MARCOS 15

1Jmɨ́¹ má²já²jnia² jáun² né³, ca³cuú² ca³ngɨh³² siáh³ tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ quionh³ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú², tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹quien² nɨ́² siáh³, hi³ ca³ma³re² tsú² jáɨ¹³. Jáun² ca³hñéi³² dí² Jesús hi³ ca³ñí¹jan² dí² ñí¹con² Pilato. 2Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ Pilato: ―Hí¹ hnú² uá¹ lɨ́n³ nú² Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos? Jáun² Jesús ca³juáh³: ―Ján³, tson² bíh¹ la³ juáh³ hnú² nɨ́². 3Jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ né³ jlánh¹ ca³qui³ ca³chá³ hliáun³ ñí¹ tso³ quioh²¹ tsú². 4Jáun² Pilato ca³ngáɨ³ siáh³ hi³ ca³juáh³: ―¿Hí¹ hí¹ cá² jon¹ uá¹ tiá² hi³ ngáɨh¹ hnú²? Sá¹nɨ́² jɨe³, cónh³ bíh¹ tiá² tí³ tso³ hi³ cha³² tsú² quián¹³ hnú². 5Tɨ³la³ Jesús cun³ jáun² tiá² hi³ ca³ngáɨ³ hí¹ cáun² bíh¹; hi³ jáun² Pilato lɨ́¹ ca³ja³cáun² bíh¹ tsɨ́³. 6Hi³ jáun² né³, Pilato jmɨ́¹ tan² hi³ lión³² jan² tsá² tson³ tá¹la³ Jmɨ́¹hɨ́en¹ nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² mɨ³² tsáu² hi³ liáun³. 7Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ zian² jan² tsá² jmɨ́¹ cuá¹hún¹ hñu³mí¹ñí², tsá² jmáɨ² Barrabás quionh³ tsá² siánh³ siáh³, tsá² jmɨ́¹ má²ca³jngɨh³ tsáu² jmáɨ¹ hi³ ca³taunh³ tiá³ siaun³² hi³ ca³jmú³ quien² hmóu³². 8Jáun² cua³taunh²¹ tsáu² ñí¹con² Pilato hi³ ca³hiu³ ca³mɨ́³ tsú² hi³ jmu³ Pilato la³ cun³ hi³ qui³ tan² jmu². 9Hi³ jáun² Pilato ca³ngáɨ³ ñí¹con² tsá² hí³ hi³ ca³juáh³: ―¿Hnáuh¹ hnoh² hi³ lion¹ jná¹³ Re²¹ Juóuh³² hnoh² tsá² judíos? 10Quí¹hliá² jmɨ́¹ má²ca³lɨ³tsɨn² bíh¹ Pilato hi³ cun³ñí¹ hi³ uóu³² tsɨ́³ bíh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mi³jmú³ hi³ jáun² ñí¹con² hí³ dí² cua³jan² tsú² Jesús. 11Tɨ³la³ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mi³jmú³ né³, jlánh¹ tiá³ siaun³² ca³jmú³ ñí¹con² tsáu², hi³ jáun² hiu³ mɨ́³² tsú² hi³ Barrabás bíh¹ tɨ³ re² lión³² dí². 12Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ siáh³ Pilato: ―¿Hi³ he³ bí¹ hnáuh² náh² jmu¹ jná¹³ ñí¹con² Tsá² teh³² náh² lá² Re²¹ Juóuh³² hnoh² tsá² judíos? 13Jáun² né³, tsá² hí³ ca³tɨ³ ca³hóh³² tiá³ hi³ ca³juáh³: ―¡Cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́² crei²¹! 14Jáun² Pilato ca³záɨh³ tsá² hí³: ―Tɨ³la³ ¿he³ dá² hi³ hlaɨh³ má²ca³jmú³ tsú² né³? Tɨ³la³ tsá² hí³ né³, tɨ³ lɨ³mí¹ ca³tɨ³ ca³hóh³² bíh¹, hi³ ca³juáh³: ―¡Cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́² crei²¹! 15Jmɨ́¹jáun² ca³lión³² Pilato cú²jueh³² Barrabás hí³, quí¹ hi³ hnió³ dí² hi³ lɨ³ hiún² tsɨ́³ tsá² tionh² hí³. Jmɨ́¹ má²lɨ́²jmú³ dí² jáun² héih³² hi³ quiu³ pan³ tsú² Jesús cun³quionh³ cáun² hñú¹jméi¹³ hi³ lɨ́³ láu², jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³jɨenh³ dí² hi³ tsa³ton³ tsú² crei²¹. 16Jmɨ́¹jáun² ca³jan³ hliáu³ Jesús tɨ³ la³ ñéih³ ñí¹ lɨ́¹ hó²¹ quioh²¹ ñí¹ta²¹, jáun² ca³cuu³ ca³ngɨh³ tsú² la³jɨ́n³² hliáu³ raɨnh²¹. 17Jmɨ́¹jáun² ca³quinh³ dí² cáun² hmɨh³² zɨ́n¹³ la³ qui³ quɨh³² jan² tsá² quien², hi³ jáun² ca³tanh² dí² siáh³ chí¹ tsú² cáun² chí² lɨh³², la³juah²¹ dúh¹ có²ron¹ná¹ hi³ quioh²¹ jan² tsá² ho² jáɨ¹³, tɨ³la³ chí² lɨh³² jáun² dá² lɨ́³ cun³quionh³ cuoh² hmá² ton² bíh¹. 18Jáun² la³juɨ³² ca³ma³liáu³² tsú² hi³ tɨ³ hóh³² hi³ juáh³: ―¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos! 19Jmɨ́¹jáun² ca³ma³liáu³² dí² hi³ ca³quiu³ ca³pá³ dí² chí¹ tsú² cun³quionh³ cáun² hmá²tiéi¹³, hi³ tiú² hñéi³² dí² siáh³, jɨ³ hi³ dí²quí² dí²jñí³² dí² ta³ ñí¹ tsú² siáh³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ má²ná¹má²quien² dí² tsú². 20Jmɨ́¹ má²lɨ́²cónh³² dí² jáun² cú²nga¹ né³, ca³chí² dí² siáh³ hmɨh³² zɨ́n¹³ hi³ jmɨ́¹ má²lɨ́²quinh³ dí² jáun², hi³ jáun² ca³quinh³ dí² siáh³ ha¹ hi³ qui³ jmɨ́¹ quih³². Jmɨ́¹jáun² ca³jan³ dí² tsú² hi³ tsa³ton³ dí² crei²¹. 21Hú¹ juɨ³² jáun² né³ ca³jenh² tsú² jan² tsá²ñuh² tsá² juú² Cirene, tsá² jmáɨ² Sí¹mu²¹, jméi² Lí²ján¹ jɨ³ Rufo, hi³ jmɨ́¹ má²cuá¹hen² já¹ juú²; hi³ jáun² ca³di³quian³ dí² Sí¹mu²¹ hí³ jmáɨ¹ hi³ cán³ crei²¹ hi³ jmɨ́¹ quian³² jáun² Jesús. 22Jáun² ca³jan³ tsú² Jesús cáun² tsɨ³ máh³ míh¹ jmáɨ² Gólgota (hi³ hnió³ juáh³ “Máh³ Mú³² Chí¹ Tsáu²”). 23Ñí¹ jáun² ca³jenh³ dí² tsú² mu² mɨ³ uóun²jɨeh¹³ má²ná¹jan² quionh³ mɨ́³ mirra, tɨ³la³ Jesús tiá² ca³hɨnh³ yáh³ hi³ jáun². 24Jmɨ́¹jáun² ca³ton³ dí² crei²¹; hi³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³chí² hliáu³ jáɨ¹³ hi³ jɨ́e³ dí² nɨ́¹juáh³ hin² joh¹³ ha¹ tsú². 25Jmɨ́¹ ca³ton³ tsú² jáun² Jesús crei²¹, jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ má²tí³ la³ nió¹ ñu³ tɨ³ hú²niéi². 26Hi³ jáun² ca³tón³ tsú² siáh³ huéh³ ta³ chí¹ Jesús hi³ jmu² lin¹ hi³ he³ ca³tɨ²¹ má²ma³ngɨ́³ dí² tsú². Huéh³ jáun² juáh³ la³ lá²: “Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos”. 27Ja³bí¹ ca³ton³ tsú² siáh³ crei²¹ gon³ tsá² háɨn² quionh³ Jesús, jan² tɨ³ cuá² chu²¹ hi³ jan² tɨ³ cuá² cáun¹ siáh³. 28[La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² hi³ juáh³ la³ lá²: “Ja¹ tsá² ren² tso³ bíh¹ ca³ta³dí¹hɨn¹³ tsú²”.] 29Hi³ jáun² tsá² há² ngaɨ³² ñí¹ jáun² né³, ca³tu³ ca³hión³² Jesús, hi³ ca³la³ hi³ jeih³² chí¹ bíh¹ tsú², hi³ juáh³ la³ lá²: ―¡He³ dá² rón³² hnú²! Hnú² tsá² jlánh¹ juánh³ hi³ tsunh²¹ nú² hñú³ hɨ́en¹ quiú¹³, hi³ jáun² ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ jáun² né³, jmóuh¹ nú² siáh³, 30né³² né³, lion¹ huen² hi³ son² ñí¹ crei²¹ nɨ́² neh²¹. 31Ja³bí¹ la³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ la³ má²quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ ca³cáuh³² cú²nga¹ quioh²¹ tsú², hi³ juónh²³ la³ lá²: ―Tsá² siánh³ bíh¹ jlánh¹ ca³lión³² tsú², tɨ³la³ hnga² né³, tiá² la³ lɨ́¹³ yáh³ lión³². 32Nɨ́¹juáh³ hi³ ca³neh²¹ dí² hi³ má²cuá¹son² tsá² nɨ́² ñí¹ crei²¹, má¹jáun² máh³ táunh¹³ dí² ta²¹ hi³ lɨ́n³ tsú² Cristo, Tsá² lɨ́n³ Re²¹ Juo¹³ dí², tsá² Israel. Hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ tsá² jmɨ́¹ ná¹tón²¹ hí³ crei²¹ quionh³ yáh³ tsú² ca³quiu³ ca³je³. 33Jmɨ́¹ tɨ́³ chi³hiú² né³, ca³nieh² tá¹ cáun² hué³² jáun², ca³la³ ñí¹ tɨ́³ la³ nio¹ hnɨ³² tɨ³ ca³hláu³. 34Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³hóh³² Jesús tiá³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Eloi, Eloi ¿lama sabactani? (Hi³ hnió³ juáh³ “Dió³² Juóu³² jná¹³, Dió³² Juóu³² jná¹³, ¿he³ láɨh³² huen² jná¹³ má²lɨ́²zeh² hnú²?”). 35Ma³ jan² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² ca³náɨ³², hi³ jáun² ca³juáh³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² niéi² náh², Líh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² má²ñí¹téh¹³ tsá² nɨ́². 36Jáun² jan² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² ngau³ cú²hé² hi³ ca³ñí¹cuóuh¹³ cáun² chí² náh² hɨnh²³ jmáɨ² mu² má²zéih¹ lɨ́n²¹ quioh²¹ mɨ³ uóun²jɨeh¹³, hi³ jáun² ca³di³chí³ dí² hná¹³ hmá²tiéi¹³, hi³ ca³ñí¹hiéih¹³ dí² ho³ Jesús hi³ hnió³ dí² hɨ́nh³. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³juáh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―Nɨ́² tín² cuɨ́¹ lɨ́³, cuɨ́¹ neh²¹ nɨ́¹juáh³ já³² Líh³ hi³ ja³siau³. 37Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³hóh³² Jesús tiá³ lɨ́n³², hi³ jáun² jun³. 38Hi³ jáun² hmɨh³² hi³ jmɨ́¹ hí¹jnáɨ²³ ñí¹ jlánh¹ hɨ́en¹ hñu³ cuáh³² chín¹ né³, ca³zen³ tɨ³ tun³ zaɨnh²¹ ca³lɨ³liau³ tɨ³ chi³cuú² hi³ tsa³ la³ tɨ³ hué³². 39Jmɨ́¹ má²lɨ́²jɨ́e³ jáun² hliáu³ tsá² chín¹ tsá² romano jmɨ́¹ zenh¹ hí³ ta³ ñí¹ Jesús [hi³ ha³ lánh³ rón³² má²lɨ́²hóh³² Jesús jɨ³] hi³ ha³ lánh³ rón³² má²jun² tsú², jáun² ca³juáh³ la³ lá²: ―Cu³tí³ bíh¹ la³ Jon² Dió³² bíh¹ hla¹ nɨ́². 40Có³² jáun² jmɨ́¹ tionh¹ ma³ jan² tsá²mɨ³ hi³ jmɨ́¹ ná¹jɨ́e²³ ñí¹ uóunh³; ja¹ tsá² hí³ jmɨ́¹ zenh¹ Má²réi³ tsá² ja³ juú² Magdalá, Má²réi³ mí¹ziú¹³ Jacobo tsá² cáɨn² jɨ³ Sé³² nɨ́² siáh³, jɨ³ mɨ́¹ Salomé nɨ́² siáh³. 41Tsá²mɨ³ hí³ jmɨ́¹ má²ca³ñi³táunh¹ cu³hna²¹ Jesús jmɨ́¹ cuá³í¹ máh³ tsú² hué¹³ Galilea, jɨ³ hi³ jmɨ́¹ má²ca³ma³cáu³² siáh³. Ja³bí¹ jmɨ́¹ tionh¹ siáh³ juóun³² lɨ́n³² tsá²mɨ³ ñí¹ hná¹ jáun², tsá² cuá²taunh²¹ quionh³ Jesús tɨ³ já¹ juú² Jerusalén. 42Jmɨ́¹ má²ja³quián³ tá¹tsɨ²¹ hiú² né³, hi³ ti³tsóh³dí¹ jmáɨ¹ jáun² jmáɨ¹ hi³ jmu² tsú² hua³jan²¹, la³ cun³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ juáh¹³, cua³hlau³ jmáɨ¹ hi³ tionh² tsú² tie³ yáh³. 43Jáun² jmɨ́¹jáun² cuan³ Sé³² tsá² zian² juú² Arimatea, jan² tsá² quien² ja¹ quioh²¹ tsá² ná¹lɨ́n³ ta²¹ hi³ chín¹. Tsá² hí³ uá²jaɨ³² jmɨ́¹ má²jan³² hi³ lɨ³ lin¹ hin² tsánh² má²ca³hión³² Dió³² hi³ hau³ jáɨ¹³, jáun² jlánh¹ tiá³ nio² tsɨ́³ tsá² hí³ ca³hi³ ñí¹ jmɨ́¹ cuá³ Pilato hi³ ca³ñí¹ma¹³ tsú² hla¹ Jesús. 44Lɨ́¹ lɨn¹ bíh¹ Pilato jmɨ́¹ ca³náɨ³² hi³ la³juɨ³² má²jun² Jesús, jáun² ca³teh³ dí² jan² hliáu³ tsá² chín¹ hi³ ca³ngáɨh³ dí² nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ má²lɨ³² la³ jáun². 45Jmɨ́¹ ca³ma³tson² hliáu³ tsá² chín¹ jáɨ¹³ jáun², jáun² ca³cué³ Pilato jáɨ¹³ ñí¹con² Sé³² hi³ tsa³quión³² tsú² hla¹ Jesús. 46Jmɨ́¹jáun² ca³la³ Sé³² cáun² hmɨh³² jmuh³ tiáu² hi³ lɨ́³ quionh³ mí²ñi³² lino, jáun² ca³sión³² dí² hla¹ hi³ ca³tsáɨnh³² dí² hmɨh³² jáun². Jáun² ca³ñí¹hón²¹ dí² cáun² hñu³ tá²hón³² hmaɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ hó²¹ hláu², jáun² ca³lɨ́h³ tsú² cá² máɨ³ quɨ́n¹ pa²¹ hi³ ca³jnáɨ³ tsú² ho³ tá²hón³² jáun². 47Jáun² Má²réi³ tsá² juú² Magdalá, jɨ³ Má²réi³ mí¹ziú¹³ Sé³² nɨ́² siáh³ ca³jɨ́e³ ñí¹ ca³hón³² tsú² Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\