MATEO 16

1Hi³ jáun² né³, ca³chó³² siáh³ cáun² jmáɨ¹ hi³ ñí¹táunh¹ tsá² fariseos quionh³ tsá² saduceos hi³ ca³ñí¹jɨen¹³ Jesús; hi³ cun³ñí¹ hi³ hnió³ dí² ca³ lan³ tsú² né³, jáun² ca³mɨ́³ dí² hi³ hɨ́e³² Jesús cáun² li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² hi³ já³² tɨ³ hñu³mɨ³cuú². 2Tɨ³la³ hí³ má¹ná¹ ca³ngáɨ³: ―Nɨ́¹ má¹ca³hláu³ juánh³ hnoh² la³ lá²: “Jlánh¹ re² jniau¹³ hiú², hi³ jáun² bíh¹ dáɨn³ chi³cuú²”. 3Hi³ jáun² tɨ³ hú²niéi² né³ juánh³ hnoh² la³ lá²: “Né³² chau¹³ jmɨ́³, quí¹ jlánh¹ dáɨn³ jnie²”. [¡Hnoh² tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹!] Já² tɨn² bíh¹ hnoh² chú¹ ñih²¹ ha³ lánh³ jniá³ chi³cuú², tɨ³la³ tiá² la³ tɨn² yáh³ hnoh² chú¹ ñih²¹ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² ta³né³². 4Tsá² hláɨh¹ hon², tsá² tiá² má²tí³² jë¹ mɨ³² cáun² li²¹; tɨ³la³ tiá² li²¹ siáh³ hiáuh³ yáh³ tsú², jɨ́³²la³ li²¹ hi³ ca³jɨ́e³ jáun² tsáu² hi³ ca³tɨn¹ hla¹ Jonás bíh¹. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ngah³ dí²; hi³ tsá² hí³ né³, lɨ́¹ ca³ta³tonh¹ bíh¹ ñí¹ jáun². 5Jmɨ́¹ ca³hán² tsú² jáun² tɨ³ jo²¹ jmáɨ² lɨ́¹ ná¹ho³ jáun² né³, sa³ la³ ca³ja³có³ bíh¹ tsɨ́³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² hi³ jmɨ́¹ cán³ ca³lá² má³². 6Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² hí³: ―Sá¹nɨ́² jɨe³, hua³hín¹³ náh² jmu³ ca³tɨ²¹ tie³ quioh²¹ tsá² fariseos jɨ³ tsá² saduceos nɨ́² siáh³. 7Jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ca³ma³liáu³² hi³ juónh²³ la³ lá² ja¹ hmóu³²: ―Cun³ñí¹ hi³hliá² tiá² quián¹ má³² bíh¹ dí² nɨ³², hi³ jáun² la³ nɨ́² ñí¹juah²¹ tsú². 8Tɨ³la³ Jesús ca³lɨ³tsɨn² bíh¹ hi³ jáun², hi³ jáun² ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: ―¿He³ láɨh³² ná¹juónh³² náh² hi³ tiá² quiánh¹ má³²? ¡Jlánh¹ tiá² re² la³ nio² cáun² honh² náh²! 9¿Tiá¹ má²ngɨ²³ máh³ hnoh², hi³ sa³jun³ chau² siáh³ honh² náh² ca³tɨ²¹ hñá³ hí³ cuú²miih²¹ hi³ ca³tsóh³² jná¹³ jáun² ñí¹con² hñá³ mei²¹ tsáu², hi³ ha³ cónh³ mɨ́²tá² ca³ziau³ siáh³? 10¿Hí¹ sa³jun³ chau² siáh³ honh² náh² ca³tɨ²¹ quiau³ hí³ cuú²miih²¹ jáun² hi³ ca³tsóh³² jná¹³ jáun² ñí¹con² quiún³ mei²¹ tsáu², jɨ³ hi³ cónh³ mɨ́²tá² ca³ziau³ siáh³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun²? 11¿Lánh³ bíh¹ rón³² hi³ tiá² ca³lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ jun³juáh¹³ ca³tɨ²¹ quioh²¹ má³² yáh³ dí¹hléh²³ jná¹³ jmɨ́¹ lɨ́¹juáh²¹ jná¹³ hi³ jmúh¹³ náh² hua³hín¹³ ca³tɨ²¹ tie³ quioh²¹ tsá² fariseos quionh³ tsá² saduceos? 12Jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³lɨ³tsɨn² tsú² hi³ tiá² la³ ca³juáh³ yáh³ Jesús hi³ jmu³ tsú² hua³hín¹³ ca³tɨ²¹ tie³ quioh²¹ cán¹ hí¹miih²¹, tɨ³la³ la³ ca³juáh³ tsú² hi³ jmu³ dí² hua³hín¹³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ hɨe³² bíh¹ tsá² fariseos quionh³ tsá² saduceos. 13Jáun² jmɨ́¹ cá¹chó²¹ Jesús cu³ jéin³ juú² Cesarea quioh²¹ Pí²liéi¹, jáun² ñí¹ jáun² ca³ngáɨh³ dí² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¿Hin² tsánh² jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun² juáh³ tsáu²? 14Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―Zian² tsá² juáh³ hi³ hnú² bíh¹ néh¹ hla¹ Juan² tsá² tɨ́² ziau² hí³ jmáɨ²; zian² tsá² juáh³ siáh³ hi³ hnú² bí¹ néh¹ Líh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², hi³ zian² siáh³ tsá² juáh³ hi³ hnú² bíh¹ hla¹ tɨ³² jë¹ Dió³² Jeremías, ho³lá²dá² lɨ³ua³ jan² tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin² ñí¹ hná¹ hí³. 15Jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³: ―Hi³ hnoh² né³, ¿hin² tsánh² jná¹³ juánh³ hnoh²? 16Jáun² Sí¹mu²¹ Pé¹ né³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo Jon² Dió³² Tsá² juú²tsáun². 17Jáun² Jesús ca³juáh³: ―Jlánh¹ jmɨ́¹ ren² hnú² Sí¹mu²¹, jon² Jonás, quí¹ hí¹ jan² yáh³ tsáu² tiá² má²ca³hɨ́e³ hnú² jáɨ¹³ nɨ́², quí¹ Ñuh³² jná¹³ Tsá² cuá³ hñu³mɨ³cuú² bíh¹ má²ca³hɨ́e³ hi³ nɨ́². 18Hnú² bíh¹ jmáɨ² nú² Pé¹ (hi³ hnió³ juáh³ “Quɨ́n¹”). Jná¹³ né³ juanh³² hi³ ñí¹ quɨ́n¹ lá² bíh¹ chan²¹ jná¹³ tsá² cu³ nió³ joh² ná¹; hi³ ca³la³ hí¹juáh³ pí³ quioh²¹ hmú³² yáh³ tiá² cah¹³ jmáɨ¹ quionh³ tsá² hí³. 19Jáun² jná¹³ cué¹³ llaves, hi³ hauh³² hnú² jáɨ¹³ hi³ tonh¹ hnú² tsáu² jo³cuo² Dió³²; lɨ³ua³ cáun² hi³ hñeih²¹ hnú² ñí¹ hué²¹ lá², má²chí¹hñéih²³ bíh¹ siáh³ hñu³mɨ³cuú², hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ zaɨh²¹ hnú² ñí¹ hué²¹ lá² né³, má²záɨh³ bíh¹ siáh³ hñu³mɨ³cuú². 20Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jmú³ Jesús héih³² ñí¹con² tsá² hí³ hi³ hí¹ jan² tiá² hin² záɨh³² tsú² hi³ hí³ bíh¹ dí² Tsá² lɨ́n³ Cristo. 21La³ cun³ jmáɨ¹ jáun² máh³ ca³ma³liáu³² Jesús hi³ hɨeh³² jú¹ tá²na²¹ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ hniáuh³² tsó³² dí² tɨ³ Jerusalén; hi³ ñí¹ jáun² né³, tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú², jɨ³ tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ nɨ́² jmu³ hi³ ma³tso² lɨ́n³² dí² tsɨ́³. Ca³juáh³ dí² siáh³ hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ jngah³ yáh³ tsá² hí³, tɨ³la³ ñí¹ má²cá²hnɨ́² jmáɨ¹ má¹ná¹, jenh¹³ bíh¹ dí². 22Jmɨ́¹jáun² ca³ñí¹jau² Pé¹ ñí¹ tɨ³ có³², hi³ jáun² ca³ma³liáu³² dí² hi³ quiú² jin²³ Jesús, hi³ juáh³ la³ lá²: ―¡Len³ jná¹³ ca³la³ hí¹juáh³ tiá² hnió³ yáh³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ la³ nɨ́² Tɨ³²! ¡Tiá² ca³tɨn¹ yáh³ hnú² hi³ quiunh²¹ la³ nɨ́²! 23Tɨ³la³ Jesús ca³jinh³ tɨ³ ñí¹ zenh¹ Pé¹, hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¡Tɨ³ có³² quin³² ñí¹con² jná¹³ Satanás! Hnú² dá² lɨ́¹ chí¹cuú² chí¹jnaɨ³² bíh¹ ñí¹con² jná¹³. Tiá² lɨ́n²³ yáh³ hnú² la³jmɨ́¹ lɨ́n²³ Dió³², hnú² dá² lɨ́n²³ la³ cun³ qui³ lɨ́n²³ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹. 24Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² la³ lá²: ―Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hnió³ já³² cu³hna³² jná¹³, hniáuh³² chá³² tsú² tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ hnga², hi³ jáun² cuɨ́¹ quián¹³ tsú² crei²¹ quioh²¹, [la³ cun³ hi³ cuéh³² tsú² jáun² tsɨ́³ uá¹jinh¹ ca³la³ ñí¹ ca³cáɨn³ jmɨ́²chí³ quioh²¹,] hi³ jáun² cuɨ́¹ já² cu³hna³² jná¹³. 25Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ lión³² hnga², tsá² la³ hí³ tɨ³ tsa³hín³ bíh¹; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tsa³hín³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ má¹ná¹, jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ tɨ³ liáun¹. 26Quí¹ ¿ha³ dá² jinh¹ quien² nɨ́¹juáh³ ca³láɨh¹³ tsú² la³jɨ́³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², nɨ́¹juáh³ la³ ja³hín³ bíh¹ jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsú² má¹lɨ³² jáun²? Quí¹ ¿he³ yáh³ cun³quionh³ lɨ́¹³ joh¹³ tsú² siáh³ jmɨ́²chí³ quioh²¹? 27Quí¹ Jon² tsá²mɨ³cuóun² dá² jáunh³ hi³ lin¹ hi³ quien² la³jmɨ́¹ quien² Jméi², la³ má²quionh³ tsá²cuú² tsá²ta³, hi³ jáun² má¹jáun² cué³² hmah²¹ ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² la³ cun³ rón³² lɨ́³ ta²¹ hi³ lɨ́²jmú³. 28Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ zian² tsá² ja¹ ñí¹ tiauh¹ dí² lá² tiá² má²jún³ yáh³ ta³ tiá² má²lɨ́²jɨ́e³ hi³ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun² má²cuá¹ho² ná¹ jáɨ¹³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\