APOCALIPSIS 17

1Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² la³ jáun² né³, jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² quiaun³ jmɨ́¹ ná¹zianh³² hí³ uon² ca³záɨ³ jná¹³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³, lá² hɨ́e¹³ jná¹³ he³ lánh³ rón³² tá¹tsɨn¹ héih³² tsá²mɨ³ tsá² jlánh¹ juón¹ cuá¹tsɨ²¹ ñí¹ jmáɨ² zia³² tá¹ cáun² hngá¹máh³. 2La³jɨ́n³² bíh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ lɨ́¹ má²ca³jmu³ ca³tsau³ quionh³ tsá²mɨ³ hí³, jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² zian² hngá¹máh³ bíh¹ má²ca³ma³héinh³² siáh³ quionh³ mu² ráu³ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ juón¹ tsá²mɨ³ hí³. 3Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³jau³ jná¹³ tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³² juɨ³² jmɨ́²chí³ tɨ³ ñí¹ lɨ́³ cuá¹ quiéin². Jáun² ñí¹ jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá²mɨ³ hi³ cuá¹tsɨn¹ jan² jáh³ hláɨh¹ dáɨn³. Ca³la³ hi³ rá²láɨn¹ bíh¹ jáh³ hí³ cun³quionh³ huéh³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ chú² hi³ lén³² Dió³². Jáh³ hí³ tsɨ²¹ quiau³ máɨ³ mɨ³ chí¹, hi³ cónh³ siáh³ quia³ juɨ́¹³. 4Tsá²mɨ³ hí³ jmɨ́¹ cuá¹quih³² hmɨh³² zɨ́n¹³ jɨ³ hmɨh³² dáɨn³, hi³ jmɨ́¹ cuá¹láɨn¹ siáh³ cun³quionh³ cú¹mí¹niau²¹, quɨ́n¹ zɨ́n³ chú³² jniá³, jɨ³ cun³quionh³ máɨ³ pih²¹ zɨ́n³ hi³ téh²³ tsú² perla nɨ́² siáh³. Tsá²mɨ³ hí³ cuá¹zianh³² cáun² copa hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹, ca³la³ hi³ canh² bíh¹ la³jáh³ dú¹ ñí¹ hi³ hlah³ hi³ hó³² cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ juón¹ tsú². 5Chí¹quie¹³ tsá²mɨ³ hí³ jmɨ́¹ tón²¹ cáun² jáɨ¹³ hi³ ná¹hmá¹ ná¹jnɨ́¹ hi³ juáh³ jáun²: “Babilonia juú² chín¹, mí¹ziú¹³ ca³la³ jɨ́n³² tsá²mɨ³ juón¹ jɨ³ mí¹zioh²¹ la³jɨ́³² ñí¹ hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá²”. 6Tsá²mɨ³ ca³jɨen¹ jná¹³ hí³ má²cuá¹hein²¹ cun³quionh³ jmɨ́²hán¹ tsá² joh¹ Dió³², la³ cun³ jmɨ́²hán¹ la³jɨ́n³² tsá² zih³² hí³ jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ Jesús. Lɨ́¹ tiá² ño¹ he³ jmu¹ bíh¹ jná¹³ lɨ³ jmɨ́¹ cá¹jɨ́e²¹ jáun². 7Hi³ jáun² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hí³ ca³záɨ³ jná¹³: ―¿He³ láɨh³² sa³ tsá²cáun² lɨ́n³² honh² hnú²? Lá² hɨ́e¹³ ná³ la³ cun³ he³ hnió³ juáh³ hi³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ nɨ́² jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ jáh³ hláɨh¹ cuá¹tsɨn¹ tsú² nɨ́², jáh³ chi²¹ nɨ́² quiau³ máɨ³ mɨ³ chí¹ hi³ cónh³ quia³ juɨ́¹³. 8Jáh³ hláɨh¹ má²lɨ́²jɨen¹ hnú² nɨ́² dá² jan² jáh³ jmɨ́¹ zian² jmɨ́¹tin² bíh¹, tɨ³la³ tiú²uú² jáh³ nɨ́² zian² yáh³ ta³né³²; tɨ³la³ cun³ jáun² jáh³ nɨ́² dá² hion¹³ bíh¹ hñu³ háunh³ ñeh² bíh¹ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tsó³² jáh³ ñí¹ má²tsa³hín³. Jáun² la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, tsá² qui³ tiá² jmɨ́¹ ná¹tón²¹ hi³ jmáɨ² ñí¹ sí² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ hngá¹máh³, la³ cun³ sí² hi³ rá²tiáunh¹ tsá² ca³tɨn¹ hi³ lɨ́¹³ zian², tsá² hí³ jlánh¹ tsa³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³jɨ́en³² jáh³ hláɨh¹ jmɨ́¹ zian² hí³ jmɨ́¹tin² hi³ tiú²uú² zian² yáh³ ta³né³², tɨ³la³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ jáuh³ siáh³. 9”Lá² zia³² cáun² hi³ lɨ́¹³ ngɨ¹³ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³: Tá¹ quiau³ máɨ³ mɨ³ chí¹ jáh³ hí³ hnió³ juáh³ ca³tɨ²¹ quiau³ máh³ míh¹ ñí¹ cuá¹tsɨ²¹ tsá²mɨ³ ó³²; ja³bí¹ la³ jáun² hnió³ juáh³ siáh³ hi³ ca³tɨn¹ quiaun³ tsá² lɨ́n³ re²¹. 10Hñá³ re²¹ hí³ má²já²hín³, hi³ cónh³ jan² né³ cuá¹ho² bíh¹ jáɨ¹³ ta³né³², hi³ tsá² ñí¹ má²quiaun³ né³ tiá² má²hó² yáh³ jáɨ¹³. Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cuán² tsá² ñí¹ má²ca³táuh³ né³, pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ cuá³² tsú² hi³ cuá¹ho² jáɨ¹³. 11Hi³ jáh³ hláɨh¹ jmɨ́¹ zian² hí³ jmɨ́¹tin² né³, hi³ ta³né³² tiú²uú² zian² yáh³, jáh³ hí³ bíh¹ lɨ́n¹³ siáh³ cónh³í¹ jan² re²¹ tsá² ñí¹ má²jña³. Hí³ bíh¹ jan² tsá² ja¹ re²¹ tsá² quiaun³ hí³; nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³ tá¹zanh¹ tsú² ñí¹ má²tsa³hín³. 12”La³ cun³ quia³ juɨ́¹³ jáh³ hi³ má²lɨ́²jɨeh³ hnú² nɨ́² hnió³ juáh³ hi³ ca³tɨn¹ quian³ re²¹ tsá² tiá² má²ná¹ho² jáɨ¹³ ta³né³² bíh¹; cun³ cáun² o¹rá¹ bíh¹ hau³ tsá² hí³ jáɨ¹³ hi³ ná¹lɨ́n³ re²¹ cu³lɨ²¹ quionh³ jáh³ hláɨh¹ hí³. 13Cáun² bíh¹ hi³ ná¹tioh³ tsɨ́³ tsá² hí³ jɨ³lɨn², hi³ cué³² pí³ quioh²¹ ñí¹con² jáh³ hláɨh¹ hí³ la³ má²quionh³ jɨ³ jáɨ¹³ hi³ ná¹ho² nɨ́² siáh³. 14La³jɨ́n³² bíh¹ tsá² hí³ jmu³ hniéi² ñí¹con² Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹, tɨ³la³ Já¹ziáh² míh¹ hí³ bí¹ láɨh¹³ hniéi² jáun², quí¹ hí³ bíh¹ lɨ́n³ Tsá² chín¹ ñí¹con² tsá² ná¹chín¹ jɨ³ Re²¹ Juo¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ nɨ́² siáh³; hi³ tsá² quionh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ né³, tsá² má²ná¹tén¹ bíh¹, tsá² má²ná¹quiánh¹, tsá² má²tí³² re² ñí¹con² tsú². 15Hi³ ca³záɨ³ jná¹³ siáh³ tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³² la³ lá²: ―Jmáɨ² zia³² tá¹ cáun² hngá¹máh³ hi³ lɨ́²jɨeh³ hnú² jáun² hi³ cuá¹tsɨ²¹ tsá²mɨ³ juón¹ hí³, hnió³ juáh³ tsá² juóun³² tsá² hmɨ́h¹ tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹, ca³la³ jáh³ dú¹ ñí¹ juo³ tsá² jma². 16Tá¹ quia³ juɨ́¹³ hi³ má²lɨ́²jɨeh³ hnú² jáun² né³, la³ má²quionh³ jɨ³ hnga² jáh³ hláɨh¹ hí³ lɨ³ hon² bíh¹ tsá²mɨ³ juón¹ hí³; ca³la³ hi³ lɨn²¹ zenh² jmu³ dí², hi³ jmu³ dí² ca³la³ hi³ láun³ cuánh², hi³ má²cu³ má²hɨ́nh³ bíh¹ tsú² ngú³ quioh²¹ tsá²mɨ³ hí³, hi³ jɨn³ dí² siáh³ cun³quionh³ sɨ́². 17Dió³² má²ca³jmú³ tsɨ́³ tsá² quian³ hí³ hi³ jmu³ la³ cun³ hi³ lɨ́n²³ dí² hnga², tsá² hí³ jmu³ cá²hon³ hi³ cuéh³² jáh³ hláɨh¹ hí³ jáɨ¹³ hi³ ná¹ho² hi³ hau³, ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ má²ca³juáh³ jáun² Dió³². 18Jáun² né³, tsá²mɨ³ má²lɨ́²jɨen¹ hnú² hí³ dá² lɨ́n³ juú² chín¹ hi³ jmu² jáun² héih³² ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\