LUCAS 5

1Ca³chó³² cáun² jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ zenh¹ Jesús can³² ñí¹ ná¹ho³ jmáɨ² téh²³ tsú² Genesaret; jáun² ñí¹ jáun² ca³cha³táunh¹ juóun³² tsáu², ca³la³ hi³ má²cuú² má²jaɨn³² bíh¹ tsú², hi³ hnió³ ne³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³². 2Jáun² ñí¹ jáun² ca³jɨ́e³ Jesús tun³ mu² lɨn²¹ hi³ ná¹háɨ²¹ ñí¹ má²tiéin² jmáɨ², quí¹ la³ má²ca³huén² bíh¹ tsá² quioh²¹ mu² jáun², hi³ jáun² jmɨ́¹ má²ná¹ráɨn³² bíh¹ tsú² hmá³ quioh²¹. 3Hi³ jáun² Jesús ca³hi³ tɨ³ ñeh² cáun² mu² hi³ jmɨ́¹ quioh²¹ jáun² Sí¹mu²¹, hi³ jáun² ca³mɨ́³ dí² hi³ tsa³can³² tsú² ñí¹ má²ñe¹í¹ ca³lá² jmáɨ². Jáun² hñu³ mu² jáun² ca³cuá³ Jesús hi³ ca³ma³tɨn² tsá² tionh² hí³ can³² jmáɨ². 4Jmɨ́¹ cá¹táuh³ jáun² hi³ hleh³² dí², ca³záɨh³ dí² Sí¹mu²¹: ―Ma³cán¹ mu² lá² tɨ³ ñí¹ ñe¹ jmáɨ², ma³ñéih¹ hmá³ ma³zianh³² jáh³ jmáɨ². 5Tɨ³la³ Sí¹mu²¹ ca³ngáɨ³: ―Hnú² Tɨ³², ca³la³ jmɨ³ nie³ bíh¹ má²lɨ́²jmú¹³ jnoh¹ ta²¹, hi³ hí¹ jan² yáh³ jáh³ tiá² ca³jáun³ jnoh¹; tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ hnáuh² hnú², ñí¹ñéih¹ bí¹ jná¹³. 6Jmɨ́¹ ca³ñeh³ tsú² jáun² hmá³ né³, jmɨ́¹jáun² ca³janh²¹ tsú² juóun³² lɨ́n³² jáh³ jmáɨ², hí¹ ca³la³ tɨ³ hmá³ yáh³ ca³lɨ³liau³ caɨ³². 7Jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ tsú² li²¹ ñí¹con² tsá² ná¹quian³² mu² cáun² jáun², hi³ ja³ma³hau³ tsú². Jáun² ja³taunh²¹ bíh¹ tsá² hí³ hi³ ñí¹can³² mu² cáun² jáun². Hi³ jáun² né³, tá¹ tun³ bíh¹ mu² jáun² ca³cónh³², hí¹ ca³la³ tɨ³ jmɨ́¹ má²ñí¹tsa³hanh³² yáh³ mu² jáun² hñu³ jmáɨ². 8Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ Sí¹mu²¹ Pé¹ hi³ lɨ³ la³ jáun², jáun² ca³di³jñí³² dí² ta³ ñí¹ Jesús hi³ ca³záɨh³ dí²: ―Hnú² Tɨ³², chú³² quin¹³ hnú² tɨ³ có³² ñí¹con² jná¹³, quí¹ tsá² ren² tso³ bíh¹ jná¹³. 9Quí¹hliá² jlánh¹ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ Sí¹mu²¹, la³ má²quionh³ dí² tsá² quionh³, cun³ñí¹ hi³hliá² jlánh¹ juóun³² jáh³ jmáɨ² ca³janh²¹ tsú². 10Ja³bí¹ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tá¹ gon³ jon² Zebedeo, tsá² jmáɨ² hí³ Jacobo jɨ³ Juan² nɨ́², tsá² jmɨ́¹ quionh³ hí³ Sí¹mu²¹. Tɨ³la³ Jesús ca³záɨh³ Sí¹mu²¹: ―Ha³ lɨ́² juenh³ hniu³², quí¹ né³² tɨ³ chí¹ján³ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ má²janh²¹ nú², cha³ jmɨ́¹ janh²¹ nú² jáh³ jmáɨ². 11Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³huéh³ tsú² mu² jáun² hi³ ca³chá³ tsú² ñí¹ quiéin². Jáun² ñí¹ jáun² bíh¹ ca³ta³no¹ la³jɨ́³² hi³ jáun², quí¹ quionh³ Jesús bíh¹ tsú² já¹taunh²¹. 12Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ngau³ Jesús cáun² juú². Juú² jáun² né³ ca³jenh² tsú² jan² tsá²ñuh² tsáun¹, hi³ lɨ́n³ mɨ́¹uɨ́³ mɨ³ho²¹ péin³. Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² tsá² hí³ Jesús né³, ca³di³jñí³² dí² ta³ ñí¹, hi³ ca³jmú³ cuá¹hin³, hi³ ca³hiu³ ca³mɨ́³ quioh²¹, hi³ ca³juáh³: ―Hnú² Tɨ³², nɨ́¹juáh³ hnáuh² hnú², tɨn² bíh¹ hnú² jmúh¹³ hi³ lɨ³ jɨn² jná¹³. 13Hi³ jáun² Jesús ca³tí³ cuo² ñí¹ quioh²¹ tsú², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Hnó³² jná¹³. Hi³ jáun² ¡cuɨ́¹ lan² hnú²! Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ tsú² jáun² la³ nɨ́² né³, la³juɨ³² ca³hin³ bíh¹ mɨ́¹uɨ́³ jáun² quioh²¹ tsá² hí³. 14Hi³ jáun² ca³jmú³ Jesús héih³² hi³ tiá² hniáuh³² chá³² tsú² ñí¹con² hí¹ jan² tsáu² hi³ ha³ lánh³ rón³² lan³, hi³ ca³záɨh³ dí² siáh³ la³ lá²: ―Jɨ́³²la³ ti³ cuánh², hi³ cuá²ma³jnia¹³ ñí¹con² mí²tsáu² bíh¹, hi³ cuá² cuen²¹ siáh³ jáh³ ñí¹con² Dió³² ca³tɨ²¹ hi³ má²ca³lɨ³ jɨn² nú², la³ cun³ lɨ́³ jáun² héih³² quioh²¹ hla¹ Moisés. Hi³ jáun² la³ jáun² lɨ³ ñi³² tsáu² hi³ má²laɨn³² nú². 15Tɨ³la³ tɨ³ lɨ³mí¹ ca³lɨ³ cuoh² bíh¹ tsáu² tá¹³ Jesús, jáun² tɨ³ jlánh¹ juóun³² tsáu² ca³cuú² ca³ngɨh³² bíh¹ hi³ náɨ³² jáɨ¹³ quioh²¹ tsú², jɨ³ tsá² má²hnió³ lan¹³ siáh³. 16Tɨ³la³ Jesús má¹ná¹, jmɨ́¹ tsá²lienh³ Dió³² ñí¹ tiá² hin² zian² bíh¹. 17Ca³chó³² cáun² jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹má²tɨn² Jesús tsáu² ñéih³. Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ tionh¹ ma³ jan² tsá² téh²³ tsú² fariseos jɨ³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ nɨ́², tsá² já²taunh²¹ la³jɨ́³² juú² hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea, jɨ³ juú² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea nɨ́², jɨ³ já¹ juú² Jerusalén nɨ́² siáh³. Hi³ jáun² jmáɨ¹ jáun² ca³lɨ³ lin¹ hi³ quian³² Jesús pí³ quioh²¹ Dió³² jmɨ́¹ ca³jmah³ tsú² jáun² tsá² tsáun¹. 18Jmɨ́¹jáun² cua³taunh²¹ tsá² ná¹jan² jan² tsá² hma², hi³ rá¹tsɨn² ñí¹ jmu², hi³ jmɨ́¹ hnió³ tsá² hí³ hi³ jmɨ́¹ tónh²¹ ñéih³, hi³ jmɨ́¹ tsa³jan² dí² tsá² tsáun¹ hí³ ta³ ñí¹ Jesús. 19Tɨ³la³ tiá² ca³choh¹³ yáh³ tsú² hín² juɨ³² tónh³², quí¹hliá² jlánh¹ juóun³² tsáu² jmɨ́¹ tionh¹. Hi³ jáun² cáun² ca³uú³ tsáɨh³ hñú³ bíh¹ tsú² cú²jueh³², jáun² ca³quin³ tsú² ca³lá² cuá¹lá² jláɨ³ hñú³ jáun²; jáun² juɨ³² jaun³² bíh¹ ca³sió³ tsú² jmu² hi³ tsɨn² jáun² tsá² tsáun¹ hí³ cú²tso² chu³jo² ja¹ ñí¹ tionh¹ tsáu² ta³ ñí¹ Jesús. 20Jmɨ́¹ ca³lɨ³tsɨn² jáun² Jesús hi³ cáun² tán¹ bíh¹ ná¹tioh³ tsɨ́³ tsá² ca³cha³táunh¹ hí³, hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² tsá² tsáun¹ hí³ la³ lá²: ―Hnú² tsá²ñuh², má²cá²hin³ bíh¹ tso³ quián¹³ hnú². 21Hi³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ jɨ³ tsá² fariseos nɨ́² ca³juu³ ca³hlénh³, hi³ ca³juáh³: ―¿Hin² dá² tsánh² tsá² nɨ́², sa³ tiá²³ máh³ tsɨ́³ chú² lén³² Dió³²? Quí¹ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² tɨn² hin³ tso³, jɨ́³²la³ hnga² Dió³² bíh¹ Tsá² tɨn². 22Tɨ³la³ Jesús jmɨ́¹ ñi³² bíh¹ he³ lánh³ ná¹lɨ́n²³ tsá² hí³, hi³ jáun² ca³záɨh³ dí²: ―¿He³ láɨh³² sa³ la³ nɨ́² ná¹lɨ́n²³ hnoh²? 23¿Hín² jáɨ¹³ hi³ tun³ lá² hi³ jlánh¹ huán¹ tsɨ́³ lɨ³ lin¹ hi³ zia³² pí³ quioh²¹ tsá² hleh³²; hí¹ cun³quionh³ hi³ juáh³ tsú²: “Tso³ quián¹³ hnú² má²cá²hin³”, ho³ hi³ juáh³ tsú²: “Náu², ngɨ́¹”? 24Re² bíh¹, cuɨ́¹ má¹jniá¹³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², ho² ná¹ jáɨ¹³ ñí¹ hué²¹ lá² hi³ hin¹³ ná¹ tsáu¹³ tsáu². Hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³ tsá² hma² hí³: ―Hnú² juo³ jná¹³: náu², ziáuh¹ jmu² quián¹³, quiaun², cuánh² hñuh³². 25Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³náu² tsá² jmɨ́¹ hma² hí³ ta³ ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñéih³, jáun² ca³ziauh³ jmu² hi³ jmɨ́¹ tsɨn², hi³ ca³caun² hi³ ngah³ hñú¹³ hi³ má²hí¹má²tsú² má²jónh³² Dió³². 26Jáun² la³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ ná¹jɨ́e²³ hí³ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³, jáun² ca³ma³quien² tsú² Dió³². Jáun² ta³ má²hú¹ cóh²¹ tsɨ́³ bíh¹ tsú² ca³juáh³: ―Né³² má²lɨ́²neh²¹ dí² cáun² hi³ tiá² má²ca³neh²¹. 27Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² cua³han³ Jesús, jáun² ca³jɨ́en³² dí² jan² tsá² caɨ³² hmah²¹, tsá² jmáɨ² Leví, hi³ jmɨ́¹ cuá¹tón²¹ ñí¹ cuá¹caɨ³² hmah²¹ [cha¹³ tsá² romanos]; hi³ jáun² ca³záɨh³ dí²: ―Ña³² cu³hna³² jná¹³. 28Jmɨ́¹jáun² ca³náu² Leví, ca³tunh³ ta²¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹jmu² jáun², hi³ ngau³ cu³hna²¹ Jesús. 29Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jmú³ Leví cáun² jmáɨ¹ jueh³² hñú¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús, hi³ ca³ngɨh³² siáh³ juóun³² tsá² caɨ³² hmah²¹ la³ má²quionh³ tsá² siánh³ siáh³, hi³ ca³tiánh³ ñí¹ mesa quionh³ tsú². 30Tɨ³la³ tsá² cu³ nió³ téh²³ tsú² fariseos né³, jɨ³ la³ má²quionh³ tɨ³² liei²¹ nɨ́², ca³quiu³ ca³jin³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Jesús, hi³ ca³záɨh³ dí²: ―¿He³ láɨh³² sa³ hnoh² yáh³ cú² húh²³ náh² quiúnh¹ tsá² caɨ³² hmah²¹, jɨ³ tsá² ren² tso³ nɨ́² siáh³? 31Tɨ³la³ Jesús ca³záɨh³ tsá² hí³: ―Tiá² tɨ³² mɨ́³ hniah³ yáh³ ñí¹con² tsá² chun¹; tɨ³la³ ñí¹con² tsá² tsáun¹ bíh¹ hniah³. 32Quí¹ tiá² ja³ yáh³ jná¹³ hi³ ja³te³ tsá² chun¹, quí¹ hi³ ja³te³ tsá² ná¹ren² tso³ bíh¹ jná¹³ ja³, hi³ záɨ³² tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³. 33Hi³ jáun² tsá² fariseos hí³ ca³záɨh³ Jesús: ―Tsá² haɨn²¹ tɨ³ con² Juan² tsá² zion² hí³ tsáu² jmáɨ², jɨ³ tsá² haɨn²¹ tɨ³ con² jnoh¹ tsá² fariseos siáh³ jlánh¹ má²hɨen²¹, hi³ liéinh³² siáh³ Dió³² chí¹ñi¹. ¿He³ láɨh³² sa³ la³ má²jmu² jáun² bíh¹ tsá² haɨn²¹ nɨ́² tɨ³ con² hnú² hi³ cá² ñí¹ ná¹cú² ná¹hɨ́nh²³ bíh¹? 34Jáun² Jesús ca³juáh³ la³ lá²: ―Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² ná¹tén¹ ñí¹ jmu² tsú² jmáɨ¹ hi³ jenh² cuo² tsáu², ¿hí¹ lɨ́¹³ jmúh¹³ hnoh² héih³² ñí¹con² tsá² la³ hí³ hi³ hniáuh³² ma³hɨen²¹ tsú² tá¹la³ má²ná¹má²hiún² tsú² jáun² tsɨ́³ quionh³ tsá²ñuh² tsá² jenh¹³ hí³ cuo²? 35Tɨ³la³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ quin³ tɨ³ có³² tsá²ñuh² tsá² jenh¹³ hí³ cuo²; hi³ jáun² má¹jáun² máh³ má²ma³hɨen²¹ tsá² hí³. 36Ja³bí¹ ca³jmú³ siáh³ Jesús cáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ la³ lá²: ―Hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² tiu³² cú¹pih²¹ hmɨh³² hmaɨ²¹ hi³ táun³² cáun² hmɨh³² má²tseh¹. Quí¹ nɨ́¹juáh³ ca³jmú³ tsú² la³ jáun², lɨ́¹ tsa³hín³ bíh¹ hná¹ hmɨh³² hmaɨ²¹ jáun² lɨ́¹³; hi³ tiá² re² cunh³ ya³ siáh³ quionh³ hmɨh³² má²tseh¹. 37Ja³bí¹ la³ jáun², hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² tah³² mu² ráu³ cun³ ñí¹ dí¹jan³² hñu³ chí² láu² má²tseh¹; quí¹ nɨ́¹juáh³ hi³ jmu³ tsú² la³ jáun², má²cáɨ³² bíh¹ chí² láu² tseh¹ jáun² lɨ́¹³ hi³ jmu³ mu² ráu³ cun³ ñí¹ dí¹jan³² jáun²; jáun² lɨ́¹ má²tsa³hín³ bíh¹ mu² ráu³ jáun² lɨ́¹³, la³ má²quionh³ chí² láu². 38Hi³ jáun² hñu³ chí² láu² hmaɨ²¹ bíh¹ hniáuh³² táh³² tsú² mu² ráu³ cun³ ñí¹ dí¹jan³², [hi³ jáun² la³ jáun² tiá² hi³ láɨh¹³ tá¹ tun³]. 39Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² má²tan² hɨ́nh²³ mu² má²zéih¹, jáun² tsá² la³ hí³ tiú²uú² zaɨn³² yáh³ hɨ́nh³ mu² cun³ ñí¹ dí¹jan³², quí¹hliá² juáh³ tsú² hi³ hi³ má²zéih¹ bíh¹ tɨ³ jlánh¹ re² jmá³. [La³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ tsá² má²tan² cáun² hi³ ná¹ngɨ²³, tiá² hnió³ yáh³ tsú² ne³ cáun² hi³ hmaɨ²¹.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\