ROMANOS 5

1Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ bíh¹ dí², jáun² má²ca³heh³ dí² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹; hi³ jáun² cun³quionh³ ta²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², cuɨ́¹ nio¹ la³ má²nio² jáun² tie³ ja¹ quiú¹³ dí² quiúnh¹ tsú². 2Cun³quionh³ hí³ bíh¹ má²hiau³² dí² mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³² cun³ñí¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ dí²; hi³ jáun² má²tiauh² dí² tiá³ ñí¹con² tsú², jɨ³ hi³ má²tsah¹ dí² cun³ñí¹ hi³ má²hu²¹ tsɨ́³ dí² hi³ lɨ́¹³ láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hnga² Dió³² Tsá² cuá¹quien². 3Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ jáun² yáh³, quí¹ ja³bí¹ tsah¹ dí² siáh³ ja¹ uu³mí²tsɨ³²; quí¹ né¹ dí² hi³ cun³quionh³ uu³mí²tsɨ³² jáun² lɨ³ táɨ² dí² hi³ jmú¹³ dí² juenh² tsɨ́³, 4jáun² cun³quionh³ hi³ juenh² jáun² tsɨ́³ bíh¹ dí² tá²zanh¹ dí² re² ñí¹con² Dió³²; hi³ cun³ñí¹ hi³ tá²zanh¹ dí² jáun² re² né³, má²zia³² hi³ hu²¹ tsɨ́³ dí². 5Hi³ hu²¹ jáun² tsɨ́³ dí² jun³juáh¹³ cáun² hi³ lɨ́¹³ chau³ dí² hua³heih²¹ yáh³, quí¹ má²ca³ma³cónh³² bíh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ dí² hi³ lɨ³liei²¹ dí² hi³ hniau³ tsú² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ má²ca³cuen³ tsú² jáun². 6Quí¹ uá¹jinh¹ tiá² jmɨ́¹ zia³² pí³ quiú¹³ dí² hi³ chá¹³ tɨ³ có³² tso³, tɨ³la³ Dió³² ca³tón³ cáun² jmáɨ¹, hi³ jmáɨ¹ jáun² bíh¹ ti³tsóh³ ca³jun³ Cristo ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² ren² tso³. 7Juóuh³² lɨ́n³² bíh¹ lɨ³ zian² jan² tsá² hnió³ jún³ cha¹³ jan² tsá² siánh³, uá¹jinh¹ hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² chun¹. Quí¹ ho³ sa³ lɨ́¹³ bíh¹ lɨ³ zian² jan² tsá² lɨ³hnió³ jún³ hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² chun¹. 8Tɨ³la³ Dió³² má¹ná¹, hú¹tá¹ ca³ma³jnia³² hi³ hniau³ jnoh¹ jmɨ́¹ ca³cué³ tsú² jáun² jáɨ¹³ hi³ jún³ Cristo hi³ ca³ta¹ dí², uá¹jinh¹ tá¹la³ jmɨ́¹ ná¹re² dí² jáun² tso³. 9Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ la³ má²ca³heh³ bíh¹ dí² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cun³ñí¹ hi³ ca³jun³ Cristo hi³ ca³ta¹ dí², hi³ jáun² tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² liáu³² dí² tsú² ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹ nɨ́¹ má¹ca³ma³jnia³² Dió³² hi³ míh²³ tsɨ́³ ca³tɨ²¹ tso³. 10Quí¹ nɨ́¹juáh³ tu³bí¹ ca³niau²¹ yáh³ tie³ ja¹ quiú¹³ dí² quiúnh¹ Dió³² cun³ñí¹ hi³hliá² jun³ jáun² Jon² tsú² jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ ná¹hon²í¹ máh³ dí² tsú², hi³ jáun² tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² zia³² jáɨ¹³ hi³ liáun³ jnoh¹ cun³ñí¹ hi³hliá² zian² bíh¹ tsú², quí¹ má²tiauh² bíh¹ dí² re² quiúnh¹ tsú². 11Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ jáun² yáh³, quí¹ ja³bí¹ tsah¹ lɨ́n²¹ dí² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² cun³quionh³ tá¹³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², quí¹ hí³ bíh¹ má²ca³chá³ tie³ ja¹ quiú¹³ dí² quiúnh¹ Dió³². 12Hi³ jáun² né³, cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ jan² tsáu² bíh¹ ca³hi³ tso³ ñí¹ hué²¹ lá², hi³ cun³quionh³ tso³ jáun² ca³hi³ siáh³ hmú³², hi³ jáun² dá² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hí³ bíh¹ ca³la³ jɨ³lɨn² tsáu² má²tionh² ja¹ tso³, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ já¹ngɨ³ hmú³² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu². 13Quí¹ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ³zia³² liei²¹ hi³ ca³cué³ jáun² Dió³² ñí¹con² hla¹ Moisés, jmɨ́¹ má²zia³² bíh¹ tso³ hngá¹máh³ lá²; tɨ³la³ tiá² jmɨ́¹ má²ná¹hɨ¹³ yáh³ tsáu¹³ tsáu² la³ cun³ juáh³ liei²¹ jáun² má¹ná¹, jmɨ́¹ tiá² liei²¹ má²zia³². 14Tɨ³la³ cun³ jáun² ca³jmú³ bíh¹ hmú³² pí³ hi³ ca³tsan³ la³jɨ́n³² tsá² ca³jmú³ tso³ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian² hla¹ Adán hi³ ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³zian² hla¹ Moisés, uá¹jinh¹ tsáu¹³ tsú² tiá² jmɨ́¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ tsáu¹³ Adán, tsá² tiá² ca³ma³tí³² hí³ héih³² hi³ ca³cué³ jáun² Dió³². Tɨ³la³ uá¹jinh¹ la³ nɨ́² né³, cun³ jáun² lɨ́n³ bíh¹ hla¹ Adán hí³ cáun² nóh³² hi³ ca³tɨn¹ jan² Tsá² né³bí¹ jmɨ́¹ já²¹. 15Quí¹ cun³quionh³ tsáu¹³ jan² tsáu² bíh¹ má²cá²tsan³ juóun³² lɨ́n³² tsáu², tɨ³la³ cun³quionh³ tá¹³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo má¹na²¹, ca³la³ hi³ lɨ́¹ má²tɨ́² má²hɨ́e²³ bíh¹ mií³ hi³ ja³² jáun² tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² juóun³² tsáu² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsú². Hi³ jáun² la³ cun³ hi³ tiá² ca³ma³tí³² jáun² Adán né³, tiá² cunh² yáh³ quionh³ hi³ lɨ́¹ cue³² jáun² Dió³², 16quí¹ hi³ lɨ́¹ cue³² jáun² Dió³² cun³ tiá² cá²ren² bíh¹ quionh³ ta²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² tsáu¹³ tsá² hí³. Quí¹ cun³quionh³ cáun² tán¹ tso³ jáun² bíh¹ má²ca³ta³tsɨn¹ tsáu² héih³²; tɨ³la³ uá¹jinh¹ hliáun³ lɨ́n³² tso³ má²ná¹ren² tsáu², cun³ jáun² lɨ́¹³ bíh¹ liáun³ tsú², quí¹ Dió³² dá² cáun² hinh²³ bíh¹ tsáu² la³juah²¹ dúh¹ tsá² chun¹. 17Hi³ nɨ́¹juáh³ la³ ca³lɨ³ zia³² pí³ ñí¹con² hmú³² cun³quionh³ tsáu¹³ jan² tsáu², jáun² cun³ñí¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ Dió³² né³, tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² lɨ³ zia³² pí³ quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² má²ca³heh³ Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cun³ñí¹ hi³ ja³² jáun² mií³ tsɨ́³, hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² cáun² hi³ hmaɨ²¹ cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ siáh³ jan² tsá²mɨ³cuóun², Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ Tsá² hí³. 18La³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ cun³quionh³ tsáu¹³ Adán bíh¹ ca³ta³tonh¹ la³jɨ́n³² tsáu² ñí¹ hlah³; tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ jáun² Jesucristo né³, cun³ñí¹ hi³ hí³ bíh¹ ca³jmú³ cáun² ta²¹ chu²¹, hi³ jáun² Dió³² lɨ́¹³ hinh³ la³jɨ́n³² tsáu² ta³né³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² tsú² ca³tɨn¹ Dió³². 19Quí¹ cun³quionh³ hi³ tiá² ca³ma³tí³² jan² tsáu² bíh¹, jáun² juóun³² lɨ́n³² tsáu² ca³ta³ná¹ren² tso³; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ³ siáh³, hi³ cun³quionh³ hi³ ca³ma³tí³² jan² Tsáu² bíh¹, jáun² juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² ca³ta³tonh¹ la³juah²¹ dúh¹ tsá² chun¹ cu³tí¹³ ñí¹con² Dió³². 20Quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³zia³² jáun² liei²¹ bíh¹, hi³ jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ ca³lɨ³ hliáun³ bíh¹ hi³ tiá² má²tí³² tsáu²; tɨ³la³ tá¹la³ chí¹lɨ́²hliáun²³ jáun² tso³ né³, tɨ³ lɨ³mí¹ ca³ja³ bíh¹ mií³ tsɨ́³ Dió³². 21Hi³ jáun² né³, la³jmɨ́¹ ca³lɨ³quien² tso³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ hmú³², la³ jáun² bíh¹ siáh³ ca³lɨ³quien² mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³² cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ jáun² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ heh³ dí² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ ziáun² dí² cun³ jmɨ́¹hi³nio².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\