FILIPENSES 4

1Jáun² né³ reh², hnoh² tsá² jlánh¹ hnau³ jná¹³ lɨ́n³², tsá² jlánh¹ hen² tsɨn³² jná¹³ hi³ jɨe¹ ná¹, jlánh¹ hiún² lɨ́n³² tsɨn³² jná¹³ jɨ³ hi³ tsah¹ lɨ́n²¹ jná¹³ siáh³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh². Cuɨ́¹ ná¹pin³ náh² la³ má²ná¹pin³ náh² nɨ́² quiúnh¹ náh² Tɨ³² Juo¹³ dí², hnoh², tsá² hnau³ jná¹³ lɨ́n³². 2Hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² mɨ́¹ Evodia quionh³ mɨ́¹ Síntique, hi³ cuɨ́¹ tiánh² tsú² cá²hon³ la³ cun³ hi³ qui³ ca³tɨn¹ jmu³ tsá² reh² dí² cun³quionh³ Tɨ³² Juo¹³ dí². 3Ja³bí¹ hnú² reh² Sízigo, mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnú² hi³ cu³tí³ jmúh¹³ hnú² ta²¹ cu³lɨ²¹ quiúnh¹ jná¹³, la³ cun³ niéih³ jáun² hi³ jmáɨ² hnú², hi³ má¹hon¹ nú² reh² tsá²mɨ³ nɨ́², quí¹ tsá²mɨ³ nɨ́² bíh¹ jlánh¹ ca³jmú³ pí³ quiúnh¹ jná¹³ hi³ hléh¹³ ná¹ jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsáu², la³ má²quionh³ ñú² Méin¹, jɨ³ tsá² reh² ca³jmú³ ta²¹ quiúnh¹ jná¹³ ñí¹ hná¹ nɨ́² nɨ́² siáh³. Tsá² nɨ́² má²ná¹tón²¹ bíh¹ hi³ jmáɨ² ñí¹ sí² rón³² hñu³mɨ³cuú². 4Ma³hiún¹³ náh² honh² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². Juah³² jná¹³ siáh³ cónh³: ¡Ma³hiún¹³ náh² honh²! 5Cuɨ́¹ lɨ³ cuóu³² hnoh² la³jɨ́n³² tsáu² hi³ hnoh² bíh¹ tsá² chu²¹ honh² náh²; quí¹ má²ja³quián³ jáunh³ bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 6Hí¹ cú¹pih²¹ lɨ́² jmú² náh² zian² ca³tɨ²¹ hi³ hlá² hi³ nɨ́², tɨ³la³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹lienh¹ náh² Dió³², jáun² cáun² juoh¹ náh² tsú² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ lɨ³ hniáuh³² ñí¹con² bíh¹ náh². Tɨ³la³ la³jɨ́³² hi³ hiú¹ mɨ́h¹ náh² ñí¹con² tsú² má¹ná¹, hniáuh³² cueh¹ náh² tsú² tiá¹hmah¹ bíh¹. 7Hi³ jáun² Dió³² cué³² hi³ niau²¹ tie³ hñu³ honh² náh², cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ cáu² jueh³², cáun² hi³ tiá² há¹ tiá² ngɨ¹³ tsá²mɨ³cuóun²; hi³ jáun² tie³ hi³ nio² jáun² hñu³ honh² bí¹ náh² jmu³ hua³hí¹³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ honh² náh², jɨ³ la³jɨ́³² hi³ lɨ́n²³ náh² nɨ́² siáh³, cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² jáun² quiúnh¹ Cristo Jesús. 8Hi³ jáun² né³ reh², la³ cun³ ñí¹ ca³táuh³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ lá², hi³ chú³² táunh¹³ náh² honh² la³jɨ́³² hi³ tson², la³jɨ́³² hi³ hɨ́en¹, la³jɨ́³² jmáh³la³ hi³ cú²tso², hi³ jɨ², hi³ chu²¹, jɨ³ hi³ tson² quien² nɨ́² siáh³. Hi³ jáun² né³, tionh² náh² honh² jmáh³la³ cá² ñí¹ hi³ chu²¹, jɨ³ lɨ³ua³ cáun² hi³ hú¹tá¹ cu³tí³ ca³tɨ²¹ ma³quien² tsú². 9Jmuh²¹ náh² ta²¹ la³ cun³ hi³ ca³hɨ́e³ jná¹³ jáun², la³jɨ́³² jú¹ tson² hi³ ca³ngáɨ¹ jná¹³ jáun² ñí¹con² hnoh², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³niéih² náh² jáun² hi³ hléh²³ jná¹³, jɨ³ la³ cun³ hi³ ca³jɨeh³ hnoh² jáun² hi³ jmu² jná¹³ nɨ́² siáh³; jmu³ náh² la³ nɨ́², hi³ jáun² Dió³², Tsá² cha³² tie³ tsɨ́³ dí², zenh² quiúnh¹ náh². 10Hi³ jáun² né³, jlánh¹ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí² quí¹hliá² má²cá²chó³² siáh³ jmáɨ¹ hi³ má²ca³ma³hau¹ náh² jná¹³. Tiá² hnó³² yáh³ jná¹³ juah²¹ hi³ hnoh² jmɨ́¹ má²já²con² náh² quion²¹ jná¹³, tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ tiá² jmɨ́¹ zia³² he³ lánh³ rón³² má¹hau¹ bíh¹ hnoh² jná¹³. 11Hi³ sa³jun³ juanh³² jná¹³ la³ nɨ́² cun³ñí¹ hi³ zia³² hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² ná¹, quí¹ má²ca³lɨ³tɨn² bíh¹ jná¹³ hi³ má¹hiún¹³ tsɨn³² la³ cun³ rón³² tí³ hi³ zia³² quion²¹. 12Ño¹ bíh¹ jná¹³ he³ lánh³ rón³² zian² tsú² hi³ tia³mii², hi³ ño¹ bíh¹ jná¹³ siáh³ hi³ he³ lánh³ jaun³² hi³ zia³² hliáun³ hi³ quioh²¹ tsú². Má²ca³lɨ³tɨn² bíh¹ jná¹³ hi³ má¹hiún¹³ ná¹ tsɨn³² lɨ³ua³ cáun² lánh³ zian² ná¹, uá¹ hi³ canh² uá¹ hi³ lɨ́¹ hó²¹ hén² ná¹, uá¹ hi³ zia³² ca³la³ hi³ tú² hi³ ziáun²³ ho³ uá¹ hi³ tiá² hi³ zia³² hí¹ cú¹pih²¹. 13Cun³ tió³² bíh¹ jná¹³ ja¹ ca³la³ jɨ́³², quí¹ Cristo bíh¹ Tsá² cue³² jná¹³ pí³. 14Tɨ³la³ cu³ jáun² bíh¹, hnoh² ca³jmuh³ hi³ chú³² hi³ ca³quiánh² náh² uu³mí²tsɨ³² quion²¹ jná¹³. 15Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹tin² máh³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ hi³ hléh²³ jná¹³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³², hmóu³² hnoh² tsá² juú² Filipos nɨ́² bíh¹, ca³ma³hau¹ náh² jmɨ́¹ cuá¹han³ jná¹³ jáun² hué³² Macedonia nɨ́², la³ cun³ qui³ má²ná¹ñíh¹ náh² jáun². Hnoh² bíh¹ ca³ja³ honh² hi³ má¹hau¹ náh² jná¹³ quí¹ cun³ñí¹ hi³ jná¹³ ca³ma³hau¹ ná¹ hnoh² hi³ ca³tɨn¹ jmɨ́²chí³ quián¹³ náh². 16Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ jáun² yáh³, quí¹ tá¹la³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ já¹ juú² Tesalónica, ja³bí¹ ca³zen² hnoh² siáh³ quɨe³ tenh³ hnah² jéin³² ñí¹con² jná¹³ hi³ hin¹³ jná¹³ ñí¹ lɨ³ hniáuh³² quion²¹. 17Jun³juáh¹³ hi³hliá² hniá¹ jná¹³ hi³ zia³² hi³ he¹ ná¹ quián¹³ hnoh² yáh³; tɨ³la³ la³ cun³ hi³ hnó³² jná¹³, hi³ cuɨ́¹ chí¹lɨ³ hliáun²³ hi³ zia³² quián¹³ náh² ñí¹con² Dió³² bíh¹. 18Hi³ ¡hí¹ la³ tɨ³ chí¹nga² bíh¹ má²ca³jéinh¹ hnoh² ñí¹con² jná¹³ la³ cun³ bíh¹ hi³ má²cá²jmú³² jná¹³ ñí¹con² hnoh²! Hi³ jáun² ta³né³² má²zia³² bíh¹ ñí¹con² jná¹³ la³ cun³ hi³ má²lɨ³ tsɨn¹³ cun³quionh³ hi³ ca³zen² náh² jáun² hi³ quian³² Epafrodito. Hi³ ca³zen² hnoh² jáun² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ziún² hi³ ja³² má²ró³² hi³ jɨn³² tsú² ñí¹con² Dió³², cáun² hi³ lɨ́¹ cue³² tsú² hi³ jáun² Dió³² he² ca³la³ hi³ hiún² lɨ́n³² tsɨ́³. 19Hi³ ño¹ jná¹³ siáh³, hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo Jesús Dió³² Juóu³² jná¹³ cue³² uá²jaɨ³² ñí¹con² hnoh² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ lɨ́²hniáuh³² ñí¹con² náh², la³ cun³ lɨ́³ la³jɨ́³² hi³ chu²¹ hi³ zioh² tsú² jáun². 20¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Dió³² Jméi² dí² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²! Tson² bíh¹ cu³tí³. 21Juah²¹ tiá³: “Hia² náh²” hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsá² joh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. Tsá² reh² dí² tionh² lá² quiúnh¹ jná¹³ juáh³ siáh³: “Hia² náh²” ñí¹con² hnoh². 22La³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² tionh² ñí¹ lá² juáh³: “Hia² náh²”, la³ñí¹ la³ján³ tsá² tionh² hñú¹³ tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹ já¹ juú² Roma lá². 23Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² jɨ³lɨn² náh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\