APOCALIPSIS 19

1Jáun² né³, jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² ca³náɨ³² jná¹³ cáun² mah¹ tiú² jan³² cu³tí¹³, hi³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ñí¹hleh²¹ ca³la³ juóun³² hmɨ́h¹ cu³tí³ tsáu² hñu³mɨ³cuú², hi³ ñí¹juah²¹ la³ lá²: ¡Hénh³ ma³ chun¹ Dió³²! Ñí¹con² Dió³² bíh¹ ja³² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsú²; hnga² hí³ bíh¹ ca³tɨn¹ lɨ³ quien², hi³ hnga² hí³ bíh¹ siáh³ ho² pí³, 2quí¹ hí³ bíh¹ Tsá² rá²tsɨ³² héih³² re² la³ cun³ ca³tɨ²¹, quí¹ má²lɨ́²ra³tsɨ³² bíh¹ tsú² héih³² ñí¹con² juú² hi³ lɨ́³ jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá²mɨ³ juón¹, tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ hliah²³ hí³ cuá¹ hué²¹ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ jmú² jmɨ́¹ tsau³². Dió³² bíh¹ má²lɨ́²jéinh³² ñí¹con² tsú² ca³tɨ²¹ hi³ ca³táɨn² jmɨ́²hán¹ tsá² jmɨ́¹ má²ná¹hlánh¹ joh¹ Dió³². 3Jáun² ñí¹ca³juáh³ siáh³ tsá² hí³ cónh³í¹ cu³ jéin³²: ¡Hénh³ ma³ chun¹ Dió³²! Mí²ñí¹ hi³ má²caun³² tsá²mɨ³ juón¹ hí³ má²ná¹cua³² ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹. 4Jmɨ́¹jáun² tán¹ quiu³quiun³ tsá²daun³² hí³ la³ má²quionh³ tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ ca³tiánh³ ná¹hin³ ca³la³ tɨ³ hué³² hi³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² Dió³² Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¡Tson² bíh¹ la³ jáun²! ¡Hénh³ ma³ chun¹ Dió³²! 5Hi³ jáun² chu³ jo² ñí¹ zeh¹ jáun² hmá²sɨ¹ ñí¹ja²¹ siáh³ cáun² mah¹ hi³ ñí¹ca³juáh³: ¡Ma³tsú¹ ma³jonh²¹ náh² Dió³² la³jɨ́n³² hnoh² tsá² má²ná¹hlánh¹ náh² joh¹ Juo¹³ dí², tsá² tanh²³ náh² tsú² ta²¹, la³jɨ́n³² tsá¹míh¹ jɨ³ tsá² má²lieih²¹! 6Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³náɨ³² jná¹³ cáun² mah¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ñí¹hleh²¹ juóun³² lɨ́n³² tsáu², la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ñí¹hén¹³ cáun² jmɨ́² cua³ pa²¹, hi³ ñí¹hén¹³ tiá³ lɨ́n³² la³jmɨ́¹ niéih³ mah¹ quioh²¹ miíh³², hi³ ñí¹juah²¹ la³ lá²: ¡Hénh³ ma³ chun¹ Dió³²! Quí¹ Dió³² Juo¹³ dí² Tsá² cú² juenh² má²cuá¹ho² jáɨ¹³. 7¡Cuɨ́¹ jmú¹³ dí² tsah¹, cuɨ́¹ má¹hiún¹³ dí² tsɨ́³, jɨ³ hi³ cuɨ́¹ má¹quien¹³ dí² siáh³ Dió³², quí¹ má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ jenh¹³ cuo² Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹, quí¹ má²cuá¹hún¹ bíh¹ hua³jan²¹ tsá²mɨ³ tsá² má²nióh³² tsú² jáɨ¹³ quionh³! 8Hi³ tsá²mɨ³ hí³ né³ má²hiauh³² cáun² hmɨh³² tiáu² jon³ hi³ lɨ́³ quionh³ mí²ñi³² lino hi³ quɨ́h³²; cáun² hmɨh³² zɨ́n³ lɨ́n³² bíh¹ hi³ jáun², hi³ jɨ² cu³tí³, quí¹ cun³quionh³ hmɨh³² tiáu² jáun² bíh¹ lɨ́²lin¹ hi³ Dió³² tɨ³² tsɨ́³ la³jɨ́³² ta²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² tsá² joh¹. 9Jáun² tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³² ca³záɨ³ jná¹³ la³ lá²: ―Tón³ ñí¹ sí² jáɨ¹³ lá²: “Jlánh¹ jmɨ́¹ ren² tsá² má²ná¹tén¹ hi³ ja³jmú³ má³² jmáɨ¹ ñí¹ jenh¹³ cuo² Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹”. Hi³ ca³juáh³ siáh³: ―La³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́² dá² ja³ tá²chi²¹ ñí¹con² hnga² bíh¹ Dió³². 10Jmɨ́¹jáun² ca³quɨnh² jná¹³ tɨ³ rá¹hin³ ta³ ñí¹ tsá² hí³, hi³ ca³lɨ³hnó³² jná¹³ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ tsú², tɨ³la³ tsá² hí³ né³ ca³juáh³: ―Ha³ lɨ́² jmú² hnú² la³ nɨ́²; quí¹ ja³bí¹ jan² tsá² lɨ́n³ quian²¹ Dió³² bíh¹ jná¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ nɨ́² hnú² la³ má²quiúnh¹ nú² la³jɨ́n³² jo³ renh² nú², tsá² ná¹hleh³² hí³ jú¹ tson² quioh²¹ Jesús. Dió³² dá² ma³tsú¹ ma³jonh²¹. Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² hleh³² jú¹ tson² quioh²¹ Jesús bíh¹ hleh³² jáɨ¹³ hi³ cue³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, la³ cun³ qui³ hleh³² jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³². 11Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jɨ́e³² jná¹³ hi³ há²na²¹ hñu³mɨ³cuú², jáun² né³ ja³ jan² tsa³cuá¹ tiáun²; Tsá² cuá¹tsɨ²¹ cu³hna²¹ tsa³cuá¹ hí³ né³ jmáɨ² “Tsá² Chun¹ Tsá² má²tí³² jë¹”. Hí³ bíh¹ rá²tsɨ³² héih³² re² jɨ³ hi³ jmu² siáh³ hniéi². 12Mɨ́¹ñí¹ Tsá² hí³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ zɨ́h¹ sɨ́², hi³ chí¹ tsú² né³ ná¹hun¹ hliáun³ có²ron¹ná¹, hi³ la³ ná¹hun¹ chí¹ tsá² ho² jáɨ¹³; hi³ tón³² siáh³ cáun² hi³ jmáɨ² tsú² hi³ tiá² hin² cuoh² hí¹ jan², jɨ́³²la³ hnga² bíh¹ tsú² ñi³² he³ lánh³ hnió³ juáh³ hi³ jáun². 13Tsá² hí³ quih³² siáh³ cáun² hmɨh³² má²ná¹quí¹ ná¹quɨ́eh¹ jmɨ², hi³ hi³ jmáɨ² tsú² né³ lɨ́³ “Jë¹ Dió³²”. 14Jáun² hliáu³ tsá² zian² hñu³mɨ³cuú² né³ hí¹ja³táunh¹ siáh³ cu³hna²¹ tsú² hi³ ná¹tsɨn¹ tsa³cuá¹ tiáun². Tsá² hí³ ná¹quih³² hmɨh³² hi³ lɨ́³ mí²ñi³² lino chu²¹, hi³ tiáu², hi³ jɨ². 15Hi³ jáun² ho³ Tsá² chín¹ hí³ né³ chi²¹ siáh³ cáun² mí¹táɨ³ hmu³ lɨ́n³² tá¹ tun³ jo²¹, hi³ cun³quionh³ mí¹táɨ³ jáun² né³ tsa³ma³tsan² tsú² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, la³jɨ́n³² tsá² hon² Dió³². Hí³ bíh¹ Tsá² cuá³² hi³ cuá¹ho² jáɨ¹³ cun³quionh³ cáun² hmá²hɨ́h¹ hi³ lɨ́³ mí¹ñí². Hí³ bíh¹ Tsá² jmu³ hi³ quiunh²¹ tsáu² la³ cun³ rón³² hi³ cuá¹míh²³ tsɨ́³ Dió³² Tsá² cú² juenh², la³ jan² tsá² há² zauh³² ñí¹ quiauh³² tsú² jmaɨh²¹ mɨ³ uóun²jɨeh¹³. 16Tsá² hí³ tón³² ha¹ hi³ jmáɨ², jɨ³ tsoh² quiú¹ tsú² siáh³, hi³ juáh³ la³ lá²: “Re²¹ Juo¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ jɨ³ Tsá² chín¹ Juo¹³ tsá² ná¹chín¹”. 17Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ zenh² la³ re² ñí¹ he² hiú². Tsá² hí³ né³ ca³hóh³² ca³la³ hi³ chi²¹ tiú² mah¹ tiú² jan³², hi³ ca³záɨh³ la³jɨ́n³² quiuh²¹ tan³², jáh³ ranh³² chi³cuú², hi³ juáh³ la³ lá²: ―¡Ñá²tú¹ ñá²lɨn³ hnoh², cuú¹ngɨh²¹ náh² ñí¹ nɨ́² hi³ ñá¹cú¹ ñá¹hính³ náh² má³² hi³ má²jmu³ Dió³² hliáun³ cu³tí³, 18hi³ ñá¹cú¹ ñá¹hính³ náh² ngú¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹, ngú¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ juo¹³ hliáu³, ngú¹³ tsá² jlánh¹ ná¹pin³, ngú¹³ tsá² ná¹tsɨn¹ tsa³cuá¹, jɨ³ la³ má²quionh³ ngú¹³ tsa³cuá¹ joh¹ tsú² nɨ́² siáh³, ca³la³ jánh³ dú¹ ñí¹ tsáu², uá¹ hi³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hmóu³², ho³lá²dá² tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ tsáu², uá¹ hi³ tsá¹míh¹ uá¹ hi³ tsá² má²lieih²¹! 19Jmɨ́¹ má²lɨ́²náɨ³² jná¹³ jáɨ¹³ jáun² né³, ca³jɨen¹ ná¹ jáh³ hláɨh¹ hí³ la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ tá¹ cáun² hngá¹máh³, jɨ³ la³ má²quionh³ siáh³ la³jɨ́n³² hliáu³ joh¹ hi³ má²ná¹ngɨh³² hi³ má²jmu³ hniéi² ñí¹con² Tsá² cuá¹tsɨn¹ hí³ tsa³cuá¹ la³ má²quionh³ siáh³ hliáu³ joh¹. 20Tɨ³la³ jáh³ hláɨh¹ hí³ né³ ca³janh³² bíh¹ hi³ ca³lɨ³tson³ la³ má²quionh³ tɨ³² jë¹ Dió³² tɨ́¹jáɨ² joh¹, tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ jmu² hí³ li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² cha¹³ jáh³ hí³, hi³ tɨ́² má²can² tsá² má²ca³héi³ hí³ li²¹ quioh²¹ jáh³ hláɨh¹ hí³, la³ cun³ tsá² má²tsú² má²jónh³² nóh³² dí¹láɨn¹ jáh³ hí³ yáh³. Jáun² jáh³ hí³ né³, la³ má²quionh³ tɨ³² jë¹ ca³sunh³ chu³ sɨ́² ta³ liéih³², ñí¹ tioh³ jáun² juɨ²¹ quɨ́n¹ azufre hi³ ná¹cua³² sɨ́² chéi³ cu³tí¹³. 21Hi³ tsá² ñí¹ hná¹ jáun² né³, cun³quionh³ mí¹táɨ³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹ hi³ chi²¹ jáun² ho³ Tsá² cuá¹tsɨn¹ hí³ tsa³cuá¹ bíh¹ ca³hiá² cá²tsan³, hi³ jáun² la³jɨ́n³² bíh¹ quiuh²¹ tan³² lah³ má³² quionh³ ngú¹³ la³jɨ́n³² tsá² hí³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\