FILIPENSES 2

1Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tson² má²ca³ta³no¹ tiá³ honh² náh² cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Cristo, hi³ nɨ́¹juáh³ má²ca³lɨ³ hiún² honh² náh² cun³quionh³ hi³ hniau³ tsú², hi³ nɨ́¹juáh³ tson² má²juónh³² náh² siáh³ re² quiúnh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹, hi³ má²ca³lɨ³ cuɨn² hnoh² ha³ lánh³ rón³² lɨ́³ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ tsáu² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², la³ má²quionh³ hi³ hnáu³ tsú² nɨ́² siáh³, 2jáun² ma³hiún¹³ náh² tsɨn³² jná¹³ ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³ cun³quionh³ hi³ tionh² náh² cá²honh¹, hi³ ná¹hnáu³ náh² cu³tsa³² la³jɨ́n³² náh², hi³ cáun² má²ná¹tioh³ honh² náh² la³jɨ́n³², jɨ³ hi³ ná¹hu²¹ honh² náh² cá² ñí¹ la³jɨ́n³² náh². 3Ha³ lɨ́² jmú² náh² hí¹ cáun² hi³ dí¹quiaunh²¹ honh² náh² hmóu³², sa³jun³ hniáuh³² hu²¹ honh² náh² hi³ jmúh¹³ náh² cáun² ta²¹, hi³ má¹lɨ³² jáun² né³, jmúh¹³ náh² tonh²; tɨ³la³ la³jɨ́³² hi³ jmúh¹³ náh² má¹ná¹, hniáuh³² má¹quien¹³ náh² tsá²ján² tsá²ján², hi³ jmúh¹³ náh² tsɨ́¹juɨ́³ hmóu³². 4Hí¹ jan² hnoh² tiá² hniáuh³² hnáuh¹³ hi³ chu²¹ hi³ quián¹³ náh² jmáh³la³ hmóu³², tɨ³la³ ca³tɨn¹ bíh¹ hnoh² hnáuh¹³ náh² hi³ chu²¹ hi³ lɨ́¹³ jmu³ ta²¹ ñí¹con² jɨ³ tsá² siánh³ nɨ́² siáh³. 5Hniáuh³² ná¹lɨ́³ jmɨ́¹ honh² náh² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́³ jáun² jmɨ́¹ tsɨ́³ Cristo Jesús: 6Quí¹ uá¹jinh¹ qui³ cónh³ jmɨ́¹ má²lɨ́n³ Tsá² hí³ la³ cun³ qui³ lɨ́n³ Dió³², tɨ³la³ tiá² ca³jmú³ yáh³ tsú² tion³ hi³ lin¹ hi³ cá²ren² tsú² quionh³ Dió³²; 7quí¹ tɨ³la³ ca³chá³ bíh¹ tsú² tɨ³ có³² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́n³, hi³ jáun² ca³lɨn³ tsú² la³ cun³ qui³ lɨ́n³ jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ hi³ ma³cón³² tsáu². Jmɨ́¹ ca³lɨ³zian² tsú² jáun² hi³ lɨ́n³ ngú³ la³ cun³ qui³ lɨ́n³ jáun² tsá²mɨ³cuóun² né³, 8jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ tsú² hi³ lɨ́n³ jan² tsá² tsɨ́¹juɨ́³ cu³tí³, hi³ ¡hí¹ la³ tɨ³ ca³he³ tsú² hi³ jún³ ca³la³ hi³ chí¹tón²¹ crei²¹! 9Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ jlánh¹ ca³ma³quien² tɨ³ ca³nga² Dió³² Tsá² hí³, jɨ³ hi³ cáu³ siáh³ tá¹³ tsú² hi³ lɨ́n³ tsú² jan² Tsá² jlánh¹ bíh¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ ñí¹ ca³la³ jɨ³lɨn² tsáu²; 10hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² zian² hñu³mɨ³cuú², tsá² zian² hngá¹máh³ lá² nɨ́², jɨ³ tsá² má²ná¹hón²¹ hñu³ hué³² nɨ́² siáh³, di³jñí³² ñí¹ hó²¹ñí¹ Jesús nɨ́¹ má¹ca³náɨ³² tsú² hi³ jmáɨ² Jesús. 11Hi³ jáun² má¹jáun² la³jɨ́n³² tsáu² ton³ hi³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ lɨ́n³ Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jáɨ³², hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ quien² Dió³² Jméi² dí². 12Hi³ jáun² né³, hnoh² tsá² jlánh¹ hnau³ jná¹³, la³jmɨ́¹ má²ca³jmuh³ náh² niuh¹ ñí¹con² jná¹³ tá¹la³ má²cá²ñí³² jná¹³ quiúnh¹ hnoh² jmɨ́¹tin², tɨ³ lɨ³mí¹ má²hniáuh³² bíh¹ jmúh¹³ náh² niuh¹ ñí¹con² jná¹³ tá¹la³ má²cuon¹ jná¹³ lá² ñí¹ uóunh³. Jmu³ náh² pí³ hi³ lɨ́¹³ hián¹³ hi³ má²ca³liáun³ náh² jáun², cun³quionh³ hi³ jmúh¹³ náh² tsɨ́¹juɨ́³ ta³ ñí¹ Dió³², hi³ ca³la³ hi³ juénh² náh² siáh³ Dió³²; 13quí¹ Dió³² bíh¹ Tsá² jmu² hi³ hen² tsɨ́³ tsáu² hi³ jmu³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ dí², hi³ má²hau³ siáh³ hi³ lɨ³tí²³ la³jɨ́³² la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ hu²¹ jáun² tsɨ́³ hnga². 14Hi³ jáun² né³, la³jɨ́³² hi³ jmuh³² náh², tiá² hniáuh³² yáh³ jmúh¹³ náh² ta³ hlɨ́¹ ta³ liúnh¹ náh², hi³ sa³jun³ jmúh¹³ náh² siáh³ ta³ mí¹tsáɨnh¹ náh²; 15hi³ jáun² hí¹ jan² tiá² hin² choh¹³ tsáuh³ hnoh². Tɨ³la³ hnoh² dá² hniáuh³² lɨ́n³ náh² tsá² jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³ bíh¹, hi³ ná¹lin¹ náh² hi³ lɨ́n³ náh² jon² Dió³², tsá² tiá² zia³² hí¹ cáun² hi³ quiá¹ quioh²¹ tá¹la³ ñi³táunh¹ ja¹ tsá² hláɨh¹, tsá² cá² ñí¹ jmu² hi³ hlah³ hi³ hó³². Hniáuh³² bíh¹ hi³ lɨ́n³ náh² joh¹ ja¹ tsá² hí³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² chí¹jmaɨ²¹ hi³ tie³ joh¹ quioh²¹ ñí¹ lɨ́³ cáun² hngá¹máh³ já¹niéi², 16tá¹la³ ñi³quiánh¹ náh² jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² cáun² hi³ hmaɨ²¹. Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹jaunh³² Cristo má²lɨ́¹³ lɨ³ tsah¹ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh², quí¹ cun³quionh³ la³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ ño¹ jná¹³ hi³ tiá² lɨ́¹ la³ má²ca³ngɨ́³ yáh³ jná¹³, hi³ sa³jun³ la³ má²cá²jmú³² jná¹³ siáh³ cáun² ta²¹ lɨ́¹ ná¹hín²³. 17Hi³ jáun² né³, hnoh² bíh¹, tsá² má²ca³jmuh³ náh² hmóu³² ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ nio² cáun² honh² náh², né³² né³, nɨ́¹juáh³ jná¹³ la³ ca³táɨn² jmɨ́²hán¹ ná¹ ñí¹ ta³ ñí¹ Dió³² hi³ jún³ jná¹³, la³jmɨ́¹ ten² tsú² jáun² mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³ ñí¹hiú¹³, jáun² cáun² hiún² bíh¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ cuen²¹ ná¹ huen² ñí¹con² Dió³² cu³lɨ²¹ quionh³ hi³ lɨ́¹ cueh³² hnoh² tsú² jáun², hi³ tsah¹ jná¹³ siáh³ cu³lɨ²¹ quiúnh¹ hnoh². 18Hi³ jáun² chú³² má¹hiúnh¹³ náh² honh² jɨ³ hi³ tsɨnh¹ náh² uá²jaɨ³² cu³lɨ²¹ quiúnh¹ jná¹³. 19Hi³ jáun² né³, len³ jná¹³ hi³ zein²¹ ná¹ Timoteo tia³juɨ³² hi³ tsa³jɨe³ tsú² hnoh² nɨ́¹juáh³ hi³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² hnió³ la³ jáun², hi³ jáun² lɨ³ hiún² tsɨn³² jná¹³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³lɨ³ ño¹ ná¹ ha³ lánh³ rón³² tionh² hnoh². 20Quí¹ tiú²uú² zian² hí¹ jan² yáh³ tsá² siánh³, tsá² hu²¹ tsɨ́³ cá²ren² la³jmɨ́¹ hu²¹ tsɨn³² jná¹³, la³ cun³ tsá² cu³tí³ hɨ³² tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² yáh³; 21quí¹ la³jɨ́n³² bíh¹ tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́² ná¹zian² jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ hmóu³², ha³ tiá² zian² yáh³ tsú² hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 22Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, má²ná¹ñíh¹ bíh¹ náh² lánh³ rón³² lɨ́n³ Timoteo, quí¹ má²ca³ma³jnia³² bíh¹ tsú² hi³ chun¹; quí¹ hí³ bíh¹ má²ca³jmú³ ta²¹ cu³lɨ²¹ quiúnh¹ jná¹³ hi³ hléh¹ jnoh¹ jú¹ chú³², la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá¹míh¹ hi³ má²hon³ jméi². 23Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ la³juɨ³² zein²¹ ná¹ tsú² hi³ tsa³jɨe³ tsú² hnoh² nɨ́¹ má¹ca³lɨ³ ño¹ jná¹³ he³ lánh³ rón³² lɨ³ re² ca³tɨ²¹ hi³ cuá¹tson³ jná¹³ lá²; 24tɨ³la³ cun³ jáun² má²ca³chá³ jná¹³ cáun² tsɨn³² ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ chau²¹ jná¹³ huen² tia³juɨ³² hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh². 25Ja³bí¹ len³ jná¹³ siáh³ hi³ hniáuh³² chanh²¹ jná¹³ reh² dí² Epafrodito, tsá² jmu³² jnoh¹ ta²¹ quiúnh¹ jɨ³ hi³ jmu³² jnoh¹ hniéi² nɨ́² siáh³, tsá² ca³zen² hnoh² hmóu³² ñí¹ lá² hi³ ma³hau³ nɨ́¹juáh³ he³ lɨ³hniauh²³ quion²¹ jná¹³; 26quí¹ jlánh¹ má²hniá¹ tsú² hi³ jɨ́e³² siáh³ cónh³ hnoh², jɨ³ hi³ jlánh¹ hlah³ nio² tsɨ́³ tsú² siáh³ quí¹hliá² ca³lɨ³ ñíh¹ hnoh² hi³ jmɨ́¹ tsáun¹ tsú². 27Tson² bíh¹ cu³tí³ ca³lɨ³ tsáun¹ tsú², hi³ pih²¹ tiá² jun³; tɨ³la³ Dió³² né³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² tsú², hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ ñí¹con² hnga² hí³ yáh³, quí¹ ja³bí¹ ñí¹con² jná¹³ yáh³ siáh³, quí¹ sá¹jmɨ́¹ ca³jun³ tsú² dúh¹, jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ hlah³ jmɨ́¹ niau²¹ bíh¹ tsɨn³² jná¹³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ má²nio². 28Hi³ jáun² bíh¹ jlánh¹ hnó³² jná¹³ chanh²¹ ná¹ tsú², hi³ jáun² lɨ³ tsɨnh¹ náh² nɨ́¹ má¹ca³jɨen¹ náh² tsú² siáh³, quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ méih³ hi³ má²nio² jáun² hlah³ tsɨn³² jná¹³. 29Hen³ náh² tsú² ca³la³ hi³ hiún² lɨ́n³² honh², la³ cun³ qui³ ca³tɨn¹ hnoh² hen¹³ tsá² reh² dí² cun³quionh³ Tɨ³² Juo¹³ dí²; jɨ³ hi³ má¹quien¹³ náh² tsú² siáh³ la³ cun³ qui³ ca³tɨn¹ náh² má¹quien¹³ lɨ³ua³ jan² tsá² la³ hí³. 30Quí¹ cú¹pih²¹ cu³tí³ bíh¹ tiá² jun³ tsú² cun³ñí¹ hi³ jmu² tá¹³ Cristo; quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiá² jmɨ́¹ lɨ́¹³ má¹hau¹ hnoh² hmóu³² bíh¹, jáun² ca³ma³hau³ tsú² jná¹³ cháh³ hnoh², hi³ ca³zinh³ tsú² ñí¹ háɨnh¹³ hnga², hi³ cú¹pih²¹ cu³tí³ bíh¹ tiá² jun³ tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\