APOCALIPSIS 5

1Jáun² né³, jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ hi³ Tsá² cuá¹tsɨ²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹ cuá¹zianh³² cuá² chu²¹ cáun² sí² rá¹pan² hi³ tioh³ huéh³ la³ coh³ la³ ñeh², hi³ rá¹hñei³² jɨ³ hi³ rá¹quiun² tá¹ quiau³ jéin³². 2Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² jlánh¹ zia³² pí³ quioh²¹, hi³ hleh³² tiá³ lɨ́n³² hi³ nga² hi³ juáh³ la³ lá²: ―¿Hin² bíh¹ tsánh² ca³tɨn¹ záɨh³ tá¹ quiau³ hi³ rá¹hñéih³ sí² nɨ́² hi³ niá³²? 3Tɨ³la³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² zian² tsá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ niá³² sí² jáun² hi³ hɨ́³², sa³jun³ hñu³mɨ³cuú², sa³jun³ ñí¹ hué²¹ lá², hi³ sa³jun³ hñu³ hué³² siáh³. 4Hi³ jáun² jná¹³ né³ ca³uó³² lɨ́n³² quí¹hliá² tiá² hin² tsanh³ yáh³ tsá² jmɨ́¹ lɨ́¹³ niá³² sí² jáun² hi³ hɨ́³². 5Jmɨ́¹jáun² ca³záɨ³ jná¹³ jan² tsá²daun³² hí³ la³ lá²: ―Ha³ lɨ́²uú² uó² hnú², quí¹ Tsá² lɨ́n³ Hiah³², jan² Tsá² mí¹zionh² quioh²¹ hla¹ Judá, Tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹, hí³ bíh¹ má²ca³cah¹³ jmáɨ¹ hi³ jáun² hí³ bíh¹ má²ca³tɨn¹ niá³² sí² lá², hi³ ca³ tsú² tá¹ quiau³ hi³ rá¹hñéih³ sí² lá². 6Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² Já¹ziáh² míh¹ hi³ zenh² ja¹ ñí¹ zeh¹ hmá²sɨ¹ quionh³ hmá²sɨ¹ hi³ ná¹tsɨn¹ jáun² tsá²daun³² hí³, la³ má²quionh³ tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ nɨ́² siáh³. Já¹ziáh² míh¹ hí³ né³ má²quian³² cuoh² hi³ lin¹ hi³ má²ca³jngɨh³ tsú². Hí³ né³ jmɨ́¹ tsɨ²¹ quiau³ juɨ́¹³ hi³ jmɨ́¹ zia³² siáh³ quiau³ máɨ³ mɨ́¹ñí¹; la³jɨ́³² hi³ jáun² né³ lɨ́³ li²¹ hi³ ca³tɨn¹ tán¹ quiaun³ jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hi³ má²ca³zen³ dí² ñí¹ quioh²¹ tá¹ cáun² ñí¹ cuá¹ ñí¹ hué²¹ lá². 7Jáun² Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹ hí³ ngau³ ñí¹ cuá¹tón²¹ Tsá² cuá¹tsɨ²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹, hi³ ca³ñí¹quián¹³ sí² cuá¹zianh³² tsú² jáun² tɨ³ cuá² chu²¹. 8Jmɨ́¹ má²lɨ́²quián³ Tsá² hí³ sí² jáun² né³, tá¹ quiun³ bíh¹ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ la³ má²quionh³ tá¹ quiu³quiun³ tsá²daun³² hí³ ca³jmú³ ná¹hin³ la³ tɨ³ hué³² ta³ ñí¹ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹. Ma³ quin³² ma³ jan³² tsá²daun³² hí³ jmɨ́¹ ná¹zianh³² ma³ cáun² tun³² pih²¹ hi³ caɨ³² tsú², hi³ ná¹zianh³² siáh³ ma³ cáun² uon² hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹ hi³ canh² ziún². Ziún² jáun² né³ lɨ́³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ná¹hleh³² tsá² joh¹ Dió³² ñí¹con². 9Hi³ jáun² tsá² hí³ jmɨ́¹ ná¹hɨe³² siáh³ cáun² sun¹ hmaɨ²¹ hi³ juáh³ la³ lá²: Hnú² bíh¹ ca³tɨn¹ nú² hi³ niáh¹³ sí² nɨ́², hi³ cáɨh¹ nú² tá¹ quiau³ hi³ chí¹hñéih²³ nɨ́², quí¹ hnú² bíh¹ ca³jngah³ tsáu²; hi³ cun³quionh³ jmɨ́²hán¹ nú² ca³lian³² nú² tsáu², hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ́n³ tsú² tsá² joh¹ Dió³², tsá² ja¹ quioh²¹ ca³la³ jánh³ dú¹ ñí¹ mí¹zionh² tsáu², la³jáh³ dú¹ ñí¹ juo³ tsá² jma², jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² zian² ma³ quin³² ma³ caun³² hué³² nɨ́² siáh³. 10Quí¹ má²ca³jmuh³ hnú² hi³ ná¹lɨ́n³ tsú² cu³ nió³ re²¹ jɨ³ mí²tsáu² nɨ́² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³² Juo¹³ jnoh¹, hi³ jáun² tsa³tánh¹ tsú² hi³ tsa³háu³ jáɨ¹³ ñí¹ hué²¹ ó³². 11La³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ juóun³² lɨ́n³² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tionh² la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ cuá¹tón²¹ Tsá² cuá¹tsɨ²¹ hí³ ñí¹ hmá²sɨ¹ jáun², la³ má²quionh³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ jɨ³ tsá²daun³² hí³ nɨ́² siáh³, jɨ³ hi³ ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ mah¹ hi³ ná¹hleh³² tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³². Tɨ³ la³ mei²¹ cu³tí³ bíh¹ tsá² hí³ tionh² ñí¹ jáun² 12hi³ ná¹hleh³² tiá³ lɨ́n³² hi³ ná¹juáh²³ la³ lá²: ¡Cun³ ca³tɨn¹ bíh¹ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹, Tsá² ca³jngɨh³ tsú² hí³, hi³ cu³tí³ ho² jáɨ¹³, hi³ quioh²¹ la³jɨ́³² hi³ zia³², hi³ quia³lín³ siáh³ jmɨ́¹ tsɨ́³, hi³ ho² siáh³ pí³, jɨ³ hi³ hléh³² siáh³ tsáu² re² hi³ ca³tɨn¹ tsú², hi³ lɨ³ quien² tsú², jɨ³ hi³ ma³tsu³ ma³jáuh³² siáh³ tsáu²! 13Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ hi³ ca³hléh³ jɨ³lɨn² tsá² ca³ma³jnia² Dió³² hñu³mɨ³cuú², jɨ³ ñí¹ hué²¹ lá², jɨ³ hñu³ hué³², jɨ³ hñu³ jmɨ́²miih²¹ nɨ́² siáh³, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ hu²¹ jmɨ́²chí³ hi³ zia³² la³ cu³ la³ juéh³ mɨ³cuú² yáh³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ¡Cuɨ́¹ má¹tsú¹ má¹jónh²¹ tsáu² Tsá² cuá¹tón²¹ ñí¹ hmá²sɨ¹ la³ má²quionh³ Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹, hi³ cuɨ́¹ hleh²¹ tsú² siáh³ re² hi³ ca³tɨn¹ tsú², hi³ cuɨ́¹ lɨ³quien² tsú², hi³ cuɨ́¹ ná¹ho² tsú² siáh³ jáɨ¹³ ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²! 14Hi³ jáun² tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ né³ ca³juáh³ siáh³: ―¡Tson² bíh¹ cu³tí³, la³ nɨ́² cuɨ́¹ lɨ́¹³! Hi³ jáun² tsá²daun³² hí³ ca³tiánh³ siáh³ ná¹hin³ ca³la³ tɨ³ hué³² ta³ ñí¹ tsá² gon³ nɨ́² hi³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² dí².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\