MATEO 17

1Jmɨ́¹ la³ má²jñéi³ jmáɨ¹ jáun² né³, Jesús ca³jan³ Pé¹, Jacobo jɨ³ Juan² dá¹jon²¹ Jacobo nɨ́² siáh³, hi³ ja³taunh²¹ cáun² tsɨ³ máh³ ñe¹ ñí¹ lɨ́¹³ tiánh³ hmóu³²; 2hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³za² ho¹ñí¹ tsú² ñí¹ ta³ ñí¹ tsá² hí³. La³jmɨ́¹ jniá³ joh¹ hiú² jniá³ ñí¹ tsú² lɨ³, hi³ jáun² ha¹ tsú² né³ lɨ³ tiáu² lɨ́n³² la³jmɨ́¹ jniá³ joh¹. 3Hi³ jáun² cu³diá²jan² jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² tsá² hí³ Moisés quionh³ Líh³, hi³ ná¹juónh²³ quionh³ Jesús. 4Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Pé¹ hi³ ca³záɨh³ Jesús: ―Hnú² Tɨ³², ¡hénh³ ma³ chú³² má²tiauh² dí² ñí¹ lá²! Nɨ́¹juáh³ hnáuh² hnú², jmu¹ jná¹³ hnɨ³² hñú³reh³; cáun² quián¹³ hnú², cáun² quioh²¹ Moisés hi³ cáun² siáh³ quioh²¹ Líh³. 5Tá¹la³ jmɨ́¹ dí¹hleh³² jáun² bíh¹ Pé¹ ja³ cáun² jnie² zɨ́n³ lɨ́n³² hi³ ca³tsáɨnh³² tsú² jɨ³lɨn²; hi³ jáun² ja¹ jnie² jáun² ñí¹ca³hléh³ jan² tsáu² hi³ ñí¹juah²¹: ―Tsá² lá² bíh¹ Jón³² jná¹³, jan² Tsá² hno³ lɨ́n³² ná¹, Tsá² jlánh¹ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹. Niéi² náh² la³ cun³ hi³ juáh³ tsú². 6Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² jáun² tsá² hí³ jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³juénh² lɨ́n³² bíh¹, hi³ jáun² ca³di³jñí³² ca³la³ hi³ ca³jmú³ rá¹hin³. 7Hi³ jáun² Jesús ca³ja³janh³² ñí¹ tionh¹ tsú², hi³ ca³tí³ cuo² quioh²¹ tsú², hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Nú¹ tianh³ náh²; ha³ lɨ́² juenh³. 8Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ tsú² né³, tiú²uú² hin² zian² hí¹ jan² yáh³, jɨ́³²la³ hnga² bíh¹ jéi³²í¹ Jesús zenh². 9Tá¹la³ ná¹son² tsú² jáun² tsɨ³ máh³ né³, ca³jmú³ Jesús héih³² hi³ ca³juáh³: ―Ha³ lɨ́² hin² juoh² náh² hí¹ jan² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²jɨeh³, ca³la³ tɨ³ nɨ́¹ má¹ca³jenh¹³ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun² ja¹ hla¹ máh³. 10Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Jesús hi³ ca³juáh³: ―¿He³ láɨh³² sa³ juáh³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ hi³ Líh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² bí¹ néh¹ tín² jáunh³ la³ñí¹? 11Jáun² hí³ né³ ca³ngáɨ³: ―Tson² bíh¹ cu³tí³ hi³ Líh³ bíh¹ tín² jáunh³, hi³ ja³ma³re² jɨ³lɨ³². 12Tɨ³la³ jná¹³ juanh³² hi³ má²cuán² bíh¹ Líh³, tɨ³la³ tiá² hin² ca³lɨ³ cuóu³² yáh³, hi³ jáun² dá² ca³jmúh³² bíh¹ tsú² tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ jmu³. La³ jáun² bíh¹ siáh³ ma³tso² Jon² tsá²mɨ³cuóun² tsɨ́³ hi³ jmu³ tsá² hí³. 13Jmɨ́¹jáun² ca³lɨ³tsɨn² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² hi³ hla¹ Juan² tsá² tɨ́² ziau² jmáɨ² bíh¹ la³ hí¹hɨen² tsú². 14Jmɨ́¹ ca³cha³tánh¹ tsú² siáh³ ñí¹ tionh¹ jáun² tsá² juóun³² lɨ́n³² hí³ né³, ja³ jan² tsá²ñuh² ñí¹con² Jesús hi³ ca³di³jñí³² ñí¹ hó²¹ñí¹ tsú² hi³ ca³juáh³ la³ lá²: 15―Tɨ³², cuɨ́¹ já² mií³ honh² nú² quioh²¹ jón³² jná¹³, quí¹hliá² zian² tsú² tsá¹ lɨ́¹ jún²³ hi³ jáun² má²tso² lɨ́n³² tsú² tsɨ́³; quí¹ hiú² cuóh³² bíh¹ quɨnh² tsú² chu³ sɨ́² ho³lá²dá² chu³ jmáɨ² siáh³. 16Cua³jan³² jná¹³ tsú² ñí¹con² tsá² haɨn²¹ lá² tɨ³ con² hnú², tɨ³la³ tiá² ca³tioh²¹ yáh³ tsú² hi³ jmah³. 17Jáun² Jesús ca³ngáɨ³: ―¡Hnoh² tsá² tiá² ta²¹ táunh²³ náh², tsá² cáun² lɨ́¹ cháunh²³ chinh³² la³ siáh³! ¿Jáh³ jmáɨ¹ máh³ hniáuh³² hi³ ngɨ́¹³ jná¹³ quiúnh¹ hnoh² dúh¹? ¿Jáh³ jmáɨ¹ máh³ hniáuh³² hi³ tion¹ jná¹³ tsɨn³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh²? Ñá²jan³² ñú²míh¹ tɨ³ lá². 18Jmɨ́¹jáun² ca³jin³ Jesús jmɨ́²chí³ hláɨnh¹, hi³ ca³jmú³ dí² héih³² hi³ cua³haɨn³² hñu³ tsɨ́³ ñú²míh¹ hí³, hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² lan³ tsú². 19Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² ca³liéih³² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Jesús cáun² ñí¹ tɨ³ có³², hi³ ca³ngáɨ³ jáɨ¹³ lá²: ―¿He³ láɨh³² sa³ tiá² ca³tiau¹³ yáh³ jnoh¹ hi³ chin¹³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hí³? 20Jáun² Jesús ca³juáh³: ―Cun³ñí¹ hi³ tiá² re² má²nio² cáun² honh² bíh¹ hnoh². Quí¹ jú¹ tson² juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh², sá¹jmɨ́¹ hi³ ná¹tioh³ cáun² honh² náh² uá¹jinh¹ ma³ pih²¹ lɨ́n²¹ la³ cun³ tí³ cá² máɨ³ mɨ³ mostaza, jmɨ́¹ lɨ́¹³ bíh¹ juoh¹ náh² máh³ zeh² nɨ́² la³ lá²: “¡Quin³² ñí¹ lá², tɨ³ ó³² cua³²!”, hi³ jáun² máh³ nɨ́² jmɨ́¹ lɨ́¹³ quin³. Hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ juóuh³² lɨ́¹³ nɨ́¹juáh³ hi³ tson² nio² cáun² honh² náh². 21[Tɨ³la³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ la³ nɨ́² má¹ná¹, jɨ́³²la³ cun³quionh³ hi³ liéinh³² tsú² Dió³² jɨ³ hi³ má²hɨen²¹ bíh¹ tsú² lɨ́¹³ tioh²¹ hi³ chin¹³.] 22Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, tá¹la³ jmɨ́¹ ñi³táunh¹ tsú² cu³lɨ²¹ hué¹³ Galilea, Jesús ca³záɨh³ siáh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―Jná¹³, Jon² tsá²mɨ³cuóun² jɨenh³ tsú² jo³cuo² tsáu², 23hi³ jáun² jngah³ tsú², tɨ³la³ ñí¹ má²cá²hnɨ́² jmáɨ¹ jáun² né³, jenh¹³ bíh¹ jná¹³. Hlaɨh³ lɨ́n²¹ bíh¹ ca³ta³no¹ tsɨ́³ tsá² hí³ cun³quionh³ jáɨ¹³ nɨ́². 24Jmɨ́¹ cá¹chánh²¹ Jesús já¹ juú² Capernaum quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² né³, jáun² tsá² chi² hmah²¹ tiáunh¹ cuáh³² chín¹ ca³cha³táunh¹ hi³ mɨ³² tun³ cú¹tiáu², hi³ ca³záɨh³ Pé¹ la³ lá²: ―¿Tiá¹ ma³hmah¹ tɨ³² juóuh³² hnoh² hmah²¹ hi³ ca³tɨn¹ cuáh³² chín¹? 25Jáun² Pé¹ ca³juáh³: ―Ján³. Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ hein²¹ Pé¹ ñéih³ né³, Jesús tín² ca³hléh³ la³ñí¹ hi³ ca³juáh³: ―¿He³ lánh³ lɨ́n²³ hnú² Sí¹mu²¹? ¿Hin² ñí¹con² caɨ³² tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ ñí¹ hué²¹ lá² hmah²¹ jɨ³ la³jɨ́³² quɨe³ hi³ lɨ³ hniáuh³²: hí¹ tsá²co¹ tsú², ho³ tsá² siánh³ uá¹? 26Jáun² Pé¹ ca³juáh³: ―Tsá² siánh³ bíh¹. Hi³ jáun² Jesús ca³juáh³: ―Hi³ jáun² tiá² la³ má²hmah¹ yáh³ tsá²co¹ tsú². 27Tɨ³la³ hí¹ jan² yáh³ tsáu² tiá² hniáuh³² jmú¹³ dí² hi³ míh³ tsɨ́³, jáun² cua³² tɨ³ ñí¹ nio¹ jmáɨ² lɨ́¹ ná¹ho³, hi³ cuá²héi³ mɨ³quɨe³; hi³ jáun² ho³ juo¹³ la³ñí¹ hi³ janh²¹ nú² hí³ bíh¹ hu²¹ cáun² quɨe³ hu²¹ quiún³ cú¹tiáu² hi³ la³ cun³ má²tsɨn¹³ hi³ má¹hmah²¹ nú² quioh²¹ hmah²¹ hi³ chi² tsú² quion²¹ jná¹³ jɨ³ hi³ quián¹³ nú² huen² nɨ́² siáh³; hi³ jáun² cuá²ma³hmah²¹ nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\