MATEO 27

1Jmɨ́¹ má²já²jnia² jáun² né³, la³jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ jɨ³ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú², ca³ma³ren²¹ jáɨ¹³ he³ lánh³ rón³² jngɨh³ Jesús. 2Jáun² ca³hñéi³² dí² tsú², hi³ ca³ñí¹jan² dí² ñí¹con² Pilato tsá² lɨ́n³ ta²¹. 3Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ Judas tsá² ca³jɨenh³ hí³ Jesús hi³ má²lɨ́²jmú³ tsáu² héih³² hi³ jngɨh³ tsú² Jesús, jmɨ́¹jáun² jlánh¹ hlah³ ca³jeinh²¹ tsú², hi³ jáun² ca³ñí¹caun² cú²jueh³² quɨe³ quiu³quia³ héih³² cú¹tiáu² jáun² ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ jɨ³ tsá²daun³², 4hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² tsá² hí³ la³ lá²: ―Tso³ bíh¹ má²lɨ́²jmú³² jná¹³ hi³ má²lɨ́²jɨenh²¹ jná¹³ jan² tsá² tiá² tso³ ren². Tɨ³la³ tsá² hí³ né³ ca³ngáɨ³: ―¿Hi³ he³ dá² ca³ta¹ jnoh¹ hi³ nɨ́²? ¡Hi³ nɨ́² dá² má²ta³can¹ hnú² huen² bíh¹! 5Hi³ jáun² Judas ca³ñí¹cuɨ³² quɨe³ ñéih³ ñí¹ hɨ́en¹ quioh²¹ cuáh³² chín¹, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ngah³ hi³ ca³ñí¹tiáunh¹³ zié³ láɨ¹. 6Jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ ca³jieh³ quɨe³ jáun², hi³ jáun² ca³juónh³ la³ lá²: ―Tiá² lɨ́¹³ yáh³ toh²¹ dí² quɨe³ lá² hñu³ cuó² quioh²¹ hi³ lɨ́¹ cue³² tsáu² ñí¹con² Dió³², quí¹ hmah²¹ quioh²¹ jmɨ² bíh¹ la³². 7La³ cun³ jmɨ́¹jáun² né³, ca³ma³ren²¹ tsú² jáɨ¹³ hi³ lá³² cáun² hué³², hué³² hi³ jmɨ́¹ téh²³ tsú² “Hué³² Quioh²¹ Tsá² Jmu² Hia³²”, hi³ jáun² zia³² ñí¹ lɨ́¹³ hón³² tsú² tsá² hué³² siáh³. 8Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, jáun² “Hué³² Jmɨ²” má²téh²³ tsú² hué³² jáun² la³ tɨ³ ta³né³². 9La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ ca³juáh³ hla¹ Jeremías tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹ ca³juáh³ jáun² la³ lá²: “Ca³caun² bíh¹ tsú² tá¹ quiu³quia³ héih³² cú¹tiáu² jáun², la³ cun³ tí³ hmah²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² tsá² Israel, 10hi³ jáun² cun³quionh³ quɨe³ jáun² bíh¹ ca³lau² tsú² ñí¹náɨ² quioh²¹ tsá² jmu² hia³², la³ cun³ rón³² héih³² hi³ ca³jmú³ jáun² Juo¹³ dí² ñí¹con² jná¹³”. 11Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² né³ ca³ñí¹jan² tsú² Jesús ta³ ñí¹ tsá² cuá¹lɨ́n³ hí³ ta²¹, hi³ jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hí¹ hnú² uá¹ lɨ́n³ nú² Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos? Jesús né³ ca³ngáɨ³: ―Ján³, tson² bíh¹ la³ juáh³ hnú² nɨ́². 12Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³chá³ tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ tso³ quionh³ tsá²daun³² né³, hí¹ cáun² yáh³ tiú²uú² hi³ ca³ngáɨ³ Jesús. 13Jáun² Pilato ca³juáh³ siáh³: ―¿Tiá¹ naɨh³² hnú² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ná¹juáh²³ tsú² nɨ́² quián¹³ hnú²? 14Tɨ³la³ la³ má² tiá² nga² jáun² bíh¹ Jesús, hi³ jáun² lɨ́¹ ca³ja³cáun² bíh¹ tsɨ́³ tsá² lɨ́n³ hí³ ta²¹. 15Hi³ jáun² né³, tsá² lɨ́n³ hí³ ta²¹ jmɨ́¹ tan² hi³ lión³² jan² tsá² tson³ tá¹la³ Jmɨ́¹hɨ́en¹ nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² mɨ³² tsáu² hi³ liáun³. 16Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ cuá¹hún¹ jan² tsá² tson³ hñu³mí¹ñí², tsá² jmáɨ² Barrabás, jan² tsá² jlánh¹ má²ná¹ñi³² juóun³² tsáu² hi³ hian² tsɨ́³. 17Jáun² jmɨ́¹ ca³ngɨh³² jáun² tsá² juú² né³, ca³ngáɨ³ Pilato ñí¹con² tsú²: ―¿Hin² tsánh² hnáuh² hnoh² hi³ lion¹ jná¹³? ¿Hí¹ Barrabás, ho³ Jesús tsá² téh²³ tsú² Cristo uá¹? 18Quí¹ jmɨ́¹ má²ca³lɨ³tsɨn² bíh¹ Pilato hi³ cun³ñí¹ hi³ uóu³² tsɨ́³ bíh¹ tsá² hí³ hi³ jáun² ñí¹con² hí³ dí² cua³jan² tsú² Jesús. 19Né³² né³, tá¹la³ jmɨ́¹ cuá¹tón²¹ Pilato ñí¹ta²¹ quioh²¹, jáun² ñí²cuo² tsú² ca³zen³ jáɨ¹³, hi³ juáh³ la³ lá²: “Ha³ lɨ́² lɨ́¹ hú³² hnú² quiúnh¹ tsá²ñuh² chun¹ nɨ́², quí¹ jmɨ́¹ hua² hmáɨ³ lɨ́²ma³tso¹ lɨ́n²¹ jná¹³ tsɨn³² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² nɨ́² jmɨ́¹ lɨ́²quɨ́³ jná¹³”. 20Tɨ³la³ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mi³jmú³ né³, jɨ³ tsá²daun³² nɨ́² jlánh¹ ca³hlɨ́² ca³liéinh³² tsáu² hi³ hniáuh³² hiu³ mɨ́³² tsú² hi³ liáun³ Barrabás, hi³ jáun² né³, cuɨ́¹ jun¹³ Jesús. 21Jáun² tsá² lɨ́n³ ta²¹ ca³ngáɨ³ siáh³ hi³ ca³juáh³: ―¿Hin² tsánh² tsá² gon³ nɨ́² hnáuh² hnoh² hi³ lion¹ jná¹³? Jáun² tsá² tionh² hí³ né³ ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³: ―¡Barrabás bíh¹! 22Jáun² Pilato ca³ngáɨ³ siáh³: ―¿Hi³ he³ bí¹ hnáuh² náh² jmu¹ jná¹³ ñí¹con² Jesús tsá² teh³² náh² lá² Cristo? Jáun² la³jɨ́n³² bíh¹ tsáu² ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³: ―¡Crei²¹ ton³ tsá² nɨ́²! 23Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Pilato: ―Tɨ³la³, ¿he³ dá² hi³ hlaɨh³ má²ca³jmú³ tsú² né³? Tɨ³la³ tsá² hí³ né³, tɨ³ lɨ³mí¹ ca³tɨ³ ca³hóh³² bíh¹, hi³ ca³juáh³: ―¡Cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́² crei²¹! 24Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ Pilato hi³ tiá² hi³ lɨ́²³ yáh³ jmu³ dí² hí¹ cáun², quí¹ sa³ lɨ³mí¹ tiá³ siaun³² taunh³² bíh¹ tsá² hí³, jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ dí² héih³² hi³ tsa³quián³ tsú² jmáɨ², hi³ jáun² ca³liah³ dí² cuo² ñí¹ ta³ ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² hí³, hi³ juáh³ la³ lá²: ―Hí¹ cú¹pih²¹ yáh³ tiá² rá¹can² jná¹³ hi³ jún³ tsá²ñuh² [tsá² tiá² hi³ ren²] lá², má²ca³tɨn¹ hmóu³² bíh¹ hnoh² hi³ nɨ́². 25Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsáu² ca³ngáɨ³ la³ lá²: ―¡Jnoh¹ la³ má²quiúnh¹ jon³zɨ́h¹ cuɨ́¹ rá¹can² jnoh¹ jmɨ́²hán¹ tsá² nɨ́²! 26Hi³ jáun² cu³tsa³² ca³lión³² bíh¹ cú²jueh³² Pilato Barrabás hí³; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jmú³ dí² héih³² hi³ quiu³ pan³ tsú² Jesús cun³quionh³ cáun² hñu¹jméi¹³ hi³ lɨ́³ láu², jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jɨenh³ dí² hi³ tsa³ton³ tsú² crei²¹. 27Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, hliáu³ joh¹ tsá² ho² ta²¹ ca³jan³ Jesús tɨ³ la³ ñéih³ ñí¹ lɨ́¹ hó²¹ quioh²¹ ñí¹ta²¹, jáun² ca³cuú² ca³ngɨh³ tsú² la³jɨ́n³² hliáu³ raɨnh²¹ cu³ jéin³ ñí¹ zenh¹ Jesús. 28Jmɨ́¹jáun² ca³chí² dí² ha¹ hi³ jmɨ́¹ quih³², hi³ jáun² ca³quinh³ dí² cáun² hmɨh³² zɨ́n¹³ la³ cun³ hi³ qui³ quɨh³² jan² tsá² quien², 29hi³ ca³tanh² dí² siáh³ chí¹ tsú² cáun² chí² lɨh³² la³juah²¹ dúh¹ có²ron¹ná¹ hi³ quioh²¹ jan² tsá² ho² jáɨ¹³, tɨ³la³ chí² lɨh³² jáun² dá² lɨ́³ cun³quionh³ cuoh² hmá² ton² bíh¹. Jɨ³ hi³ ca³zianh³ dí² tsú² siáh³ cáun² hmá² tiéi¹³ tɨ³ cuá² chu²¹ la³juah²¹ dúh¹ cáun² hmá² hɨ́h¹. Jmɨ́¹jáun² ca³cónh³² dí² cú²nga¹, hi³ ca³di³qui³ di³jñí³² dí² ta³ ñí¹ tsú², hi³ zaɨh³² dí² la³ lá²: ―¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos! 30Ja³bí¹ ca³tiu³ ca³hñéi³² dí² tsú² siáh³, hi³ cán²³ dí² siáh³ hmá² hi³ zianh³² jáun² Jesús hi³ pá²³ dí² chí¹. 31Jmɨ́¹ má²lɨ́²cónh³² dí² jáun² cú²nga¹ né³, ca³chí² dí² siáh³ hmɨh³² zɨ́n¹³ hi³ jmɨ́¹ má²lɨ́²quinh³ dí² jáun², hi³ jáun² ca³quinh³ dí² siáh³ ha¹ hi³ qui³ jmɨ́¹ quih³². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jan³ dí² hi³ ca³ñí¹ton¹³ dí² crei²¹. 32Hú¹ juɨ³² jáun² né³ ca³jenh² tsú² jan² tsá²ñuh² tsá² juú² Cirene, tsá² jmáɨ² Sí¹mu²¹; tsá² hí³ ca³di³quian³ tsú² jmáɨ¹ hi³ cán³ crei²¹ cha¹³ Jesús. 33Tá¹la³ jáun² ca³cha³táunh¹ tsú² tsɨ́³ máh³ míh¹ téh²³ tsú² Gólgota, (hi³ hnió³ juáh³ “Máh³ Mú³² Chí¹ Tsáu²”). 34Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ cueh³² dí² Jesús mu² má²zéih¹ lɨ́n²¹ quioh²¹ mɨ³ uóun²jɨeh¹³ hi³ hɨ́nh³, hi³ má²jan² mɨ́³ hi³ jmu² hi³ tiá² lieih²¹ tsú²; tɨ³la³ jmɨ́¹ má²lɨ́²jɨ́e³ tsú² jáun² cú¹pih²¹ né³, tiú²uú² ca³he³ yáh³ hɨ́nh³. 35Ta³ má²chí¹tón²¹ jáun² Jesús crei²¹ né³ ca³chí² hliáu³ jáɨ¹³, hi³ jáun² jɨ́e³ dí² nɨ́¹juáh³ hin² joh¹³ ha¹ tsú². [La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ ca³juáh³ jan² hla¹ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹ ca³juáh³ la³ lá²: “Ca³tsáunh³ tsú² hán² jná¹³ cun³quionh³ hi³ ca³chí² jáɨ¹³”.] 36Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³tiánh³ ñí¹ jáun² hi³ ná¹jmu² hua³hí¹³. 37Jáun² ta³ chí¹ Jesús ca³tón³ tsú² huéh³ hi³ jmu² lin¹ hi³ he³ ca³tɨ²¹ má²ma³ngɨ́³ dí² tsú². Huéh³ jáun² juáh³ la³ lá²: “Tsá² lá² bíh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos”. 38Ja³bí¹ ca³ton³ tsú² siáh³ crei²¹ gon³ tsá² háɨn² quionh³ Jesús, jan² tɨ³ cuá² chu²¹ hi³ jan² tɨ³ cuá² cáun¹. 39Hi³ jáun² tsá² há² ngaɨ³² ñí¹ jáun² né³, ca³tu³ ca³hión³² Jesús, hi³ ca³la³ hi³ jeih³² chí¹ bíh¹ tsú², 40hi³ juáh³ la³ lá²: ―¡Hnú² tsá² jlánh¹ juánh³ hi³ tsunh²¹ nú² hñú³ hɨ́en¹ quiú¹³, hi³ jáun² ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ jáun² né³ jmóuh¹ nú² siáh³, né³² né³, lion¹ huen²! Nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ cu³tí³ hi³ hnú² Jon² Dió³², hi³ jáun² né³, ¡son² ñí¹ chí¹tón²¹ nú² nɨ́² crei²¹! 41Ja³bí¹ la³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ siáh³ ca³cónh³² cú²nga¹ Jesús, la³ má²quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² liei²¹ jɨ³ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú² nɨ́², hi³ juónh²³ la³ lá²: 42―Tsá² siánh³ bíh¹ jlánh¹ ca³lión³² tsú², tɨ³la³ hnga² né³, tiá² la³ lɨ́¹³ yáh³ lión³². Nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ lɨ́n³ tsú² Re²¹ Juo¹³ dí² tsá² Israel, jáun² cuɨ́¹ son² tsú² ñí¹ crei²¹ hnga², hi³ jáun² má¹jáun² tanh¹³ dí² ta²¹. 43Má²ca³chá³ tsú² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², jáun² né³² né³, cuɨ́¹ liáu²¹ Dió³² nɨ́¹juáh³ hi³ tson² hniau³; quí¹ Jon² Dió³² yáh³ nɨ³² má²ca³juáh³ ñí¹con² dí². 44Hí¹ la³ tɨ³ tsá² háɨn² jmɨ́¹ ná¹tón²¹ jáun² crei²¹ cu³tsa³² quionh³ yáh³ tsú² ca³quiu³ ca³je³ siáh³. 45Hi³ jáun² jmɨ́¹ tɨ́³ chi³hiú² né³, ca³nieh² tá¹ cáun² hué³², ca³la³ tɨ³ la³ nió¹ hnɨ³² tɨ³ ca³hláu³. 46Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³hóh³² Jesús tiá³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Elí, Elí, ¿lema sabactani? (hi³ hnió³ juáh³ “Dió³² Juóu³² jná¹³, Dió³² Juóu³² jná¹³, ¿he³ láɨh³² huen² jná¹³ má²lɨ́²zeh² hnú²?”) 47Ma³ jan² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² ca³náɨ³², hi³ jáun² ca³juáh³: ―Líh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² má²ñí¹téh¹³ tsá² nɨ́². 48La³ cun³ jmɨ́¹jáun² né³ ngau³ jan² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñí¹ jáun² cú²hé², hi³ ca³ñí¹quián¹³ cáun² chí² náh² hɨnh²³ jmáɨ² hi³ ca³ñí¹cuóuh¹³ quionh³ mu² má²zéih¹ lɨ́n²¹ quioh²¹ mɨ³ uóun²jɨeh¹³, hi³ jáun² ca³di³chí³ dí² hná¹³ hmá² tiéi¹³ hi³ ca³ñí¹hiéih¹³ dí² ho³ Jesús, hi³ hnió³ dí² hɨ́nh³. 49Tɨ³la³ tsá² ñí¹ hná¹ hí³ né³ ca³juáh³: ―Nɨ́² tín² cuɨ́¹ lɨ́³ cu³ nɨ́²; cuɨ́¹ neh²¹ nɨ́¹juáh³ hi³ já³² Líh³ hi³ ja³liau³. 50Jáun² Jesús ca³hóh³² siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² tiá³ lɨ́n³², hi³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ cua³ha³ tsɨ́³. 51Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³zen³ tɨ³ tun³ zaɨnh²¹ hmɨh³² jmɨ́¹ hí¹jnáɨ²³ ñí¹ jlánh¹ hɨ́en¹ quioh²¹ cuáh³² chín¹, hi³ ca³lɨ³liau³ tɨ³ chi³cuú² hi³ tsa³ la³ tɨ³ hué³². Jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́eh³ siáh³ hué³², hi³ jáun² hláu² né³, ca³juú² ca³tsúnh², 52hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³qui³ ca³niá³ siáh³ tá²hón³²; hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ juóun³² lɨ́n³² yáh³ hla¹ ca³jenh¹³, tsá² jmɨ́¹ má²ná¹chan¹ joh¹ Dió³². 53Tsá² hí³ ca³huén² hñu³ tá²hón³² jmɨ́¹ má²ca³jenh¹³ jáun² Jesús máh³, hi³ jáun² taunh³ já¹ juú² Jerusalén, juú² ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³²; ñí¹ jáun² ca³jɨ́e³² juóun³² lɨ́n³² tsáu². 54Né³² né³, jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ jáun² hliáu³ tsá² chín¹ tsá² romano hi³ má²jɨ́eh²³ hué³² jɨ³ la³jɨ́³² hi³ ná¹lɨ́²³ ñí¹ hná¹ jáun² nɨ́² siáh³, quionh³ hliáu³ joh¹, tsá² jmɨ́¹ ná¹jmu² hí³ hua³hí¹³ Jesús, jɨ³lɨn² bíh¹ tsú² ca³juénh² lɨ́n³², hi³ jáun² ca³juónh³ tiáunh¹: ―¡Cu³tí³ bíh¹ la³ Jon² Dió³² bíh¹ hla¹ nɨ́²! 55Có³² jáun² jmɨ́¹ tionh¹ juóun³² tsá²mɨ³ hi³ jmɨ́¹ ná¹jɨ́e²³ ñí¹ uóunh³, tsá² hí³ jmɨ́¹ má²ca³ñi³táunh¹ cu³hna²¹ Jesús ca³la³ tɨ³ hué¹³ Galilea, jɨ³ hi³ jmɨ́¹ má²ca³ma³cáu³² siáh³. 56Ja¹ tsá² hí³ jmɨ́¹ zenh¹ Má²réi³ tsá² ja³ juú² Magdalá, jɨ³ Má²réi³ mí¹ziú¹³ Jacobo quionh³ Sé³², jɨ³ mí¹ziú¹³ tsá¹ jon² Zebedeo nɨ́² siáh³. 57Jáun² jmɨ́¹ má²ja³quián³ tá¹tsɨ²¹ hiú² né³, cuan³ jan² tsá²ñuh² tsá² hánh³, tsá² jmáɨ² Sé³², tsá² hí³ zian² juú² Arimatea; ja³bí¹ tsá² hí³ jmɨ́¹ má²lɨ́n³ tsá² hen² tɨ³ con² Jesús. 58Jáun² ñéi¹ hi³ ca³ñí¹ma¹³ hla¹ Jesús ñí¹con² Pilato; jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ Pilato héih³² hi³ jɨenh³ tsú² hla¹ Jesús ñí¹con² tsá² hí³. 59Jáun² Sé³² ca³cón³² hla¹ hi³ ca³tsáɨnh³² dí² cáun² hmɨh³² jmuh³ tiáu² hi³ ná¹jɨ²¹ hi³ lɨ́³ cun³quionh³ mí²ñi³² lino; 60hi³ jáun² ca³ñí¹hón²¹ dí² cáun² hñu³ tá²hón³² hmaɨ²¹ ñí¹ jmɨ́¹ má²ca³hó³ dí² hnga² hñu³ hláu². Jmɨ́¹ má²lɨ́²jnáɨ³² dí² jáun² ho³ tá²hláu² quionh³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ pa²¹ né³, jáun² ngah³. 61Hi³ jáun² la³ re² ho³ tá²hón³² jáun² jmɨ́¹ tionh¹ tá¹ gon³ Má²réi³, tsá² ja³ hí³ juú² Magdalá jɨ³ Má²réi³ jan² nɨ́² siáh³. 62Jmɨ́¹ cá¹jniá²¹ jáun² hi³ ná¹jueh³² Jmɨ́¹hɨ́en¹, jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ la³ má²quionh³ tsá² fariseos ca³ñí¹jɨen¹³ Pilato, 63hi³ ca³ñí¹zeh¹ dí² la³ lá²: ―Hnú² tsá² ho² ta²¹, má²tsau³² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ tá¹la³ jmɨ́¹ zian² tsá² tɨ́¹ jáɨn² hí³ ca³juáh³ hi³ ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ néh¹ jenh¹³ dí² ja¹ hla¹. 64Jáun² né³, chú³² zen¹³ nú² tsá² tsa³jmú³ hua³hí¹³ ca³la³ tɨ³ ñí¹ ca³táɨh¹³ cá²hnɨ́² jmáɨ¹, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ já¹taunh²¹ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ta³ já¹niéi² hi³ tsa³chin² hla¹, hi³ má¹lɨ³² jáun² né³ záɨh³² tsáu² la³ lá²: “¡Má²ca³jenh¹³ bíh¹ tsú² ja¹ hla¹!” Quí¹ jú¹ tɨ́¹jáɨ² ñí¹ ca³táuh³ jáun² dá² lɨ́¹³ cáun² hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ huáh² tsɨ́³ la³ cónh³ bíh¹ tɨ́¹jáɨ² la³ñí¹ jáun². 65Jáun² ca³juáh³ Pilato: ―Ó³² tionh² cun³ nió³ hliáu³. Cuá²táunh¹ náh² quiúnh¹ tsú², cuá²jmu³ náh² hua³hí¹³ re² lɨ́n³² tá²hón³² la³ cun³ ñí¹lɨ́²³ jen²³ náh². 66Jáun² ja³taunh²¹ bíh¹ tsú² hi³ ca³ñí¹jnáɨ¹ re² lɨ́n³² tá²hón³², hi³ ca³tón³ dí² cáun² li²¹ ñí¹ quɨ́n¹ jáun² hi³ lin¹ hi³ má²dí¹jnaɨ³² tiá³, hi³ jáun² ca³chan³ dí² cun³ nió³ hliáu³ ñí¹ jáun² hi³ jmu³ hua³hí¹³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\