APOCALIPSIS 13

1Jáun² né³, ca³jɨ́e³² jná¹³ hi³ ca³náu² tsá² hláɨnh¹ hí³ can³² jmɨ́²miih²¹. Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ siáh³ jan² jáh³ hlah³ lɨ́n²¹ jniá³ hi³ ca³hion² hñu³ jmɨ́²miih²¹; jáh³ hí³ tsɨ²¹ quiau³ máɨ³ chí¹ hi³ cónh³ quia³ juɨ́¹³. Ma³ quin³² ma³ caun³² juɨ́¹³ jáun² jáh³ jmɨ́¹ ná¹hun¹ ma³ cáun² có²ron¹ná¹ hi³ la³ ná¹hein³² tsá² quien². Ma³ quin³² ma³ cá² máɨ³ chí¹ jáh³ jmɨ́¹ ná¹tón²¹ ma³ cá² jon¹ jáɨ¹³ hi³ chú² lén³² jáh³ Dió³². 2La³jmɨ́¹ jniá³ jan² hiah³² huénh³ bíh¹ jniá³ jáh³ hláɨh¹ hí³, tɨ³la³ cuú² ta³ jáh³ má¹ná¹, jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ cuú² ta³ jáh³ náɨ² cánh¹ bíh¹, jáh³ téh²³ tsú² oso, hi³ ho³ jáh³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ ho³ hiah³² dáɨn³ cánh¹. Jáun² jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ né³ ca³cué³ pí³ hi³ ho² ñí¹con² jáh³ hláɨh¹ hí³, la³ má²quionh³ jɨ³ hmá²sɨ¹ ñí¹ cuá³, jɨ³ hi³ ca³cué³ siáh³ jáɨ¹³ quien² hi³ ho². 3Cá² máɨ³ chí¹ jáh³ hláɨh¹ hí³ jmɨ́¹ cuɨ́h² hi³ jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ má²jún¹ mɨ³ chí¹ jáun²; tɨ³la³ la³ bíh¹ ñí¹ jmɨ́¹ cuɨ́h² jáun² quioh²¹ jáh³, hi³ jáun² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ né³ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ hi³ jáun², jáun² jlánh¹ ca³tanh² dí² ta²¹ jáh³ hláɨh¹ hí³. 4Jáun² jlánh¹ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ quí¹hliá² ca³cué³ jáɨ¹³ hi³ ho² ñí¹con² jáh³ hláɨh¹ hí³, hi³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² siáh³ jáh³ hláɨh¹ hí³ uá²jaɨ³², hi³ juáh³ la³ lá²: ―¿Hin² bí¹ tsánh² cu³ ren³ quionh³ jáh³ lá²? ¿Hin² ya³ tsánh² tioh²¹ jmu³ hniéi² quionh³ tsú²? 5Ja³bí¹ ca³hiauh³ jáh³ hláɨh¹ hí³ jáɨ¹³ hi³ jmu³ tonh² hi³ chu³ lén³² Dió³², jɨ³ hi³ ca³lɨ³hiáun¹ siáh³ hi³ hau³ jáɨ¹³ tá¹ tu³la³tún³ zɨ́h². 6Jáh³ hláɨh¹ hí³ né³, ca³chu³ ca³lén³² Dió³² jɨ³ hi³ ca³tu³ ca³hión³² siáh³ Dió³², jɨ³ hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá³ jáun² Dió³², la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² tionh² ñí¹ jáun². 7Ja³bí¹ hiauh³ siáh³ jáh³ hláɨh¹ hí³ pí³ hi³ jmu³ hniéi² ñí¹con² tsá² joh¹ Dió³² ca³la³ ñí¹ ca³láɨh¹³; hi³ hiauh³ siáh³ jáɨ¹³ hi³ hau³ jáɨ¹³ ñí¹con² la³jánh³ dú¹ ñí¹ mí¹zionh² tsáu², la³jáh³ dú¹ ñí¹ juo³ tsá² jma², jɨ³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² zian² ma³ quin³² ma³ caun³² hué³² nɨ́² siáh³. 8Jáun² la³jɨ́n³² bíh¹ tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² jáh³ hláɨh¹ hí³, la³ cun³ tsá² tiá² má²ná¹tioh³ hí³ hi³ jmáɨ² ñí¹ sí² quioh²¹ Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹, Tsá² ca³jun³ hí³. Sí² jáun² né³ tioh³ hi³ jmáɨ² jmáh³la³ tsá² ca³tɨn¹ hi³ lɨ́¹³ zian², hi³ ná¹tioh³ ñí¹ sí² ca³la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ hngá¹máh³ lá². 9Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, jáun² cuɨ́¹ nie¹³ re²: 10Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³tɨn¹ lɨ³tson³, jáun² cu³tí³ bíh¹ lɨ³tson³ tsú²; hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² ca³tɨn¹ jún³ cun³quionh³ mí¹táɨ³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹ né³, jáun² cun³quionh³ mí¹táɨ³ jáun² bíh¹ jún³ tsú². Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, jáun² tsá² joh¹ Dió³² hniáuh³² cuéh³² tsɨ́³, jɨ³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ la³ má²nio² jáun². 11Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jɨen¹ jná¹³ siáh³ jan² jáh³ hláɨh¹ hi³ cuá¹hion² hñu³ hué³². Jáh³ hí³ tsɨ²¹ juɨ́¹³ hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ juɨ́¹³ já¹ziáh² míh¹, tɨ³la³ la³jmɨ́¹ hleh³² jáh³ hláɨnh¹ chín¹ hí³ bíh¹ hleh³² jáh³. 12Ñí¹con² jáh³ hláɨh¹ ñí¹ má²gon³ hí³ jmɨ́¹ zia³² siáh³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ho³ jáh³ hláɨh¹ la³ñí¹ hí³, hi³ jáun² ca³hléh³ cha¹³ jáh³ hí³, hi³ jáun² ca³jmú³ héih³² hi³ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ ca³tɨn¹ ma³tsu³ ma³jónh³² jáh³ hláɨh¹ la³ñí¹ hí³, jáh³ hláɨh¹ ca³hin³ hí³ ñí¹ jmɨ́¹ cuɨ́h² jáun² chí¹ hi³ jmɨ́¹ má²jún¹. 13Jáh³ ñí¹ má²gon³ hí³ jmu² siáh³ hliáun³ li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² hi³ ca³la³ hi³ jmu² siáh³ hi³ so²³ sɨ́² chi³cuú² hi³ cha²³ ñí¹ hué²¹ lá² ñí¹ ta³ ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² hngá¹máh³ lá². 14Hi³ jáun² cun³quionh³ la³jɨ́³² li²¹ hi³ ca³jmú³ jáh³ hí³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ho² cha¹³ jáh³ hláɨh¹ la³ñí¹ hí³ né³, ca³ma³can² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². Jáun² ca³jmú³ siáh³ héih³² ñí¹con² tsá² zian² hngá¹máh³ lá² hi³ jmah³ tsú² jan² jáh³ láɨn¹ la³ cun³ rón³² jniá³ jáh³ hláɨh¹ la³ñí¹ hí³, jáh³ jmɨ́¹ cuɨ́nh² hí³ quionh³ mí¹táɨ³, tɨ³la³ má²laɨn³² bíh¹. 15Jáun² jáh³ hláɨh¹ ñí¹ má²gon³ hí³ hiauh³ jáɨ¹³ hi³ tónh³² jmɨ́²chí³ quioh²¹ nóh³² má²dí¹láɨn¹ jáh³ hláɨh¹ la³ñí¹ hí³, hi³ ca³la³ hi³ lɨ́¹³ hléh³² siáh³ nóh³² dí¹láɨn¹ jáun², jɨ³ hi³ jmu³ hi³ hiá¹ tsán¹³ tsá² tiá² hnió³ ma³tsu³ ma³jáuh³². 16Ja³bí¹ ca³jmú³ siáh³ jáh³ ñí¹ má²gon³ hí³ héih³² hi³ ca³la³ jɨ́n³² tsáu² hniáuh³² taun³ cáun² li²¹ cuá² chu²¹ quioh²¹ ho³lá²dá² chí¹quie¹³, uá¹ hi³ tsá¹míh¹ ho³ tsá² má²lieih²¹, uá¹ hi³ tsá² hánh³ ho³ tsá² tia³mii², uá¹ hi³ tsá² má²ná¹hlánh¹ ho³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hmóu³². 17Ja³bí¹ ca³jmú³ siáh³ jáh³ hí³ héih³² hi³ hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ lá³² ho³ hi³ hna³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ quian³² yáh³ tsú² li²¹ hi³ lɨ́³ jáun² hi³ jmáɨ² jáh³ hláɨh¹ hí³, ho³lá²dá² número quioh²¹ hi³ jmáɨ² jáh³ hí³. 18Hniáuh³² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ bíh¹ tsú² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². Jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ bíh¹ lɨ́¹³ hnauh¹³ he³ hnió³ juáh³ número jáun² quioh²¹ jáh³ hláɨh¹ hí³, quí¹ número jáun² dá² lɨ́³ hi³ jmáɨ² jan² tsáu² bíh¹, hi³ tí³ jñéi³ nio² hña³láu³ tsɨ²¹ hnaɨh³² nio² quiú³ jñéi³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\