APOCALIPSIS 18

1Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³ ca³jɨen¹ jná¹³ siáh³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ ja³ hñu³mɨ³cuú²; tsá² hí³ né³ ho² jáɨ¹³ quien² lɨ́n³². Jmɨ́¹jáun² táɨ³ tá¹ cáun² cuá¹ hué²¹ joh¹ hi³ quian³² tsá² hí³. 2Tsá² hí³ né³ ca³hléh³ tiá³ lɨ́n³² hi³ ca³juáh³: ¡Má²já²hín³, cu³tí³ má²já²hín³ bíh¹ Babilonia juú² chín¹! Ñí¹ tionh¹ tsá² hláɨnh¹ bíh¹ má²cá²jéinh³² juú² jáun², ñí¹ tionh¹ la³jánh³ dú¹ ñí¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹, hi³ má²lɨ́³ siáh³ za³ la³jánh³ dú¹ ñí¹ quiuh²¹ tan³², la³ cun³ tan³² hláɨh¹ tan³² hon², jáh³ tiá² jɨn². 3Quí¹ juú² jáun² jmɨ́¹ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá²mɨ³ juón¹ hi³ má²quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ tsáu² né³ ca³lɨ³ hen² cun³quionh³ mu² ráu³ hi³ lɨ́³ hi³ juón¹ tsú² jáun². Jɨ³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ uá²jaɨ³² lɨ́¹ ca³jmu³ ca³tsau³ quionh³ tsú², hi³ tsá² zia³² hi³ ñi³jmú¹ ñi³hna¹ siáh³, tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, má²ca³lɨ³ hánh³ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ jáun² tsɨ́³ tsú². 4Jmɨ́¹jáun² ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ hi³ ñí¹ca³hléh³ jan² tsáu² hñu³mɨ³cuú² hi³ ñí¹ca³juáh³: Huen³ hnoh² já¹ juú² nɨ́², hnoh² tsá² tionh² jo³uón³² jná¹³, hi³ jáun² tiá² tsa³tsáɨnh² hnoh² tso³ quioh²¹ juú² nɨ́², hi³ sa³jun³ má¹tsoh¹ náh² siáh³ honh² la³ cun³ hi³ ma³tso² juú² nɨ́² tsɨ́³. 5Quí¹ la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú² bíh¹ má²ca³ta³ná¹juɨ²¹ tsáu¹³ juú² nɨ́²; hi³ Dió³² né³, má²tsau³² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ jmú² juú² nɨ́². 6Jáun² jéinh¹ ñí¹con² juú² nɨ́² la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ má²ca³jmúh³² tsú² tsá² siánh³, ma³hmah²¹ ñí¹con² tsú² tun³ nió³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ má²ca³jmú³. Hinh²¹ náh² tsú² mu² ráu³ má²zéih¹ tun³ nió³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ ca³hinh³ tsú² jáun² tsá² siánh³. 7La³ cun³ rón³² hi³ ca³ma³quien² juú² nɨ́² hnga² jɨ³ hi³ ca³jmú³ tonh² hi³ ma³zian² re² tɨn² cu³tí¹³, la³ jáun² ma³tson¹³ náh² tsú² hi³ zian² hi³ chéi³ hi³ uóu³²; quí¹ hí³ jlánh¹ lɨ́n²³ hñu³ tsɨ́³ la³ lá²: Lá² cuá¹tón²¹ jná¹³ la³jmɨ́¹ cuá³ jan² tsá²mɨ³ lɨ́n³ re²¹, ha³ tiá² hnáɨ³ yáh³ jná¹³, hi³ jáun² hí¹ cónh³ yáh³ tiá² lɨ³ cuo² jná¹³ he³ dá² jaun³² hi³ ho² hi³ jngɨh² tsú². 8Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ quiunh²¹ tsú² la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² cáun² jmáɨ¹ cu³tsa³² la³ lá²; hi³ hiá¹ tsán¹³ tsá² joh¹, hi³ ná¹ho² ná¹jngɨh², hi³ já³² ho³cuóun³. Hi³ má¹lɨ³² jáun² né³ có³² siáh³ juú² jáun² cun³quionh³ sɨ́²; quí¹ Dió³², Tsá² má²lɨ́²ra³tsa² hí³ héih³² dá² jan² Tsá² ho² pí³ bíh¹. 9Má¹jáun² má²ho³ má²jngɨh³ lɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ chá³² hlah³ lɨ́n²¹ tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³jɨ́e³ tsú² mí²ñí¹ hi³ má²cau³² juú² jáun². La³ nɨ́² bíh¹ jeinh²¹ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ re²¹, tsá² lɨ́¹ ca³jmu³ ca³tsau³ quionh³ juú² lɨ́n³ jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá²mɨ³ juón¹, juú² hi³ ca³jmú³ hi³ ná¹zian² tsú² re² tɨn² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ zioh². 10Ñí¹ uóunh³ tionh² bíh¹ tsú² jɨ́e³ cun³ñí¹ hi³ juénh² ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ má²má²tso² juú² jáun² tsɨ́³, hi³ ná¹juáh²³ la³ lá²: ¡Hóh³², hen³ ma³ hlah³! ¡Jlánh¹ juon²³ hnú², hnú² Babilonia juú² chín¹, juú² pin³! Sa³ cu³diá²jan² pih²¹ la³ lá² bíh¹ ca³ta³tsɨn¹ hnú² héih³². 11Ja³bí¹ tsá² zia³² hi³ ñi³jmú¹ ñi³hna¹ zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ siáh³ ho³ jngɨh³ hi³ chá³² hlah³ tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ juú² jáun², quí¹ tiú²uú² hin² zian² yáh³ tsá² lɨ́¹³ lá³² hi³ hna² tsú², 12uá¹la³ cun³: cú¹mí¹niau²¹, mí¹ñí² cú¹tiáu², quɨ́n¹ zɨ́n³ chú³² jniá³, máɨ³ pih²¹ zɨ́n³ hi³ téh²³ tsú² perla, hmɨh³² chu²¹ hi³ lɨ́³ cun³quionh³ mí²ñi³² hi³ huéh²³ tsú² chí² ta³ náɨ² lino, hmɨh³² mí²ñi³² hmá¹³ jáh³, la³ cun³ hmɨh³² quian²¹ hin³² zɨ́n¹³ pin³, jɨ³ hi³ quian²¹ hin³² dáɨn³ nɨ́² siáh³; la³jɨ́³² ñí¹ hmá² ja³² má²ró³², la³jɨ́³² hi³ lɨ́³ cun³quionh³ ján¹ cuó² quioh²¹ jáh³, la³jɨ́³² hi³ lɨ́³ cun³quionh³ hmá² hmuh²¹ lɨ́n²¹, mí¹ñí² mí²niáu³ bronce, mí¹ñí² hierro, jɨ³ hi³ lɨ́³ cun³quionh³ cún¹ tiáu² hi³ téh²³ tsú² marmol nɨ́²; 13cuáh¹³ hmá² canela, la³jɨ́³² ñí¹ háu² má²ró³², ziún², jmɨ² má²ró³², no¹ má²ró³², mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³, no¹ quioh²¹ hmá² olivo, juɨ²¹ cuú²miih²¹ la³ñí¹, cuú²miih²¹, cuá¹juɨ́², já¹ziáh², tsa³cuá¹, hmá² lɨh³² cuounh³² jáh³, hi³ la³ jɨ³ tsáu² yáh³ nɨ́² siáh³ jmɨ́¹ hna² tsú². 14Jáun² záɨh³² tsú² juú² jáun² la³ lá²: La³jɨ́³² bíh¹ la³ cun³ hi³ jlánh¹ jmɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ honh² hnú², tɨ³ có³² bíh¹ má²cá²quin³, hi³ la³jɨ́³² hi³ jlánh¹ hmuh²¹ hi³ jlánh¹ chú³² jniá³, má²ca³yéin² bíh¹, hi³ jáun² ¡hí¹ cónh³ yáh³ tiú²uú² lɨ́¹³ jáuh³ ñí¹con² nú²! 15Tsá² jmú² tsá² hna² la³jɨ́³² hi³ nɨ́², tsá² ca³lɨ³ hánh³ cun³quionh³ hi³ ca³láɨh¹³ hi³ jmu² ta²¹ nɨ́² tá¹tonh¹ ñí¹ uóunh³ cun³ñí¹ hi³ juénh² tsú² la³ cun³ tí³ hi³ má²má²tso² juú² jáun² tsɨ́³. Tsá² hí³ ho³ jngɨh³, hi³ niau²¹ hlah³ lɨ́n²¹ tsɨ́³, 16hi³ hóh³² hi³ juáh³ la³ lá²: ¡Hóh³², hen³ ma³ hlah³! ¡Hen³ ma³ juo²³ juú² chín¹ nɨ́² hi³ jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² tsá²mɨ³ hi³ quih³² hmɨh³² mí²ñi³² lino hi³ lɨ́¹ zɨ́n¹³ pin³ jɨ³ hmɨh³² dáɨn³ nɨ́² siáh³, hi³ cuá¹tú¹ cuá¹láɨn¹ cun³quionh³ cú¹mí¹niau²¹, quɨ́n¹ zɨ́n³ chú³² jniá³, jɨ³ máɨ³ pih²¹ zɨ́n³ nɨ́² siáh³; 17sa³ cun³quienh¹³ la³ lá² bíh¹ já¹hín³ la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ zioh² juú² nɨ́²! Jáun² la³jɨ́n³² tsá² ná¹chín¹ tiáunh¹ hñu³ mu², tsá² ná¹quian³² mu², jɨ³ tsá² ñi³jmú¹ ñi³hna¹ nɨ́², la³ cun³ la³jɨ́n³² tsá² jmu² ta²¹ hi³ ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³ ñí¹ jmɨ́²miih²¹, ñí¹ uóunh³ bíh¹ ca³ta³tonh¹ 18jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ jáun² mí²ñí¹ hi³ má²cau³² juú² jáun², jáun² ca³tɨ³ ca³hóh³² hi³ ca³juáh³: ―¡Jmɨ́¹lɨ́h³ bíh¹ tiú²uú² chauh¹ dí² siáh³ cáun² juú² hi³ cu³ hi³ ren³ quionh³ juú² chín¹ ó³²! 19Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² hí³ ca³qui³ ca³tóh³ hliáu² chí¹ hi³ ca³ho³ ca³jngɨh³, hi³ ná¹jéinh³² hlah³ hi³ juáh³ la³ lá²: ¡Hóh³², hénh³ ma³ hlah³! ¡Jlánh¹ juo²³ juú² chín¹ nɨ́²! Já² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ zioh² hí³ bíh¹ dí² jmɨ́¹ má²ca³lɨ³ hánh³ jɨ³lɨn² tsá² ná¹quian³² mu² ñí¹ jmɨ́²miih²¹. ¡Sa³ cun³quienh¹³ la³ lá² bíh¹ já¹hín³!” 20Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, ma³hiún¹³ náh² honh² hi³ ca³tɨn¹ juú² jáun², hnoh² tsá² qui³ tionh² náh² hñu³mɨ³cuú², hnoh² tsá² má²ná¹quiánh¹ joh¹ Dió³², jɨ³ hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ náh² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², jɨ³ hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³² nɨ́² siáh³, quí¹ má²lɨ́²ra³tsɨ³² bíh¹ Dió³² héih³² ñí¹con² juú² nɨ́² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh². 21Jáun² jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² pin³ lɨ́n³² ca³can³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ pa²¹ lɨ́n²¹ hi³ tí³ la³jmɨ́¹ tí³ quɨ́n¹ hi³ daɨh³² tsú² cuú², hi³ ca³tón³² dí² quɨ́n¹ jáun² hñu³ jmɨ́²miih²¹, hi³ jáun² ca³juáh³: Hnú² Babilonia juú² chín¹, la³ nɨ́² bíh¹ tsa³hín³ nú², la³jmɨ́¹ juóun³² tsú² tsáu² hué³² tiá³ lɨ́n³², hi³ jáun² hí¹ jan² bíh¹ tiú²uú² hin² chauh¹ hnú². 22Cun³ tiú²uú² hin² jmu³ bíh¹ sun¹ ja¹ hñú³ hi³ cóh³² tun³² pih²¹ hi³ caɨ³² tsú², sa³jun³ uú² jiéi³² tsú² hmá² tá² le², hi³ sa³jun³ uú² jiéi³² tsú² siáh³ mí¹ñí² trompeta; hí¹ jan² yáh³ tsá² jmu² lɨ³ua³ cáun² ta²¹ tiú²uú² lɨ³ zian² ñí¹con² hnú², sa³jun³ uú² ne³ tsú² mah¹ quioh²¹ quɨ́n¹ hi³ daɨh³² tsú² cuú². 23Hí¹ cáun² yáh³ joh¹ sɨ́² tiú²uú² jnia³, sa³jun³ uú² ne³ tsú² jáɨ¹³ hi³ hleh³² tsá²mɨ³ tsá²ñuh², tsá² jenh¹³ cuo²; la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ quí¹ tsá² jmú² tsá² hna² joh² hnú² bíh¹ tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ ná¹quien² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ ca³lɨ³can² cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ ca³lɨn³ hnú² jan² tsá² hláɨnh¹. 24Quí¹ juú² nɨ́² bíh¹ ca³ta³can¹ jmɨ́²hán¹ tsá² ca³lɨn³ tɨ³² jë¹ Dió³², jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² ñí¹ hná¹ nɨ́², la³ má²quionh³ jmɨ́²hán¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³jngah³ tsáu² tá¹ cáun² cuá¹ hué²¹ nɨ́² nɨ́² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\