APOCALIPSIS 9

1Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jie³ tsá² ñí¹ má²hñá³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² mí¹ñí² quioh²¹. Jmɨ́¹jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá² lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ chí¹jmaɨ²¹, tsá² la³ má²ca³tánh³ hñu³mɨ³cuú² la³ tɨ³ ñí¹ hué²¹ lá²; tsá² hí³ né³ hiauh³ llave hi³ ho² jáɨ¹³ hñu³ háunh³. 2Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³nia³ tsú² hñu³ háunh³ jáun²; ñí¹ jáun² né³ ca³hué² mí²ñí¹ liáh² la³jmɨ́¹ hue³² mí²ñí¹ hñu³ pɨeh¹ pa²¹ lɨ́n²¹, jáun² hiú² ca³nieh² la³ má²quionh³ la³ tán¹ chi³cuú² cun³quionh³ mí²ñí¹ hi³ ca³hué² hñu³ háunh³ jáun². 3Ja¹ mí²ñí¹ jáun² né³ ca³huén² juóun³² cu³tí³ náɨh² hi³ ja³tú¹ já¹lɨn³ tá¹ cáun² hngá¹máh³; jáh³ hí³ né³ hiauh³ pí³ hi³ la³ quian³² jáun² hñú³. 4Hi³ hiauh³ siáh³ jáh³ cáun² héih³² hi³ tiá² hniáuh³² jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² mɨ́²hó² mɨ́²náɨ², jɨ³ hmá² nɨ́² siáh³, jɨ́³²la³ ti³ jmu³ jáh³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² tiá² ná¹quian³² li²¹ quioh²¹ Dió³² chí¹quie¹³ bíh¹. 5Sa³jun³ hiauh³ yáh³ jáh³ hí³ jáɨ¹³ hi³ jngɨh³ tsáu², quí¹ jɨ́³²la³ ti³ hiauh³ jáh³ jáɨ¹³ hi³ jmu³ hi³ ma³tso² lɨ́n³² tsáu² tsɨ́³ bíh¹ cun³ hñá³ zɨ́h²; hi³ ma³tso² tsú² jáun² tsɨ́³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ má²tso² tsú² tsɨ́³ nɨ́¹ má¹lɨ́²heh³ jan² hñú³. 6Jmáɨ¹ jáun² jlánh¹ quí¹ hnauh¹³ tsáu² he³ lánh³ rón³² hiá¹ tsán¹³, tɨ³la³ tiá² choh¹³ yáh³ tsú²; hi³ lɨ³ hniá¹ lɨ́n²¹ tsú² jún³, tɨ³la³ tiá² joh¹³ yáh³ tsú² hmú³². 7Hi³ náɨh² hí³ né³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ tsa³cuá¹ má²tiáunh¹ hua³jan²¹ hi³ tsa³táunh¹ ñí¹ hniéi², chí¹ jáh³ jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹hun¹ có²ron¹ná¹ hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹, hi³ ñí¹ jáh³ jmɨ́¹ jniá³ siáh³ la³jmɨ́¹ jniá³ ñí¹ tsá²mɨ³cuóun². 8Jñú² chí¹ jáh³ hí³ jmɨ́¹ cuó² la³jmɨ́¹ cuó² jñú² chí¹ tsá²mɨ³, jáun² ján¹ jáh³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ ján¹ hiah³². 9Ñí¹ tsɨ́³ jáh³ hí³ jmɨ́¹ ná¹tsɨ²¹ zɨ́¹³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ cuoh²¹ mí¹ñí² ná¹juɨn¹; hi³ chí¹ pí¹³ jáh³ né³ hén²³ tiá³ la³jmɨ́¹ hén²³ nɨ́¹ má¹já²taunh²¹ tsa³cuá¹ cú²hé² lɨ́n³² hi³ cuounh³² hmá²lɨh³² ñí¹ tsa³jmú³ hniéi². 10Chi²¹ ton² quɨen² jáh³ hí³ la³jmɨ́¹ chi²¹ quioh²¹ hñú³; quɨen² jáun² bíh¹ jáh³ quian³² pí³ hi³ lɨ́¹³ jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² tsáu² tán¹ tá¹la³ hñá³ zɨ́h² jáun². 11Jáh³ hí³ né³ zian² jan² tsá² chín¹ juo¹³, jan² tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², la³ cun³ tsá² má²cuá¹ho² hí³ jáɨ¹³ hñu³ háunh³ jáun²; tsá² hí³ jmáɨ² Abadón cun³quionh³ jú¹ hebreo, hi³ cun³quionh³ jú¹ griego né³ jmáɨ² tsú² Apolión [hi³ hnió³ juáh³ “tsá² hnió³ hin³ la³jɨ́³²”.] 12Ca³nga² bíh¹ la³ñí¹ uu³cha³tsɨ³², tɨ³la³ hniáuh³² bíh¹ cónh³í¹ tun³. 13Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³jie³ siáh³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² ñí¹ má²jñéi³ mí¹ñí² quioh²¹, jmɨ́¹jáun² ca³náɨ³² jná¹³ cáun² mah¹ ho³ tsáu² hi³ ñí¹ca³hléh³ ja¹ tá¹ quiún³ chí¹ juɨ́¹³ hi³ ná¹tsɨ²¹ jáun² cuoh¹ ñí¹hiú¹³ hi³ lɨ́³ jáun² cú¹mí¹niau²¹ jmáh³² hi³ zeh² jáun² ta³ ñí¹ Dió³². 14Mah¹ jáun² ca³záɨh³ la³ lá² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² ñí¹ má²jñéi³, tsá² cun³ lɨ́²jiéi³² hí³ mí¹ñí²: ―Cuá² lion¹ tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² ná¹hñéih¹ ó³² can³² cua³ jueh³² jmáɨ² Eufrates. 15Jmɨ́¹jáun² ca³záɨnh³ tá¹ quiun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² jmɨ́¹ má²ná¹tiáunh¹ hí³ hua³jan²¹ hi³ jngɨh³ ñí¹ má²hnɨ³² tsoh³ tsáu² jmɨ́¹ cá¹chó²¹ o¹rá¹, jmáɨ¹, zɨ́h² jɨ³ mii² hi³ má²tón³² nɨ́² siáh³. 16Hliáu³ tsá² ná¹tsɨn¹ hí³ tsa³cuá¹ jmɨ́¹ tín³ tun³ nio² hña³láun³ mí²yaun²¹ tsáu²; la³ nɨ́² bíh¹ ca³náɨ³² jná¹³. 17La³ nɨ́² bíh¹ lɨ³ jmɨ́¹ cá¹jnia³ jáun² jéin³² jná¹³ hi³ ca³jɨen¹ jná¹³ tsa³cuá¹ hí³ la³ má²quionh³ tsá² ná¹tsɨn¹ jáh³ hí³. Tsá² hí³ né³ jmɨ́¹ ná¹jóh²³ ñí¹ tsɨ́³ ma³ cáun² mí¹ñí² dáɨn³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ hún¹ sɨ́², hi³ há²su²¹ zɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ lí¹³ jacinto, jɨ³ hi³ mí²niáu³ siáh³ la³jmɨ́¹ mí²niáu³ azufre. Mɨ³ chí¹ tsa³cuá¹ hí³ jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ chí¹ hiah³², jáun² ho³ jáh³ jmɨ́¹ hue³² sɨ́², mí²ñí¹, jɨ³ juɨ²¹ quɨ́n¹ azufre. 18Jmɨ́¹jáun² ca³hiá² cá²tsan³ ñí¹ má²hnɨ³² tsoh³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² cun³quionh³ tá¹ hnɨ³² ñí¹ hi³ hlah³ hi³ hue³² jáun² ho³ tsa³cuá¹ hí³; la³ cun³ sɨ́², mí²ñí¹, jɨ³ juɨ²¹ quɨ́n¹ azufre hi³ hún¹ sɨ́² nɨ́² siáh³. 19Quí¹ ho³ bíh¹ tsa³cuá¹ hí³ jmɨ́¹ zia³² pí³ quioh²¹ la³ má²quionh³ quɨen² jáh³ hi³ lɨ́¹³ jmu³ hian² tsɨ́³; quí¹ quɨen² jáh³ jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jan² jáh³ hláɨnh¹, hi³ jáun² cun³quionh³ hi³ jáun² bíh¹ uá²jaɨ³² jmu² jáh³ hian² tsɨ́³. 20Tɨ³la³ tsá²mɨ³cuóun² tsá² ñí¹ hná¹ jáun² né³, tsá² tiá² cá²tsan³ cun³quionh³ uu³cha³tsɨ³² jáun², tsá² hí³ cun³ tiá² ca³chan³ bíh¹ tɨ³ có³² dió³² tsá² láɨn¹, dió³² ná¹lɨ́³ cun³quionh³ cuá² ta³ tsú² hmóu³². Cun³ tiá² ca³quin³ bíh¹ tsú² tɨ³ có³² hi³ má²tsú² má²jónh³² la³jánh³ dúh¹ ñí¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ jɨ³ dió³² tsá² láɨn¹ lɨ́³ jáun² cun³quionh³ cú¹mí¹niau²¹, mí¹ñí² cú¹tiáu², jɨ³ mí¹ñí² mí²niáu³, dió³² lɨ́³ quɨ́n¹, jɨ³ dió³² lɨ́³ hmá² nɨ́² siáh³; dió³² tiá² lin¹ jɨ́e³², sa³jun³ náɨ³² hi³ sa³jun³ tɨn² ngɨ́³² siáh³. 21Hi³ sa³jun³ ca³chá³ bíh¹ tsú² tɨ³ có³² hi³ jngɨh² tsáu², hi³ lɨ́n³ tɨ³² mɨ́³ tsá² hláɨnh¹, hi³ jmú² tsau³² hi³ tiá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ jmu³ quionh³ tsá² hlá² tsá² nɨ́², hi³ sa³jun³ ca³chá³ tsú² siáh³ tɨ³ có³² hi³ han².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\