ROMANOS 2

1Jáun² né³, hnú² tsá² chú¹ ñih²¹ nú² tsá² siánh³, ha³ tiá² lɨ́¹³ yáh³ hi³ lɨ́¹ má¹zian¹³ hnú² huen², cuɨ́¹ hin² mi³ tsánh² hnú². Quí¹ nɨ́¹ má¹ca³chú¹ ca³ñih²¹ nú² tsá² siánh³, la³ jáun² má²ra³tsɨn³² nú² siáh³ héih³² huen² bíh¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ jmuh³² hnú² siáh³ cá²ren² la³jmɨ́¹ jmu² tsá² hí³. 2Tɨ³la³ né¹ dí² hi³ Dió³² rá²tsɨ³² héih³² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ tson² bíh¹, nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³ra³tsɨn² tsú² héih³² tsá² jmu² la³ nɨ́². 3Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³chú¹ ca³ñih²¹ hnú² tsá² jmu² la³ nɨ́², ¿hí¹ lɨ́n²³ hnú² hi³ cáun² lɨ́¹ ngá¹³ hi³ tiá² tá¹tsɨn¹ nú² héih³² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ nú² nɨ́¹juáh³ hnú² bíh¹ tsá² jmuh³² siáh³ la³ jáun²? 4¿Ho³ lɨ́n²³ hnú² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ hi³ jmu² Dió³² juenh² tsɨ́³, hi³ jlánh¹ ja³² lɨ́n³² mií³ tsɨ́³ tsú² siáh³? ¿Tiá¹ ca³lɨ³ lin¹ nú² dúh¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ tsú² cun³ñí¹ hi³ hnió³ tsú² hi³ za¹³ jmɨ́¹ honh² hnú² bíh¹? 5Hnú² bíh¹ jan² tsá² huáh² chinh³², cun³ tiá² má²ca³zah¹ la³ jáun² bíh¹ hnú² jmɨ́¹ honh². Hi³ jáun² cáun² ta²¹ jmuh³² hnú² hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ míh³ tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² nú² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ lɨ³jnia² héih³², jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² Dió³² héih³² la³ cun³ ca³tɨ²¹ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsáu². 6Quí¹ hí³ bíh¹ ma³hmah¹ ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² la³ cun³ rón³² lɨ́³ tá¹³ tsú². 7Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² cueh³² tsɨ́³ hi³ jmu² jmáh³la³ hi³ chu²¹ cun³ñí¹ hi³ hnió³ hau³ cáun² jáɨ¹³ quien² hi³ cué³² Dió³², jɨ³ hi³ hnió³ tá¹ zanh¹ re² ñí¹con² Dió³², hi³ hnió³ siáh³ hi³ lɨ́¹³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio², jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ hiáuh³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² quionh³ Dió³². 8Tɨ³la³ Dió³² ma³tson¹³ ca³la³ má²míh²³ tsɨ́³ bíh¹ tsá² hniá¹ hi³ niau²¹ re² tsɨ́³ hnga², tsá² hnió³ ma³tí³² jmáh³la³ hi³ hlah³ cha³ jmɨ́¹ lɨ³ hniá¹ tsú² hi³ ne³ jú¹ tson². 9Tsá² jmu² hí³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ ma³tso² lɨ́n³² tsú² tsɨ́³, hi³ ho³ hi³ jngɨh³ lɨ́n³², la³ñí¹ la³ján³ tsá² judíos, hi³ ja³bí¹ tsá²cá²jo²¹ nɨ́² siáh³. 10Tɨ³la³ ca³tɨn¹ tsá² jmu² hi³ chu²¹ má¹ná¹, Dió³² cué³² cáun² jáɨ¹³ quien² hi³ hau³ tsú², hi³ tá¹zanh¹ tsú² re², jɨ³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² siáh³ cáun² hi³ re² hi³ tɨn², tsá² judíos la³ñí¹ la³ján³, hi³ ja³bí¹ tsá²cá²jo²¹ nɨ́² siáh³. 11Quí¹ Dió³² tiá² jmu² hi³ quien² jan², hi³ jan² tiá² quien²; 12quí¹ la³jɨ́n³² tsá² jmu² tso³ ta³ tiá² cuoh² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, ta³ tiá² quionh³ liei²¹ jáun² bíh¹ hiá¹ tsán¹³ tsú². Tɨ³la³ tsá² ca³lɨ³ cuoh² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés má¹ná¹, la³ cun³ lɨ́³ liei²¹ jáun² bíh¹ tá¹tsɨn¹ tsú² héih³². 13Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ ti³ lɨ́¹ ne³ yáh³ tsú² liei²¹ jáun², hi³ jáun² lɨ³ chun¹ ñí¹con² Dió³², tɨ³la³ hi³ hniáuh³² ma³tí³² bíh¹ tsú², hi³ jáun² bíh¹ he³ tsú² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí³. 14Tɨ³la³ ca³tɨn¹ tsá²cá²jo²¹ má¹ná¹, tsá² tiá² raunh³² liei²¹ jáun² quioh²¹ hla¹ Moisés, nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ ca³ma³tí³² tsá² hí³ liei²¹ jáun², jáun² hmóu³² tsú² má²lɨ́n³ tsá² zia³² liei²¹ quioh²¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³, 15quí¹ cun³quionh³ hi³ jmu² bíh¹ tsú² má²lɨ́²lin¹ hi³ hu²¹ liei²¹ jáun² hñu³ tsɨ́³. Jmɨ́¹ tsɨ́³ hmóu³² tsú² má²má²tson² jáɨ¹³ lá², quí¹ ma³cónh³ cha³² tso³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú², hi³ ma³cónh³ siáh³ má²tson² jáɨ¹³. 16Hi³ jáun² má¹jáun² chá³² Dió³² jo³cuo² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, hi³ ra³tsɨ³² tsú² héih³² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ná¹hmá¹ ná¹jnɨ́¹ jáun² hñu³ tsɨ́³ tsáu², la³ cun³ lɨ́³ jáun² jú¹ chú³² hi³ hléh²³ jná¹³. 17Tɨ³la³ hnú² tsá² jlánh¹ juánh³ nú² hi³ lɨ́n³ nú² tsá² judío, hi³ zian² nú² la³ cun³ juáh³ jáun² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, hi³ ca³la³ hi³ tsɨnh¹ lɨ́n²¹ nú² ca³tɨn¹ Dió³² juóuh³². 18Ñíh¹ bíh¹ hnú² he³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², quí¹ liei²¹ jáun² hɨe³² he³ hi³ chu²¹ hi³ hniáuh³² quiáh¹³ hnú². 19Lɨ́n²³ hnú² hi³ cu³tí¹³ tɨn² hnú² hɨeh¹ tsá² ten³ juɨ³², hi³ tɨn² nú² siáh³ tieih²¹ sɨ́² juɨ²¹ tsá² ñi³táunh¹ já¹niéi² . 20Hi³ lɨ́n²³ nú² siáh³ hi³ tɨn² nú² hɨeh¹ tsá² cú¹juón¹, jɨ³ hi³ ha³ lánh³ rón³² má¹tɨn¹³ nú² siáh³ tsá² tiá² jmɨ́¹ tiá² tsɨ́³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ liei²¹ hi³ cuɨn² nú² jáun² lɨ́³ mí¹zioh²¹ ca³tɨ²¹ jú¹ tson², jɨ³ la³jɨ́³² hi³ lɨ́²ñi³² tsú² nɨ́² siáh³. 21Hi³ jáun² né³, hnú² tsá² hnáuh² jmúh¹³ tɨ³², ¿he³ láɨh³² sa³ tiá² ma³tɨn¹³ nú² tín² huen²? Hnú² tsá² juáh³ hi³ tiá² hniáuh³² han³ tsú², ¿he³ láɨh³² sa³ chín¹dí¹ huen² bíh¹ hnú² haɨnh³²? 22Hnú² tsá² juáh³ hi³ tiá² hniáuh³² lɨ́¹ jmu³ lɨ́¹ tsó²¹ tsú², ¿he³ lɨ³ sa³ chín¹dí¹ huen² bíh¹ hnú² jmuh³² la³ jáun²? Hnú² siáh³ tsá² jlánh¹ hon² nú² dió³² tsá² láɨn¹, ¿he³ láɨh³² sa³ chín¹dí¹ hnú² bíh¹ haɨnh³² hi³ quien² tioh³ cuáh³² jáun²? 23Jlánh¹ jmuh³² hnú² tsɨnh¹ cun³ñí¹ hi³ zia³² liei²¹ jáun² quián¹³, tɨ³la³ cun³quionh³ hi³ tiá² ma³tih²¹ hnú² liei²¹ jáun², má²jmuh³² hnú² hi³ tiú²uú² quien² Dió³² bíh¹. 24Tson² cu³tí³ bíh¹ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² la³ lá²: “Tsá²cá²jo²¹ hleh³² hlah³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³² cun³ñí¹ hi³ tsáuh³ hnoh² bíh¹”. 25Tson² bíh¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ hi³ tiu³² tsú² jáun² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian², nɨ́¹juáh³ tsá² má²tí³² liei²¹ jáun² quioh²¹ hla¹ Moisés, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ ma³tih²¹ yáh³ hnú², jáun² hnú² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² tiá² má²quian³² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² jáun² Dió³² hó¹ñí¹ bíh¹. 26Tɨ³la³ tsá² tiá² quian³² li²¹ jáun² má¹ná¹, nɨ́¹juáh³ zian² tsú² la³ cun³ rón³² juáh³ liei²¹ jáun², jáun² tsá² la³ hí³ né³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² má²já²tú¹ quioh²¹ bíh¹. 27Hi³ jáun² tsá² tiá² já²tú¹ quioh²¹ né³, cun³quionh³ hi³ zian² tsú² jáun² la³ cun³ juáh³ jáun² liei²¹ bíh¹ má²zia³² he³ lánh³ rón³² tá¹tsɨn¹ hnú² héih³², quí¹ hnú² bíh¹ jan² tsá² tiá² ma³tih²¹ liei²¹ jáun² uá¹jinh¹ ron³ nú², hi³ uá¹jinh¹ quiánh¹ nú² siáh³ li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² Dió³² hó¹ñí¹ hnú². 28Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ cáun² lɨ́¹ lɨ́n³ tsú² tsá² judío cun³quionh³ hi³ jniá³ jáun² tɨ³ coh³ yáh³, sa³jun³ jmu² ta²¹ hi³ quian³² tsú² li²¹ jmáh³la³ ngú³ hi³ lin¹ hi³ taunh² Dió³² hó¹ñí¹, quí¹ cáun² hi³ lɨ́³ jmáh³la³ tɨ³ coh³ bíh¹ jaun³². 29Tɨ³la³ tsá² hú¹tá¹ cu³tí³ lɨ́n³ judío má¹na²¹, jan² tsá² lɨ́n³ la³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³ bíh¹, jan² tsá² má²quian³² li²¹ la³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³; ta²¹ jáun² jmu² Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, jun³juáh¹³ hi³ lɨ́²³ cun³quionh³ hi³ má²tí³² tsú² jáun² héih³² má²rá¹lɨ́³ yáh³. Jáun² Dió³² ma³quien² tsá² la³ hí³, uá¹jinh¹ tsá²mɨ³cuóun² tiá² ñí¹ ma³quien² tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\