MARCOS 7

1Jmɨ́¹jáun² cua³taunh²¹ ma³ jan² tsá² fariseos ñí¹con² Jesús, la³ má²quionh³ ma³ jan² tɨ³² liei²¹ hi³ má²já²taunh²¹ já¹ juú² Jerusalén. 2Jáun² tsá² hí³ né³ ca³jɨ́e³ hi³ ma³ jan² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Jesús ná¹cúh² ta³ tiá² má²jɨ² cuo²; la³ cun³ ta³ tiá² má²lɨ́²ma³tí³² tsú² héih³² hi³ ná¹ngɨ²³ ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ rón³² hniáuh³² liáh³² tsú² cuo²; [hi³ jáun² bíh¹ jlánh¹ ca³ziu³ ca³hɨen³ dí² tsá² hí³]. 3(Quí¹hliá² tsá² fariseos jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² judíos ná¹má²tí³² bíh¹ la³ cun³ hi³ jlánh¹ ná¹hëh³ chí¹ tsá²daun³², hi³ tiá² cáun² lɨ́¹ cuh³ yáh³ ta³ tiá² má²lɨ́²liáh³² cuo² la³ cun³ hi³ ná¹ngɨ²³ dí² jáun². 4Hi³ nɨ́¹ má¹cuá²tanh²¹ tsú² ja¹ hmah²¹ né³, tiá² cáun² lɨ́¹ cuh³ yáh³ tsú² ta³ tiá² má²lɨ́²ma³tí³² la³ cun³ hi³ ná¹ngɨ²³ jáun² hi³ liah³² cuo² re². Zia³² bíh¹ siáh³ hliáun³ hi³ ná¹hëh³ chí¹ tsú² ñí¹ hná¹ nɨ́², uá¹la³ cun³ hi³ ráɨn³² tsú² jáun² vasos, tse³, jɨ³ cuah²¹ mí¹ñí² nɨ́² [jɨ³ jen³ míh¹ ñí¹ ná²tsɨ́n³² tsú² má¹ca³jmú³ má³² nɨ́² siáh³].) 5Jáun² né³, tsá² fariseos quionh³ jɨ³ tɨ³² liei²¹ ca³ngáɨ³ ñí¹con² Jesús: ―¿He³ láɨh³² tiá² má²tí³² tsá² haɨn²¹ nɨ́² tɨ³ con² hnú² la³ cun³ hi³ ná¹ngɨ²³ tsá²daun³², hi³ cáun² lɨ́¹ cúh² bíh¹ ta³ tiá² má²jɨ² cuo²? 6Jáun² Jesús ca³ngáɨ³: ―Tson² lɨ́n³² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ hla¹ Isaías jmɨ́¹ ca³hléh³ tsú² jáun² jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² hñu³ tsɨ́³ hi³ hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹, la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ tsú², hi³ juáh³ la³ lá²: Tsá² nɨ́² dá² má²quien² jná¹³ cun³quionh³ jmáh³la³ ho³ bíh¹, jun³juáh¹³ la³ jonh³ jmɨ́¹tsɨ́³ yáh³ tsú² hniau³ jná¹³. 7Hí¹ cáun² tiá² lin¹ ñí¹ quien² yáh³ hi³ má²tsú² má²jáuh³² tsú² jáun² jná¹³, quí¹ héih³² quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ jaun³² hɨeh³² tsú² tsáu² la³juah²¹ dúh¹ héih³² quion²¹ jná¹³. 8Jáun² ca³juáh³ tsú² siáh³: ―Quí¹ hnoh² dá² chah³² náh² tɨ³ có³² héih³² quioh²¹ Dió³², hi³ ma³tih²¹ náh² la³ cun³ hi³ ná¹hëh³ chí¹ tsá²mɨ³cuóun², [la³ cun³ hi³ ráɨn³² tsú² jáun² la³jɨ́³² cuá¹ uon² jɨ³ hi³ jmu² tsú² siáh³ hliáun³ lɨ́n³² hi³ siáh³ ñí¹ hná¹ nɨ́²]. 9Ja³bí¹ ca³záɨh³ tsú² siáh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―Hnoh² dá² chah³² náh² tɨ³ có³² héih³² hi³ jmu² Dió³² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hnáuh² náh² má¹tih²¹ la³ cun³ hi³ ná¹hëh³ chinh³² náh² hmóu³² bíh¹. 10Quí¹ sá¹nɨ́² jɨe³ dúh¹, la³ lá² bíh¹ ca³juáh³ hla¹ Moisés: “Tianh³² náh² ta²¹ ñeh² mí²ziúh²”. Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³: “Lɨ³ua³ jan² tsá² chú² juóun³² jméi² mí¹ziú¹³, tsá² la³ hí³ ca³tɨn¹ jún³ bíh¹”. 11Tɨ³la³ hnoh² né³ juánh³ hi³ lɨ́¹³ bíh¹ néh¹ záɨh³² tsáu² jméi² mí¹ziú¹³ la³ lá²: “Tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ má¹hau¹ jná¹³ hnú², quí¹ la³jɨ́³² hi³ zia³² quion²¹ jná¹³ ná¹lɨ́³ corbán bíh¹”, (la³ cun³ nieih³ jáɨ¹³ “hi³ má²ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³² bíh¹”). 12Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ má²lɨ́²juáh³ tsú² la³ nɨ́², jáun² hnoh² né³ má²juánh³ náh² hi³ tiú²uú² tion³ hniáuh³² yáh³ ma³hon³ tsú² jméi² mí¹ziú¹³. 13Jáun² cun³quionh³ la³ nɨ́² bíh¹ má²ná¹jmuh³² hnoh² hi³ tiá² quien² cu³tí¹³ héih³² quioh²¹ Dió³² cun³quionh³ hi³ ma³tɨn¹³ náh² tsáu² la³ cun³ hi³ ná¹hëh³ chinh³² náh² hmóu³². Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ nɨ́² yáh³ jmuh³² náh². 14Siáh³ siáh³ ca³teh³ Jesús tsáu² hi³ ja³niéi³ jáɨ¹³, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Niéi² náh² la³jɨ́n³², jɨ³ hi³ cuɨ́¹ ngɨ¹³ náh² siáh³: 15Jun³juáh¹³ hi³ tsá²toh³ jáun² tɨ³ ñeh² quioh²¹ yáh³ tsú² jmu² hi³ tiá² jɨn² tsú². Quí¹ hi³ ja³² la³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsú² jmu² hi³ hliánh². 16[Hnoh² tsá² ná¹chi²¹ cuáh³ náh², niéi² náh².] 17Jmɨ́¹ má²lɨ́²chan³ jáun² Jesús tsá² hí³ né³, hi³ cáun² hñú³; jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²jmú³ tsú² jáun². 18Jáun² hí³ né³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hí¹ chín¹dí¹ hnoh² uá¹ tiá² la³ ngɨ²³ náh² siáh³? ¿Tiá¹ má²ñíh¹ hnoh² hi³ la³jɨ́³² hi³ zia³² tɨ³ cheih³² hi³ tsá²toh³ tɨ³ ñeh² quioh²¹ tsáu², tiá² lɨ́¹³ yáh³ jmu³ hi³ jáun² hi³ hliánh¹³ tsáu²? 19Quí¹ hñu³ héin¹ bíh¹ tsú² tsá²toh³, jun³juáh¹³ hñu³ tsɨ́³ yáh³ tsú², hi³ má¹lɨ³² jáun² né³ hue³² siáh³ tɨ³ cheih³². Cun³quionh³ la³ nɨ́² ca³lɨ³hnió³ tsú² juáh³ hi³ jɨ² bíh¹ ca³la³ jɨ́³² ñí¹ má³². 20Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³: ―Hi³ hue³² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsáu² ján¹ tson² jmu² hi³ hliáh² jmɨ́¹ tsɨ́³. 21Quí¹hliá² tɨ³ ñeh² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsú² hue³² la³jɨ́³² hi³ hlah³, uá¹la³ cun³ hi³ lɨ́¹ chin² tsú² chí¹, hi³ lɨ́¹ jmu² tsú² juón¹ quionh³ tsá² hlá² tsá² nɨ́², jɨ³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² háɨn², tsá² jngɨh² tsáu² ho³ tsá² jmu² hi³ hlah³ hi³ hó³², 22tsá² lɨ́¹ hniá¹ hi³ quioh²¹ tsáu², tsá² hláɨh¹ hon², tsá² má²can² tsáu², tsá² lɨ́¹ jmu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ hnga², tsá² uóu³² tsɨ́³, tsá² tɨn² jú¹ tɨ́¹jáɨ², tsá² jmu² tonh², jɨ³ tsá² lɨ́¹ jmu² hi³ cáun¹ nɨ́² siáh³. 23Ca³la³ jɨ́³² hi³ hlah³ nɨ́² ja³toh²³ tɨ³ ñeh² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsú², hi³ jáun² bíh¹ jmu² hi³ tiú²uú² jɨn² tsú² ñí¹con² Dió³². 24Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, cua³han³ Jesús ñí¹ jáun² hi³ ca³ñí¹ngɨ́² la³cáun² juú² Tiro [jɨ³ juú² Sidón]. Jáun² hi³ tsú² cáun² hñú³, hi³ hí¹ jan² tsáu² tiá² jmɨ́¹ hnió³ tsú² lɨ³ ñi³²; tɨ³la³ tiá² ca³lɨ³ yáh³ hính³² tsú². 25La³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³lɨ³ ñi³² mí¹ziú¹³ jan² mɨ́¹míh¹ tsá² jmɨ́¹ hún¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³, hi³ Jesús má²cuán² juú² jáun²; hi³ jáun² ja³ tsú² hi³ ca³di³jñí³² ta³ ñí¹ Jesús, hi³ ca³jmú³ cuá¹hin³ la³ tɨ³ hué³². 26Jan² tsá² cú²juú² bíh¹ tsá²mɨ³ hí³, tsá² jmɨ́¹ hɨ́n¹³ tɨ³ Fenicia hué³² Siria. Cuan³ tsú² ñí¹con² Jesús hi³ ca³mɨ́³ dí² hi³ chin¹³ tsú² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hi³ hún¹ hñu³ tsɨ́³ mɨ́¹ míh¹ jon² dí². 27Tɨ³la³ Jesús ca³juáh³: ―Cué¹ jáɨ¹³ hi³ láɨh¹³ tín² re² má³² tsá²co¹ jná¹³, quí¹ tiá² re² jniá³ yáh³ hi³ quin¹³ dí² má³² quioh²¹ tsá¹míh¹ hi³ cue¹³ dí² tsáɨ². 28Tɨ³la³ tsá²mɨ³ hí³ né³, ca³juáh³: ―Tson² bíh¹ la³ jáun² Tɨ³²; tɨ³la³ hí¹ ca³la³ tɨ³ tsáɨ² tionh² ñeh² mesa yáh³ cúh² chí² juoh¹ hi³ súh²³ tsá¹míh¹. 29Jáun² né³, Jesús ca³juáh³: ―Re² bíh¹ má²lɨ́²juah²¹ hnú² la³ nɨ́²; má²lɨ́¹³ bíh¹ cuánh¹³ hnú². Má²cuá²han³ bíh¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ jónh³² hnú². 30Jmɨ́¹ cá¹chánh²¹ tsú² jáun² hñú¹³ né³, ca³jɨ́en³² tsú² mɨ́¹míh¹ jon² hi³ rá¹tsɨn² ñí¹ jen³; hi³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ né³, la³ má²cuá²han³ bíh¹ hñu³ tsɨ́³ mɨ́¹míh¹ hí³. 31Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, cua³han³ siáh³ Jesús ñí¹ hu²¹ cuo² juú² Tiro, hi³ ngau³ juɨ³² juú² Sidón jɨ³ la³cáun² tɨ³ ñí¹ tioh³ jáun² tá¹ quia³ juú² míh¹ tiá² ná¹cunh² siáh³, jáun² ca³chó³² tsú² ñí¹ ná¹ho³ jmáɨ² Galilea. 32Ñí¹ jáun² cua³jan² tsú² jan² tsá²ñuh² te³ cuá¹, tsá² tiá² re² hleh³², hi³ jáun² ca³hiu³ ca³mɨ́³ tsú² hi³ ra³tsɨ³² Jesús cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá² hí³. 33Jáun² Jesús ca³jan³ tsá² hí³ ñí¹ tɨ³ có³², ñí¹ tiá² hin² zian², hi³ jáun² ca³lóh³ dí² zeih²¹ cuo² cuá¹ tsá² hí³, hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³hñe³ dí² siáh³ zeih²¹ cuo² hi³ jáun² ca³hliéih³ dí² zɨ́h¹ tsá² hí³. 34Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́e³ dí² hñu³mɨ³cuú², hi³ ca³zion³ tsɨ́³ hi³ ca³juáh³: ―¡Efata! (hi³ hnió³ juáh³ “¡Cuɨ́¹ niá¹³!”). 35La³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³niá³ cuá¹ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³, hi³ la³ siáh³ zɨ́h¹ tsú², hi³ jáun² ca³lɨ³ bíh¹ hléh³² tsá² hí³ re². 36Jáun² né³, Jesús ca³jmú³ héih³² ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ tsáun¹ hí³ la³ má²quionh³ tsá² ná¹jɨ́e²³, hi³ hí¹ jan² tiá² hin² záɨh³² tsú²; tɨ³la³ uá¹jinh¹ ca³jmú³ dí² héih³² chí¹tson³ hi³ tiá² hin² záɨh³² tsú² hi³ jáun², tɨ³la³ tɨ³ lɨ́³mí¹ ca³qui³ ca³chá³ bíh¹ tsú². 37Hi³ jáun² jlánh¹ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tsá² ca³náɨ³² hí³ hi³ lɨ³ la³ jáun², hi³ jáun² ca³juáh³ la³ lá²: ―La³jɨ́³² bíh¹ jmu² tsú² re²; hí¹ la³ tɨ³ tsá² te³ cuá¹ yáh³ náɨ³² jmu² tsú², jɨ³ hi³ jmu² tsú² siáh³ hi³ hléh³² tsá² cáun¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\