MATEO 19

1Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús la³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́² né³, cua³han³ hué¹³ Galilea hi³ ngau³ tɨ³ hué¹³ Judea nio² jo²¹ cua³ Jordán juɨ³² ñí¹ hia³² hiú². 2Juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² ja³taunh²¹ cu³hna²¹ tsú², hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³jmah³ tsú² juóun³² lɨ́n³² tsá² tsáun¹. 3Jáun² ma³ jan² tsá² fariseos ca³ma³janh³² ñí¹ zenh¹ Jesús hi³ ca³ca³ ca³lan³ dí² tsú²; hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hí¹ lɨ́¹³ tun³ tsú² ñí²cuo² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ lɨ³ua³ cáun² uu³mí²tsɨ³² pih²¹ hi³ zia³²? 4Jáun² hí³ dí² né³ ca³ngáɨ³ la³ lá²: ―¿Tiá¹ má²ca³híh³ hnoh² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³²?, ñí¹ rá¹juáh³ jáun² hi³ Tsá² ca³jmú³ la³ cu³ la³ juéh³ mɨ³cuú²: “Tsá²mɨ³ tsá²ñuh² bíh¹ ca³jmú³ tsú²”. 5Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³ la³ lá²: “Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ chan³ tsá²ñuh² jméi² mí¹ziú¹³ tɨ³ có³², hi³ jáun² ma³zian² cu³lɨ²¹ quionh³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², hi³ jáun² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu² bíh¹ má²lɨ́n¹³ tsú² tá¹ gon³”. 6Hi³ jáun² né³, tiú²uú² lɨ́³ yáh³ gon³ tsú², quí¹ jan² tsáu² bíh¹ má²lɨ́n³ tsú². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ tiá² ca³tɨn¹ tsá²mɨ³cuóun² tson³ cáun² hi³ má²lɨ́²cunh³ Dió³². 7Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨh³ tsú² Jesús: ―¿Nɨ́¹juáh³ la³ nɨ́² né³, jáun² he³ láɨh³² ca³jmú³ hla¹ Moisés héih³² hi³ hniáuh³² hiáuh³ tsá²mɨ³ cáun² sí² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ tsáun³ quionh³ ñí²cuo², hi³ jáun² má¹jáun² má²lɨ́¹³ tún³ tsú²? 8Jáun² Jesús ca³juáh³ siáh³: ―Cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³ hnoh² bíh¹ jaun³², hi³ jáun² bí¹ ca³cué³ hla¹ Moisés jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ tsáun³ tsú² quionh³ tsá²mɨ³ ñí²cuo²; tɨ³la³ tiá² la³ nɨ́² jmɨ́¹ lɨ́³ yáh³ jmɨ́¹ ca³jmú³ Dió³² la³ cu³ la³ juéh³ mɨ³cuú². 9Jná¹³ juanh³² hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² tun²³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², hi³ jáun² jéinh³² siáh³ cuo² quionh³ tsá²mɨ³ siánh³, cun³quionh³ la³ jáun² má²lɨ́²jmú³ tsú² tso³ juón¹ bíh¹. Jɨ́³²la³ ti³ nɨ́¹juáh³ hnga² bíh¹ tsá²mɨ³ ñí²cuo² tsú² tín² ca³liéinh³² tsá²ñuh² siánh³, jáun² bíh¹ zia³² jáɨ¹³ tun³ tsú² tsá²mɨ³. [Ja³bí¹ má²lɨ́n³ jan² tsá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² bíh¹ tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ ca³jéinh³² cuo² quionh³ jan² tsá²mɨ³ tsá² má²lɨ́²te³ tsáu².] 10Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú²: ―Nɨ́¹juáh³ la³ nɨ́² bíh¹ la³ lɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ tsá²ñuh² quionh³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², tiá² lin¹ ñí¹ quien² yáh³ hi³ la³ jéinh³² tsú² cuo². 11Jáun² Jesús ca³juáh³: ―Tiá² la³jɨ́n³² tsáu² ngɨ²³ yáh³ hi³ nɨ́², jɨ́³²la³ tsá² hí³ bíh¹ ngɨ²³ tsá² má²ca³hiauh³ jáɨ¹³ hi³ ngɨ¹³ bíh¹. 12Zia³² bíh¹ hliáun³ ñí¹ ca³tɨ²¹ he³ láɨh³² tiá² lɨ́¹³ jéinh³² tsáu² cuo²: quí¹ zian² tsá²ñuh² tsá² má²tiéh³ la³ cun³ nɨ́¹ má¹ca³lɨ³zian² máh³, zian² né³ tsá² tiéh³ hi³ ca³jmú³ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹, hi³ zian² né³ tsá² jmu² hnga² hi³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ tsá² tiéh³ cun³ñí¹ hi³ hnió³ hi³ ma³zian² tán¹ hián² cu³tí¹³ ñí¹con² Dió³². Jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² lɨ́¹³ ngɨ¹³ jáɨ¹³ nɨ́², cuɨ́¹ ngɨ¹³ tsú² re². 13Jáun² né³, jmɨ́¹jáun² cua³jan² tsáu² ma³ jan² tsá¹míh¹ ñí¹con² Jesús, hi³ hnió³ tsú² hi³ ra³tsɨ³² Jesús cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá¹míh¹ jɨ³ hi³ liéinh³² dí² siáh³ Dió³²; tɨ³la³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² né³, ca³jin³ bíh¹ tsá² ná¹jan² hí³ tsá¹míh¹. 14Tɨ³la³ Jesús né³ ca³záɨh³ tsá² hí³: ―Cuéh³ náh² tsá¹míh¹ nɨ́² jáɨ¹³, cuɨ́¹ ja³táunh¹ ñí¹con² jná¹³, ha³ lɨ́² jnɨ́² náh² juɨ³² quioh²¹; quí¹ tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá¹míh¹ nɨ́² bíh¹ lɨ́¹³ tónh³² jo³cuo² Dió³². 15Jáun² ca³ra³tsɨ³² tsú² cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá¹míh¹; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, cua³han³ tsú² ñí¹ jáun² hi³ ngah³. 16Jáun² né³, ca³chó³² cáun² jmáɨ¹ hi³ ñéi¹ jan² tsá² tsá¹ñú¹ hi³ ca³ñí¹jɨen¹³ Jesús, hi³ ca³ngáɨ³ hi³ juáh³ la³ lá²: ―Hnú² Tɨ³², ¿he³ ñí¹ hi³ chu²¹ hniáuh³² jmu¹ jná¹³ hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ zian² jná¹³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²? 17Jáun² Jesús ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³: ―¿He³ láɨh³² hngaɨh³² hnú² ca³tɨ²¹ hi³ chu²¹? Quí¹ jɨ́³²la³ jan² tán¹ bíh¹ Tsá² chun¹ zian². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hi³ hnáuh² hnú² hi³ lɨ́¹³ zian² nú² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², ma³ti²¹ ca³la³ jɨ́³² héih³² quioh²¹ Dió³². 18Jáun² ca³juáh³ tsá¹ñú¹ hí³ la³ lá²: ―¿La³ cun³ he³ jaun³² né³? Hi³ jáun² Jesús ca³juáh³: ―Ha³ lɨ́² jngɨh³ náh² tsáu², ha³ lɨ́² jmu² náh² juón¹, ha³ lɨ́² háɨn², ha³ lɨ́² lɨ́¹ ma³tson¹³ cáun² jú¹ tɨ́¹jáɨ², 19tianh³² ta²¹ ñeh² mí²ziúh², hi³ ma³hno¹ siáh³ tsá²mɨ³cuóun² renh² nú² la³jmɨ́¹ hno³ nú² huen². 20Jáun² tsá² tsá¹ñú¹ hí³ ca³juáh³: ―La³jɨ́³² bíh¹ hi³ nɨ́² má²ca³ma³ti²¹ jná¹³; ¿zia²¹ siáh³ cáun² hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹ hná¹ nɨ́²? 21Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús: ―Nɨ́¹juáh³ hi³ hnáuh² hnú² hi³ lɨ́n¹³ nú² jan² tsá² chun¹ cun³ tán¹ cun³ hián², jáun² cuánh², cuá²hnáɨ¹ la³jɨ́³² hi³ zia³² quián¹³, hi³ jáun² tsoh³ quɨe³ jáun² ñí¹con² tsá² tia³mii², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³ hánh³ nú² hñu³mɨ³cuú²; nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³, ña³² cu³hna³² jná¹³. 22Tɨ³la³ jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² jáun² tsá² tsá¹ñú¹ hí³ jáɨ¹³ nɨ́² né³, jmɨ́¹jáun² ngah³ hi³ má²hí¹uɨ́n³ lɨ́n³² tsɨ́³, quí¹hliá² jlánh¹ jmɨ́¹ hánh³ tsú². 23Hi³ jáun² Jesús né³ ca³juáh³ hi³ ca³záɨh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con²: ―Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ jlánh¹ bíh¹ juóuh³² hi³ hí³ jan² tsá² hánh³ jo³cuo² Dió³². 24Juanh³² jná¹³ siáh³ ñí¹con² hnoh², hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ huán¹ tsɨ́³ hi³ ngá¹³ jáh³ cánh¹ téh²³ tsú² camello chí² léh¹³ mɨ³quɨe³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ hí¹³ jan² tsá² hánh³ jo³cuo² Dió³². 25Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² tsú² jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³ja³cáun² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú², hi³ jáun² ca³ngáɨh³ raɨnh²¹ tsá²ján² tsá²ján² hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hi³ jáun² né³, hin² bí¹ dá² tsánh² la³ lɨ́¹³ liáun³ jaun³²? 26Jáun² Jesús ca³jɨ́e³ ñí¹ tionh¹ tsú², hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Tiá² tɨn² yáh³ tsá²mɨ³cuóun² jmu³ hi³ nɨ́², tɨ³la³ ñí¹con² Dió³² má¹ná¹, hí¹ cáun² yáh³ hi³ juóuh³² tiá² zia³². 27Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Pé¹ la³ lá²: ―Sa¹nɨ́² jɨe³, jnoh¹ má²ca³chá¹³ tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ zia³² quiú¹³, hi³ jáun² má²ngɨ́¹ jnoh¹ quiúnh¹ hnú². Jáun² né³ ¿he³ dá² lɨ³ zia³² quiú¹³ jnoh¹? 28Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ siáh³ Jesús tsá² hí³ la³ lá²: ―Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ jmáɨ¹ hi³ la¹³ jáun² hmaɨ²¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³², jmáɨ¹ hi³ tá¹cuón¹ jáun² Jon² tsá²mɨ³cuóun² ñí¹ hmá²sɨ¹ quien² quioh²¹, ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² lɨ³ zia³² quia³tún³ hmá²sɨ¹ ñí¹ cuá¹tianh³ náh², hi³ cuá¹quiánh² náh² jú¹ tson² quioh²¹ tá¹ quia³tún³ tsoh³ tsá² Israel. 29Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² má²ca³chan³ jméi² mí¹ziú¹³, jɨ³ tsá²mɨ³ tsá²ñuh² raɨnh²¹, jɨ³ jón²zɨ́h¹, jɨ³ hi³ má²ca³tú³ siáh³ hñú¹³, jɨ³ hué³² quioh²¹ nɨ́² siáh³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, tsá² la³ hí³ bíh¹ hiáuh³ hña³láu³ nió³ tɨ³ hliáun³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ lɨ́²chá³² jáun² tɨ³ có³²; ja³bí¹ hiáuh³ tsú² siáh³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 30Tɨ³la³ juóun³² tsá² ná¹lɨ́n³ tsá² la³ñí¹ ta³né³², tsá² la³ hí³ dá² lɨ́n¹³ tsá² ñí¹ ca³táuh³ bíh¹ má¹jáun², hi³ jáun² juóun³² tsá² ná¹lɨ́n³ tsá² ñí¹ cá¹táuh³ ta³né³² né³, tsá² la³ hí³ dá² tɨ³ lɨ́n¹³ tsá² la³ñí¹ bíh¹ má¹jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\