MATEO 23

1Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús ñí¹con² tsá² ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³ chí¹cá¹ chí¹tón²¹ cu³héin¹ tsú², jɨ³ ñí¹con² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² dí², hi³ juáh³ dí² la³ lá²: 2―Tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ jɨ³ tsá² fariseos nɨ́² ná¹ho² jáɨ¹³ hi³ tɨn² niá³² jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés. 3Hi³ jáun² né³, tionh² náh² ta²¹ la³ cun³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ juáh³ tsú² jáun²; tɨ³la³ ha³ lɨ́² cán² náh² nóh³² quioh²¹ tsú² má¹ná¹, quí¹ tsá² hí³ dá² hɨe³² cáun² jú¹ tson², tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, la³ siáh³ bíh¹ jmu² tsú² hmóu³². 4Quí¹ tsá² hí³ dá² jlánh¹ jmu² héih³² huáh² tsɨ́³ ñí¹con² tsáu², héih³² hi³ hí¹juáh³ hmóu³² tsú² tiá² hnió³ ma³tí³². 5La³jɨ́³² hi³ jmu² tsú² jáun², jmu² tsú² cun³ñí¹ hi³ hnió³ tsú² jɨ́e³ tsáu² bíh¹. Tsá² hí³ jlánh¹ zaɨn³² pɨ³ tsáɨh³ hná¹ hmɨh³² hú³ má²ná¹tón²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² la³cáun² chí¹quie¹³ jɨ³ cuo² tsú² nɨ́² siáh³, hi³ zaɨn³² tsú² quɨ́h³² siáh³ hmɨh³² hi³ haɨ²¹ láuh¹³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ cuo² la³ cónh³ bí¹ hi³ quɨh³² lɨ³ua³ jan² tsáu². 6Tsá² hí³ siáh³ jlánh¹ hniá¹ tiánh³ ñí¹ chu²¹ nɨ́¹ má¹ca³cha³táunh¹ lɨ³ua³ cáun² ñí¹ nio² jmáɨ¹, hi³ hniá¹ siáh³ tiánh³ ñí¹ jlánh¹ bí¹ quien² hñu³ cuáh³² quioh²¹, 7hi³ jlánh¹ hniá¹ tsú² siáh³ hi³ tsáu² cuen³ Dió³² nɨ́¹ má¹ca³jenh² dí² tsáu² ja¹ hmah²¹, hi³ hniá¹ tsú² siáh³ hi³ té³ tsáu²: “¡Tɨ³²!” 8”Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tiá² hniáuh³² yáh³ jmúh¹³ hnoh² hniá¹ hi³ tsáu² té³ “Tɨ³²”. Quí¹ má²tún² renh² bíh¹ hnoh² la³jɨ́n³² náh², hi³ jɨ́³²la³ jan² tán¹ bíh¹ Tɨ³² Juóuh³² náh² zian². 9Ha³ lɨ́² lɨ́¹ teh² náh² “Tia²¹” lɨ³ua³ jan² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², quí¹ jɨ́³²la³ jan² tán¹ bíh¹ Ñeh² náh² zian², Tsá² cuá³ hñu³mɨ³cuú². 10Sa³jun³ jmúh¹³ náh² hi³ té³ tsáu² hnoh² tsá² chín¹, quí¹ jɨ́³²la³ jan² tán¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ lɨ́n³ Tsá² chín¹ ñí¹con² hnoh². 11Quí¹ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² má²cón³² tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́², tsá² hí³ bíh¹ tsá² tɨ³ jlánh¹ quien² ja¹ quián¹³ hnoh². 12Lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² quien², tɨ³ méih³ bíh¹ hi³ quien² tsú², hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² jmu² quien² né³, tsá² la³ hí³ tɨ³ lɨ³ quien² bíh¹. 13”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² tsá² fariseos tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹!, quí¹ hnoh² dá² quí² jna²³ bíh¹ ñí¹con² tsáu², hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ tónh³² tsú² jo³cuo² Dió³². Tiá² hnáuh² yáh³ hnoh² tonh²¹ hmóu³², hi³ sa³jun³ cueh³² yáh³ hnoh² jáɨ¹³ hi³ tónh³² tsá² hnió³ tónh³². 14[”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² tsá² fariseos, tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹!, quí¹ hnoh² dá² quin³² náh² la³ jɨ³ sɨ́¹ hñú¹³ tsá²mɨ³ hnáɨ³, má¹lɨ³² jáun² né³ má²raɨnh³² náh² máh¹ cun³quionh³ hi³ lienh¹ náh² Dió³² ué³ lɨ́n³². Cun³ñí¹ hi³ jáun², tɨ³ jlánh¹ bí¹ huáh² tsɨ́³ héih³² hi³ tá¹tsɨn¹ hnoh² nɨ́¹ má¹jáun².] 15”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² tsá² fariseos, tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹! Hnoh² jlánh¹ ñi³táunh¹ náh² tá¹ cáun² cuá¹ hué²¹ hi³ jmuh³² náh² pí³ lɨ́n³² hi³ janh²¹ náh² uá¹jinh¹ jan² tsáu² bíh¹, hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³janh²¹ náh² tsú² né³, jmuh³² náh² hi³ tsá² hí³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ má²ca³tɨn¹ tsa³táunh¹ quiu³juóu³² la³ cónh³ bíh¹ hmóu³² náh². 16”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh², hnoh² tsá² ten³ tsá² ná¹quiánh¹ náh² ñí¹ juɨ³²! Quí¹ hnoh² juánh³: “Nɨ́¹juáh³ jan² tsá² jmu² jáɨ¹³ hi³ hɨe³² cuáh³² chín¹, jáun² tiá² lin¹ tion³ hniáuh³² ma³tí³² yáh³ tsú² jáɨ¹³ jáun²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hi³ hɨ́e³² tsú² cú¹mí¹niau²¹ hi³ tioh³ hñu³ cuáh³² né³, hi³ jáun² bíh¹ hú¹tá¹ má²hniáuh³² ma³tí³² tsú²”. 17¡Tsá² cáun¹ te³! ¿He³ dá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien²: hí¹ cú¹mí¹niau²¹, ho³ cuáh³² hi³ ca³ma³hɨen²¹ uá¹ cú¹mí¹niau²¹? 18Ja³bí¹ juánh³ siáh³ hnoh² la³ lá²: “Lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² jáɨ¹³ hi³ hɨe³² ñí¹hiú¹³ nɨ́¹ má¹ca³jmú³ jáɨ¹³, tiá² lin¹ tion³ hniáuh³² ma³tí³² tsú² jáɨ¹³ jáun²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² hɨe³² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²cuéh³² tsú² Dió³² né³, hi³ ná¹tsɨ²¹ ñí¹hiú¹³, jáun² jáɨ¹³ la³ jáun² bíh¹ hú¹tá¹ hniáuh³² ma³tí³² tsú²”. 19¡Tsá² cáun¹ te³! ¿He³ bíh¹ tɨ³ jlánh¹ quien²: hí¹ hi³ ná¹tsɨ²¹ ñí¹hiú¹³, ho³ hnga² uá¹ ñí¹hiú¹³, ñí¹ jmu² hi³ lɨ́²hɨ́en¹ hi³ lɨ́¹ cue³² tsú² jáun²? 20Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hɨe³² ñí¹hiú¹³ nɨ́¹ má¹ca³jmú³ jáɨ¹³, jun³juáh¹³ má²lɨ́²hɨ́e³² jmáh³la³ ñí¹hiú¹³ yáh³ tsú², quí¹ jɨ³ la³jɨ́³² hi³ ná¹tsɨ²¹ bíh¹ ñí¹ jáun² má²lɨ́²hɨ́e³² tsú²; 21hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² hɨe³² cuáh³² chín¹ nɨ́¹ má¹ca³ma³tson² jáɨ¹³ quioh²¹ né³, jun³juáh¹³ má²lɨ́²hɨ́e³² jmáh³la³ cuáh³² yáh³ tsú², quí¹ hi³ má²lɨ́²hɨen³ tsú² jɨ³ Dió³² bíh¹, Tsá² cuá³ ñí¹ jáun². 22Ja³bí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hɨe³² hñu³mɨ³cuú² nɨ́¹ má¹ca³ma³tson² jáɨ¹³ quioh²¹, jáun² má²hɨe³² tsú² siáh³ la³ jɨ³ hmá²sɨ¹ quioh²¹ bíh¹ Dió³², jɨ³ hnga² Dió³² Tsá² cuá¹tsɨ²¹ siáh³ hmá²sɨ¹ jáun². 23”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² siáh³ tsá² fariseos, hnoh² tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹! Re² bíh¹ má²ná¹cueh³² hnoh² cáun² la³ cun³ quia³ ñí¹con² Dió³² la³jɨ́³² ñí¹ hi³ zia³² quián¹³, hí¹ la³ tɨ³ zié² yáh³ cueh³² náh² la³ jáun², jɨ³ má²hna³ eneldo jɨ³ má²hna³ comino nɨ́² siáh³. Tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³ tiá² ma³quien¹³ yáh³ náh² héih³² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ rá¹tioh³ ñí¹ liei²¹, la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ rá¹tsɨh³² náh² héih³² cú²tso², hi³ ja³² mií³ honh² náh², jɨ³ hi³ lɨ́n³ náh² tsá² ma³tí³² jë¹ nɨ́² siáh³. Tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ cháh¹ tɨ³ có³² la³ cun³ hi³ má²ná¹jmuh³² jáun² yáh³ náh² hi³ jmúh¹³ náh² hi³ nɨ́². 24¡Hnoh² tsá² ten³ tsá² quiánh¹ náh² ñí¹ juɨ³², hnoh² jlánh¹ ma³jɨ́h¹³ má³² hi³ cuɨn²³ náh² lú¹³, tɨ³la³ jáh³ cánh¹ jáh³ la³ camello né³ cáun² nah¹ bíh¹ náh²! 25”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² tsá² fariseos, tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹!, quí¹ hnoh² dá² jlánh¹ sɨ́² raɨnh³² náh² cuá¹uon² jmáh³la³ tɨ³ coh³ bíh¹, tɨ³la³ hñu³ honh² náh² né³, jmáh³la³ hi³ hlah³ hi³ hó³² bíh¹ tiu³ canh², hi³ tsɨ́nh² náh² hi³ quioh²¹ tsáu², jɨ³ hi³ dí¹quian¹ náh² má¹zián¹³ siáh³ cun³ tɨn² honh² hmóu³². 26Hnoh² tsá² fariseos te³; la³ñí¹ tín² ma³jɨ́¹³ náh² tɨ³ ñeh² cuá¹uon², hi³ jáun² má¹jáun² lɨ³ jɨ² bíh¹ siáh³ tɨ³ coh³. 27”¡Jlánh¹ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ tsá² fariseos nɨ́², tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹!, quí¹ hnoh² dá² ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ jéin³ lo¹ quioh²¹ hla¹ hi³ lɨ́³ tiáu² jmáh³la³ tɨ³ coh³ hi³ jáun² jlánh¹ re² jniá³, tɨ³la³ tɨ³ ñeh² né³ ná¹cónh²¹ hná¹ mú²¹ jɨ³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² quioh²¹ hla¹. 28La³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ hnoh²; ñí¹ ta³ ñí¹ tsáu² jniá³ hnoh² chun¹ lɨ́n²¹, tɨ³la³ hñu³ honh² náh² né³, jmáh³la³ tɨ́¹jáɨ² bíh¹ ná¹cónh²¹ jɨ³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ dí¹quiaunh²¹ honh² náh² nɨ́² siáh³. 29”¡Jlánh¹ ma³ juon²³ hnoh² tɨ³² liei²¹ jɨ³ hnoh² tsá² fariseos, tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹! Hnoh² ná¹jmóuh¹ náh² tá²hón³² quioh²¹ tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², jɨ³ hi³ jmuh³² náh² siáh³ re² jniá³ jéin³ lo¹ ná¹táun³ ñí¹ ná¹hú¹hón²¹ tsá² chun¹ hí³, 30hi³ má¹lɨ³² jáun² né³, juánh³ náh²: “Sá¹jmɨ́¹ jnoh¹ bíh¹ má²ziáun² jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ zian² tsá²haun³² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí² jmɨ́¹tin², ha³ tiá² jmɨ́¹ jmú¹³ yáh³ dí² cá²hon³ quiúnh¹ tsú² jmɨ́¹ ca³ma³tsan² tsú² jáun² tsá² jmɨ́¹ ná¹lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³²”. 31Cun³quionh³ jáɨ¹³ nɨ́² má²ná¹má²lih²¹ hnoh² hi³ hnoh² bíh¹ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsá² ca³ma³tsan² hí³ tɨ³² jë¹ Dió³². 32Jáun² né³, ¡ma³tauh²¹ náh² hná¹ ta²¹ hi³ ca³ma³liáu³² jáun² dí²hioh³ ñú²deh³ náh² jmɨ́¹tin²! 33”¡Tsá² ná¹lɨ́n³ jáh³ hláɨnh¹ bíh¹ hnoh², jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ jáh³ hláɨh¹ jáh³ hon²! ¿Ha³ bí¹ lánh³ rón³² liáun³ hnoh² ca³tɨ²¹ hi³ cuá¹ma³tsoh¹ náh² honh² quiu³juóu³²? 34Cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ jáun² bíh¹ zein²¹ jná¹³ ñí¹con² hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³², tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, jɨ³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² nɨ́² siáh³. Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, jngɨh¹³ bíh¹ náh² tsá² hí³, hi³ ma³ jan² tsá² hí³ ton¹³ náh² crei²¹, ma³ jan² quiú¹ pan¹³ náh² ca³la³ tɨ³ hñu³ cuáh³² quián¹³ náh², jɨ³ hi³ cuá¹hɨ́¹ cuá¹tsɨn²¹ náh² tsú² siáh³ ma³ quin³² ma³ caun³² juú². 35Hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ tá¹can¹ hnoh² ca³tɨ²¹ jmɨ² hi³ ca³táɨn² quioh²¹ tsá² chun¹ tsá² ca³ma³tsau² hí³ tsáu², ca³la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ ca³táɨn² jáun² jmɨ́²hán¹ hla¹ Abel tsá² chun¹ hi³ la³ tɨ³ jmáɨ¹ hi³ ca³táɨn² jáun² jmɨ́²hán¹ hla¹ Zacarías jon² hla¹ Barachías tsá² ca³jngɨh³² hnoh² hí³ ja¹ quioh²¹ ñí¹hiú¹³ quionh³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ quioh²¹ cuáh³² chín¹ nɨ́² siáh³. 36Jú¹ tson² bíh¹ juo³ jná¹³ hnoh², hi³ tsá² zian² né³² bíh¹ tá¹can¹ jmɨ́²hán¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³ma³tsan² tsú² hí³. 37”¡Hnú² juú² Jerusalén, hnú² bíh¹ tsá² jngɨh²³ nú² tɨ³² jë¹ Dió³², tsá² zen² Dió³² ñí¹con² nú², hi³ quí¹ jlan¹ nú² quɨ́n¹! ¡Hliáun³ jéin³² bíh¹ jmɨ́¹ hnó²¹ jná¹³ hi³ chan²¹ jon³zɨ́h¹ hnú² la³jmɨ́¹ chan² cá¹hio³ cu³lɨ²¹ jon² ñeh² chí¹pí¹³; tɨ³la³ hnú² má¹ná¹, tiá² ca³lɨ³hnáuh² yáh³ la³ jáun²! 38Sá¹nɨ́² jɨe³, tiú²uú² taunh²¹ yáh³ jná¹³ hó¹ñi³², [jáun² má²ca³ta³huen¹³ bíh¹ hnú²]. 39Hi³ juanh³² jná¹³ siáh³, tiú²uú² jɨe¹ yáh³ hnú² jná¹³ ca³la³ tɨ³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ juáh¹³ nú²: “¡Hénh³ ma³ chun¹ Tsá² cuá¹jáunh²³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Dió³² Juo¹³ dí²!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\