FILIPENSES 3

1Hi³ jáun² né³ reh², tsɨnh¹ náh² jmu³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². Ca³tɨn¹ jná¹³, tiá² lin¹ uu³mí²tsɨ³² zia³² yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ jmu¹ jná¹³ siáh³ sí² la³ cun³ qui³ má²cá²jmú³² ná¹ jmɨ́¹tin², quí¹ cun³ jmu³ bíh¹ ta²¹ ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² hí¹ cáun² hi³ háɨnh¹³ tiá² lɨ³ zia³² quián¹³ náh². 2Hua³hín¹³ náh² ñí¹con² tsá² lín¹ tsɨ́² hláɨh¹ hí³, tsá² quí² cuɨnh²³ hí³ tsáu² quionh³ mí¹jla², hi³ jlánh¹ juáh³ hi³ jmu² lin¹ hi³ taunh² Dió³² hó¹ñí¹ quioh²¹ tsá² má²quian³² li²¹ jáun²; 3quí¹ jnoh¹ bíh¹ tsá² cu³tí³ má²ná¹quián¹ dí² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² dí² Dió³² hó¹ñí¹, tsá² ma³tsú¹ ma³jonh²¹ dí² Dió³² cun³quionh³ hi³ má²hau³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, jɨ³ hi³ tsah¹ lɨ́n²¹ dí² quí¹hliá² láɨ³ dí² tsá² tionh² jo³cuo² Cristo Jesús. Tɨ³la³ tiá² cáun² lɨ́¹ haɨ³² yáh³ dí² tsɨ́³ la³ cun³ hi³ jmu² tsáu² hi³ jniá³ jáun² tɨ³ coh³; 4uá¹jinh¹ jná¹³ jan² tsá² jmɨ́¹ lɨ³ jmu¹ quien² la³ cun³ hi³ jmu² tsú² hi³ jniá³ jáun² tɨ³ coh³, la³jmɨ́¹ jmu² tsá² hí³. Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ zia³² cáun² he³ ca³tɨ²¹ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ ha³ tsú² tsɨ́³ ñí¹con² la³ cun³ hi³ jmu² tsú² jáun² tɨ³ coh³, tɨ³la³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ zia³² jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ ha¹ jná¹³ tsɨn³² hi³ jáun²; 5quí¹ jmɨ́¹ la³ má²jña³ jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³zian² bíh¹ jná¹³, ca³tiú³ tsú² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² jná¹³. Jná¹³ bíh¹ jan² tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Israel; jan² tsá² cu³ nió³ quioh²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Benjamín; jná¹³ bíh¹ cu³tí³ jan² tsá² hebreo la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian² ná¹, quí¹ tsá² hleh³² jú¹jma² hebreo bíh¹ ñuh³² mí²zia³² jná¹³. Jná¹³ bíh¹ jan² tsá² jmɨ́¹ má²ca³hín¹³ jë¹ tsá² fariseos ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ rón³² ngɨ²³ tsá² hí³ liei²¹ quioh²¹ tsá² judíos. 6Ja³bí¹ jná¹³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² hian² tsɨ́³ lɨ́n³² hi³ ca³jmú³² tiá³ siaun³², hi³ jmɨ́¹ hɨ́¹ jmɨ́¹ tsɨn²¹ jná¹³ tsá² má²ná¹lɨ́n³ cuáh³² jmɨ́¹jáun². Hi³ ca³tɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ zian² jná¹³ re² la³ cun³ lɨ́³ héih³² quioh²¹ liei²¹ né³, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² ca³choh¹³ hí¹ cáun² ñí¹ tiá² ca³ma³ti²¹ jná¹³. 7Tɨ³la³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ jlánh¹ jmɨ́¹ len³ jná¹³ hi³ quien² lɨ́n³², ta³né³² jmu² jná¹³ hi³ hí¹ cáun² tiá² lin¹ ñí¹ quien² bíh¹ la³jɨ́³² hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo. 8Ca³lɨ³í¹ máh³ chá²³ jná¹³ tsɨn³², hi³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ lɨ³ zia³² quion²¹ jná¹³, lɨ́¹ má²já²cuɨ́³² bíh¹, nɨ́¹juáh³ hi³ cunh²¹ jná¹³ hi³ jáun² quionh³ hi³ má²ca³lɨ³ cuóun³² jná¹³ jáun² Cristo Jesús Tɨ³² Juóu³² jná¹³. Cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo bíh¹ má²já²hín³ jná¹³ la³jɨ́³² hi³ jáun², tɨ³la³ tiá² hi³ jmu³ yáh³, quí¹ qui³ cónh³ la³jɨ́³² bíh¹ hi³ jáun² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ má¹quɨ³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ ta³né³²; quí¹ hnga² Cristo Tsá² lɨ́n³ Juóu³² bíh¹ jná¹³, má²hen² tsɨn³² ná¹ hi³ janh²¹, 9hi³ lɨ́n¹³ jná¹³ jan² tsá² hú¹tá¹ má²cá²cunh³ cu³tí¹³ quionh³ tsú². Tiú²uú² hnó³² yáh³ jná¹³ jmu¹ pí³ hi³ lɨ³ chun¹ ná¹ cun³quionh³ hi³ má¹ti²¹ jná¹³ jáun² liei²¹, quí¹ ta³né³² má²hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ chun¹ ná¹ cun³quionh³ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨn³² ñí¹con² Cristo bíh¹, quí¹ Dió³² dá² hinh²³ tsáu² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² má²nio² cáun² tsɨ́³ bíh¹. 10Ñí¹ jɨ́²¹la³ hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ zia³² pí³ quioh²¹ Cristo Tsá² ca³jenh¹³ hí³ bíh¹ ñí¹con² jná¹³, jɨ³ hi³ lɨ³ cuóun³² jná¹³ tsú² siáh³ hnga². Hi³ hnó³² jná¹³ siáh³ má¹tso¹ tsɨn³² la³jmɨ́¹ ca³ma³tso² tsú² jáun² tsɨ́³, hi³ ja³bí¹ hnó³² jná¹³ hi³ jún³ ná¹ la³jmɨ́¹ jun¹ tsú² jáun², 11quí¹ hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ ja³bí¹ jná¹³ siáh³ uá²jaɨ³² jenh¹³ ja¹ hla¹. 12Né³² né³, jun³juáh¹³ hi³ hnó³² jná¹³ juah²¹ hi³ má²ca³joh¹ jná¹³ la³jɨ́³² hi³ nɨ́² yáh³, sa³jun³ hi³ jlánh¹ má²ca³hiá² ca³táunh³ jná¹³ tán¹ hián² yáh³; tɨ³la³ jná¹³ dá² ñe² tɨ³ chí¹ján³ bíh¹ ca³la³ ñí¹ ca³joh¹ ná¹ la³ cun³ hi³ ca³jen³ jáun² Cristo jmɨ́¹ ca³jauh¹ tsú² jáun² jná¹³. 13Reh², tiá² juanh³² yáh³ jná¹³ hi³ má²ca³joh¹ ná¹ hi³ nɨ́²; jɨ́³²la³ ti³ jmu² jná¹³ hi³ tsa³có³ tsɨn³² la³ cun³ hi³ má²ca³ta³no¹ jáun² cu³hna³² bíh¹, quí¹ hi³ nio² jáun² tɨ³ chí¹ján³ bíh¹ má²jmu² jná¹³ pí³ hi³ joh¹. 14Jmu² jná¹³ pí³ hi³ chau²¹ jná¹³ ñí¹ ca³táuh³ juɨ³², hi³ jáun² joh¹ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ ñih²¹ la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú² ñí¹ má²ca³te³ Dió³² cun³ñí¹ hi³ hen² jná¹³ tɨ³ con² Cristo Jesús. 15Jáun² né³, la³jáɨ³² dí², tsá² cu³tí³ má²ná¹hún¹ tsɨ́³ dí², hniáuh³² láɨ¹³ dí² la³ nɨ́². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² hnoh², tsá² lɨ́n²³ náh² ca³lá² la³ siáh³, tɨn² bíh¹ Dió³² jmu³ hi³ há¹ ngɨ¹³ hnoh² la³jɨ́³² ñí¹ tiá² re² má²ca³ngɨ¹³ náh². 16Tɨ³la³ cun³ jáun² hniáuh³² bíh¹ má¹ziáun¹³ dí² la³ cun³ lɨ́³ jú¹ tson² hi³ má²ca³ngɨ¹³ dí² jáun². 17Reh², jmu³ náh² jɨ³lɨn² la³jmɨ́¹ jmu² jná¹³, hi³ tón³ náh² siáh³ máh¹ ñí¹con² tsá² má²zian² la³ cun³ lɨ́³ nóh³² hi³ má²ca³má¹ta¹³ jnoh¹ jáun² hnoh². 18La³ cun³ hi³ má²cá²juáh³² jná¹³ jáun² hiú² cuóh³² lɨ́n³² ñí¹con² hnoh² jmɨ́¹tin², hi³ siáh³ juah³²í¹ máh³ jná¹³ cónh³í¹ cu³ jéin³² ca³la³ hi³ uo² ná¹, hi³ zian² juóun³² tsá² ñi³táunh¹ hi³ jmu² hniéi² ñí¹con² jú¹ tson² ca³tɨ²¹ ta²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² Cristo jmɨ́¹ ca³jun³ tsú² jáun² ñí¹ crei²¹. 19Tsá² la³ hí³ dá² tsá² tsa³hín³ bíh¹ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹. Má³² hi³ cúh² bí¹ tsú² lɨ́³ dió³² juo¹³, ca³la³ hi³ tonh² lɨ́n³² bíh¹ tsú² jmu² cáun² hi³ jmɨ́¹ hniáuh²¹ jmu³ heh³. Jmáh³la³ ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá² bíh¹ ná¹hu²¹ chí¹ tsú². 20Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, ná¹láɨ³ dí² tsá² hɨ́n¹³ hñu³mɨ³cuú² bíh¹, hi³ ná¹jan³² dí² hi³ ñí¹ jáun² bíh¹ jáuh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² liáu³². 21Hi³ jáun² cun³quionh³ pí³ hi³ zia³² jáun² quioh²¹ bíh¹ tsú², la³ cun³ pí³ hi³ jmúh³² tsú² jáun² ta²¹ hi³ lɨ́²³ nio² jo³cuo² tsú² hnga² ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³² yáh³, cun³quionh³ pí³ jáun² bíh¹ záɨ³² tsú² ngú³ tsɨ́¹juɨ́³ lá² quiú¹³ dí², hi³ jmu³ tsú² hi³ ngú³ quiú¹³ dí² lɨ́¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ngú³ hi³ má²quian³² tsú² jáun² hnga² tɨ³ hñu³mɨ³cuú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\