LUCAS 3

1La³ má²quia³hñá³ mii² hi³ lɨ́n³ jáun² Tiberio tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹ juú² Roma, ja³bí¹ Poncio Pilato jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² ho² ta²¹ ñí¹con² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea. Ja³bí¹ jmáɨ¹ jáun² jmɨ́¹ lɨ́n³ Herodes ta²¹ ñí¹con² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea, jáun² Pí²liéi¹ raɨnh²¹ Herodes hí³ jmɨ́¹ lɨ́n³ siáh³ ta²¹ ñí¹con² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Iturea jɨ³ Traconite nɨ́² siáh³, hi³ Lisanias né³, jmɨ́¹ lɨ́n³ ta²¹ ñí¹con² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Abilinia. 2Ja³bí¹ jmáɨ¹ jáun² jmɨ́¹ lɨ́n³ Anás mí²tsá² hɨ́en¹ quionh³ Caifás. Jmɨ́¹jáun² ca³cué³ Dió³² cáun² jáɨ¹³ ñí¹con² Juan² jon² Zacarías tá¹la³ jmɨ́¹ cuá³ tsú² jáun² hué³² quiéin². 3Jáun² Juan² hí³ ca³ñí¹nga¹ la³ tán¹ can³² cua³ Jordán, hi³ zaɨh³² tsú² tsáu² hi³ ca³tɨ²¹ zón³² tsú² jmáɨ², hi³ hniáuh³² záɨ³² tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³ nɨ́² siáh³, hi³ jáun² lɨ́¹³ hin³ tsáu¹³ tsú². 4La³ jáun² ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ ca³juáh³ jáun² hla¹ Isaías tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² la³ lá²: Tɨ³ hué³² quiéin² niéih³ cáun² ho³ tsáu² hi³ ñí¹juah²¹: Jmu³ náh² hua³jan²¹ juɨ³² ñí¹ já²¹ Juo¹³ dí²; jmu³ náh² cáun² juɨ³² cú²tso². 5Hniáuh³² conh²¹ la³jɨ́³² ñí¹ há¹tɨ́² há¹hmúh²³, jɨ³ la³jɨ́³² ñí¹ lɨ́³ máh³ la³ má²quionh³ tsɨ³ cuánh² tsɨ³ jën³ nɨ́² hniáuh³² lɨ́¹³ máɨ², la³jɨ́³² juɨ³² jliu³² siáh³ hniáuh³² la¹³ cú²tso², jɨ³ la³jɨ́³² juɨ³² tiá² re² máɨ² nɨ́² hniáuh³² la¹³ máɨ²; 6hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² zian² hngá¹máh³ lɨ́¹³ jɨ́en³² tsá² liáu³² dí² hi³ cuen³ Dió³². 7Jmɨ́¹ cuá¹taunh²¹ jáun² tsá² hnió³ zón³² jmáɨ² né³, ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¡Hnoh² dá² jón²zɨ́h¹ jon²cho¹ jáh³hláɨnh¹ bíh¹! ¿Hin² dá² tsánh² ca³záɨ³ hnoh² hi³ hniáuh³² cuóunh¹³ náh² ca³tɨ²¹ uu³mí²tsɨ³² hi³ má²ja³² má²janh²? 8Jmu³ náh² lin¹ hi³ má²ca³za² jmɨ́¹ honh² náh², ha³ lɨ́²uú² lɨ́¹ cuú¹ lɨ́n¹³ náh² hi³ lɨ́¹³ liáun³ náh² cun³ñí¹ hi³hliá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹, quí¹ jná¹³ juanh³² hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ quɨ́n¹ lá² yáh³ lɨ́¹³ jmu³ Dió³² hi³ láɨn¹ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹. 9Quí¹ má²rá¹lɨ́³ bíh¹ hua³jan²¹ mí¹chí¹ hi³ quiúh³² tsú² la³jɨ́³² hmá² tiá² máɨ³ chu²¹ háɨ³², hi³ jáun² tsa³toh³ já¹ sɨ́². 10Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ la³jɨ́n³² tsá² hí³, hi³ ca³juáh³: ―¿He³ bíh¹ hniáuh³² jmú¹³ jnoh¹ né³? 11Jáun² Juan² ca³juáh³: ―Nɨ́¹juáh³ tsá² nióh³² tun³ ha¹, hniáuh³² cué³² tsú² cáun² ñí¹con² tsá² tiá² zia³² hí¹ cáun² quioh²¹; hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² zia³² siáh³ má³² quioh²¹, hniáuh³² tsóh³ tsú² ñí¹con² tsá² tiá² zia³² quioh²¹. 12Jáun² jmɨ́¹jáun² cua³taunh²¹ siáh³ tsá² chi² hmah²¹ hi³ hnió³ zón³² jmáɨ², hi³ jáun² ca³ngáɨh³ dí² Juan²: ―Hnú² tɨ³², ¿he³ bíh¹ hniáuh³² jmú¹³ jnoh¹? 13Hi³ jáun² Juan² ca³juáh³: ―Ha³ lɨ́² can² náh² hmah²¹ chí¹nga² la³ cun³ bí¹ hi³ má²lɨ́²juáh³ juóuh³² náh². 14Ja³bí¹ jmɨ́¹jáun² cua³taunh²¹ siáh³ ma³ jan² hliáu³ hi³ ca³ngáɨh³ Juan²: ―Hi³ jnoh¹ né³, ¿he³ hniáuh³² jmú¹³ jnoh¹? Hi³ jáun² Juan² ca³záɨh³ siáh³ tsá² hí³: ―Ha³ lɨ́² jmu² náh² hian² honh² hi³ quin¹³ náh² hi³ quioh²¹ tsáu²; hi³ sa³jun³ cueh¹ náh² tsú² tso³, cáun² hi³ tiá² lɨ́²jmú³ tsú². Hniáuh³² má¹hiúnh¹³ náh² honh² la³ cun³ hmah²¹ hi³ má²hlánh¹ náh². 15La³jɨ́n³² tsá² tionh² hí³ jmɨ́¹ má²ná¹jan² Tsá² lɨ́n³ Cristo, Tsá² ca³jmú³ hí³ Dió³² jáɨ¹³ hi³ zen³; hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juu³ ca³hlénh³ hi³ ca³juáh³ hu³sa³ Juan² bíh¹ lɨ́n³ Cristo. 16Tɨ³la³ Juan² ca³juáh³, hi³ ca³záɨh³ la³jɨ́n³² tsá² hí³: ―Tson² bíh¹ jná¹³ ziau² jmáɨ² hnoh² cun³quionh³ jmɨ́² jma³; tɨ³la³ né³bí¹ já²¹ jan² Tsá² jlánh¹ quien² la³ cun³ bí¹ jná¹³, quí¹ cun³ tiá² cu³ tiá² ren³ bíh¹ jná¹³ quiúnh¹ ná¹ Tsá² hí³, hi³ sa³jun³ quien² jná¹³ hi³ hueh²¹ láu² tsɨ³² ta³ tsú². Jáun² Tsá² hí³ bíh¹ ziau³ hnoh² jmáɨ² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ jɨ³ cun³quionh³ sɨ́² nɨ́² siáh³. 17Má²zianh³² bíh¹ Tsá² hí³ cuah²¹ quioh²¹ hi³ chí³² cuú²miih²¹, hi³ jáun² tsa³cuɨ́³² má¹quɨ³². Chá³² tsú² cu³lɨ²¹ cuú²miih²¹ má²jɨ² jáun² ñéih³ hñu³cuɨ́³ quioh²¹; hi³ jáun² má¹quɨ³² jáun² né³, tsa³toh³ já¹ sɨ́² bíh¹, cáun² sɨ́² hi³ tiá² tón³² jmáɨ¹ yéi³². 18Hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ hi³ ca³hlɨ³ ca³liéinh³² Juan² tsáu². La³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³nga³ tsú² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² ñí¹con² tsáu². 19Ja³bí¹ la³ jáun² ca³jí³ tsú² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ Herodes tsá² cuá¹lɨ́n³ ta²¹ hué¹³ Galilea jáun², quí¹hliá² ca³jan³ tsú² Herodías ñí²cuo² Pí²liéi¹ raɨnh²¹; hi³ ja³bí¹ ca³jí³ tsú² siáh³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² ta²¹ hlaɨh³ hi³ má²ca³jmú³ tsú² ñí¹ hná¹ jáun². 20Tɨ³la³ Herodes hí³, cun³ jáun² ca³jmú³ bíh¹ cónh³í¹ cáun² hi³ hlah³: hi³ ca³tanh² Juan² hñu³mí¹ñí², tsá² jmɨ́¹ zion² hí³ jmáɨ² tsáu². 21[Ñeh² bí¹ hi³ quiunh²¹ Juan² la³ jáun²,] tá¹la³ jmɨ́¹ dí¹zion² jáun² Juan² jmáɨ² la³jɨ́n³² tsáu², ja³bí¹ jmɨ́¹jáun² siáh³ cáun³ Jesús jmáɨ². Tá¹la³ jmɨ́¹ dí¹liéinh³² jáun² Jesús Jméi² né³, ca³niá³ hñu³mɨ³cuú²; 22hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³son² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹ quioh²¹ dí² hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² jáɨ². Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ñí¹ja²¹ siáh³ cáun² mah¹, hi³ ñí¹juah²¹: ―Hnú² bíh¹ Jón³² jná¹³, Tsá² hno³ lɨ́n³² jná¹³; jlánh¹ hiún² tsɨn³² jná¹³ ca³tɨn¹ hnú². 23Quiu³quia³ mii² jmɨ́¹ má²hún¹ Jesús la³cun³ jmɨ́¹ ca³ma³liáu³² tá¹³. Jáun² né³, la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ ná¹lɨ́n²³ jáun² tsáu² hi³ jon² Sé³² bíh¹ Jesús; jáun² jméi² Sé³² né³ jmáɨ² Elí. 24Matat bíh¹ jméi² Elí, Leví bíh¹ jméi² Matat, Melqui bíh¹ jméi² Leví, Jana bíh¹ jméi² Melqui, Sé³² bíh¹ jméi² Jana, Matatías bíh¹ jméi² Sé³², 25Amós bíh¹ jméi² Matatías, Nahum bíh¹ jméi² Amós, Esli bíh¹ jméi² Nahum, Nagai bíh¹ jméi² Esli, Maat bíh¹ jméi² Nagai, 26Matatías bíh¹ jméi² Maat, Semei bíh¹ jméi² Matatías, Josec bíh¹ jméi² Semei, Judá bíh¹ jméi² Josec, Joanán bíh¹ jméi² Judá, 27Resa bíh¹ jméi² Joanán, Zorobabel bíh¹ jméi² Resa, Salatiel bíh¹ jméi² Zorobabel, Neri bíh¹ jméi² Salatiel, Melqui bíh¹ jméi² Neri, 28Adi bíh¹ jméi² Melqui, Cosam bíh¹ jméi² Adi, Elmadam bíh¹ jméi² Cosam, Er bíh¹ jméi² Elmadam, Josué bíh¹ jméi² Er, 29Eliezer bíh¹ jméi² Josué, Jorim bíh¹ jméi² Eliezer, Matat bíh¹ jméi² Jorim, Leví bíh¹ jméi² Matat, 30Sɨ³ñóh³ bíh¹ jméi² Leví, Judá bíh¹ jméi² Sɨ³ñóh³, Sé³² bíh¹ jméi² Judá, Jonam bíh¹ jméi² Sé³², Eliaquim bíh¹ jméi² Jonam, Melea bíh¹ jméi² Eliaquim, 31Mena bíh¹ jméi² Melea, Matata bíh¹ jméi² Mena, Natán bíh¹ jméi² Matata, Dá²vi²¹ bíh¹ jméi² Natán, 32Isaí bíh¹ jméi² Dá²vi²¹, Obed bíh¹ jméi² Isaí, Booz bíh¹ jméi² Obed, Sala bíh¹ jméi² Booz, Naasón bíh¹ jméi² Sala, Aminadab bíh¹ jméi² Naasón, 33Admin bíh¹ jméi² Aminadab, Arni bíh¹ jméi² Admin, Esrom bíh¹ jméi² Arni, Fares bíh¹ jméi² Esrom, Judá bíh¹ jméi² Fares, Jacob bíh¹ jméi² Judá, 34Isaac bíh¹ jméi² Jacob, Há²bran²¹ bíh¹ jméi² Isaac, Taré bíh¹ jméi² Há²bran²¹, Nacor bíh¹ jméi² Taré, Serug bíh¹ jméi² Nacor, 35Ragau bíh¹ jméi² Serug, Peleg bíh¹ jméi² Ragau, Heber bíh¹ jméi² Peleg, Sala bíh¹ jméi² Heber, Cainán bíh¹ jméi² Sala, 36Arfaxad bíh¹ jméi² Cainán, Sem bíh¹ jméi² Arfaxad, Noé bíh¹ jméi² Sem, Lamec bíh¹ jméi² Noé, Matusalén bíh¹ jméi² Lamec, 37Enoc bíh¹ jméi² Matusalén, Jared bíh¹ jméi² Enoc, Mahalaleel bíh¹ jméi² Jared, Cainán bíh¹ jméi² Mahalaleel, Enós bíh¹ jméi² Cainán, 38Set bíh¹ jméi² Enós, Adán bíh¹ jméi² Set, hi³ jáun² né³, Dió³² bíh¹ jméi² Adán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\