APOCALIPSIS 6

1Jáun² né³, ca³jɨen¹ jná¹³ Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹ hi³ ca³ca³ cáun² hi³ chí¹hñéih²³ jáun² sí² rá¹pan² jáun². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³náɨ³² jná¹³ hi³ ca³hléh³ jan² tsá²cuú² tsá²chín³ hí³, hi³ ca³hléh³ tiá³ la³jmɨ́¹ jmu² miíh³² hi³ ca³juáh³: ―¡Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³! 2Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsa³cuá¹ tiáun². Tsá² cuá¹tsɨn¹ tsa³cuá¹ hí³ né³ jmɨ́¹ zianh³² cáun² hmá² jlie³² he² hñe¹³, cáun² hi³ jmu² tsa³háɨ³ hmá² zunh²¹. Jáun² hiauh³ cáun² có²ron¹ná¹ hi³ lin¹ hi³ lɨ́n³ tsá² cah²³ jmáɨ¹ ja¹ hniéi², jáun² ngau³ siáh³ hi³ cah¹³ siáh³ jmáɨ¹ la³ má²cah²³ jáun². 3Jáun² né³, jmɨ́¹ ca³ca³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ ñí¹ má²tun³ hi³ chí¹hñéih²³ jáun² sí², ca³náɨ³² jná¹³ hi³ ñí¹ ca³hléh³ tsá²cuú² tsá²chín³ ñí¹ má²gon³ hí³, hi³ ñí¹juah²¹ siáh³ la³ lá²: ―¡Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³! 4Jmɨ́¹jáun² ja³ siáh³ jan² tsa³cuá¹ dáɨn³. Tsá² cuá¹tsɨn¹ tsa³cuá¹ hí³ né³ hiauh³ jáɨ¹³ hi³ jmu³ hi³ tiú²uú² tie³ tiánh³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². Tsá² hí³ dá² jmu³ hi³ qui³ jngɨ́h³ bíh¹ tsá²ján² tsá²ján²; hi³ jáun² dá² tsá² cuá¹tsɨn¹ hí³ tsa³cuá¹ hiauh³ cáun² mí¹táɨ³ pa²¹ hi³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹. 5Jáun² jmɨ́¹ ca³ca³ siáh³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ ñí¹ má²hnɨ³² hi³ hñéih³ jáun² sí², jáun² ca³náɨ³² jná¹³ hi³ ñí¹ca³hléh³ siáh³ tsá²cuú² tsá²chín³ tsá² ñí¹ má²gáun³ hí³ la³ lá²: ―¡Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³! Jmɨ́¹ cá¹jɨ́e²¹ jáun² jná¹³ ca³jnia³ siáh³ jan² tsa³cuá¹ liánh². Tsá² cuá¹tsɨn¹ tsa³cuá¹ hí³ né³ zianh³² cáun² má¹héih²¹. 6Jáun² ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ cáun² mah¹ ja¹ quioh²¹ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ hi³ ñí¹juah²¹ la³ lá²: ―Jɨ́³²la³ cá² cuah²¹ tán¹ bíh¹ cuú²miih²¹ jéi³²í¹ lɨ́¹³ lá³² tsú² cun³quionh³ cáun² cú¹tiáu², hi³ hnɨ³² cuah²¹ bíh¹ cuú² miih²¹ cebada siáh³ la³ cun³ cáun² cú¹tiáu²; tɨ³la³ ha³ lɨ́² cua³hliah²¹ jmɨ² no¹ má¹ná¹, sa³jun³ mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³. 7Jáun² né³, jmɨ́¹ ca³ca³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ ñí¹ má²quiún³ hi³ rá¹hñéih²³ sí² jáun², jáun² ca³náɨ³² jná¹³ hi³ ñí¹ ca³juáh³ tsá² ñí¹ má²quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ la³ lá²: ―¡Sá¹nɨ́² ña³² ñá²jɨe³! 8Jmɨ́¹ cá¹jɨ́e²¹ jná¹³ jáun² né³ ca³jnia³ jan² tsa³cuá¹ rénh² hlúnh¹. Tsá² cuá¹tsɨn¹ tsa³cuá¹ hí³ né³ jmáɨ² “Hmú³²”. Cu³hna²¹ tsá² hí³ né³ ja³ siáh³ jan² tsá² quioh²¹ ñí¹ tionh¹ hla¹. Tsá² gon³ hí³ né³ hiauh³ jáɨ¹³ hi³ jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² zian² cá² cuonh¹ mɨ³cuú², hi³ ma³hia³ ma³tsan² tsú² tsá² hí³ cun³quionh³ mí¹táɨ³, cun³quionh³ ho³cuóun³, cun³quionh³ tsáu¹, jɨ³ cun³quionh³ hi³ quɨeh¹³ tsú² siáh³ jáh³ hngá¹ jáh³ náɨ² zian² hngá¹máh³ lá². 9Jáun² né³, jmɨ́¹ ca³ca³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ ñí¹ má²hñá³ hi³ chí¹hñéih²³ jáun² sí², jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ ñeh² ñí¹hiú¹³ hi³ tionh² jmɨ́²chí³ joh¹ tsá² má²cá²hiá² cá²tsan³ jmɨ́¹tin² cun³ñí¹ hi³ ca³hléh³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³², jɨ³ cun³ñí¹ hi³ ca³zanh³ tsú² tiá³ jú¹ tson² hi³ ca³hiauh³ jáun². 10Tsá² hí³ né³ ná¹hleh³² tiá³ lɨ́n³² hi³ ná¹juáh²³: ―Hnú² Dió³² Juo¹³ jnoh¹, Tsá² chun¹, Tsá² tson² jë¹, ¿lɨ́h³ máh³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ rá¹tsɨh³² hnú² héih³² ñí¹con² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ ó³² hi³ jéinh¹ hnú² ñí¹con² tsú² cun³ñí¹ hi³ ca³táɨn³ tsú² jmɨ́²hán¹ jnoh¹? 11Jmɨ́¹jáun² hiauh³ tsá² hí³ ma³ cáun² hmɨh³² tiáu² hi³ quɨ́h³², hi³ ca³záɨh³ tsú² siáh³ tsá² hí³ hi³ hniáuh³² ján³² cónh³í¹ cu³tiá³ tá¹la³ hián¹³ hi³ hiá¹ tsán¹³ siáh³ tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ Cristo raɨnh²¹ tsú² la³jmɨ́¹ má²cá²hiá² cá²tsan³ hí³ dí². 12Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ hi³ ca³ca³ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ ñí¹ má²jñéi³ hi³ chí¹hñéih²³ sí² jáun². Jmɨ́¹jáun² né³ ca³qui³ ca³jɨ́eh³ hué³² tiá³ lɨ́n³². Jáun² ca³nieh² hiú², hi³ ca³jnia³ la³jmɨ́¹ jniá³ cáun² hmɨh³² liáh² hi³ quɨh³² tsú² nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ nio² hlah³ tsɨ́³, hi³ zɨ́h² hí¹tán¹ né³ ca³jnia³ siáh³ la³jmɨ́¹ jniá³ jmɨ². 13Hi³ ca³ziú² cá²súh³² siáh³ chí¹jmaɨ²¹ la³ tɨ³ hué³² la³jmɨ́¹ suh³² mɨ³ sí² co² ta³ zɨ́h³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ ja³² chí³ tiáu³. 14Chi³cuú² ñí¹ haɨ²¹ chí¹jmaɨ²¹ né³ ca³quí² cá²pan³ la³jmɨ́¹ pan²³ tsú² cá² mu²¹ mɨ́¹ sí²; hi³ la³jɨ́³² hngá¹máh³ né³, jɨ³ la³jɨ́³² hué³² pih²¹ hi³ jmɨ́¹ tioh³ chu³ jmáɨ² ca³quí² cá²quin³ bíh¹ ñí¹ jmɨ́¹ nio¹. 15Jmɨ́¹jáun² né³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ ñí¹ hué²¹ lá² ca³qui³ ca³hinh³ hñu³ hláu² hñu³ quɨ́n¹ ja¹ hngá¹ ja¹ náɨ², la³ má²quionh³ tsú² tsá² cá¹ tsá² pán¹, tsá² ná¹lɨ́n³ juo¹³ hliáu³, tsá² hánh³, jɨ³ tsá² huáh² tsɨ́³, la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ tsáu² jɨ³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hmóu³² nɨ́² siáh³. 16Tsá² hí³ né³ juáh³ la³ lá², hi³ zaɨh³² máh³ jɨ³ hláu² quɨ́n¹: ―¡Cuɨ́¹ quí¹ cuɨ́¹ quɨh²¹ hnoh² ñí¹ quiú¹³ jnoh¹, jla¹ tiá³ hnoh² jnoh¹; jmu³ hi³ tiú²uú² jɨ́e³² Tsá² cuá¹tón²¹ ó³² ñí¹ hmá²sɨ¹, jɨ³ hi³ tiú²uú² jɨ́e³² Tsá² lɨ́n³ ó³² Já¹ziáh² míh¹, Tsá² rá²tsa² ó³² jnoh¹ héih³² ca³la³ hi³ míh²³ tsɨ́³! 17Quí¹ má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ jueh³² jáun², jmáɨ¹ hi³ ná¹jmúh³² tsú² tsáu² ca³la³ hi³ míh²³ lɨ́n³² tsɨ́³, hi³ ¿hin² dá² lɨ́¹³ tioh²¹ tsɨ́³ hi³ nɨ́²?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\