APOCALIPSIS 21

1Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jɨ́e³² jná¹³ cáun² chi³cuú² hmaɨ²¹, jɨ³ cáun² hué³² hmaɨ²¹ siáh³; quí¹ chi³cuú² jɨ³ hué³² hi³ jmɨ́¹ lɨ́³ la³ñí¹ lɨ́¹ cá¹hin³ bíh¹, hi³ sa³jun³ jmɨ́²miih²¹ yáh³ uú² zia³² lɨ³. 2Jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ juú² hɨ́en¹, Jerusalén hmaɨ²¹ hi³ cuá¹sau² hñu³mɨ³cuú² hi³ ja³ ñí¹con² Dió³², ca³la³ hi³ tú¹ láɨ¹ re² lɨ́n³², la³jmɨ́¹ cuá¹tú¹ cuá¹láɨn¹ jan² tsá²mɨ³ tsá² má²jenh¹³ cuo² quionh³ tsá²ñuh² tsá² má²nióh³² jáɨ¹³ quionh³. 3Jmɨ́¹jáun² ca³náɨ³² jná¹³ cáun² mah¹ hi³ ja³ chu³ jo² ñí¹ zeh¹ jáun² hmá²sɨ¹, hi³ ñí¹ca³hléh³ tsáu² tiá³ lɨ́n³² hi³ ñí¹ca³juáh³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² jɨe³ né³, ta³né³² má²cuá³ Dió³² ja¹ quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun². Ma³zian² Dió³² quionh³ tsú², hi³ jáun² tsá² nɨ́² né³ lɨ́n¹³ tsá² tionh² jo³cuo² Dió³², hi³ Dió³² né³ lɨ́n¹³ Dió³² Juo¹³ tsá² nɨ́². 4Hi³ hí³ bíh¹ Tsá² zí³² siáh³ jmɨ² zɨ́h¹ hi³ taɨn³² ñí¹ tsá² nɨ́². Má¹jáun² tiú²uú² hin² jún³ yáh³, tiú²uú² hin² niau²¹ yáh³ hlah³ tsɨ́³, sa³jun³ uú² hau³ tsú², hi³ sa³jun³ lɨ³ zia³² bíh¹ hi³ chéi³ hi³ uóu³²; quí¹ má²ca³nga² bíh¹ la³ cun³ hi³ qui³ jmɨ́¹ lɨ́³ jmɨ́¹tin². 5Hi³ jáun² Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹ né³ ca³juáh³: ―Sá¹nɨ́² jɨe³ dúh¹, ¡jná¹³ jmu¹ hmaɨ²¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³²! Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³: ―Tón³ ñí¹ sí² jáɨ¹³ hi³ juah²¹ jná¹³ hná¹ lá², quí¹ jáɨ¹³ hú¹tá¹ jú¹ tson² bíh¹ jaun³², jáɨ¹³ hi³ hú¹tá¹ cu³tí³ lɨ³tí³ bíh¹. 6Jmɨ́¹jáun² ca³záɨ³ tsú² jná¹³ la³ lá²: ―Má²lɨ³² bíh¹. Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ ná¹ huéh³ la³ñí¹ hi³ ca³la³ tɨ³ huéh³ ñí¹ cá¹táuh³ siáh³, la³ cun³ Tsá² zian² ca³la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ yáh³ jɨ³ la³ tɨ³ ñí¹ táuh³ siáh³. Nɨ́¹juáh³ tsá² hí¹quiéin² tsɨ́³, jná¹³ bíh¹ cue¹ tsú² jmáɨ² hɨ́nh³, jmáɨ² hi³ chí¹ñei³² hi³ jmu³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², cáun² hi³ lɨ́¹ cue¹ cu³tí³ bíh¹ jná¹³ tsú². 7Tsá² cah¹³ jmáɨ¹ bíh¹ hiáuh³ la³jɨ́³² hi³ nɨ́², hi³ jná¹³ né³ lɨ́n¹³ Dió³² Juo¹³ tsú², hi³ hí³ né³ lɨ́n¹³ jón³² jná¹³. 8Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² juénh² má¹ná¹, tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹, tsá² jmu² hi³ hlah³ hi³ hó³², tsá² jngɨh² tsáu², tsá² jmu² hi³ juón¹, tsá² lɨ́n³ tsá² hláɨnh¹, tsá² má²tsú² má²jónh³² dió³² tsá² láɨn¹, jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² tɨ́¹ jáɨn² nɨ́² siáh³, la³ cun³ hi³ hiáuh¹³ tsá² la³ hí³, hi³ tsa³táunh¹ chu³ sɨ́² bíh¹ ñí¹ tioh³ juɨ²¹ quɨ́n¹ azufre hi³ ná¹cua³² sɨ́² chéi³ cu³tí¹³; hi³ jáun² bíh¹ lɨ́³ hmú³² ñí¹ má²tenh³. 9Jáun² né³, jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² quiaun³ jmɨ́¹ ná¹zianh³² hí³ uon² hi³ ca³la³ hi³ ná¹canh² quiau³ ñí¹ uu³mí²tsɨ³² hi³ quioh²¹ ñí¹ ca³táuh³, tsá² hí³ ja³ ñí¹con² jná¹³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³ ñí¹ lá², jáun² jná¹³ hɨen²¹ tsá²mɨ³ tsá² jenh¹³ cuo² quionh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹. 10Jmɨ́¹jáun² ca³jau³ jná¹³ tsú² juɨ³² jmɨ́²chí³ cáun² tsɨ³ máh³ pa²¹, máh³ ñe¹ lɨ́n²¹; ñí¹ jáun² ca³hɨ́e³ tsú² jná¹³ Jerusalén juú² hɨ́en¹ hi³ cuá¹sau² hñu³mɨ³cuú² hi³ ja³ ñí¹con² Dió³². 11Juú² jáun² jniá³ ca³la³ cú²tú¹ cú²lí¹³ la³jmɨ́¹ jniá³ hnga² Dió³². Joh¹ hi³ quian³² jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ zɨ́n³ chú³² jniá³, quɨ́n¹ jaspe, hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hu³². 12Juú² jáun² hu²¹ hñu³ hiah³² jueh³² lɨ́n³² hi³ ñe¹ lɨ́n²¹, cáun² hñu³ hiah³² hó³² quia³tún³ ho³hñú¹³ quioh²¹, hi³ ma³ quin³² ma³ caun³² ho³hñú¹³ né³ tionh² ma³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³². La³ ma³ cáun² ho³hñú¹³ jáun² ná¹tón²¹ hi³ jmáɨ² ma³ quin³² ma³ cu³ nió³ tsá² tá¹ quia³tún³ tsoh³ tsá² Israel. 13Tɨ³ juɨ³² ñí¹ hia³² hiú² hó³² hnɨ³² ho³hñú¹³, hnɨ³² ho³hñú¹³ hó³² tɨ³ la³ ñéi³², hnɨ³² ho³hñú¹³ hó³² jo²¹ tɨ³ la³ quián³, hi³ cónh³ siáh³ hnɨ³² ho³hñú¹³ hó³² tɨ³ juɨ³² ñí¹ tá²tsɨ²¹ hiú². 14Jmɨ́h¹ hiah³² hu²¹ juú² jáun² hu²¹ quia³tún³ máɨ³ quɨ́n¹ hi³ lɨ́³ mí¹zioh²¹ hiah³², ma³ quin³² ma³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ jáun² né³ ná¹tón²¹ hi³ jmáɨ² ma³ quin³² ma³ jan³² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Já¹ziáh² míh¹ hí³. 15Tsá² ca³hléh³ hí³ ñí¹con² jná¹³ jmɨ́¹ zianh³² cáun² hmá² héih³² hi³ hu²¹ jñéi³ lɨ́² hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹, hi³ chá³² tsú² héih³² juú² jáun² la³ má²quionh³ ho³hñú¹³ jɨ³ hiah³² hi³ hu²¹ juú² nɨ́² siáh³. 16Juú² jáun² dá² lɨ́³ rá¹quiún³ cuonh¹ bíh¹, cá²ren² bíh¹ tɨ³ la³ hú³ quionh³ tɨ³ la³ cuó². Ca³chá³ bíh¹ tsú² héih³² juú² jáun² cun³quionh³ hmá² héih³² jáun², jáun² tí³ tun³ mei²¹ tsɨ²¹ tun³ nio² hña³láu³ kilómetros rá¹quiún³ cuonh¹, jɨ³ tɨ³ la³ ñe¹ hná¹ hiah³² nɨ́² siáh³ cá²ren² bíh¹ tí³. 17Ca³chá³ bí¹ siáh³ tsá² hí³ héih³² tɨ³ la³ hmɨh²¹ hná¹ hiah³², hi³ jáun² tí³ hña³láu³ tsɨ²¹ tu³la³quiún³ lɨ́², quí¹ ja³bí¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ héih³² hi³ cha³² tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ lɨ́³ héih³² quioh²¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² uá²jaɨ³². 18Hná¹ hiah³² jáun² lɨ́³ cun³quionh³ quɨ́n¹ zɨ́n³ chú³² jniá³ hi³ téh²³ tsú² jaspe, juú² jáun² né³ lɨ́³ siáh³ quionh³ cú¹mí¹niau²¹ hngó³² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hu³² hngó³². 19Jmɨ́h¹ hiah³² hu²¹ juú² jáun² ná¹tú¹ ná¹láɨ¹ cun³quionh³ la³jáh³ dú¹ ñí¹ quɨ́n¹ chú³² jniá³. Quɨ́n¹ la³ñí¹ hi³ hu²¹ jmɨ́h¹ hiah³² jáun² lɨ́³ quɨ́n¹ téh²³ tsú² jaspe, quɨ́n¹ ñí¹ má²tun³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ hi³ téh²³ tsú² zafiro, quɨ́n¹ ñí¹ má²hnɨ³² máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ hi³ téh²³ tsú² ágata, quɨ́n¹ ñí¹ má²quiún³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ esmeralda, 20quɨ́n¹ ñí¹ má²hñá³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ ónice, quɨ́n¹ ñí¹ má²jñéi³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ cornalina, quɨ́n¹ ñí¹ má²quiau³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ crisólito, quɨ́n¹ ñí¹ má²jña³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ berilo, quɨ́n¹ ñí¹ má²ñu³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ topacio, quɨ́n¹ ñí¹ má²quia³ máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ crisoprasa, quɨ́n¹ ñí¹ má²quia³cáun² máɨ³ lɨ́³ quɨ́n¹ jacinto, hi³ quɨ́n¹ ñí¹ má²quia³tún³ máɨ³ né³ lɨ́³ quɨ́n¹ amatista. 21Tá¹ quia³tún³ ho³hñú¹³ jáun² ná¹lɨ́³ cun³quionh³ cá² máɨ³ perla; hi³ ja¹ hñú³ quioh²¹ juú² jáun² né³ lɨ́³ cun³quionh³ cú¹mí¹niau²¹ hngó³² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hu³² hi³ ngá² joh¹ cá² táun² cá² táun². 22Tɨ³la³ tiá² hñú³ hɨ́en¹ ca³jɨ́e³² yáh³ jná¹³ já¹ juú² jáun², quí¹ hnga² bíh¹ Dió³² Tsá² cú² juenh² Juo¹³ dí² lɨ́n³ hñú³ hɨ́en¹ já¹ juú² jáun², la³ má²quionh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ nɨ́² siáh³. 23Hi³ jáun² ñí¹con² juú² jáun² tiú²uú² joh¹ hiú² lɨ³ hniauh³ yáh³, hi³ sa³jun³ joh¹ zɨ́h² lɨ³ hniauh³, quí¹ joh¹ hi³ quian³² hnga² bíh¹ Dió³² tiéi³ juú² jáun², hi³ Já¹ziáh² míh¹ bíh¹ lɨ́n¹³ siáh³ sɨ́² já¹ juú² jáun². 24La³jɨ́n³² bíh¹ tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ má¹jáun², má²lɨ́¹³ ñi³táunh¹ cun³quionh³ joh¹ hi³ cue³² juú² jáun²; hi³ la³jɨ́n³² bí¹ siáh³ re²¹, tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ ma³quien² juú² jáun² cha³ jmɨ́¹ ma³quien² hmóu³². 25Hi³ la³jɨ́³² ho³hñú¹³ hiah³² hu²¹ juú² jáun² né³, cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² jna¹³ bíh¹ ta³ jma², quí¹ sa³jun³ uú² lɨ³ zia³² yáh³ já¹niéi² ñí¹ jáun²; 26hi³ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ ma³quien² juú² jáun² cha³ jmɨ́¹ ma³quien² hmóu³², jɨ³ hi³ hléh³² tsú² siáh³ re² hi³ ca³tɨn¹ juú² jáun². 27Hí¹ cáun² bíh¹ hi³ tiá² jɨ² tiá² lɨ́¹³ hí³ já¹ juú² jáun², sa³jun³ tsá² jmú² tsau³² hi³ hlah³ hi³ hó³², sa³jun³ tsá² tɨ́¹ jáɨn² nɨ́² siáh³; jɨ́³²la³ tsá² má²ná¹tón²¹ hí³ hi³ jmáɨ² ñí¹ sí² hi³ raunh³² jáun² Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ bíh¹ lɨ́¹³ tónh³² já¹ juú² jáun², la³ cun³ sí² hi³ rá²tiáunh¹ jáun² tsá² hiáuh³ jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ zian².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\