ROMANOS 15

1Jnoh¹, tsá² má²hún¹ tsɨ́³ dí² ca³tɨ²¹ jú¹ tson² quioh²¹ Cristo, ca³ta¹ dí² hi³ má¹hon¹ tsá² tiá² nga³ má²jmɨ́¹ má²tsɨ́³ ca³tɨ²¹ jú¹ tson² jáun², jun³juáh¹³ hi³ hniáuh³² lɨ́¹ má¹hiún¹³ dí² tsɨ́³ hmóu³² yáh³. 2Tɨ³la³ ma³ quin³² ma³ jan³² dí² ca³ta¹ dí² hi³ má¹hiún¹³ tsɨ́³ tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹ bíh¹, la³ cun³ hi³ chu²¹ hi³ lɨ́¹³ lɨ³hún¹ tsɨ́³ tsú² ca³tɨ²¹ jú¹ tson². 3Quí¹ sa³jun³ Cristo yáh³ ca³ma³hiún² tsɨ́³ hnga², tɨ³la³ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² bíh¹ ca³lɨ³ la³ lá²: “Jáɨ¹³ hi³ tú² hiáu³² tsá² ca³quiu³ ca³je³ hnú², jná¹³ bíh¹ ca³ta³cuá¹con¹ ná¹”. 4Jáun² bí¹ ca³hɨ́e³ Dió³² la³jɨ́³² hi³ rá¹tioh³ jáun² ñí¹ Sí², quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ ne¹ dí² jú¹ tson² bíh¹; hi³ jáun² cun³quionh³ jáɨ¹³ jáun² lɨ³ táɨ² dí² hi³ jmú¹³ juenh² tsɨ́³, jɨ³ hi³ niau²¹ siáh³ re² tsɨ́³ dí², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ³ zia³² hi³ ná¹hé² ná¹jan³² dí². 5Hi³ jáun² Dió³², Tsá² jmu² hi³ lɨ³ juenh² tsɨ́³ dí² jɨ³ hi³ niau²¹ re² tsɨ́³ dí², cuɨ́¹ má¹hau³ hi³ lɨ́¹³ tionh² náh² cá²honh¹, hi³ ná¹jmóuh¹ náh² jáun² la³ cun³ lɨ́³ nóh³² quioh²¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, 6hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ la³jɨ́n³² náh² lɨ́¹³ má¹quien¹³ náh² Dió³² Jméi² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ cáun² honh¹ náh² yáh³. 7Hi³ jáun² né³, hen³ náh² tsá²ján² tsá²ján² la³jmɨ́¹ ca³he³ dí² jáun² Cristo, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ³ quien² Dió³². 8Quí¹ jná¹³ juanh³² hi³ Cristo cuan³ hi³ cua³ma³cón³² tsá² judíos bíh¹, la³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ Dió³² quionh³ dí¹hio³ ñú¹deh³ dí², hi³ ca³lɨ³ lin¹ siáh³ hi³ Dió³² má²tí³² jáɨ¹³ quioh²¹. 9Cuan³ tsú² siáh³ hi³ jáun² lɨ́¹³ hi³ tsá²cá²jo²¹ uá²jaɨ³² ma³quien² Dió³² cun³ñí¹ hi³ Dió³² má²ca³ja³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² tsú²; la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³²: Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ tsah¹ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnú² ja¹ tsá²cá²jo²¹, hi³ hɨ́e¹³ jná¹³ siáh³ sun¹ hi³ ca³tɨn¹ hnú². 10Ja³bí¹ la³ jáun² zia³² siáh³ ñí¹ rá¹juáh³: Hnoh², tsá²cá²jo²¹, ¡ma³hiún¹³ náh² honh² quiúnh¹ náh² tsá² tionh² jo³cuo² Dió³²! 11Hi³ zia³² siáh³ cáun² ñí¹ rá¹juáh³: Hnoh² tsá²cá²jo²¹, ¡ma³quien¹³ náh² Juo¹³ dí²! Hi³ hnoh² tsá² zian² náh² tá¹ cáun² hngá¹máh³, ¡ma³quí¹ ma³quien¹³ náh² tsú² jɨ³lɨn² nah²! 12Hla¹ Isaías ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: La³jmɨ́¹ hion² cáun² zen² hmá² má²háuh¹³ bíh¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³zian² jan² tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Isaí, hi³ jáun² tsá² hí³ né³ hau³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá²cá²jo²¹; hi³ jáun² tsá²cá²jo²¹ lɨ́¹³ zia³² cáun² hi³ ná¹hu²¹ tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ tsú². 13Hi³ jáun² Dió³² Tsá² jmu² hi³ hu²¹ tsɨ́³ dí² hi³ ca³tɨn¹ tsú², cuɨ́¹ má¹cónh²¹ hñu³ honh² hnoh² hi³ hiún² honh² náh², jɨ³ hi³ nio² tie³ honh² náh² cun³ñí¹ hi³ má²tanh²³ náh² tsú² ta²¹; hi³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ né³ cuɨ́¹ lɨ³ lin¹ náh² hi³ hú¹tá¹ tson² bíh¹ la³ cun³ hi³ hu²¹ jáun² honh² náh². 14Hnoh² reh², má²ca³lɨ³ ño¹ jná¹³ hi³ cu³tí³ hnoh² ná¹chu²¹ honh² náh² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², hi³ má²ná¹ñíh¹ náh² siáh³ re² la³jɨ́³² jú¹ tson², jɨ³ hi³ má²tɨn² náh² siáh³ hi³ hlɨ́¹ lienh¹ náh² tsá²ján² tsá²ján². 15Tɨ³la³ cun³ jáun² cáun² lɨ́¹ má²ca³chá³ bíh¹ jná¹³ tiá³ tsɨn³² hi³ jmu¹ sí² lá² cun³quionh³ jú¹ na²¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́², hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ tsa³có³ honh² náh². Ca³lɨ³ hi³ chá¹³ jná¹³ tiá³ tsɨn³² hi³ jmu¹ sí² lá² cun³ñí¹ hi³ ho² ná¹ cáun² jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² jmɨ́¹ ca³ja³ mií³ tsɨ́³, 16hi³ má¹con²¹ jná¹³ jáun² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo ja¹ quioh²¹ tsá²cá²jo²¹. Jmu² jná¹³ ta²¹ ñí¹con² Cristo hi³ hléh²³ jná¹³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³², hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹jnia¹³ jná¹³ tsá²cá²jo²¹ ñí¹con² Dió³², hi³ má²ná¹chan¹ jáun² hi³ ca³jmú³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, la³jmɨ́¹ cue³² tsú² cáun² hi³ lɨ́¹ cue³² ñí¹con² Dió³². 17Hi³ jáun² né³, zia³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́² tsah¹ jná¹³ ca³tɨ²¹ ta²¹ hi³ jmu² jná¹³ ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ jná¹³ jan² tsá² má²cá²cunh³ ná¹ quiúnh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 18Tiá² cáun² lɨ́¹ chá²³ jná¹³ tiá³ tsɨn³² hi³ hléh¹³ hi³ siáh³ la³ cónh³ bíh¹ ta²¹ hi³ ca³jmú³ Cristo cun³quionh³ jná¹³, hi³ ca³lɨ³ jáun² hi³ tanh¹³ tsá²cá²jo²¹ ta²¹ Dió³². Ta²¹ jáun² ca³lɨ³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jná¹³, jɨ³ cun³quionh³ hi³ lin¹ jniá³ nɨ́² siáh³, 19la³ cun³ li²¹ hi³ cáu² hi³ jueh³² yáh³, hua³jueh³², jɨ³ hi³ ca³jnia³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ nɨ́² siáh³. La³ nɨ́² bíh¹ má²ca³ma³hián¹³ jná¹³ hi³ hléh²³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Cristo la³ cáun² Jerusalén ca³la³ tɨ³ hué³² Ilírico. 20Hi³ jáun² bíh¹ ca³jmú³² jná¹³ pí³ hi³ hléh¹³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Cristo ñí¹ tiá² hin² má²ca³hléh³, jáun² tiá² lɨ́¹ jmu¹ jná¹³ cáun² ta²¹ ñí¹ má²ca³ma³liáu³² tsá² siánh³; 21quí¹ jná¹³ ca³jmú³² la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ la³ lá²: Lɨ³ ñi³² bíh¹ tsá² tiá² jmɨ́¹ má²ca³náɨ³² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Tsá² hí³, hi³ tsá² tiá² jmɨ́¹ má²ca³náɨ³² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsú² né³, ngɨ¹³ bíh¹. 22Cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ ca³lɨ³ zia³² ta²¹ jáun² bíh¹, jáun² tiá² ca³lɨ³ hi³ ñí¹jɨe¹ jná¹³ hnoh², uá¹jinh¹ hliáun³ jéin³² jmɨ́¹ má²ca³lén¹³ jná¹³ hi³ ñe¹. 23Tɨ³la³ ta³né³² má¹na²¹, má²lɨ³² bíh¹ ta²¹ quion²¹ jná¹³ tɨ³ lá², hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ má²ngau³² lɨ́n³² bíh¹ mii² hi³ jmɨ́¹ hnó²¹ jná¹³ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh², 24jáun² né³, jná¹³ má²hu²¹ tsɨn³² hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ngau²¹ ná¹ tɨ³ hué³² España. Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³lɨ³ hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ má²lɨ́²juoh²¹ dí² ná¹jéinh³ ñí¹ quiúnh¹ hnoh², jáun² hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ má¹hau¹ tiá³ hnoh² ca³tɨ²¹ hú¹ juɨ³² hi³ hún¹ jná¹³ tɨ³ ó³² nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun². 25Tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ñih²¹ jná¹³ tín² Jerusalén, hi³ ñí¹cáun¹ jná¹³ ca³lá² hi³ lɨ́¹³ ma³hau³ quioh²¹ tsá² má²joh¹ Dió³² zian² ñí¹ jáun². 26Quí¹ tsá² reh² hɨ́n¹³ tɨ³ hué³² Macedonia lá², jɨ³ hué³² Acaya má²ca³lɨ́n¹³ hi³ chú³² cunh³ quɨe³ hi³ zen³ ñí¹con² tsá² tia³mii² zian² ja¹ quioh²¹ tsá² joh¹ Dió³², tsá² zian² tɨ³ juú² Jerusalén. 27Hmóu³² bíh¹ tsú² ca³lɨ́n¹³ hi³ chú³² jmu³ la³ jáun²; hi³ cun³ ca³tɨn¹ bíh¹ tsú² hi³ jmu³ la³ jáun², quí¹ tson² zia³² bíh¹ hi³ ná¹ren² tsú² ñí¹con² tsá² judíos hí³. Quí¹ tsá² hí³ bíh¹ tín² ca³tsóh³ hi³ zia³² quioh²¹ ñí¹con² tsá²cá²jo²¹ hi³ jmu² ta²¹ ñí¹con² jmɨ́²chí³, hi³ jáun² tsá²cá²jo²¹ né³ ca³tɨn¹ jéinh³² hi³ tsóh³ hi³ zia³² quioh²¹ ñí¹con² tsá² judíos hí³. 28Hi³ jáun² né³, nɨ́¹ má¹ca³lɨ³tín³ jná¹³ má²ta²¹ nɨ́² hi³ má²lɨ́²jɨenh³ jná¹³ tsú² quɨe³ jáun², jáun² má¹jáun² má²ñí¹jɨe¹ jná¹³ hnoh² la³ má²hún¹ ná¹ jáun² juɨ³² hi³ ñe¹ tɨ³ España. 29Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ngau³² jná¹³ jáun² tɨ³ nɨ́², hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² ná¹ cu³tí³ ma³mieh² jnoh¹ Cristo, ca³la³ hi³ canh¹³ jmɨ́¹ tsɨ́³ dí² [nɨ́¹ má¹ca³hléh³ jáun² jná¹³ jú¹ chú³² quioh²¹ tsú²]. 30Hnoh² reh², cun³ñí¹ hi³ Jesucristo lɨ́n³ Juo¹³ dí², jɨ³ hi³hliá² Jmɨ́²chí³ Chun¹ má²ca³jmú³ hi³ hnáu³ dí², cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hiú² mɨ́²³ jná¹³ hi³ má¹hau¹ náh² tiá³ cun³quionh³ hi³ lienh¹ náh² Dió³² cu³lɨ²¹ quiúnh¹ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 31Jáun² mɨ́¹ náh² ñí¹con² Dió³² hi³ liáu³² tsú² jná¹³ ñí¹con² tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹ zian² tɨ³ Judea, jɨ³ hi³ mɨ́¹ náh² hi³ tsá² joh¹ Dió³² zian² tɨ³ Jerusalén lɨ³ hiún² tsɨ́³ he³ la³ cun³ hi³ cán¹³ jná¹³; 32jáun² nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² chau²¹ jná¹³ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh² ca³la³ hi³ hiún² lɨ́n³² tsɨn³² nɨ́¹juáh³ Dió³² hnió³, hi³ lɨ́¹³ ñí¹ñí²¹ jná¹³ siáh³ ca³lá² tie³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² ná¹ jáun². 33Hi³ jáun² né³, Dió³² Tsá² jmu² hi³ nio² tie³ tsɨ́³ dí² cuɨ́¹ zenh¹ quiúnh¹ hnoh². Tson² bíh¹ cu³tí³ la³ jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\