APOCALIPSIS 3

1”Né³² né³, zen² uá²jaɨ³² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Sardis, hi³ zéih³ la³ lá²: “La³ lá² juáh³ Tsá² jan² hí³ tá¹ quiaun³ jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² jɨ³ hi³ quian³² siáh³ tá¹ quiau³ chí¹jmaɨ²¹: Jná¹³ ño¹ la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ jmuh³² hnoh², hi³ jáun² ño¹ jná¹³ hi³ hnoh² má²ná¹jún¹ bíh¹ uá¹jinh¹ la³jɨ́n³² tsáu² ná¹juáh²³ hi³ zian² bíh¹ hnoh². 2¡Nú¹ tianh³ dá² náh², hueh³ ziú³ máh¹! Jmu³ hua³hí¹³ la³ cun³ cú¹pih²¹ hi³ ziáun²³ nɨ́² quián¹³, ñeh² bíh¹ hi³ tsa³hín³ ca³la³ jɨ́³²; quí¹ má²cá²jɨ́e³² jná¹³ hi³ la³jɨ́³² hi³ jmuh³² hnoh² tiá² lɨ́³ yáh³ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ lɨ́³ ta³ ñí¹ Dió³². 3Cháu¹ honh² la³ cun³ hi³ má²ca³heh³ náh² jáun² jɨ³ hi³ má²ca³niéih² náh² jáun² siáh³, hi³ ma³ti²¹ re² tɨ³ chí¹ján³; za¹ jmɨ́¹ honh². Quí¹ nɨ́¹juáh³ tiá² hueh²¹ náh² ziú³ máh¹, jáun² jná¹³ jáunh¹³ ñí¹con² hnoh² la³jmɨ́¹ ja³² jan² háɨn² cáun² jmáɨ¹ hi³ tiá² ñíh¹ náh². 4Tɨ³la³ cu³ jáun² zian² bíh¹ cu³ nió³ pih²¹ tsáu² já¹ juú² Sardis nɨ́², tsá² tiá² má²ca³ma³quiá¹ ha¹, tsá² hí³ tsa³ñi³táunh¹ quiúnh¹ jná¹³ hi³ ná¹quih³² hmɨh³² tiáu², quí¹ hi³ jáun² má²ca³tɨn¹ yáh³ tsú². 5Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, tsá² hí³ bíh¹ lɨ́¹³ quɨ́h³² hmɨh³² tiáu², ha³ tiá² hin¹³ yáh³ jná¹³ hi³ jmáɨ² tsá² hí³ ñí¹ sí² ñí¹ rá¹tioh³ hi³ jmáɨ² tsá² lɨ́¹³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio², tɨ³la³ jná¹³ dá² má¹tson¹³ bíh¹ ñí¹con² Ñuh³² jɨ³ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²ta³ tsú² nɨ́² siáh³ hi³ tsá² joh² jná¹³ bíh¹ tsá² hí³”. 6”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² lɨ́n³² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² má²ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹! 7”Né³² né³, zen² uá²jaɨ³² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Filadelfia, hi³ zéih³ la³ lá²: “La³ lá² juáh³ Tsá² jlánh¹ hɨ́en¹, Tsá² tson² jë¹, Tsá² quian³² hí³ llave quioh²¹ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹, Tsá² nia³² hí³ ho³hñú¹³, hi³ hí¹ jan² yáh³ tiú²uú² hin² lɨ́¹³ jnáɨ³² má¹lɨ³² jáun², hi³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³jna³ tsú² ho³hñú¹³ né³, hí¹ jan² yáh³ tiú²uú² hin² lɨ́¹³ niá³² siáh³. Tsá² hí³ juáh³: 8Jná¹³ cuo² lánh³ lɨ́³ ta²¹ quián¹³ hnoh². Sá¹nɨ́² jɨe³, jná¹³ má²cá²jmú³² hi³ há²na²¹ cáun² ho³hñú¹³ ñí¹con² hnoh², hi³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ jnáɨ³²; quí¹ uá¹jinh¹ cú¹pih²¹ pí³ zia³² quián¹³ náh², cu³ jáun² má²ca³tionh² bíh¹ náh² ta²¹ jáɨ¹³ quion²¹ jná¹³, ha³ tiá² má²ca³ma³zian¹³ yáh³ hnoh² ñí¹con² jná¹³. 9Sá¹nɨ́² jɨeh³ dúh¹, tsá² joh¹ hí³ Satanás tsá² tɨ́¹ jáɨn² hí³, tsá² lɨ́¹ ná¹juáh²³ hí³ hi³ lɨ́n³ judíos ta³ tiá² lɨ́n³, ñí¹con² tsá² hí³ jmu¹ jná¹³ héih³² hi³ tsa³di³jñí³² ñí¹ hó²¹ máh¹ hnoh², hi³ jáun² lɨ³ ñi³² tsú² hi³ jná¹³ bíh¹ má²ca³ma³hnau¹ ná¹ hnoh². 10Jmɨ́¹ cá¹juáh²¹ jná¹³ jáun² hi³ hniáuh³² cueh¹³ náh² honh² ca³ma³tih²¹ bíh¹ hnoh² héih³² jáun² quion²¹ jná¹³; hi³ jáun² dá² jná¹³ bíh¹ jmu¹ ná¹ hua³hí¹³ hnoh² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹cua³² uu³mí²tsɨ³² hi³ má²ja³quián³ cua¹³ jáun² ñí¹ hué²¹ lá² hi³ ca³ lan³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ lá². 11Quí¹ má²ja³quián³ bíh¹ jáunh¹³ jná¹³; jáun² tiá³ zianh³² la³ cun³ hi³ zia³² nɨ́² ñí¹con² náh², hi³ jáun² hí¹ jan² tiá² hin² quin³ có²ron¹ná¹ quián¹³ náh². 12Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, tsá² hí³ bíh¹ jmu¹ jná¹³ hi³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ cáun² pí²lia²¹ ñéih³ hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹ Dió³² Juóu³² jná¹³, hi³ jáun² jmɨ́¹lɨ́h³ bíh¹ tiú²uú² cua³han² tsú² ñéih³ jáun². Tɨ³ coh³ quioh²¹ tsá² hí³ né³ tón¹³ jná¹³ hi³ jmáɨ² Dió³² Juóu³² jɨ³ hi³ jmáɨ² juú² quioh²¹ Dió³² Juóu³² jná¹³ hí³, la³ cun³ juú² Jerusalén hmaɨ²¹ yáh³, juú² ja³ jáun² ñí¹con² Dió³² Juóu³² jná¹³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú²; ja³bí¹ tón¹³ jná¹³ siáh³ hi³ jmáɨ² huen² ná¹, cáun² hi³ jmáɨ² hmaɨ²¹”. 13”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² lɨ́n³² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹! 14”Né³² né³, zen² siáh³ jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² zian² já¹ juú² Laodicea, hi³ zéih³ la³ lá²: “Tsá² jlánh¹ re² nau³² jáɨ¹³, Tsá² qui³ tson² jë¹, Tsá² lɨ́n³ hí³ mí¹zioh²¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ Dió³², Tsá² hí³ bíh¹ juáh³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ ñí¹ hná¹ lá²: 15Cuo² re² bíh¹ jná¹³ he³ lánh³ lɨ́³ ta²¹ quián¹³ hnoh². Tiá² má²zian² yáh³ hnoh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², hi³ sa³jun³ hau² yáh³ hnoh² jná¹³. ¡Sá¹jmɨ́¹ hi³ má²zian² hnoh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ dúh¹, ho³ hi³ hau² náh² jná¹³! 16Tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ ti³ lɨ́¹ lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ jmɨ² cháu³ bíh¹, sa³jun³ chéi³ sa³jun³ cuóuh³ yáh³, quí¹ hnoh² dá² cáun² lɨ́¹ haɨn²¹ náh² ja¹ bíh¹, hi³ jáun² dá² cáun² hñei²¹ bíh¹ jná¹³ hnoh² la³ jan² tsá² hñei³² cáun² hi³ tiá² jmá³. 17Quí¹ hnoh² dá² jlánh¹ juáh³: Jnoh¹ bíh¹ cu³ nió³ tsá² hánh³ lɨ́n³², jlánh¹ re² má²ca³lɨ³ hánh³ jnoh¹, hi³ jáun² hí¹ cáun² yáh³ tiú²uú² hi³ lɨ³hniauh²³ quiú¹³. Hi³ tiá² ñíh¹ yáh³ náh² má¹lɨ³² jáun² hi³ hnoh² bíh¹ cu³ nió³ tsá² tsɨ́¹juɨ́³ cu³tí³, tsá² zenh² chu³ juɨ³², tsá² tia³mii², tsá² ten³, tsá² láun³ cuánh² cu³tí³. 18Hi³ jáun² jná¹³ né³ juah³² hi³ chú³² láh¹³ hnoh² cú¹mí¹niau²¹ ñí¹con² jná¹³, hi³ má²ca³lɨ³ hngó³² cun³quionh³ sɨ́², hi³ jáun² bíh¹ ján¹ tson² lɨ³ hánh³ hnoh²; liá³ náh² siáh³ hmɨh³² tiáu² hi³ quɨ́h¹³ hi³ jáun² lɨ́¹³ chí¹jlɨn² náh², hi³ jáun² quin³ hua³heih²¹ quián¹³ náh²; hi³ liá³ náh² siáh³ mɨ́³ hi³ táh¹³ náh² mɨ́¹máh¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ jɨeh²¹ hnoh². 19Quí¹ jná¹³ dá² jin³² nɨ́¹juáh³ tsá² hno³ ná¹, jɨ³ hi³ tɨ́¹ jinh²¹ ná¹ tsú² siáh³; jáun² né³, ma³zián¹³ náh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², za¹ jmɨ́¹ honh² ca³tɨ²¹ hi³ hlah³ nɨ́². 20Sá¹nɨ́² jɨe³ dúh¹, jná¹³ zenh² ho³hñú¹³ hi³ dí¹té²³ ná¹; nɨ́¹juáh³ lɨ³ua³ jan² tsá² náɨ³², hi³ niá³² tsú² siáh³ ho³hñú¹³ quioh²¹, jáun² jná¹³ né³ hu²¹ ñéih³ quioh²¹ tsú² hi³ jmu¹ ná¹ má³² cu³tsa³² quiúnh¹ tsú². 21Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, tsá² hí³ bíh¹ cue¹ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ tsa³cuá² cu³hén² ná¹, la³jmɨ́¹ ca³cah¹ jná¹³ jáun² jmáɨ¹, hi³ jáun² má²cuá¹tón²¹ jná¹³ cu³héin¹ Ñuh³²”. 22”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, hi³ jáun² ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² lɨ́n³² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² má²ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\