MARCOS 3

1Ca³chó³² siáh³ cáun² jmáɨ¹ hi³ ca³ñí¹hi³² Jesús hñu³ cuáh³² quioh²¹ tsá² judíos; hi³ ñí¹ jáun² né³ jmɨ́¹ cuá³ jan² tsá²ñuh² jmɨ́¹ má²ca³náɨ³ cáun² cuo². 2Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ ná¹tan² tsú² Jesús hi³ hnió³ dí² jɨ́e³ nɨ́¹juáh³ hi³ jmah³ tsú² tsá² hí³ tá¹la³ jmáɨ¹ nio² tie³, hi³ jáun² zia³² ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ chá³² dí² tsáu¹³ tsú². 3Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² jmɨ́¹ má²ca³náɨ³ hí³ cuo²: ―Náu², jmu³ zenh² nú² ja¹ lá² quiú¹³ jnoh¹. 4Hi³ jáun² Jesús ca³ngáɨh³ tsá² ná¹ngɨh³² hí³: ―¿He³ ca³tɨ²¹ jmu³ tsú² jmáɨ¹ nio² tie³, hí¹ hi³ chu²¹ ho³ hi³ hlah³? ¿Hí¹ lɨ́¹³ lión³² tsú² tsáu² ho³ hi³ tɨ³ hniáuh³² jngɨh³ uá¹ tsú²? Tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, cáun² lɨ́¹ ca³tiánh³ tie³ bíh¹. 5Jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́en³² Jesús tsá² hí³ ca³la³ hi³ míh²³ tsɨ́³, jɨ³ hi³ hlah³ jéinh³² dí² siáh³ quí¹hliá² tiá² hnió³ yáh³ tsá² hí³ hi³ ngɨ¹³ jáɨ¹³; hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² tsá² lɨ́³ hí³ cuo²: ―Ñéih¹ cuonh². Jáun² ca³ñeh³ tsá² hí³ cuo², hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² la³. 6Jmɨ́¹jáun² ca³huén² tsá² fariseos cheih³² hi³ ca³ma³cú¹ ma³ren²¹ jáɨ¹³ quionh³ tsá² haɨn²¹ tɨ³ con² Herodes hi³ ha³ lánh³ jngɨh³ dí² Jesús. 7Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ngau³ Jesús can³² ñí¹ ná¹ho³ jmáɨ² quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ jáun² juóun³² lɨ́n³² tsá² zian² hué¹³ Galilea ja³taunh²¹ cu³hna²¹ tsú². 8Hi³ juóun³² siáh³ tsá² já¹taunh²¹ tɨ³ hué¹³ Judea, tɨ³ já¹ juú² Jerusalén, tsá² Idumea, tsá² zian² tɨ³ jo²¹ cua³ Jordán tɨ³ juɨ³² ñí¹ hia³² hiú², jɨ³ tsá² hué¹³ Tiro quionh³ Sidón siáh³ cua³taunh²¹ hi³ hnió³ jɨ́en³² Jesús jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² dí² la³jɨ́³² hua³jueh³² hi³ jmu² tsú². 9Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³záɨh³ Jesús tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² hi³ jmu³ tsú² hua³jan²¹ cáun² mu² hi³ jáun² tiá² cuu³ tiá² jáɨ³² tsú² tsáu². 10Quí¹hliá² juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² má²lɨ́²jmah³ tsú², hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² tsáun¹ ñí¹ hná¹ jáun² cua³tú¹ cuá¹lɨn³, ca³la³ hi³ cuú² hi³ hlián²³ bíh¹ tsú² hi³ hnió³ tin³ cuo² Jesús. 11Hi³ tsá² ná¹tiáunh¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ né³, jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² dí² Jesús, jáun² ca³di³jñí³² dí² ta³ ñí¹ tsú², hi³ ca³hóh³² hi³ juáh³: ―Hnú² bíh¹ lɨ́n³ Jon² Dió³². 12Tɨ³la³ Jesús ca³jin³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hí³, hi³ ca³jmú³ dí² héih³² ñí¹con² hi³ tiá² hin² záɨh³² tsú² hí¹ jan² hi³ hin² tsánh² hí³ dí². 13Jmɨ́¹ lɨ́¹ cáɨn² jáun² né³, ngau³ Jesús tsɨ³ máh³, hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³teh³ tsú² tsá² ca³tɨ́³ hí³ tsɨ́³ tsú² hi³ quianh³, hi³ jáun² né³ ja³taunh²¹ tsá² hí³ ñí¹con² dí². 14Hi³ jáun² ca³hión³² dí² quian³tun³ tsá² hí³ hi³ ñi³táunh¹ dí² quionh³, jɨ³ hi³ zen³ dí² hi³ tsa³hléh² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² nɨ́² siáh³. Tsá² quian³tun³ hí³ né³ ca³teh³ tsú² “tɨ³² quian³² jë¹ Dió³²”. 15Jáun² ca³cuéh³ dí² tsú² pí³ hi³ lɨ́¹³ huen³ tsú² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu², [jɨ³ hi³ tsa³jmah¹ tsú² siáh³ tsá² tsáun¹]. 16Tsá² quian³tun³ hí³ ná¹jmáɨ² la³ lá²: Sí¹mu²¹ tsá² ca³lɨ³ jmáɨ² siáh³ Pé¹; 17tá¹ gon³ jon² Zebedeo siáh³, Jacobo quionh³ Juan² dá¹jon²¹, la³ cun³ tá¹ gon³ tsá² téh²³ tsú² hí³ Boanerges yáh³ (hi³ hnió³ juáh³ “Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ miíh³²”); 18jɨ³ Tre²¹ nɨ́², Pí²liéi¹, Bartolomé, Má²téh³, Tú¹ma²¹, Jacobo jon² Alfeo, Tadeo, Sí¹mu²¹ tsá² ca³lɨ³ quionh³ tsá² cu³ nió³ Cananista, 19jɨ³ Judas tsá² zian² juú² Queriot nɨ́² siáh³, tsá² ca³ñí¹jɨenh¹³ hí³ Jesús. 20Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ngah³ Jesús hñú¹³ quionh³ tsú² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con²; hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³ngɨh³² siáh³ juóun³² lɨ́n³² tsáu², ca³la³ hí¹juáh³ tiú²uú² zia³² jmáɨ¹ hi³ cuh³ bíh¹ tsú² lɨ³. 21Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² jón¹ raɨnh²¹ Jesús hi³ jáun², jáun² cua³taunh²¹ tsú² hi³ cón³² Jesús, quí¹ jmɨ́¹ ná¹juáh²³ tsáu² hi³ Jesús má²ca³lɨ³ ngo² bíh¹. 22Ja³bí¹ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹, tsá² ja³taunh²¹ hí³ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén jmɨ́¹ ná¹juáh²³: ―Beelzebú tsá² chín¹ juo¹³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ bíh¹ hún¹ hñu³ tsɨ́³ tsá²ñuh² nɨ́², cun³quionh³ pí³ quioh²¹ tsá² hí³ bíh¹ huen² tsú² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu². 23Hi³ jáun² Jesús né³ ca³teh³ tsá² hí³ hi³ ca³jmú³ dí² cáun² jáɨ¹³ ñí¹con² tsú² hi³ juáh³ la³ lá²: ―¿He³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ hi³ Satanás lɨ́¹³ chin¹³ cheih³² hnga²? 24Nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ zia³² hniéi² ja¹ má²tún² hmóu³² tsá² ná¹lɨ́n³ ta²¹, jáun² tiá² lɨ³ uén³ yáh³ tsú² jáɨ¹³ hi³ ná¹ho² jáun². 25Ja³bí¹ la³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² zia³² hniéi² hñú¹³, tiá² lɨ³ uén³ yáh³ tsú² cáun² hñú³ cu³tsa³². 26Hi³ jáun² né³, sá¹jmɨ́¹ hi³ hnga² Satanás jmu² hniéi² ñí¹con² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ jáun² tiá² ma³hɨ́e² yáh³ pí³ quioh²¹ tsú², ñí¹ má²tsa³hín³ bíh¹ tsú² jaun³² nɨ́¹juáh³ la³ jáun². 27”Hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ hí³ hñú¹³ jan² tsá² pin³ lɨ́n³², hi³ quin³ tsú² la³jɨ́³² hi³ nio² hñú¹³ tsú², nɨ́¹juáh³ tiá² la³ hñe³ yáh³ tsú² tín² tsá² hñú¹³ hí³; quí¹ jɨ́³²la³ la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ quin³ tsú² hi³ quioh²¹ tsú². 28”Jú¹ tson² juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh², hi³ la³jɨ́³² tso³ hi³ jmu² tsá²mɨ³cuóun², jɨ³ la³jɨ́³² jú¹ hlah³ hi³ hleh³² tsú², zia³² bíh¹ uu³i³tso³ quioh²¹ tsú²; 29tɨ³la³ tsá² tú² hión³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹ná¹, cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ bíh¹ tiú²uú² uu³i³tso³ zia³², ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹ má²ren² tsú² tso³. 30La³ nɨ́² ca³juáh³ Jesús quí¹hliá² tsá² hí³ jmɨ́¹ ná¹juáh²³ hi³ hí³ dí² hún¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³. 31Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² cuan³ mí¹ziú¹³ Jesús la³ má²quionh³ jɨ³ tsá¹ raɨnh²¹ dí² ñí¹ cuá³; tɨ³la³ cheih³² bíh¹ ca³ta³tonh¹ tsú², hi³ jáun² ca³jmú³ tsú² héih³² hi³ téh³ tsú² Jesús. 32Hi³ jáun² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ cu³ jéin³ ñí¹ cuá³ Jesús ca³juáh³: ―Mí²ziúh² hnú² quionh³ tsá¹ renh² nú² tionh² cheih³² nɨ́² hi³ hnauh² hnú². 33Tɨ³la³ Jesús né³, ca³záɨh³ tsá² ná¹ngɨh³² hí³ la³ lá²: ―¿Hin² dá² tsánh² lɨ́n³ mí²zia³² jná¹³ jɨ³ renh² jná¹³ dúh¹? 34Jáun² ca³jɨ́en³² dí² tsá² tionh² la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ cuá³ dí² jáun², hi³ jáun² ca³juáh³ dí² la³ lá²: ―Tsá² lá² bíh¹ ná¹lɨ́n³ mí²zia³² jná¹³ jɨ³ jon³ renh² jná¹³ nɨ́² siáh³. 35Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³², tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́n³ tsá²mɨ³ tsá²ñuh² renh² jná¹³, jɨ³ mí²zia³² jná¹³ nɨ́² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\