APOCALIPSIS 4

1Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³ ca³jɨ́e³² jná¹³ cáun² ho³hñú¹³ hi³ há²na²¹ hñu³mɨ³cuú²; hi³ jáun² mah¹ hi³ la³ ca³náɨ³² jná¹³ jáun² jmɨ́¹tin² né³, ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ hi³ ñí¹hleh²¹ siáh³ tsáu² la³jmɨ́¹ hén²³ cáun² mí¹ñí² trompeta, hi³ ñí¹juah²¹ la³ lá²: ―Uú³ hnú² tɨ³ lá², hi³ jáun² ñí¹ lá² hɨ́e¹³ jná¹³ la³ cun³ hi³ lɨ́¹³ jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³². 2La³ cun³ jmɨ́¹jáun² né³ ca³jmú³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ ca³jnia³ jéin³² jná¹³ cáun² hmá²sɨ¹ hi³ zeh² hñu³mɨ³cuú², ñí¹ hmá²sɨ¹ jáun² né³ cuá¹tsɨ²¹ jan² tsáu². 3Ca³la³ cú²tú¹ cú²lí¹³ bíh¹ jniá³ Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹ jáun², la³jmɨ́¹ zɨ́n³ quɨ́n¹ téh²³ tsú² jaspe ho³ cún¹ cornalina; hi³ la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ cuá¹tón²¹ tsú² jáun² né³ hen² jmɨ́²quɨ́n¹ réh² hi³ zɨ́n³ lɨ́n³² la³jmɨ́¹ zɨ́n³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ esmeralda. 4Cu³ jéin³ hmá²sɨ¹ jáun² ná¹táun³ siáh³ cónh³í¹ quiu³quiún³ hmá²sɨ¹ hi³ ná¹tsɨn¹ quiu³quiun³ tsá²daun³² tsá² ná¹quih³² hmɨh³² tiáu², hi³ ná¹hein³² siáh³ có²ron¹ná¹ hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹. 5Ñí¹ hmá²sɨ¹ jáun² hia³² sɨ́² quioh²¹ miíh³², hi³ ca³la³ cú²tiú² cú²jan³² lɨ́n³² siáh³ nio² hi³ hén²³ tiá³ cu³tí³. Ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ tsɨ́¹cau³² quiau³ sɨ́² hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ sɨ́² quɨ́² hmá²; sɨ́² jáun² né³ ca³tɨn¹ tá¹ quiaun³ jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³². 6Ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tsɨ²¹ hí³ hmá²sɨ¹ jáun² jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ cáun² jmɨ́²miih²¹ hi³ lɨ́³ jmáh³la³ hu³² hi³ nga² joh¹ cá² táun² cá² táun², hi³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ jan³². La³ cu³ la³ jéin³ hmá²sɨ¹ jáun² tionh² siáh³ quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³; tsá² hí³ né³ ná¹hó²¹ mɨ́¹ñí¹ tɨ³ ta³ ñí¹ jɨ³ tɨ³ cu³hna²¹ nɨ́² siáh³. 7Tsá²cuú² tsá²chín³ la³ñí¹ hí³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² hiah³², tsá² ñí¹ má²gon³ hí³ né³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² cuá¹juɨ́² míh¹, tsá² ñí¹ má²gáun³ né³ jniá³ ñí¹ la³jmɨ́¹ jniá³ ñí¹ tsá²mɨ³cuóun², hi³ ñí¹ má²quiun³ tsá² hí³ né³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² máɨ² hi³ hí¹ranh³². 8Ma³ quin³² ma³ jan³² tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ ná¹tsɨ²¹ ma³ jñéi³ chí¹ pí¹³, hi³ ná¹hó²¹ siáh³ mɨ́¹ñí¹ la³ coh³ la³ ñeh² quioh²¹. La³ huá² la³ jma² bíh¹ cun³ tiá² tunh²³ tsá² hí³ hi³ ná¹juáh²³ la³ lá²: ¡Tsá² hɨ́en¹, Tsá² hɨ́en¹, Tsá² hɨ́en¹ cu³tí³ bíh¹ Dió³² Juo¹³ dí², Tsá² cú² Tsá² juenh² cu³tí³ bíh¹, Tsá² qui³ zian² la³ cun³ jmɨ́¹tin², hi³ hí³ bíh¹ Tsá² zian² la³ má²zian² jáun²! 9Ma³ quin³² ma³ cu³ jéin³² hi³ má²quien² tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹ jáun², jɨ³ hi³ má²tsú² má²jónh³² tsú² siáh³ Tsá² hí³ hi³ cueh³² dí² tiá¹hmah¹ Tsá² zian² hí³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², 10má¹lɨ³² jáun², tán¹ quiu³quiun³ tsá²daun³² hí³ tiánh²³ ná¹hin³ ca³la³ tɨ³ hué³² ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tón²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹, hi³ má²tsú² má²jónh³² dí² Tsá² zian² hí³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ cha³² dí² siáh³ có²ron¹ná¹ hi³ ná¹hein³² ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tón²¹ hí³, hi³ juáh³ la³ lá²: 11Hnú² Dió³² Juo¹³ jnoh¹, jan² hnú² bíh¹ ca³tɨ²¹ ma³quien² tsáu², jɨ³ hi³ ma³tsu³ ma³jáuh³² tsú², jɨ³ hi³ juáh³ tsú² hi³ hnú² bíh¹ Tsá² cú² juenh² nú²; quí¹ hnú² bíh¹ ca³jmuh³ la³jɨ́³² hi³ zia³², hi³ cun³ñí¹ hi³ tɨ³² honh² huen² bíh¹ hnú² ca³lɨ³zia³² la³jɨ́³² hi³ zia³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\