ́¹ ñí²hiú². 31Ja³bí¹ la³ jáun² bí¹ siáh³, nɨ́¹juáh³ má²jɨ́eh³² hnoh² hi³ má²lɨ́²³ la³jɨ́³² hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́², jáun² má²ñíh¹ náh² hi³ má²ja³quián³ bíh¹ jáunh¹³ jná¹³ hi³ já¹hó³² jáɨ¹³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Dió³². 32”Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ la³jɨ́³² hi³ nɨ́² lɨ́¹³, ñeh² bíh¹ hi³ hiá¹ tsán¹³ tsá² zian² jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá². 33Chau²¹ jmáɨ¹ tsa³hín³ la³jɨ́³² hi³ jnia³ chi³cuú², la³ má²quionh³ hngá¹máh³ lá², tɨ³la³ jáɨ¹³ quion²¹ jná¹³ má¹ná¹, tiá² tón³² jmáɨ¹ tsa³hín³ yáh³. 34”Hua³hín¹³ náh² jmu³, ha³ lɨ́² cué² náh² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ jlɨ́²¹ honh² náh² cun³quionh³ hi³ cú² hi³ húh²³ náh² hliáun³, jɨ³ hi³ ma³heinh²¹ náh² nɨ́², jɨ³ cun³quionh³ hi³ jlánh¹ hɨ³² honh² náh² ca³tɨ²¹ lánh³ zian² náh² ñí¹ hué²¹ lá² nɨ́² siáh³. Nɨ́¹juáh³ hi³ jmúh¹³ náh² hua³hín¹³, jáun² tiá² lɨ́¹ hiá¹han¹ hnoh² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ jáun², 35la³jmɨ́¹ tah³² cáun² liá³. Quí¹ ñí¹con² ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ chau²¹ jmáɨ¹ jáun². 36Jáun² tianh³ náh² hua³jan²¹, hi³ ná¹lienh¹ náh² Dió³², jáun² lɨ³ zia³² jáɨ¹³ hi³ liáun³ náh² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ né³bí¹ lɨ́¹³, hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹jnia¹³ náh² siáh³ ta³ ñí¹ Jon² tsá²mɨ³cuóun². 37Jáun² Jesús ca³ma³tɨn² tsáu² ta³ jma² hñu³ cuáh³² chín¹, hi³ nɨ́¹ má¹ca³niéi² jáun² né³, tɨ́² tsa³jnioh² tɨ³ máh³ míh¹ Olivos. 38Hi³ jáun² jɨ³lɨn² tsáu² tɨ́² tsá²táunh¹ hñu³ cuáh³² chín¹ ta³ hú²niéi² hi³ tɨ́² tsá²niéi³ jë¹ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\