APOCALIPSIS 7

1Jáun² né³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ quiun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ ná¹táun³ tá¹ quiún³ cuoh¹ mɨ³cuú² hi³ ná¹jnaɨ³² juɨ²¹ tá¹ quiún³ mí¹zioh²¹ chí³, hi³ jáun² hí¹ cú¹pih²¹ chí³ tiá² póh³ ñí¹ hué²¹, sa³jun³ ñí¹ jmɨ́²miih²¹, sa³jun³ ñí¹con² hí¹ cáun² hmá². 2Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ siáh³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ cuá¹ja³² tɨ³ juɨ³² ñí¹ hia³² hiú² hi³ zianh³² sello quioh²¹ Dió³² Tsá² juú²tsáun², jáun² ca³hóh³² tiá³ hi³ ca³liéinh³² tsá² quiun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² hiauh³ hí³ jáɨ¹³ hi³ hliah³ ñí¹ hué²¹ jɨ³ jmɨ́²miih²¹ nɨ́² siáh³, hi³ juáh³ la³ lá²: 3―¡Ha³ lɨ́² lɨ́¹ má²hliah²¹ tín² ñí¹ hué²¹ nɨ́², sa³jun³ jmɨ́²miih²¹, sa³jun³ hmá², ta³ tiá² má²lɨ́²jmú¹³ jnoh¹ lin¹ chí¹quie¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ Dió³² Juo¹³ dí². 4Jmɨ́¹jáun² ca³náɨ³² jná¹³ hi³ tsá² ná¹quian³² hí³ li²¹ jáun² tín³ hña³láu³ tsɨ²¹ tu³la³quiún³ mei²¹ tsáu² cun³ñí¹ jɨ³lɨn² tsá² ca³quiánh³ ja¹ tá¹ quia³tún³ nió³ tsá² Israel. 5Quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Judá hiauh³ li²¹ jáun², la³ má²quionh³ quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Rubén; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Gad; 6quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Aser; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Neftalí; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Manasés; 7quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Sɨ³ñóh³; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Leví; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Isacar; 8quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Zabulón; quia³tún³ mei²¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Sé³²; hi³ cónh³ quia³tún³ mei²¹ siáh³ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Benjamín. 9Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³ ca³jɨen¹ jná¹³ siáh³ juóun³² hmɨ́h¹ cu³tí³ bíh¹ tsá² ná¹quih³² hmɨh³² tiáu², tsá² ja¹ quioh²¹ tsá² zian² ma³ quin³² ma³ caun³² hué³², la³jánh³ dú¹ ñí¹ mí¹zionh² tsáu², jɨ³ la³jáh³ dú¹ ñí¹ juo³ tsá² jma² nɨ́² siáh³; ca³la³ jun³ hi³ tián³ hɨn¹³ yáh³ tsá² hí³ hi³ tionh² ná¹táun³ ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tsɨ²¹ hí³ hmá²sɨ¹ jɨ³ ta³ ñí¹ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹. Tsá² hí³ ná¹zianh³² mu²¹ hmá² zún³, 10hi³ ná¹hleh³² tiá³ hi³ ná¹juáh²³ la³ lá²: ¡Jnoh¹ ca³liáu³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Dió³² Juo¹³ dí², Tsá² cuá¹tón²¹ ñí¹ hmá²sɨ¹ quioh²¹, jɨ³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹ nɨ́² siáh³! 11La³jɨ́n³² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² jmɨ́¹ tionh¹ la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ zeh¹ hmá²sɨ¹ jáun², jɨ³ la³ cu³ la³ jéin³ ñí¹ tionh¹ tsá²daun³² hí³ la³ má²quionh³ tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ nɨ́² siáh³. Tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hí³ né³ ca³tiánh³ ná¹hin³ ca³la³ tɨ³ hué³² ta³ ñí¹ Dió³² hi³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² dí², 12hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ¡Tson² bíh¹ cu³tí³! La³jɨ́n³² tsáu² bíh¹ ca³tɨn¹ ma³jnia² hi³ hnga² Dió³² Juo¹³ bíh¹ dí² ca³tɨ²¹ ma³tsu³ ma³jáuh³² tsáu², hi³ lɨ³ quien², hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, hi³ cué³² tsáu² tiá¹hmah¹, hi³ hléh³² tsú² re² hi³ ca³tɨn¹ tsú², hi³ ho² siáh³ jáɨ¹³, jɨ³ hi³ ho² pí³ nɨ́² siáh³. Jáun² né³, la³jɨ́³² hi³ nɨ́² cuɨ́¹ lɨ́³ ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². ¡Tson² bíh¹ cu³tí³ la³ jáun²! 13Jáun² jan² tsá²daun³² hí³ ca³ngáɨ³ ñí¹con² jná¹³ hi³ ca³juáh³: ―¿Ñíh¹ hnú² hin² tsánh² tsá² ná¹quih³² nɨ́² hmɨh³² tiáu², hi³ ha³ jinh¹ ja³taunh²¹ tsú²? 14Hi³ jáun² jná¹³ né³ ca³ngáɨ³²: ―Tɨ³², huen² bíh¹ hnú² ñíh¹. Hi³ jáun² tsá²daun³² hí³ né³ ca³juáh³ siáh³: ―Tsá² nɨ́² dá² tsá² má²ca³há² ca³nga² ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² huáh² tsɨ́³ lɨ́n³² jáun² bíh¹, hi³ má²ca³ráɨn³² tsú² ha¹ cun³quionh³ jmɨ́²hán¹ Tsá² lɨ́n³ Já¹ziáh² míh¹, hi³ jáun² má²ca³lɨ³ tiáu² ha¹ tsú². 15Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ tionh² tsú² ta³ ñí¹ Dió³² hi³ ná¹má²cú² má²háɨn³² tsú² Dió³² la³ huá² la³ jma² ñéih³ hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹. Hi³ jáun² né³, Tsá² cuá¹tón²¹ nɨ́² ñí¹ hmá²sɨ¹ taunh¹³ hó¹ñí¹. 16Tsá² nɨ́² tiú²uú² ma³tso² yáh³ tsɨ́³ hi³ ñí¹cuóunh²¹ ho³ hi³ hí¹quiéin² tsɨ́³, sa³jun³ ma³tso² tsú² tsɨ́³ hi³ chéi³ hiú², hi³ sa³jun³ uú² ma³tso² tsú² tsɨ́³ hi³ chéi³ jiéi³². 17Quí¹ Tsá² lɨ́n³ nɨ́² Já¹ziáh² míh¹, Tsá² zenh² nɨ́² ta³ ñí¹ Tsá² cuá¹tón²¹ ñí¹ hmá²sɨ¹, Tsá² nɨ́² bíh¹ jmu³ hua³hí¹³ hi³ tsa³ñi³jau¹ ñí¹ ñei³² jmáɨ² hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú²; hi³ jáun² Dió³² né³ zí³² jmɨ² zɨ́h¹ hi³ taɨn³² ñí¹ tsá² nɨ́².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\