APOCALIPSIS 22

1Jáun² né³, tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³² ca³hɨ́e³ jná¹³ siáh³ cáun² jmɨ² cua³ hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², ca³la³ hi³ rá¹zɨ́n³ lɨ́n³² la³jmɨ́¹ zɨ́n³ hu³². Cua³ jáun² chí¹ñei³² ñí¹ zeh¹ hmá²sɨ¹ quioh²¹ Dió³² jɨ³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ nɨ́² siáh³, 2hi³ jáun² rá¹ngɨ³² ñí¹ lɨ́³ ja¹ hñú³ jueh³². Ma³ quin³² ma³ caun³² jo²¹ cua³ jáun² chi²¹ hmá² jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², hmá² jáun² háɨ³² máɨ³ quia³tún³ jéin³² cú² mii², cu³ jéin³² la³ ma³ quin³² ma³ caun³² zɨ́h²; mu²¹ hmá² jáun² jmu² ta²¹ hi³ hin²³ lɨ³ua³ cáun² hi³ zian² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³. 3Hí¹ cáun² yáh³ hi³ ca³chá³ Dió³² ñí¹ hlah³ tiú²uú² lɨ³ zia³² ñí¹ jáun²; já¹ juú² jáun² bíh¹ tá¹zah¹ hmá²sɨ¹ quioh²¹ Dió³² quionh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹, hi³ jáun² tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ tsú² né³ ma³cu³ ma³háɨ³². 4Jɨ́e³ bíh¹ tsú² hó¹ñí¹ Dió³², hi³ chí¹quie¹³ tsú² né³ taun³ siáh³ hi³ jmáɨ² Dió³². 5Jáun² ha³ tiú²uú² já¹niéi² lɨ³ zia³² yáh³, hi³ jáun² tiú²uú² joh¹ sɨ́² lɨ³ hniauh³ yáh³ quioh²¹ tsú², sa³jun³ joh¹ hiú² lɨ³ hniauh³, quí¹ hnga² bíh¹ Dió³² Juo¹³ dí² tiéi³ joh¹ quioh²¹ ñí¹ jáun²; hi³ la³jɨ́n³² tsá² hí³ né³ zian² la³jmɨ́¹ zian² re²¹ ñí¹ jáun² ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 6Tsá² hí³ ca³juáh³ siáh³ la³ lá² ñí¹con² jná¹³: ―Jáɨ¹³ lá² dá² hú¹tá¹ jú¹ tson² bíh¹, jáɨ¹³ hi³ cu³tí³ lɨ³tí³; hi³ jáun² Dió³² Juo¹³ dí², Tsá² chín¹ ñí¹con² jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³², hí³ bíh¹ ca³zen³ tsá²cuú² tsá²ta³ hi³ ja³ma³jnia³² ñí¹con² tsá² joh¹ la³jɨ́³² hi³ má²ja³quián³ lɨ́¹³. 7―¡Tia³juɨ³² lɨ́n³² bíh¹ má²jáunh¹³ jná¹³! ―ca³juáh³ Jesús. ¡Hénh³ ma³ jmɨ́¹ ren² tsá² haɨh²¹ ta²¹ jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² hi³ má²rá¹tioh³ ñí¹ sí² lá²! 8Hi³ jná¹³ bíh¹ la³², Juan², tsá² ca³náɨ³² ná¹ jɨ³ hi³ ca³jɨ́e³² ná¹ la³jɨ́³² hi³ nɨ́². Jmɨ́¹ má²lɨ́²náɨ³² jná¹³ né³, jɨ³ hi³ má²lɨ́²jɨ́e³² jná¹³ siáh³, ca³quɨnh² jná¹³ tɨ³ rá¹hin³ ta³ ñí¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² ca³hɨ́e³ jná¹³ hí³ la³jɨ́³² hi³ jáun², hi³ jmɨ́¹ hnó²¹ jná¹³ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ tsú². 9Tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, ca³záɨ³ jná¹³ la³ lá²: ―Ha³ lɨ́² jmú² hnú² la³ nɨ́², quí¹ ja³bí¹ jan² tsá² lɨ́n³ quian²¹ Dió³² bíh¹ jná¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hnú², jɨ³ la³jɨ́n³² jon³ renh² nú² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³² ñí¹ hná¹ nɨ́², jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² má²tí³² jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ sí² nɨ́² siáh³. Jáun² hnga² bíh¹ Dió³² hniáuh³² má¹tsú¹ má¹jonh²¹ nú². 10Jáun² ca³záɨ³ jná¹³ siáh³ tsá² hí³: ―Ha³ lɨ́² jnɨ́² jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²cué³² Dió³² hi³ má²rá¹tioh³ sí² nɨ́² ca³tɨ²¹ hi³ lɨ́¹³ jmɨ́¹ tsú² jmɨ́¹ ja³², quí¹ má²ja³quián³ lɨ³tí³ bíh¹ la³jɨ́³² hi³ nɨ́². 11Tá¹la³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tsá² zian² cun³quionh³ hi³ tiá² jéih³² Dió³² cuɨ́¹ zian² la³ má²zian² jáun²; nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² jɨn², cuɨ́¹ lɨ́n³ tsú² la³ má²lɨ́n³ jáun²; hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² zian² la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² cuɨ́¹ zian² tsú² la³ má²zian² jáun², nɨ́¹juáh³ tsá² má²cuá¹chan¹ ca³tɨ²¹ hi³ chu²¹, cuɨ́¹ cuá¹chan¹ tsú² la³ má²cuá¹chan¹ jáun². 12―Sá¹nɨ́² jɨe³, cu³tí³ má²jáunh¹³ bíh¹ jná¹³, ca³la³ má²quiáun¹ ná¹ la³ cun³ hi³ lɨ́¹³ hiáuh³ tsáu² ma³ quin³² ma³ jan³² nɨ́¹juáh³ ha³ lánh³ rón³² lɨ́³ tá¹³. 13Jná¹³ bíh¹ la³² Tsá² lɨ́n³ huéh³ la³ñí¹ ca³la³ tɨ³ huéh³ ñí¹ táuh³, Tsá² ñí¹ ca³lɨ³liau³ jɨ³ ca³la³ tɨ³ ñí¹ táuh³, Tsá² lɨ́n³ ná¹ mí¹zioh²¹ jɨ³ la³ tɨ³ ñí¹ ca³tú² ca³hián². 14”Hénh³ ma³ jmɨ́¹ ren² nɨ́¹juáh³ tsá² ma³jɨ² ha¹, quí¹ jáun² lɨ́¹³ cuh³ máɨ³ hi³ háɨ³² hmá² cue³² jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², jɨ³ hi³ jáun² lɨ́¹³ hí³ siáh³ juɨ³² ho³hñú¹³ hiah³² hu²¹ juú² jáun². 15Cheih³² jáun² bíh¹ tá¹tonh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ tsáɨ², tsá² lɨ́n³ tsá² hláɨnh¹, tsá² juón¹, tsá² jngɨh² tsáu², tsá² má²tsú² má²jónh³² dió³² tsá² láɨn¹, jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² jéih³² jú¹ tɨ́¹jáɨ² nɨ́² siáh³. 16”Jná¹³ la³², Jesús, má²lɨ́²zéin³² ná¹ jan² tsá²cuú² tsá²tán² hi³ cué³² jú¹ tson² ñí¹con² hnú² hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²ná¹lɨ́n³ cuáh³². Jná¹³ bíh¹ Tsá² lɨ́n³ ná¹ chí² zen² hi³ ca³hion² quioh²¹ hla¹ Dá²vi²¹, la³ cun³ Tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsú², hi³ lɨ́n³ jná¹³ siáh³ chí¹jmaɨ²¹ juenh¹³ hi³ hian³² tɨ³ ca³jniá³². 17Jáun² né³, Jmɨ́²chí³ Chun¹ quionh³ jɨ³ tsá² má²nióh³² jáɨ¹³ quionh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ juáh³: ―¡Ña³²! Hi³ jáun² tsá² náɨ³² né³ cuɨ́¹ juáh¹³ siáh³: ―¡Ña³²! Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² hí¹quiéin² tsɨ́³, cuɨ́¹ já² tsú²; quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ hɨ́nh³ jmáɨ² hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², jmáɨ² tiá² hmah²¹ quien² hí¹ cú¹pih²¹, jáun² cuɨ́¹ hính¹³ tsú². 18Jná¹³ bíh¹ tsá² cué²³ ná¹ jú¹ tson² ñí¹con² tsá² náɨ³² jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²cué³² Dió³² hi³ má²rá¹tioh³ sí² lá², hi³ juah³² jná¹³ la³ lá²: Nɨ́¹juáh³ lɨ³ua³ jan² tsá² ná²tsɨn³ jáɨ¹³ lá², ja³bí¹ Dió³² na³tsɨn³ uu³mí²tsɨ³² quioh²¹ tsú², la³ cun³ uu³mí²tsɨ³² hi³ rá¹juáh³ jáun² hnga² sí² lá². 19Hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² quin³ siáh³ cá² jon¹ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²cué³² Dió³² hi³ má²rá¹tioh³ sí² lá², jáun² ja³bí¹ Dió³² quin³ siáh³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsú² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ cuh³ máɨ³ hi³ háɨ³² hmá² jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú², hmá² hi³ rá¹hɨe³² ñí¹ sí² lá², hi³ sa³jun³ lɨ³ zia³² siáh³ jáɨ¹³ hi³ hí³ tsú² juú² hɨ́en¹ hi³ rá¹hɨe³² ñí¹ sí² lá². 20Tsá² má²tson² la³jɨ́³² hi³ nɨ́², juáh³ la³ lá²: ―Ján³, tia³juɨ³² lɨ́n³² bíh¹ má²jáunh¹³ jná¹³. Re² bíh¹ la³ jáun². ¡Ñah³² hniu³² Jesús Tɨ³² Juo¹³ jnoh¹! 21Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jɨ́n³² hnoh². Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ nɨ́².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\