APOCALIPSIS 12

1Né³² né³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jnia³ siáh³ cáun² li²¹ tɨ³ chi³cuú² hi³ lɨ́³ la³ lá²: Ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá²mɨ³ hi³ cuá¹pɨ́² cuá¹tsaɨnh³² hiú² la³ jan² tsá² cuá¹quih³² cáun² ha¹, hi³ he² siáh³ zɨ́h² ñeh² ta³ tsú², hi³ hun¹ siáh³ chí¹ tsú² cáun² có²ron¹ná¹ hi³ lɨ́³ cun³quionh³ quia³tún³ chí¹jmaɨ²¹. 2Tsá²mɨ³ hí³ né³ jmɨ́¹ cuá¹quian² jon², hi³ jáun² jmɨ́¹ má²cuá¹tɨ́² cuá¹hóh³² quí¹ hi³ má²quɨeh² héin¹ hi³ má²lɨ³zian² jon². 3La³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ cónh³í¹ cáun² li²¹ tɨ³ chi³cuú²: jmɨ́¹jáun² ca³jnia³ jan² jáh³ hláɨnh¹ pan¹ cu³tí³, jáh³ dáɨn³, hi³ tsɨ²¹ quiau³ máɨ³ mɨ³ chí¹, hi³ tsɨ²¹ siáh³ quia³ juɨ́¹³; hi³ ma³ quin³² ma³ cá² máɨ³ mɨ³ chí¹ né³ ná¹hun¹ ma³ cáun² có²ron¹ná¹ hi³ la³ ná¹hein³² tsá² quien². 4Cun³quionh³ quɨen² bíh¹ jáh³ hláɨnh¹ hí³ ca³cuɨn³ tɨ³ hué³² cá² tsun¹ la³ cun³ hnɨ³² tsoh³ chí¹jmaɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ tionh¹ hñu³mɨ³cuú². Jmɨ́¹jáun² ca³náu² siáh³ ta³ ñí¹ tsá²mɨ³ má²ñí¹lɨ³zian² hí³ jon², hi³ jmɨ́¹ hnió³ cunh¹³ dáɨn² jon² tsá²mɨ³ hí³ la³ cun³ nɨ́¹ má¹ca³lɨ³zian². 5Ca³lɨ³zian² bíh¹ jon² tsá²mɨ³ hí³, jan² dún² tsá²ñuh² tsá² hau³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ cun³quionh³ cáun² hmá²hɨ́h¹ hi³ lɨ́³ mí¹ñí²; dáɨn² hí³ né³ ca³cón³² tsú² la³ tɨ³ ñí¹ cuá³ Dió³² bíh¹. 6Tsá²mɨ³ hí³ né³ ca³cuóun³ tɨ³ cuá¹ quiéin² ñí¹ má²lɨ́³ jáun² hua³jan²¹ hi³ ca³jmú³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ ma³ton³ tsú² cun³ cu³ mei²¹ tsɨ²¹ tun³ nio² hña³láu³ tsɨ²¹ hnaɨh³² nio² quiú³ jmáɨ¹. 7Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³lɨ³ zia³² cáun² hniéi² hñu³mɨ³cuú². Mí²yi²¹ tsá² chín¹ ja¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², la³ má²quionh³ tsá² quionh³ ca³tɨ́n³ quionh³ jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ la³ má²quionh³ siáh³ tsá²cuú² tsá²ta³. 8Tɨ³la³ jáh³ hláɨnh¹ hí³ má¹ná¹, ha³ tiá² ca³cah¹³ yáh³ jmáɨ¹ quionh³ tsá²cuú² tsá²ta³, hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ha³ tiú²uú² hiauh³ yáh³ tsú² jáɨ¹³ hi³ tiánh³ hñu³mɨ³cuú². 9Jmɨ́¹jáun² ca³tón³² tsú² jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ tɨ³ hué³², jáh³ hláɨnh¹ qui³ zian² hí³ la³ cun³ má²jun³ ne²¹ lɨ́n²¹, jáh³ jmáɨ² hí³ tsá² hláɨnh¹, hi³ jmáɨ² siáh³ Satanás, tsá² má²can² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, ca³la³ má²quionh³ tsá²cuú² tsá²ta³ bíh¹ jáh³ hí³ ca³cuɨn³ tsú² tɨ³ hué³². 10La³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³náɨ³² jná¹³ hi³ ñí¹ca³hléh³ jan² tsáu² tiá³ lɨ́n³² hñu³mɨ³cuú², hi³ ñí¹ca³juáh³: Má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ má²ca³liáun³ tsá²mɨ³cuóun², hi³ má²ca³ma³jnia² bíh¹ siáh³ Dió³² Juo¹³ dí² pí³ quioh²¹ hi³ lɨ́n³ tsú² Re²¹ Tsá² chín¹, hi³ má²ca³ma³jnia² bíh¹ siáh³ Cristo la³ cun³ ta²¹ hi³ ho²; quí¹ tɨ³ cheih³² bíh¹ má²ca³tón³² tsú² tsá² jmɨ́¹ cha³² hí³ tsáu¹³ raɨnh²¹ dí² ñí¹con² Dió³² Juo¹³ dí² la³ huá² la³ jma². 11Tsá² reh² dí² hí³ má²ca³cah¹³ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² hláɨnh¹ hí³ cun³quionh³ jmɨ² hi³ ca³táɨn² quioh²¹ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹, jɨ³ cun³quionh³ jú¹ tson² hi³ ca³cué³ tsú² jáun²; quí¹ tsá² hí³ cun³ tiá² ca³hɨ́³ bíh¹ tsɨ́³ uá¹jinh¹ ca³la³ ñí¹ ca³cáɨn³ jmɨ́²chí³ quioh²¹. 12Jáun² né³² né³, ma³hiún¹³ hnú² honh² hñu³mɨ³cuú², la³jɨ́n³² náh² tsá² tionh² náh² ñí¹ lá². Tɨ³la³ ¡jlánh¹ juon²³ hnoh², tsá² zian² náh² ñí¹ hué²¹ nɨ́² jɨ³ jmɨ́²miih²¹ nɨ́² siáh³! Quí¹ nɨ́² bíh¹ má²ngau³² tsá² hláɨnh¹ ca³la³ hi³ míh²³ lɨ́n³² tsɨ́³, hi³ má²lɨ́²son² ñí¹ tionh¹ hnoh² nɨ́², quí¹ re² lɨ́n³² bíh¹ ñi³² tsú² hi³ cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ zia³² quioh²¹. 13Jmɨ́¹ ca³lɨ³tsɨn² tsá² hláɨnh¹ hi³ má²lɨ́²tiáun³² tsú² tɨ³ hué³², jáun² ca³hɨ́¹ ca³tsɨn¹ tsú² tsá²mɨ³ ca³lɨ³zian² hí³ jon². 14Tɨ³la³ tsá²mɨ³ hí³ má¹ná¹, ca³hiauh³ tun³ chí¹ pí¹³ máɨ² pan¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ ranh¹³, hi³ tsó³² tɨ³ cuá¹ quiéin² ñí¹ tiú²uú² lɨ́¹³ chauh¹ jáh³ hláɨnh¹ hí³. Ñí¹ jáun² né³ hiáuh³ tsá²mɨ³ hí³ má³² cuh³ tá¹la³ ngá¹³ hnɨ³² mii² tón³² jáun². 15Jáun² jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ jlánh¹ ca³huéh³ jmáɨ² ho³, hi³ jáun² tá¹ron³ cáun² cua³ hi³ lɨ́¹³ tsa³den³ tsá²mɨ³ hí³; 16tɨ³la³ cuá¹ hué²¹ né³ ca³ma³hau³ bíh¹ quioh²¹ tsá²mɨ³ hí³, quí¹ cuá¹ hué²¹ dá² ca³qui³ ca³nia³ bíh¹ ho³ hi³ ca³hɨnh³ jmɨ́² cua³ hi³ ca³hué² jáun² ho³ jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³. 17Jmɨ́¹jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ ca³míh³ bí¹ tsɨ́³ jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ ñí¹con² tsá²mɨ³ hí³, jáun² ngau³ hi³ ja³jmú³ hniéi² quionh³ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsá²mɨ³ hí³ ñí¹ hná¹ jáun², la³ cun³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹má²tí³² hí³ héih³² quioh²¹ Dió³² yáh³, tsá² hleh³² la³ má²hleh³² jáun² jú¹ tson² hi³ ca³hiauh³ tsú² jáun² ñí¹con² Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\