LUCAS 23

1Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ja³taunh²¹ tsú² ca³la³ jɨ³lɨn², hi³ ja³jan² tsú² Jesús ta³ ñí¹ Pilato. 2Ñí¹ jáun² ca³ñí¹hna¹³ tsú², hi³ ca³ñí¹juah²¹: ―Tsá² lá² má²ca³tsanh²¹ jnoh¹, hi³ hlianh²³ tsú² tsá² zian² hué³² lá² quiú¹³ jnoh¹; hi³ juáh³ tsú² hi³ tiú²uú² ca³tɨ²¹ má¹hmah²¹ jnoh¹ hmah²¹ hi³ chi² tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹ juú² Roma ñí¹con² jnoh¹. Hi³ juáh³ siáh³, hi³ hnga² hí³ bíh¹ néh¹ ja³²lɨ³ quien², hi³ lɨ́n³ Cristo, tsá² lɨ́n³ re²¹. 3Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ Pilato: ―¿Hí¹ hnú² uá¹ lɨ́n³ nú² Re²¹ juo¹³ tsá² judíos? Jáun² Jesús ca³juáh³: ―Ján³, tson² bíh¹ la³ juáh³ hnú² nɨ́². 4Jáun² Pilato ca³záɨh³ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mi³jmú³, la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² tionh² ñí¹ jáun²: ―Hí¹ cáun² yáh³ tso³ quioh²¹ tsá² lá² tiá² choh¹ jná¹³. 5Tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, lɨ³mí¹ tiá³ ca³hléh³ bíh¹, hi³ ca³juáh³: ―Tsá² nɨ́² jlánh¹ quí² zaɨ³² tsɨ́³ tsáu². Ñí¹ ca³ma³liáu³² tsú² hi³ hɨeh³² tsáu², ca³ma³liáu³² tsú² la³ tɨ³ ja¹ tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea, hi³ ca³hɨ́eh³ siáh³ tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea, hi³ ca³la³ tɨ³ lá² siáh³ má²cuan². 6Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² jáun² Pilato jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³juáh³: ―¿Hí¹ tɨ³ Galilea hɨ́n¹³ tsá² lá²? 7Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tsú² hi³ tson² bíh¹ ñí¹ jáun² hɨ́n¹³ tsú², jáun² ca³zen³ dí² tsú² ñí¹con² Herodes, tsá² cuá¹chín¹ Galilea, quí¹hliá² jmáɨ¹ jáun² ti³tsóh³ jmɨ́¹ cuá³ Herodes hí³ já¹ juú² Jerusalén. 8Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² jáun² Herodes Jesús jlánh¹ ca³lɨ³ hiún² lɨ́n³² tsɨ́³; quí¹hliá² má²ngau³² jmáɨ¹ bíh¹ hi³ hu²¹ tsɨ́³ tsú² hi³ jɨ́en³² Jesús. Quí¹hliá² má²ca³náɨ³² tsú² hliáun³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús, hi³ jáun² cáun² jmɨ́¹ má²hu²¹ tsɨ́³ hi³ jɨ́e³ cáun² li²¹ bíh¹ tsú² hi³ jmu³ Jesús. 9Jáun² hliáun³ lɨ́n³² hi³ ca³ngáɨh³ dí², tɨ³la³ Jesús tiá² hi³ ca³juáh³ hí¹ cáun² yáh³. 10Jáun² la³jɨ́n³² mi³jmú³ quionh³ tɨ³² liei²¹ jlánh¹ ca³qui³ ca³chá³ tso³. 11Jáun² Herodes ca³jmúh³² Jesús, la³ má²quionh³ hliáu³ joh¹, la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² lɨ́¹ tsáu², hi³ cáun² lɨ́¹ ca³quí² ca³cónh³² dí² cú²nga¹, hi³ ca³quinh³ dí² cáun² hmɨh³² jlánh¹ chú³² jniá³, hi³ ca³jmú³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ quien² lɨ́n³² tsú². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³chanh³ dí² siáh³ ñí¹con² Pilato. 12Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³juónh³ Pilato re² quionh³ Herodes, quí¹ jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ ná¹háun³ bíh¹ tsú². 13Hi³ jáun² Pilato ca³ngɨh³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³, jɨ³ tsá²tan²¹ nɨ́² siáh³, la³ má²quionh³ tsá² juú², 14hi³ ca³záɨh³ dí²: ―Tsá² cua³jan³² hnoh² lá² ñí¹con² jná¹³, hi³ juáh³ hnoh² hi³ tsá² lá² hlianh²³ tsáu²; tɨ³la³ jná¹³ juanh³² ñí¹con² hnoh² hi³ hí¹ cáun² yáh³ tso³ hi³ chah³² hnoh² quioh²¹ tsá² lá² tiá² lin¹ tsoh¹ jná¹³ jmɨ́¹ lɨ́¹cán³ jná¹³ jáun² jú¹ tson² quioh²¹ tsú² ñí¹ ta³ máh¹ hnoh², 15sa³jun³ Herodes yáh³ tsoh³ siáh³. Hi³ jáun² dá² ñí¹con² jná¹³ bíh¹ lɨ́²chanh³ tsú² siáh³ tsá² lá². Já² tiá² lin¹ zia³² yáh³ he³ ca³tɨ²¹ jún³ tsá² lá². 16Jɨ́³²la³ ti³ quiú¹pan²¹ bíh¹ jná¹³ tsú² ca³lá², hi³ jáun² má¹jáun² lion¹ jná¹³. 17[Quí¹ tá¹la³ jmu² jáun² tsá² judíos jmáɨ¹ quioh²¹, ca³tɨn¹ Pilato hi³ lión³² jan² tsá² tson³, quí¹hliá² la³ jáun² jmɨ́¹ ná¹ngɨ²³ tsú².] 18Tɨ³la³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹ngɨh³² hí³ ca³tɨ³ ca³hóh³² tiá³ lɨ́n³², hi³ ca³juáh³: ―¡Cuɨ́¹ jún¹³ tsá² nɨ́², hi³ jáun² cuɨ́¹ liáun¹³ Barrabás! 19Tsá² jmáɨ² hí³ Barrabás jmɨ́¹ cuá¹tson³ hñu³mí¹ñí², quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³ma³can² tsáu² hi³ tiánh³² tiá³ siaun³² já¹ juú² Jerusalén, hi³ ca³jngɨh³ siáh³ tsáu². 20Tɨ³la³ Pilato má¹ná¹, jmɨ́¹ hnió³ bíh¹ lión³² Jesús, hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³liéinh³² dí² siáh³ tsá² hí³. 21Tɨ³la³ tsá² ná¹ngɨh³² hí³ má¹ná¹, tɨ³ lɨ³mí¹ tiá³ ca³tɨ³ ca³hóh³² bíh¹, hi³ ca³juáh³ siáh³: ―¡Cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́² crei²¹! ¡Cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́² crei²¹! 22Jáun² ñí¹ má²hnaɨh³² jéin³² ca³juáh³ siáh³ Pilato la³ lá²: ―Tɨ³la³ ¿he³ dá² hi³ hlaɨh³ má²ca³jmú³ tsú² né³? Quí¹ hí¹ cáun² yáh³ tso³ quioh²¹ tsú² tiá² lin¹ tsoh¹ jná¹³ hi³ juáh¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsú² jún³. Cáun² cuɨ́¹ pan²¹ jná¹³ tsú², hi³ jáun² má¹jáun² lion¹ jná¹³. 23Tɨ³la³ la³ má²ná¹tɨ́² ná¹hóh³² jáun² bíh¹ tsú², hi³ ná¹hiú² ná¹mɨ³² hi³ taun³ Jesús crei²¹; ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ quien² hi³ ná¹juáh²³ tsú² jáun². 24Hi³ jáun² cáun² ca³jmú³ bíh¹ cú²jueh³² Pilato la³ cun³ hi³ ná¹hiú² ná¹mɨ³² jáun² tsá² hí³. 25Hi³ jáun² Barrabás tsá² tɨ³² hí³ tsɨ́³ bíh¹ tsú² ca³lión³², tsá² ca³ma³can² hí³ tsáu² hi³ tónh³² tiá³ siaun³², tsá² ca³jngɨh³ hí³ tsáu². Jáun² Jesús bíh¹ ca³jɨenh³ dí² hi³ jmúh³² tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ tsú² jmúh³². 26Jmɨ́¹ jáun² ca³jan³ tsú² Jesús hi³ má²já²ton³ dí² crei²¹, hi³ jáun² hú¹ juɨ³² jáun² né³, ca³zanh³ tsú² jan² tsá²ñuh² tsá² juú² Cirene, tsá² jmáɨ² Sí¹mu²¹, hi³ jmɨ́¹ má²cuá¹hen² já¹ juú²; hi³ jáun² ca³di³quian³ dí² Sí¹mu²¹ hí³ jmáɨ¹ hi³ cán³ crei²¹ hi³ jmɨ́¹ quian³² jáun² Jesús. 27Hi³ jáun² juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² ja³taunh²¹ cu³chin¹, hi³ juóun³² lɨ́n³² siáh³ tsá²mɨ³ hí¹hóh³², hi³ hí¹ho² hi³ ca³tɨn¹ Jesús. 28Tɨ³la³ Jesús ca³jɨ́e³ tɨ³ ñí¹ hí¹já²táunh¹ jáun² tsá² hí³, hi³ ca³juáh³: ―Hnoh² tsá²mɨ³, tsá² Jerusalén lá², ha³ lɨ́² uó² náh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. Uo³ náh² hi³ ca³tɨn¹ náh² hmóu³² bíh¹, jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ jónh³² náh² nɨ́² siáh³. 29Quí¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ juáh³ tsáu²: “Hen³ ma³ jmɨ́¹ ren² tsá² tiá² jon² zian², tsá² cónh³ tiá² dáɨn² ca³can³, tsá² cónh³ tiá² dáɨn² ca³tiunh³”. 30Hi³ jáun² jmáɨ¹ jáun² hléh³² tsáu², hi³ záɨh³² máh³: “Cuɨ́¹ quɨh²¹ nú² ñí¹ quiú¹³ jnoh¹”; hi³ záɨh³² tsú² siáh³ ñí¹ lɨ́³ tsɨ³cuánh²: “Cuɨ́¹ jlaɨn²¹ jnoh¹ hnú²”. 31Quí¹ nɨ́¹juáh³ ta³bí¹ ñí¹con² jná¹³ tsá² lɨ́n³ ná¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hmá² réh¹ yáh³ má²ná¹jmu² tsá² romanos la³ lá², tiá¹³ bíh¹ tiá³ ñí¹con² hnoh² tiá² jmu³ tsú², hnoh² tsá² juú² Jerusalén lá², tsá² ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hmá² má²quiéin². 32Ja³bí¹ ca³jan³ tsú² siáh³ gon³ tsá² ca³jmú³ tso³ jueh³², hi³ jngɨh³ tsú² cu³tsa³² quionh³ Jesús. 33Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú² jáun² tsɨ³ máh³ míh¹ téh²³ tsú² jáun² máh³ Mú³² Chí¹ Tsáu², ñí¹ jáun² ca³ton³ tsú² Jesús crei²¹, la³ má²quionh³ tsá² gon³ hí³, jan² tɨ³ cuá² chu²¹, hi³ jan² tɨ³ cuá² cáun¹ siáh³. 34Hi³ jáun² tá¹la³ má²chí¹tón²¹ jáun² Jesús crei²¹, ca³juáh³: ―Tia²¹, juenh² jmu³ honh² quioh²¹ tsá² lá², quí¹ cáun² hi³ tiá² ñi³² bíh¹ tsú² ná¹jmu². Hi³ jáun² hliáu³ tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² né³, ca³chí² jáɨ¹³, hi³ jáun² jɨ́e³ dí² nɨ́¹juáh³ hin² joh¹³ ha¹ Jesús. 35Tsá² jmɨ́¹ tionh¹ có³² jáun² né³, jmɨ́¹ ná¹jɨ́en³² Jesús. Hi³ tsá²tan²¹ né³, ca³hléh³ hlaɨh³ quioh²¹ Jesús, hi³ juáh³ la³ lá²: ―Ca³lión³² bíh¹ tsá² nɨ́² tsá² siánh³; jáun² ta³né³² né³, cuɨ́¹ lión²¹ siáh³ hnga² neh²¹, nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ cu³tí³ lɨ́n³ tsú² Cristo, Tsá² ca³quianh³ Dió³². 36Ja³bí¹ hliáu³ siáh³ ca³cónh³² cú²nga¹ Jesús, hi³ ca³jen³ dí² mu² má²zéih¹ lɨ́n²¹ quioh²¹ mɨ³ uóun²jɨeh¹³; 37hi³ ca³záɨh³ dí² siáh³: ―Nɨ́¹juáh³ tson² cu³tí³ hnú² lɨ́n³ Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos, jáun² né³, lion¹ hnú² huen² neh²¹. 38Hi³ jáun² hná¹³ crei²¹ jáun² jmɨ́¹ chí¹tón²¹ huéh³ hi³ juáh³: “Tsá² Lá² Lɨ́n³ Re²¹ Juo¹³ Tsá² Judíos”. [Huéh³ jáun² jmɨ́¹ lɨ́³ jú¹ griego, jú¹ latín, jɨ³ jú¹ hebreo nɨ́² siáh³.] 39Hi³ jáun² jan² tsá² ná¹tón²¹ hí³ crei²¹ né³, ca³hléh³ hlaɨh³ quioh²¹ Jesús, hi³ ca³juáh³: ―Nɨ́¹juáh³ tson² hnú² la³ lɨ́n³ Cristo, lion¹ hnú² huen² neh²¹, hi³ jáun² má¹jáun² liau¹ nú² siáh³ jnoh¹. 40Tɨ³la³ ñí¹ tsá² jan² hí³ má¹ná¹, tiá³ bíh¹ ca³liéinh³² tsá² jan² hí³, hi³ ca³juáh³: ―¿Há¹ tiá² juénh² hnú² Dió³²? Já² cá²re² má²ta³tsa¹ bíh¹ dí² héih³². 41Tɨ³la³ tsá² lá² má¹ná¹, hí¹ cáun² yáh³ tiá² lin¹ hi³ ca³jmú³. Tɨ³la³ jnoh¹ né³, zia³² jáɨ¹³ bíh¹ hi³ ná¹má²tso¹ dí² tsɨ³², quí¹ cun³ñí¹ hi³ ná¹má²hmah²¹ dí² tso³ hi³ ca³jmú¹³ bíh¹. 42Hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³ Jesús: ―Hnú² Jesús, cháu¹ hnú² honh² quion²¹ jná¹³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ ñi³hauh³² hnú² jáɨ¹³. 43Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² hí³: ―Jú¹ tson² cu³tí³ juanh³² jná¹³, hi³ né³² cuá¹ñíh³ hnú² quiúnh¹ jná¹³ ñí¹ chu²¹ ñí¹ má²nio² tie³. 44Hi³ jáun² jmɨ́¹ má²tí³ cun³ chi³hiú² né³, ca³nieh² tá¹ cáun² hué³², ca³la³ ñí¹ tɨ́³ la³nió¹ hnɨ³² tɨ³ ca³hláu³. 45Jmɨ́¹ ca³nieh² jáun² hiú² né³, ca³zen³ tɨ³ tun³ zaɨnh²¹ hmɨh³² hi³ jmɨ́¹ hí¹jnáɨ²³ ñí¹ jlánh¹ hɨ́en¹ hñu³ cuáh³² chín¹. 46Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³hóh³² Jesús tiá³ lɨ́n³², hi³ ca³juáh³: ―Tia²¹, jo³cuonh² hnú² cuɨ́¹ nio² jmɨ́²chí³ quion²¹ jná¹³. Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² la³ nɨ́² né³, jun³. 47Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ jáun² hliáu³ tsá² chín¹ tsá² romano hi³ lɨ³ la³ jáun² né³, ca³ma³quien² Dió³², hi³ ca³juáh³: ―Tson² bíh¹ cu³tí³, tiá² tso³ la³ ca³jmú³ yáh³ tsá² nɨ́². 48Jmɨ́¹ má²lɨ́²jɨ́e³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² ná¹ngɨh³² hí³ ñí¹ jáun² hi³ lɨ³ la³ jáun², jmɨ́¹jáun² já¹tanh²¹ ca³la³ quí² quien² ñí¹ tsɨ́³. 49Tɨ³la³ la³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ cuóun²¹ hí³ Jesús má¹ná¹, jɨ³ tsá²mɨ³ tsá² má²ca³ñi³táunh¹ cu³hna²¹ tsú² ca³la³ tɨ³ hué¹³ Galilea, lɨ́¹ ca³ta³ná¹jɨ́e²³ ñí¹ uóunh³ bíh¹. 50Jáun² jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ zian² jan² tsá² jmáɨ² Sé³², tsá² chun¹, tsá² tɨ³² tsɨ́³ jmáh³la³ hi³ chu²¹. Tsá² hí³ jmɨ́¹ quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ ta²¹ hi³ chín¹; 51tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, tiá² ca³jmú³ yáh³ cá²hon³ quionh³ tsá² ñí¹ hná¹ jáun². Tsá² hí³ né³, jan² tsá² zian² juú² Arimatea hɨ́n¹³ tɨ³ Judea bíh¹, hi³ jmɨ́¹ má²jan³² hi³ lɨ³ lin¹ hin² tsánh² má²ca³hión³² Dió³² hi³ hau³ jáɨ¹³. 52Hi³ jáun² Sé³² hí³ bíh¹ ñéi¹ hi³ ca³ñí¹ma¹³ hla¹ Jesús ñí¹con² Pilato. 53Jmɨ́¹ má²lɨ́²sión³² tsú² jáun² hla¹ né³, ca³tsáɨnh³² tsú² cáun² hmɨh³² jmuh³ tiáu²; hi³ jáun² ca³ñí¹hón²¹ dí² hñu³ tá²hláu² quioh²¹ hi³ jmɨ́¹ má²ca³hó³ dí², ñí¹ hí¹ jan² hla¹ tiá² jmɨ́¹ má²ca³tanh² tsú². 54Jmáɨ¹ jáun² jmáɨ¹ hi³ jmu² tsá² judíos hua³jan²¹ la³jɨ́³² hi³ hniáuh³² quioh²¹ jmáɨ¹ hi³ tionh² tsú² tie³. Quí¹ jmɨ́¹ má²ca³hláu³ lɨ́n³² bíh¹, má²ja³quián³ lɨ³liau³ cu³tí³ bíh¹ jmáɨ¹ jáun². 55Hi³ jáun² tsá²mɨ³, tsá² jmɨ́¹ quionh³ hí³ Jesús jmɨ́¹ cuá¹han³ Galilea ja³taunh²¹ cu³chin¹ hi³ ca³ñí¹jɨ́e¹³ ñí¹ já¹haun³ Jesús, nɨ́¹juáh³ ha³ lánh³ quión³² tsú² hla¹. 56Jmɨ́¹ ca³cha³tánh¹ tsú² jáun² hñú¹³ né³, ca³jmú³ hua³jan²¹ háu² má²ró³² jɨ³ no¹ má²ró³² nɨ́² siáh³. Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jáun² jmáɨ¹ nio² tie³ né³, ca³tiánh³ bíh¹ tsú² tie³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ liei²¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\