ROMANOS 10

1Hi³ jáun² né³ reh², jlánh¹ hniá¹ jná¹³ hi³ liáun³ tsá² Israel, jɨ³ hi³ hiú² mɨ́²³ jná¹³ siáh³ ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ tsú². 2Cué¹³ jná¹³ jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ tsú² hi³ tson² bíh¹ jlánh¹ hnió³ tsú² má²tí³² re² ñí¹con² Dió³², tɨ³la³ jɨ́³²la³ ti³ lɨ́¹ ná¹jmu² bíh¹ tsú² hi³ jáun², jun³juáh¹³ hi³ ñi³² tsú² la³ cun³ lánh³ jmɨ́¹ hniáuh²¹ yáh³. 3Quí¹ tiá² ñi³² yáh³ tsú² ha³ lánh³ rón³² hen² Dió³² tsáu² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹. Cun³ñí¹ hi³ hnió³ tsú² jmu³ hi³ lɨ³ chun¹ hmóu³², jáun² tiá² ñí¹héi²¹ yáh³ tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³² jmu³ ñí¹con² tsú². 4Quí¹ liei²¹ jáun² ca³lɨ³zia³² cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ hnió³ Dió³² hi³ hen³ tsáu² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ bíh¹; tɨ³la³ cun³quionh³ Cristo má¹ná¹, ca³lɨ³tí³ bíh¹ hi³ jáun² ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsá² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² tsú². 5Hi³ jáun² ca³tɨn¹ tsá² hu²¹ tsɨ́³ hi³ lɨ³ chun¹ cun³quionh³ hi³ ma³tí³² jáun² liei²¹ né³, hla¹ Moisés ca³juáh³ la³ lá²: “Lɨ³ua³ jan² tsá² má²tí³² liei²¹ lá², cun³quionh³ hi³ lá² bíh¹ lɨ́¹³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio²”. 6Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cun³quionh³ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ má¹ná¹, hi³ jáun² ca³juáh³ Moisés la³ lá²: “Ha³ lɨ́² juáh³ hnú² hñu³ honh²: ¿Hin² tsánh² lɨ́¹³ tsó³² hñu³mɨ³cuú²?” ―jáɨ¹³ nɨ́² hnió³ juáh³ hi³ hnió³ tsú² tsa³quian³ Cristo tɨ³ ñí¹ hué²¹ lá²―. 7“Sa³jun³ hniáuh³² juáh¹³ hnú²: ¿Hin² tsánh² lɨ́¹³ tsó³² ñí¹ tiáunh¹ tsá² má²cá²tsan³?” ―jáɨ¹³ nɨ́² hnió³ juáh³ siáh³ hi³ hnió³ tsú² tsa³jmú³ hi³ jenh¹³ siáh³ Cristo ja¹ tsá² má²cá²tsan³ hi³ ja³jon³ tɨ³ ñí¹ hué²¹ lá². 8Jáun² né³, ¿he³ bí¹ lánh³ rá¹juáh³ jáɨ¹³ jáun² dúh¹? La³ lá² bíh¹ rá¹juáh³: “Jáɨ¹³ jáun² dá² má²nio² má²janh² pih²¹ bíh¹ ñí¹con² hnú², ca³la³ hi³ má²hu²¹ honh¹ bíh¹ nú², jɨ³ hí¹ ca³la³ tɨ³ hñu³ honh² yáh³ nú² siáh³ má²hu²¹”. Jáɨ¹³ jáun² bíh¹ lɨ́³ jú¹ chú³² hi³ hléh¹ jnoh¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ niau²¹ cáun² tsɨ́³ tsú², 9hi³ nɨ́¹juáh³ ton¹³ hnú² hi³ Juóuh³² hnú² Jesús hi³ nɨ́¹juáh³ má²nio² siáh³ cáun² honh² nú² hi³ Dió³² ca³jmú³ hi³ ca³jenh¹³ tsú² ja¹ hla¹, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ liáun³ nú². 10Quí¹ cun³quionh³ hi³ cha³² cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsú² má²lɨ́n³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, hi³ cun³quionh³ hi³ ton² tsú² jáun² hi³ Juo¹³ tsú² Cristo né³, cun³quionh³ la³ jáun² bíh¹ má²liáun³ tsú². 11Quí¹ la³ lá² rá¹juáh³ ñí¹ Sí²: “Hí¹ jan² tsá² má²ca³chá³ cáun² tsɨ́³ ñí¹con² hí³ tiá² lɨ́¹³ lɨ́¹ lɨ³ heh³”. 12Quí¹ cun³ tiá² ná¹zan² bíh¹ tsá² judíos quionh³ tsá²cá²jo²¹, quí¹ jan² tán¹ bíh¹ Juo¹³ tsú² ca³la³ jɨ́n³², hi³ hí³ bíh¹ cue³² ñí¹con² tsá² té²³, ca³la³ hi³ lɨ́¹ tú² lɨ́¹ ziáun²³. 13Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí²: “Ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² téh²³ Tɨ³² Juo¹³ dí² lɨ́¹³ liáun³”. 14Tɨ³la³ né³² né³, ¿ha³ bíh¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ téh³ tsú² Tsá² hí³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ má²ca³chá³ yáh³ tsú² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² tsú²? Hi³ ¿ha³ bíh¹ lánh³ rón³² cáun² lɨ́¹ lɨ́¹³ chá³² tsú² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Tsá² hí³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ má²ca³lɨ³ ñi³² yáh³ tsú² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ tsú²? ¿He³ yáh³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ ne³ tsú² siáh³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² zian² yáh³ tsá² hléh³² jáɨ¹³ jáun²? 15¿Lánh³ yáh³ rón³² lɨ́¹³ ngáɨ³² tsú² jáɨ¹³ jáun² ñí¹con² tsáu² nɨ́¹juáh³ tiá² hin² zian² yáh³ ze³ tsú²? La³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí²: “¡Hénh³ ma³ chú³² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹cuá²taunh²¹ tsá² quian³² jú¹ chú³², [tsá² quian³² hí³ jáɨ¹³ hi³ niau²¹ tie³ tsɨ́³ tsú²]!” 16Tɨ³la³ tiá² jɨ³lɨn² tsáu² ca³héi³ yáh³ jú¹ chú³² jáun² jmɨ́¹ ca³náɨ³². La³ cun³ ca³juáh³ jáun² hla¹ Isaías tɨ³² jë¹ Dió³²: “Hnú² Tɨ³², hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² má²ca³taunh³ ta²¹ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh¹³ jnoh¹”. 17Jáun² né³, cun³quionh³ hi³ náɨ³² jáɨ¹³ jáun² bíh¹ tsú² lɨ́¹³ niau²¹ cáun² tsɨ́³; jɨ³ cun³quionh³ hi³ zian² tsá² hléh³² bíh¹ siáh³ lɨ́¹³ ne³ tsú² jáɨ¹³ quioh²¹ Cristo. 18Tɨ³la³ jná¹³ né³ nga²: ¿Tiá¹ la³ má²ca³lɨ³ ñi³² dá² tsú² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² juáh¹³? ¡Ján³, má²ca³lɨ³ ñi³² bíh¹ tsú²! Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³: Má²ca³lɨ³ ñi³² bíh¹ tsáu² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jniá³, hi³ má²lin¹ bíh¹ siáh³ jú¹ tson² quioh²¹ tsú² ca³la³ tɨ³ ñí¹ má²ca³táuh³ hngá¹máh³. 19Tɨ³la³ zia³² siáh³ cáun² hi³ nga² jná¹³: ¿Tiá¹ la³ má²ca³lɨ³ ñi³² tsá² Israel juáh¹³? Ján³, quí¹ la³ñí¹ la³ján³ Moisés ca³juáh³ la³ lá²: Jná¹³ jmu¹ hi³ jin³ honh² hnoh² ñí¹con² tsá² tiá² ná¹lɨ́n³ tsá² cáun² juo³; hi³ jmu¹ jná¹³ siáh³ hi³ míh³ honh² náh² ñí¹con² cu³ nió³ tsá² tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³. 20Hi³ ca³chá³ siáh³ Isaías tiá³ tsɨ́³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: Tsá² tiá² jmɨ́¹ hnauh² jná¹³, ca³chauh¹ bíh¹ tsú²; hi³ ca³ma³jnia¹³ jná¹³ siáh³ ñí¹con² tsá² tiá² jmɨ́¹ nga² jná¹³. 21Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² Israel má¹ná¹, Isaías ca³juáh³ la³ lá²: “Cun³ jmá² cun³ jnia³² bíh¹ jmɨ́¹ cuá¹ha² jná¹³ uón³² hi³ te² jná¹³ cu³ nió³ tsá² tiá² nieh³, tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³²”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\