LUCAS 7

1Jmɨ́¹ cá¹tsan³ jáun² jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ Jesús ñí¹con² tsá² hí³ né³, ngau³ tɨ³ juú² Capernaum. 2Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ zian² jan² hliáu³ tsá² chín¹ tsá² romano, hi³ jáun² tsá² hí³ jmɨ́¹ zian² jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹, tsá² jmɨ́¹ hnio³ tsú² lɨ́n³². Tsá² hí³ joh¹ tsú² jmɨ́¹ rá²tsáun¹ lɨ́n²¹ hi³ jmɨ́¹ má²ñí¹jún³ cu³tí¹³. 3Jmɨ́¹ ca³náɨ³² hliáu³ tsá² chín¹ hí³ hi³ zian² jan² tsá² jmah²³ tsáu², tsá² jmáɨ² Jesús, jáun² ca³zen³ dí² tsá² judíos tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú², hi³ tsa³zeh¹ tsú² Jesús tiá¹ jmu³ tiá³ hi³ chú³² hi³ já³² hi³ ja³jmah¹ tsá² má²dí¹hlánh¹ hí³ joh¹ tsú². 4Jáun² tsá² má²lieih²¹ hí³ né³, ja³taunh²¹ bíh¹ ñí¹con² Jesús, hi³ ca³ñí¹hiú² ñí¹mɨ², hi³ ñí¹juah²¹ la³ lá²: ―Cu³tí³ ca³tɨn¹ hliáu³ tsá² chín¹ tsá² hɨen²³ jnoh¹ lá² hi³ hiáuh³ cáun² hi³ chú³² quián¹³ hnú²; 5quí¹ jlánh¹ hniau³ tsú² jnoh¹ tsá² ziáun² dí² hué³² Israel lá². Hnga² bíh¹ tsú² ca³ma³hmah¹ hi³ lɨ³ cáun² cuáh³² quiú¹³ jnoh¹ já¹ juú² lá². 6Hi³ jáun² ngau³ Jesús quionh³ tsá² hí³, tɨ³la³ jmɨ́¹ má²ñí¹chau²¹ tsú² hñú¹³ hliáu³, jáun² hliáu³ tsá² chín¹ hí³ ca³zen³ ma³ jan² há²mei²¹ hi³ ja³zeh¹ Jesús la³ lá²: ―Hnú² Tɨ³², lɨ́²juáh³ hliáu³: “Ha³ lɨ́² ma³tsan¹³ hnú² honh² hi³ ñeih²¹ hnú² la³ tɨ³ hñu³² jná¹³, quí¹ jun³ lin¹ tsáu² yáh³ jná¹³. 7Cun³ñí¹ hi³ jáun² yáh³ tiá² lɨ́²chá³ jná¹³ tsɨn³² hi³ ñe¹ huen², hi³ ñí¹jɨe¹ jná¹³ hnú². Jɨ́³²la³ ti³ jmúh¹³ hnú² héih³² bíh¹, hi³ jáun² lan¹³ tsá² joh² jná¹³. 8Quí¹ ja³bí¹ jná¹³ siáh³ zian² juóu³², hi³ ja³bí¹ lɨ́n³ jná¹³ siáh³ hi³ chín¹ ñí¹con² hliáu³. Jáun² nɨ́¹ má¹cá²jmú³² jná¹³ héih³² ñí¹con² lɨ³ua³ jan² tsá² hí³ hi³ tsó³², jáun² tsau³² bíh¹; hi³ nɨ́¹juáh³ juo¹³ jná¹³ jan²: Ña³², jáun² ja³²; hi³ nɨ́¹juáh³ juo¹³ jná¹³ tsá² lɨ́n³ quian²¹ ná¹: Jmu³ hi³ lá², jáun² jmu² bíh¹ tsú²”. 9Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² jáun² Jesús jáɨ¹³ hi³ lɨ́²zen³ jáun² hliáu³ tsá² chín¹ hí³ né³, lɨ́¹ ca³ja³cáun² bíh¹ tsɨ́³. Jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́en³² tsú² tsá² hí¹já²táunh¹ hí³ tɨ³ cu³hna²¹, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Jná¹³ juanh³² ñí¹con² hnoh², hi³ hí¹ jan² tsá² zian² hué³² Israel lá² tiá² má²ca³chanh²¹ jná¹³, tsá² nio² cáun² tsɨ́³ la³jmɨ́¹ nio² cáun² tsɨ́³ tsá² cá²jo²¹ lɨ́²zen³ jáɨ¹³ lá². 10Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³cha³tánh¹ tsá² ca³ñí¹can³² hí³ jáɨ¹³ ñí¹con² Jesús hñú¹³ hliáu³, jáun² ca³jɨ́e³ tsú² hi³ má²laɨn³² bíh¹ tsá² jmɨ́¹ tsáun¹ hí³. 11Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun², ngau³ Jesús cáun² juú² jmáɨ² Naín, la³ má²quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con². Hi³ jmɨ́¹ hí¹já²táunh¹ siáh³ juóun³² lɨ́n³² tsáu² cu³hna²¹ tsú². 12Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ tsú² jáun² can³² juú², ca³jɨ́e³ tsú² hi³ ná¹jan² tsáu² jan² hla¹ hi³ má²já²hón³², tsá² jmɨ́¹ jan² tán¹ jon² jan² tsá²mɨ³ hnáɨ³; hi³ jmɨ́¹ hí¹já²táunh¹ siáh³ juóun³² tsá² juú² quionh³ tsú². 13Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² tsá²mɨ³ hí³, ca³ja³ mií³ tsɨ́³, hi³ ca³záɨh³ dí²: ―Ha³ lɨ́² uó². 14Jáun² ca³ja³janh³² Jesús hi³ ca³tí³ cuo² ñí¹ cuó² hún¹ hla¹, jáun² ca³tiánh³ tsá² jmɨ́¹ ná¹quian³² hí³ cuó². Jáun² Jesús ca³záɨh³ hla¹ la³ lá²: ―Hnú², tsá¹ñú¹, jná¹³ juanh³² náu². 15Jáun² né³, hla¹ hí³ la³juɨ³² ca³jenh¹³ hi³ ca³náu², hi³ ca³ma³liáu³² hleh³². Jáun² Jesús ca³jɨenh³ tsá¹ñú¹ hí³ ñí¹con² mí¹ziú¹³. 16Jáun² la³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² ca³juénh² hi³ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³. Jmɨ́¹jáun² ca³ma³quien² tsú² Dió³², hi³ ca³juáh³: ―¡Jan² tɨ³² jë¹ Dió³² pin³ má²cá²jnia³ ja¹ ñí¹ tiauh¹ jnoh¹ lá²! Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³: ―¡Dió³² má²cua³ma³hon³ tsá² joh¹! 17Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea, jɨ³ tsá² tiáunh¹ la³ cu³ la³ jéin³ jáun², ca³lɨ³ ñi³² hi³ ca³jmú³ Jesús la³ jáun². 18Jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Juan² né³, ca³chá³ siáh³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³teh³ dí² gon³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², 19hi³ ca³zen³ dí² ñí¹con² Jesús hi³ tsa³ngáɨ³ la³ lá²: “¿Hí¹ hnú² uá¹ Tsá² ca³tɨn¹ já³², ho³ hniáuh³² uá¹ jan¹³ jnoh¹ jan² tsá² siánh³?” 20Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ jáun² tsá² hí³ ta³ ñí¹ Jesús né³, ca³juáh³ la³ lá²: ―Juan² tsá² zion² hí³ jmáɨ² tsáu² lɨ́²ze³ jnoh¹ hi³ ja³ngáɨ¹³ jnoh¹ ñí¹con² hnú² nɨ́¹juáh³ hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo, ho³ nɨ́¹juáh³ hniáuh³² uá¹ jan¹³ jnoh¹ tsá² siánh³. 21Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³jmah³ Jesús juóun³² lɨ́n³² tsá² tsáun¹ jɨ³ tsá² ná¹cán²³ uu³mí²tsɨ³², jɨ³ tsá² tiáunh¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ nɨ́² siáh³; hi³ ca³nia³ tsú² siáh³ mɨ́¹ñí¹ tsá² ten³. 22Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³záɨh³ tsú² tsá² cuá²taunh²¹ hí³ la³ lá²: ―Cuá²tánh¹ náh², cuá²zéih³ náh² Juan² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²jɨeh³ náh² jɨ³ hi³ má²lɨ́²niéih² náh² nɨ́² siáh³; cuá²zéih³ náh² tsú² hi³ tsá² ten³ má²jniá³ ñí¹, tsá² hma² má²ñi³táunh¹, hi³ má²laɨn³² siáh³ tsá² jmɨ́¹ ná¹lɨ́n³ mɨ́¹uɨ́³ mɨ³ho²¹ péin³, hi³ tsá² jmɨ́¹ te³ cua¹ né³, má²náɨ³² bíh¹, hi³ má²ca³jenh¹³ bíh¹ siáh³ tsá² jmɨ́¹ má²ná¹jún¹, hi³ tsá² tia³mii² né³, má²ná¹náɨ³² bíh¹ jú¹ chú³² hi³ ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ liáun³. 23Jlánh¹ jmɨ́¹ ren² tsá² tiá² lɨ́¹ cha³² hliáun³ ñéih³ tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 24Jmɨ́¹ já¹tanh²¹ jáun² tsá² ca³zen³ hí³ Juan² né³, ca³ma³liáu³² Jesús hi³ ca³chá³ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Juan² hí³ ñí¹con² tsá² tionh² hí³ la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ zenh¹, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿He³ dá² jaun³² ca³ñí¹jɨeh¹³ hnoh² ñí¹ lɨ́³ hué³² quiéin²? ¿Hí¹ ca³ñí¹jɨeh¹³ hnoh² cáun² hmá² tá² náɨ² hi³ lɨ́¹ quí² lɨ́¹ jɨ́eh²³ cun³quionh³ chí³ juáh¹³? 25Hi³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ jáun² né³, ¿he³ bíh¹ ca³ñí¹jɨeh¹³ náh²? ¿Hí¹ ca³ñí¹jɨen¹ náh² jan² tsá²ñuh² quih³² hmɨh³² hi³ jlánh¹ bí¹ huá¹? Sá¹nɨ́² dú¹ jɨe³ náh², tsá² ná¹quih³² hmɨh³² chú³² jniá³ tionh² re² tɨn² ñéih³ hñú¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ bíh¹. 26Hi³ jáun² né³, ¿he³ bíh¹ ca³ñí¹jɨeh¹³ náh²? ¿Hí¹ ca³ñí¹jɨen¹ náh² jan² tɨ³² jë¹ Dió³²? Quí¹ tson² bíh¹ cu³tí³, tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ lɨ³ua³ jan² tɨ³² jë¹ Dió³². 27Quí¹ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² rá¹ja³² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Juan² tsá² ziau² hí³ jmáɨ², hi³ juáh³ la³ lá²: Sá¹nɨ́² jɨe³, jná¹³ zein²¹ jan² tsá² tsa³can³² jáɨ¹³ ta³ tin² la³ cun³ bí¹ hnú², tsá² hí³ bíh¹ jmu³ hua³jan²¹ juɨ³² ñí¹ cuóh¹³ hnú². 28Jmɨ́¹ má²lɨ́²chá³² Jesús jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³záɨh³ siáh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―Jná¹³ juanh³² ñí¹con² hnoh², hi³ tiá² hin² zian² hí¹ jan² yáh³ tsá² jlánh¹ bíh¹ quien² la³ cónh³ bí¹ Juan² ja¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨ³zian² ñí¹ hué²¹ lá²; tɨ³la³ cun³ jáun² tsá² tiá² lin¹ ñí¹ quien² ja¹ quioh²¹ tsá² má²tionh² jo³cuo² Dió³², tsá² la³ hí³ bíh¹ tɨ³ quien² la³ cónh³ bíh¹ Juan². 29Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsáu², la³ má²quionh³ tsá² chi² hmah²¹, tsá² ca³náɨ³² hí³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² Juan², ca³ma³tson² bíh¹ tsú² hi³ Dió³² tɨn² ra³tsɨ³² re² héih³², la³ cun³ la³jɨ́n³² tsá² ca³ziau³ hí³ Juan² jmáɨ². 30Tɨ³la³ tsá² fariseos má¹ná¹, la³ má²quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹, tsá² tiá² ca³he³ hí³ hi³ ziau³ Juan² jmáɨ², tiá² ca³tɨ́³ yáh³ tsɨ́³ tsá² hí³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ hnió³ Dió³² jmu³ ñí¹con² tsú². 31Hi³ jáun² né³, ¿hin² dá² tsánh² lɨ́¹³ cunh²¹ jná¹³ quionh³ tsá² zian² jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá²? Quí¹ ¿hin² yáh³ tsánh² lɨ́¹³ cunh³ tsú²? 32Lɨ́¹³ juáh¹³ la³ lá²: Jmu² tsú² la³jmɨ́¹ jmu² tsá¹míh¹ ñi³co¹ já¹ hmah²¹. Ná¹hóh³² tsú² ca³la³ hi³ jéinh³² hlah³, hi³ zaɨh³² raɨnh²¹ la³ lá²: “Sa³ tiá² ca³lɨ³hnáuh² náh² tsan¹³ jmɨ́¹ lɨ́²jiéi¹³ jnoh¹ jáun² hmá² tá² le², hi³ sa³jun³ lɨ́²uoh³ yáh³ hnoh² jmɨ́¹ lɨ́¹jmú¹³ jnoh¹ siáh³ sun¹ ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ hi³ nio² hlah³ tsɨ́³ tsú²”. 33Juanh³² jná¹³ la³ nɨ́², quí¹ cuan³ Juan² tsá² zion² hí³ tsáu² jmáɨ², tsá² tiá² cúh² hí¹miih²¹, sa³jun³ hɨ́nh²³ mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³; hi³ jáun² hnoh² né³ juáh³: “Tsá² hún¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ bíh¹ hí³”. 34Jáun² né³, cuan³ siáh³ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², tsá² cú² tsá² aɨh³² ná¹, tɨ³la³ hnoh² né³, juáh³ siáh³: “¡Tsá² jlién³ bíh¹ nɨ³², hi³ hɨ́nh²³ siáh³ jmáɨ², tsá² juónh²³ re² quionh³ tsá² ren² tso³ jɨ³ tsá² chi² hmah²¹ nɨ́² siáh³!” 35Tɨ³la³ la³jɨ́n³² tsá² cháunh²³ re² chí¹ má²jnia³² hi³ chu²¹ bíh¹ la³jɨ́³² hi³ cháunh²³ tsɨ́³ Dió³². 36Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, jan² tsá² fariseo ca³teh³ Jesús hi³ tsa³jmú³ má³² hñú¹³ dí². Jáun² né³, ñéi¹ bíh¹ Jesús hñú¹³ tsá² hí³, jáun² ca³cuá³ ñí¹ mesa. 37Jáun² né³, jan² tsá²mɨ³ tsá² juón¹, tsá² zian² juú² jáun², ca³lɨ³ ñi³² hi³ Jesús cuá¹jmu² má³² hñú¹³ tsá² fariseo hí³, jáun² ñéi¹ hi³ ñí¹can³² cáun² tse³ pih²¹ hi³ lɨ́³ cún¹ tiáu² alabastro; hi³ jmɨ́¹ ha²¹ no¹ má²ró³². 38Hi³ jáun² tsá²mɨ³ hí³ ca³ta³zanh¹ cu³hna²¹ Jesús, hi³ má²ho²; hi³ jáun² ca³ma³jlɨh²¹ tsú² ta³ Jesús cun³quionh³ jmɨ́²zɨ́h¹ taɨn³² ñí¹, hi³ jáun² ca³ma³quiéin² siáh³ cun³quionh³ jñú²chí¹ hnga². Jmɨ́¹jáun² ca³hen³ tsú² ta³ Jesús, hi³ ca³jñéi³ tsú² siáh³ no¹ má²ró³². 39Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ jáun² tsá² fariseo tsá² hñú¹³ ñí¹ cuá³ tsú² jáun², hi³ jmu² tsá²mɨ³ hí³ la³ jáun², jáun² ca³lɨ́n¹³ tsú²: “Sá¹jmɨ́¹ hi³ tson² jan² tɨ³² jë¹ Dió³² tsá²ñuh² nɨ́², jmɨ́¹ lɨ³tsɨn² bíh¹ tsú² he³ ñí¹ tsá²mɨ³ dí¹tie²³ nɨ́² cuo², quí¹ tsá²mɨ³ juón¹ bíh¹ tsá²mɨ³ nɨ́²”. 40Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² fariseo hí³ la³ lá²: ―Hnú² Sí¹mu²¹, zia³² cáun² jáɨ¹³ hi³ juanh²¹ jná¹³ ñí¹con² hnú². Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―¿He³ bíh¹ jmɨ́¹ juáh¹³ hnú² Tɨ³²? 41Hi³ jáun² Jesús ca³juáh³: ―Jmɨ́¹ zian² jan² tsá² ca³chí² quɨe³ ñí¹con² gon³ tsáu². Jáun² né³, jan² tsá² hí³ jmɨ́¹ ren² hñá³ nio² hña³láu³ héih³² cú¹tiáu², hi³ tsá² jan² hí³ né³, jmɨ́¹ ren² tu³la³quia³ héih³² cú¹tiáu². 42Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tsá² hí³ hi³ tá¹ gon³ tsá² ren² hí³ quɨe³ tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ ma³hmah¹, jáun² cáun² lɨ́¹ ca³hin³ bíh¹ tsú² cú²jueh³² hi³ jmɨ́¹ ren² tsú². Jáun² né³, juáh¹³ hnú² neh²¹ ¿hin² tsánh² tsá² gon³ hí³ lɨ́n²³ hnú² hi³ tɨ³ jlánh¹ má²hnio³ lɨ́n³² tsá² ca³chí² hí³ quɨe³? 43Hi³ jáun² Sí¹mu²¹ ca³ngáɨ³: ―Len³ jná¹³ tsá² ca³hin³ hliáun³ hi³ jmɨ́¹ ren² bíh¹. ―Tson² bíh¹ cu³tí³ la³ nɨ́² ―ca³juáh³ Jesús. 44Tá¹la³ cuá¹jɨ́en³² tsú² jáun² tsá²mɨ³ hí³ né³, ca³záɨh³ dí² Sí¹mu²¹ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² jɨen¹ dúh¹ tsá²mɨ³ lá². La³ cun³ jmɨ́¹ lɨ́¹hú²¹ jná¹³ hñuh³² hnú², tiá² jmáɨ² lɨ́²cuéh¹ yáh³ hnú² hi³ ren¹ jná¹³ tán², tɨ³la³ tsá²mɨ³ lá² má²lɨ́²ma³jlɨh²¹ tán² jná¹³ cun³quionh³ jmɨ́²zɨ́h¹ taɨn³² ñí¹, hi³ má²lɨ́²ma³quiéin² tsú² siáh³ cun³quionh³ jñú²chí¹ hnga². 45Hi³ sa³jun³ lɨ́²hen³ bíh¹ hnú² siáh³ ñi³² jná¹³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ hen³ tsú² jan² tsá² cuá¹tén¹; tɨ³la³ tsá²mɨ³ lá², cun³ tiá² má²lɨ́²tunh³ bíh¹ hi³ hen² tán² jná¹³ la³ cun³ jmɨ́¹ cuan¹ ná¹. 46Ja³bí¹ la³ jáun² tiá² lɨ́²táh¹ yáh³ hnú² no¹ tsáɨh³ chin³² jná¹³ jmɨ́¹ cuan¹ ná¹, tɨ³la³ tsá² lá² né³, má²lɨ́²jñéi³ no¹ má²ró³² tán² jná¹³. 47Jáun² juanh³² jná¹³, uá¹jinh¹ hliáun³ tso³ jmɨ́¹ ren² tsá² lá², tɨ³la³ má²cá²hin³ bíh¹, quí¹hliá² jlánh¹ hniau³ tsú² jná¹³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmɨ́¹ la³ ren² cú¹pih²¹ tso³, jáun² cú¹pih²¹ bíh¹ hniau³ tsú² jná¹³ nɨ́¹ má¹cá²hin³ tso³ quioh²¹. 48Jáun² Jesús ca³záɨh³ tsá²mɨ³ hí³ la³ lá²: ―Má²cá²hin³ bíh¹ tso³ quián¹³ hnú². 49Hi³ jáun² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ mesa quionh³ tsú² ca³juu³ ca³hlénh³, hi³ ca³juáh³: ―¿Hin² dá² tsánh² tsá² lá², hi³ jáun² sa³ tsáu¹³ tsáu² máh³ hin²³ tsú²? 50Tɨ³la³ Jesús cáun² ca³záɨh³ tsá²mɨ³ hí³ la³ lá²: ―Má²ca³liáun³ nú² quí¹hi³hliá² má²nio² cáun² honh² nú². Cuánh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\