MARCOS 8

1Jmɨ́¹ lɨ́¹cáɨn² pih²¹ jáun² ca³ngɨh³² siáh³ juóun³² lɨ́n³² tsáu², hi³ tiá² jmɨ́¹ zia³² yáh³ he³ cuh³ tsú². Jáun² né³, Jesús ca³teh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: 2―Jlánh¹ ja³² mií³ tsɨn³² jná¹³ ñí¹con² tsá² lá², quí¹hliá² hnɨ³² jmáɨ¹ máh³ má²tí³ hi³ tionh² tsú² ñí¹ lá² quiúnh¹ jná¹³, hi³ hí¹ cú¹pih²¹ yáh³ hi³ cuh³ tsú² tiú²uú² zia³². 3Nɨ́¹juáh³ hi³ chanh²¹ jná¹³ tsú² hñú¹³ ta³ tiá² hi³ má²lɨ́²cuh³, lɨ́¹³ huán³ bíh¹ tsɨ́³ tsú² hú¹ juɨ³², quí¹hliá² ma³ jan² tsá² nɨ́² tsá² já²taunh²¹ ñí¹ uóunh³ bíh¹. 4Jáun² né³, tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ca³ngáɨ³: ―Tɨ³la³ ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ cue¹³ dí² tsá² nɨ́² má³² hi³ cuh³ ñí¹ lá², cáun² ñí¹ tiá² hin² zian² hí¹ jan² bíh¹ la³²? 5Jáun² Jesús ca³ngáɨ³: ―¿Cónh³ bíh¹ hí³ cuú²miih²¹ zia³² quián¹³ hnoh² dúh¹? Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―Quiau³ hí³ bíh¹ zia³². 6Jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ dí² héih³² hi³ tiánh³² tsá² hí³ hué³², hi³ jáun² ca³zanh³ dí² tá¹ quiau³ hí³ jáun², hi³ ca³cuéh³ dí² tiá¹hmah¹ Dió³². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³ca³ tsú² hí³ cuú²miih²¹ jáun² hi³ ca³cuéh³ dí² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ jáun² tsá² hí³ né³, ca³tsóh³ ñí¹con² tsá² má²tionh² hí³. 7Hi³ jmɨ́¹ zian² siáh³ cun³ gon³ gáun³ juo¹³ pih²¹, hi³ jáun² Jesús ca³ma³mieh² siáh³ jáh³ hí³, jáun² ca³jmú³ dí² siáh³ héih³² hi³ tsóh³ tsú² hi³ jáun². 8Jáun² ca³la³ jɨ́n³² tsá² hí³ lah³ re² má³², ca³lɨ³í¹ máh³ ca³cónh³² quiau³ mɨ́²tá² chí² juoh¹ hi³ ziau³ jmɨ́¹ má²lɨ́²cuh³ tsú² jáun². 9La³ cun³ tsá² ca³jmú³ hí³ má³² jmɨ́¹ tín³ cun³ quiún³ mei²¹ tsáu². Hi³ jáun² jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³, ca³hah² Jesús jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³, 10hi³ jáun² hi³ hñu³ mu² quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² hi³ ja³taunh²¹ tɨ³ ñí¹ téh²³ tsú² Dalmanuta. 11Jmɨ́¹jáun² cua³taunh²¹ tsá² fariseos hi³ ca³ma³liáu³² hi³ quiú² táɨnh²³ jáɨ¹³ quionh³ Jesús. La³ cun³ hi³ hnió³ dí² ca³ lan³ Jesús, hi³ jáun² ca³mɨ́³ dí² cáun² li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² hi³ já³² tɨ³ hñu³mɨ³cuú². 12Jáun² Jesús jlánh¹ ca³zion³ lɨ́n³² tsɨ́³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿He³ láɨh³² mɨ³² tsá² zian² né³² cáun² li²¹ cun³quionh³ hua³jueh³²? Jú¹ tson² juanh³² jná¹³ hi³ hí¹ cáun² yáh³ li²¹ tiá² lɨ́¹³ hiáuh³ tsá² zian² né³². 13Jmɨ́¹jáun² ca³chan³ dí² tsá² hí³ ñí¹ jáun², hi³ jáun² taunh³ dí² siáh³ hñu³ mu² hi³ ngau³ tɨ³ jo²¹ jmáɨ² lɨ́¹ ná¹ho³ jáun². 14Jmɨ́¹jáun² ca³ja³có³ tsɨ́³ tsá² quian³tun³ hi³ cán³ má³² cuh³, jɨ́³²la³ cáun² tán¹ bíh¹ hí³ cuú²miih²¹ jmɨ́¹ quian³² tsú² jmɨ́¹ taunh²¹ hñu³ mu² jáun². 15Jáun² Jesús ca³hlɨ́² ca³liéinh³² tsá² hí³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² jɨe³, hua³hín¹³ náh² jmu³ ca³tɨ²¹ tie³ quioh²¹ tsá² fariseos la³ má²quionh³ jɨ³ tie³ quioh²¹ Herodes nɨ́² siáh³. 16Jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ca³ma³liáu³² hi³ juónh²³ la³ lá² ja¹ hmóu²¹: ―Cun³ñí¹ hi³hliá² tiá² quián¹ má³² bíh¹ dí² nɨ³², hi³ jáun² la³ nɨ́² ñí¹juah²¹ tsú². 17Tɨ³la³ Jesús ca³lɨ³tsɨn² bíh¹ hi³ jáun², hi³ jáun² ca³juáh³ siáh³: ―¿He³ láɨh³² ná¹juónh³² náh² hi³ tiá² quiánh¹ má³²? ¿Hí¹ la³ tɨ³ ta³né³² máh³ tiá² má²ca³ngɨ¹³ náh², hi³ sa³jun³ má²ca³lɨ³tsɨn² náh² siáh³? ¿Hí¹ ná¹jlɨ³²í¹ máh³ honh² hnoh² la³ tɨ³ ta³né³² dúh¹? 18¿Hí¹ tiá² la³ jniá³ máh³ máh¹ náh², hi³ sa³jun³ la³ niéih³ siáh³ cuáh³ náh²? ¿Hí¹ tiú²uú² chau² máh³ honh² hnoh²? 19Jmɨ́¹ ca³tsóh³² jná¹³ jáun² hñá³ hí³ cuú²miih²¹ ja¹ ñí¹ tionh¹ hñá³ mei²¹ tsáu², ¿jáh³ mɨ́²tá² chí² juoh¹ ca³jiéih¹ náh² jmɨ́¹jáun² dúh¹? Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―Quia³tún³ mɨ́²tá². 20―Hi³ jmɨ́¹ ca³tsóh³² jná¹³ jáun² tá¹ quiau³ hí³ ja¹ ñí¹ tionh¹ quiún³ mei²¹ tsáu², ¿cónh³ mɨ́²tá² ca³cónh³² chí² juoh¹ hi³ ca³jiéih¹ hnoh² jáun² siáh³? Hi³ jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³ siáh³: ―Quiau³ mɨ́²tá². 21Jmɨ́¹jáun² né³ ca³záɨh³ dí²: ―¿He³ lɨ³ sa³ la³ tɨ³ ta³né³² máh³ tiá² má²ca³ngɨ¹³ náh² né³? 22Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú² já¹ juú² Betsaida, jáun² cua³jan² tsáu² jan² tsá² ten³ ñí¹con² Jesús; jáun² ca³hiu³ ca³mɨ́³ tsú² hi³ Jesús ra³tsɨ³² cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá² hí³. 23Jáun² ca³zanh³ Jesús cuo² tsá² ten³ hí³, hi³ jáun² ca³chín² dí² tɨ³ cheih³² juú². Jáun² ca³yóh³ dí² mí¹héh¹³ mɨ́¹ñí¹ tsá² hí³ hi³ jáun² ca³ra³tsɨ³² dí² siáh³ cuo² ñí¹ quioh²¹ tsú², jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨh³ dí² nɨ́¹juáh³ má²lɨ́²³ jɨ́e³ ca³lá². 24Jáun² tsá² ten³ hí³ né³ ca³jɨ́e³, hi³ jáun² ca³juáh³: ―Jɨen¹ jná¹³ tsáu², tɨ³la³ la³jmɨ́¹ jniá³ hmá² bíh¹ jniá³ tsáu² ñi³táunh¹. 25Jáun² Jesús ca³tí³ siáh³ cuo² mɨ́¹ñí¹ tsú², jmɨ́¹jáun² ca³tauh² tsá²ñuh² hí³ tiá³ ñí¹, hi³ ca³jɨ́e³; jáun² lan³ bíh¹ tsú². La³jɨ́³² bíh¹ má²jɨ́e²³ tsú² re² lɨ́n³². 26Jáun² né³, Jesús ca³chanh³ tsú² hñú¹³, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Ha³ lɨ́² cua³hú³² já¹ juú², [hi³ sa³jun³ hí¹ jan² tsáu² tiá² hniáuh³² cuá¹zéih³ nú² hi³ lɨ³ nɨ́².] 27Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ngau³ Jesús quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² ñí¹ tioh³ juú² míh¹ cu³ jéin³ juú² Cesarea quioh²¹ Pí²liéi¹. Ta³ hí¹tiáunh¹ dí² jáun² juɨ³² ca³ngáɨh³ dí² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con²: ―¿Hin² tsánh² jná¹³ juáh³ tsáu²? 28Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―Zian² tsá² juáh³ hi³ hnú² bíh¹ néh¹ hla¹ Juan² tsá² tɨ́² ziau² hí³ jmáɨ², ma³ jan² tsáu² juáh³ hi³ hnú² bíh¹ Líh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², hi³ ma³ jan² tsá² juáh³ siáh³ hi³ hnú² bíh¹ néh¹ jan² tɨ³² jë¹ Dió³². 29Jmɨ́¹jáun² né³ ca³ngáɨh³ dí² siáh³ tsá² hí³: ―Hi³ hnoh² né³, ¿hin² tsánh² jná¹³ juáh³ hnoh²? ―Hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo ―ca³juáh³ Pé¹. 30Tɨ³la³ Jesús ca³jmú³ héih³² hi³ hí¹ jan² tiá² hin² záɨh³² tsú² hi³ jáun². 31Jmɨ́¹jáun² ca³ma³liáu³² Jesús hɨeh³² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² hi³ juáh³: ―Jná¹³, Jon² tsá²mɨ³cuóun² ca³tɨn¹ má¹tso¹ lɨ́n²¹ tsɨn³². Ca³záɨh³ dí² tsú² hi³ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú² quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³, jɨ³ tɨ³² liei²¹ nɨ́² siáh³ tiá² quiú¹ tiá² jéi¹³, hi³ jngah³; tɨ³la³ ñí¹ má²cá²hnɨ́² jmáɨ¹ jáun² má¹ná¹, jenh¹³ bíh¹ tsú². 32Na²¹ lɨ́n²¹ bíh¹ ca³hléh³ tsú² jáɨ¹³ nɨ́². Jmɨ́¹jáun² ca³ñí¹jau² Pé¹ ñí¹ tɨ³ có³² hi³ jáun² ca³ma³liáu³² dí² hi³ quiú² jin²³ Jesús. 33Tɨ³la³ Jesús ca³jinh³ tɨ³ ñí¹ tionh¹ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ jáun² ta³ má²jɨ́en³² tsá² hí³ dí² ca³jin³ Pé¹, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¡Tɨ³ có³² quin³² ñí¹con² jná¹³ Satanás!, quí¹ tiá² lɨ́n²³ yáh³ hnú² la³jmɨ́¹ lɨ́n²³ Dió³², hnú² dá² lɨ́n²³ la³cun³ qui³ lɨ́n²³ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹. 34Jáun² né³, Jesús ca³teh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² jɨ³ tsá² ñi³táunh¹ hí³ cu³chin¹ cu³hna²¹ dí², hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hnió³ já³² cu³hna³² jná¹³, hniáuh³² chá³² tsú² tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ hnga², hi³ jáun² cuɨ́¹ quián¹³ tsú² crei²¹ quioh²¹, [la³ cun³ hi³ cuéh³² tsú² jáun² tsɨ́³ uá¹jinh¹ ca³la³ ñí¹ ca³cáɨn³ jmɨ́²chí³ quioh²¹,] hi³ jáun² cuɨ́¹ já² cu³hna³² jná¹³. 35Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ lión³² hnga², tsá² la³ hí³ tɨ³ tsa³hín³ bíh¹; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tsa³hín³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ má¹ná¹ jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² nɨ́² siáh³, tsá² la³ hí³ bíh¹ tɨ³ liáun³. 36Quí¹ ¿ha³ dá² jinh¹ quien² nɨ́¹juáh³ ca³láɨh¹³ tsú² la³jɨ́³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², nɨ́¹juáh³ la³ ja³hín³ bíh¹ jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsú² má¹lɨ³² jáun²? 37Quí¹ ¿he³ yáh³ cun³quionh³ lɨ́¹³ joh¹³ tsú² siáh³ jmɨ́²chí³ quioh²¹? 38Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² heh³ ta³ ñí¹ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tsá² ná¹ren² tso³, cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ jɨ³ ca³tɨ²¹ jú¹ chú³² quion²¹ jná¹³ siáh³, ja³bí¹ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun² jmu¹ heh¹ ca³tɨn¹ tsá² la³ hí³ nɨ́¹ má¹jaunh³² ná¹ hi³ lin¹ hi³ quien² ná¹ la³jmɨ́¹ quien² Ñuh³², la³ má²quiúnh¹ jná¹³ tsá² ná¹chun¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\