ROMANOS 3

1Hi³ jáun² né³, ¿ha³ dá² jinh¹ quien² hi³ lɨ́n³ tsú² judío, hi³ he³ tá²tsaɨh²¹ tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ ja³tú¹ chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² tsú²? 2Hliáun³ bíh¹ ñí¹ jmu² ta²¹. Quí¹ la³ñí¹ la³ján³ Dió³² ca³chá³ jo³cuo² tsá² judíos jáɨ¹³ jáun² quioh²¹. 3Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ ma³ jan² tsá² hí³ tiá² ca³ma³tí³² jáɨ¹³ jáun², ¿hí¹ cun³ñí¹ hi³ jáun² tiá² ma³tí³² Dió³² jë¹ uá²jaɨ³²? 4¡Tiá² jáun² yáh³! Dió³² dá² jmu² la³ cun³ qui³ lɨ́³ jú¹ tson² bíh¹, uá¹jinh¹ la³jɨ́n³² tsá²mɨ³cuóun² tɨ́¹ jáɨn². Quí¹ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² rá¹juáh³ la³ lá²: Ca³tɨ²¹ lɨ³jnia² hi³ tson² jëh² hnú²; lɨ³ lin¹ hi³ chun¹ hnú² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ta³tsɨ²¹ héih³². 5Hi³ jáun² né³, zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ tɨ³ jlánh¹ néh¹ re² lɨ́²lin¹ hi³ chun¹ Dió³² nɨ́¹juáh³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ jmú¹³ dí² hi³ hlah³ hi³ hó³². Tɨ³la³ ¿he³ dá² lɨ́¹³ juáh¹³ dí² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́²? Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ tson² la³ nɨ́² dúh¹, hi³ jáun² Dió³² má²lɨ́n¹³ jan² Tsá² tiá² tɨn² ra³tsɨ³² héih³² bíh¹, quí¹ ¿he³ láɨh³² sa³ míh²³ yáh³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² tsá² jmu² tso³? 6¡Tɨ³la³ tiá² tson² yáh³ la³ cun³ hi³ ná¹lɨ́n²³ tsú² jáun²! Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ tson² la³ jáun² dúh¹, ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² jmɨ́¹ lɨ́¹³ ra³tsɨ³² Dió³² héih³² ñí¹con² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá²? 7Quí¹ zian² tsá² juáh²³ la³ lá²: “Cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² hi³ hléh²³ jná¹³ tɨ³ lɨ³mí¹ lɨ́² lin¹ hi³ quien² jú¹ tson² quioh²¹ Dió³²”; tɨ³la³ jná¹³ né³ juanh³², hi³ sá¹jmɨ́¹ hi³ tson² la³ cun³ hi³ juáh²³ tsú² jáun², jáun² ¿ha³ bíh¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ juáh³ Dió³² hi³ tsá² la³ hí³ lɨ́n³ jan² tsá² ren² tso³ nɨ́¹ má¹ca³ra³tsɨ³² tsú² héih³² ñí¹con² tsú²? 8Quí¹ sá¹jmɨ́¹ la³ nɨ́² dúh¹, ¿he³ ya³ láɨh³² tiá² jmú¹³ dí² cú²jueh³² hi³ hlah³, hi³ jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ ja³tu³ ja³lɨ́³ hi³ chu²¹? Ti³tsóh³dí¹ jáɨ¹³ la³ nɨ́² néh¹ hɨe²³ jnoh¹ tsáu² juáh²³ ma³ jan² tsá² hu²¹ hlah³ tsɨ́³; tɨ³la³ tsá² la³ hí³ dá² má²tá¹tsɨn¹ héih³² la³ cun³ ca³tɨ²¹ bíh¹. 9Hi³ jáun² né³, ¿hí¹ jlánh¹ bíh¹ chú³² quiú¹³ dí² tsá² judíos la³ cónh³ bíh¹ tsá²cá²jo²¹? ¡Tiá² jáun² yáh³! Quí¹ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²neh²¹ dí² hi³ ca³la³ jɨ³lɨn² tsáu² bíh¹ ná¹jlaɨn³² tsáu¹³, uá¹ hi³ tsá² judíos, uá¹ hi³ tsá²cá²jo²¹. 10La³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ la³ lá²: Ca³la³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² chun¹ ta³ ñí¹ Dió³², 11tiá² hin² zian² yáh³ tsá² ngɨ²³ jáɨ¹³, tiá² hin² zian² yáh³ tsá² hnah² Dió³². 12La³jɨ́n³² bíh¹ tsáu² má²já²taunh²¹ tɨ³ có³², jɨ³lɨn² bíh¹ tsú² má²ca³can³ cáun² juɨ³² hlah³. Ca³la³ hí¹ jan² yáh³ tsá² jmu² hi³ chu²¹ tiá² zian², 13La³jmɨ́¹ ja³² cáun² tá²hón³² má²ca³niá³ bíh¹ ja³² jë¹ tsú², jmáh³la³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² bíh¹ chi²¹ ho³ tsú². La³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ha²¹ no¹ quioh²¹ jáh³hláɨnh¹ bíh¹ ho³ tsú²; 14cá² ñí¹ chú² juóun³² bíh¹ tsú² tsáu², jɨ³ hi³ zaɨh³² tsú² siáh³ jú¹ uóu³². 15Ca³la³ hi³ háun¹ lɨ́n²¹ bíh¹ tsú² tsó³² hi³ tsa³jngɨh² tsáu², 16cá² ñí¹ quí² hlianh²³ tsáu² bíh¹ tsá² la³ hí³, hi³ tsunh² tsú² juɨ²¹ tsáu², hi³ chan² tsú² siáh³ tsáu² ná¹hó² ná¹jngɨh². 17Tsá² la³ hí³ tiá² ñi³² yáh³ ha³ lánh³ jmu³ hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³; 18ca³la³ hí¹juáh³ tiá² lɨ́n²³ bíh¹ tsú² hi³ jmu³ juénh² ñí¹con² Dió³². 19Né³² né³, né¹ bíh¹ dí² hi³ la³jɨ́³² héih³² má²rá¹tioh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² ca³tɨn¹ tsá² zian² cun³quionh³ liei²¹ jáun² bíh¹, hi³ jáun² hí¹ jan² tsá² hí³ tiá² lɨ́¹³ juáh³ hi³ tiá² ñi³²; quí¹ hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ ra³tsɨ³² Dió³² héih³² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² zian² hngá¹máh³. 20Hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ lɨ³ chun¹ ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ hi³ má²tí³² tsú² la³jɨ́³² hi³ rá¹juáh³ liei²¹ jáun², quí¹ liei²¹ jáun² cáun² jmu² ta²¹ hi³ má²li²¹ hi³ tsá² ren² tso³ bíh¹ dí². 21Tɨ³la³ né³² né³, má²ca³lɨ³ lin¹ ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ he³ dí² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, jun³juáh¹³ uá² quionh³ hi³ má¹ti²¹ dí² liei²¹ jáun² yáh³. Quí¹ hí¹ la³ tɨ³ hnga² yáh³ liei²¹ jáun² jɨ³ la³ má²quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tsá² lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² siáh³ ca³juáh³ 22hi³ Dió³² hinh²³ tsá² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. Quí¹ la³jɨ́n³² bíh¹ tsá² nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús lɨ́¹³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ ñí¹con² Dió³² cuɨ́¹ hin² mi³ tsánh². 23Jɨ³lɨn² tsáu² bíh¹ má²ca³jmú³ tso³, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² cah²³ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ chun¹ la³jmɨ́¹ chun¹ Dió³². 24Hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, cáun² lɨ́¹ ja³² bíh¹ mií³ tsɨ́³ Dió³² hi³ hinh²³ tsú² tsáu² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, quí¹ má²ca³ma³hmah¹ bíh¹ Cristo Jesús ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu², hi³ jáun² tiú²uú² tso³ ren² yáh³ tsú². 25Quí¹ Dió³² ca³cuen³ Jesús hi³ jún³ cha¹³ tsáu²; hi³ jáun² cun³quionh³ hi³ ca³táɨn² jáun² jmɨ́²hán¹ Jesús bíh¹ ca³chón³² Dió³² tsɨ́³ hi³ jmɨ́¹ míh²³ jáun² tsɨ́³ hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu² nɨ́¹juáh³ tsá² má²ca³chá³ cáun² tsɨ́³. La³ jáun² ca³lɨ³ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hnió³ Dió³² ma³jnia³² hi³ tɨn² ra³tsɨ³² re² héih³²; quí¹ jmɨ́¹tin² cáun² ti³ lɨ́¹ ca³ma³juenh² cu³tiá³ bíh¹ tsú² tsɨ́³, hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² la³ uá¹ tiá² jɨ́e²³ la³jɨ́³² tso³ hi³ ca³jmú³ tsáu². 26La³ jáun² ca³jmú³ tsú² cun³ñí¹ hi³ hnió³ ma³jnia³² la³ má²má²jnia³² jáun² hi³ tɨn² ra³tsɨ³² héih³² la³ cun³ ca³tɨ²¹, cun³quionh³ hi³ hinh²³ tsú² lɨ³ua³ jan² tsá² nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹. 27Hi³ jáun² né³, ¿né² dá² hi³ jmɨ́¹ jmu³² dí² jáun² tsah¹? Ca³nga² bíh¹. ¿He³ láɨh³² ca³nga²? Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ ca³ma³ti²¹ dí² la³ cun³ lɨ́³ héih³² yáh³, quí¹ jɨ́³²la³ ti³ ca³chá¹³ dí² cáun² tsɨ́³ bíh¹. 28Jáun² né³, má²né¹ dí² hi³ Dió³² hinh²³ tsáu² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cun³ñí¹ hi³ cha³² tsú² cáun² tsɨ́³ bíh¹, hi³ sa³jun³ uá² jɨ́e²³ yáh³ Dió³² hí¹ má²lɨ́²ma³tí³² tsú² liei²¹. 29¿Hí¹ jmáh³la³ tsá² judíos uá¹ tanh² Dió³² hó¹ñí¹? ¿Haun¹³ juáh¹³ ja³bí¹ tsá²cá²jo²¹ uá²jaɨ³² tanh² Dió³² hó¹ñí¹? Quí¹ tson² bíh¹ hi³ ja³bí¹ tsá² hí³ uá²jaɨ³² tanh² Dió³² ho¹ñí¹, 30quí¹ jɨ́³²la³ jan² tán¹ Dió³² bíh¹ zian². Hi³ jáun² Dió³² hinh²³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ lɨ³ua³ jan² tsá² nio² cáun² tsɨ́³, cuɨ́¹ quian³² cuɨ́¹ tiá² quian³² bíh¹ tsú² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² jáun² Dió³² hó¹ñí¹. 31Hi³ jáun² né³, ¿hí¹ ná¹jmu³² dí² hi³ hí¹ cú¹pih²¹ tiú²uú² quien² liei²¹ jáun² dúh¹ cun³quionh³ hi³ ma³quien¹³ dí² jáun² hi³ hniáuh³² chá³² tsú² cáun² tsɨ́³? ¡Tiá² jáun² yáh³! Quí¹ tɨ³ lɨ³mí¹ ná¹ma³quien¹³ bíh¹ dí² liei²¹ jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\