ROMANOS 7

1Hnoh² reh², tsá² má²ná¹cuɨn² náh² liei²¹, ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ liei²¹ jáun² quien² ñí¹con² jmáh³la³ tsá² ná¹liéih²¹ bíh¹. 2Jmú¹³ jáɨ¹³, nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá²mɨ³ tsá² má²jenh² cuo², jáun² ca³tɨn¹ tsú² ma³zian² quionh³ ñí²cuo² tá¹la³ zian² ñí²cuo² la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² liei²¹; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ má²jún¹ tsá²ñuh² ñí²cuo² tsú², jáun² tiú²uú² lɨ³ quien² yáh³ liei²¹ jáun² ñí¹con² tsá²mɨ³ hí³. 3Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá²mɨ³ hí³ ca³cuá³ quionh³ jan² tsá²ñuh² siánh³ siáh³ tá¹la³ zian² bíh¹ ñí²cuo², jáun² tsá²mɨ³ la³ hí³ lɨ́n³ jan² tsá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² bíh¹. Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ má²jún¹ bíh¹ ñí²cuo² tsá²mɨ³ hí³, jáun² tiú²uú² lɨ³ quien² yáh³ liei²¹ jáun² ñí¹con² tsú², má²lɨ́¹³ bíh¹ jéinh³² tsú² cuo² quionh³ tsá²ñuh² siánh³, jun³juáh¹³ tso³ yáh³ jaun³² hi³ jéinh³² tsú² siáh³ cuo². 4Ja³bí¹ la³ jáun² bíh¹ uá²jaɨ³² tiú²uú² quien² yáh³ liei²¹ jáun² ñí¹con² hnoh² reh²; quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²cá²tsan³ náh² cu³lɨ²¹ quiúnh¹ Cristo hi³ ca³tɨn¹ liei²¹ jáun², quí¹ cun³ñí¹ hi³ ná¹lɨ́n³ náh² la³juah²¹ dúh¹ zeih²¹ cuo² zeih²¹ ta³ tsú². Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ liei²¹ jáun² tiú²uú² ca³tɨn¹ hi³ jmu³ quien² ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² má²ná¹lɨ́n³ náh² ñí²cuo² jan² Tsá² siánh³ bíh¹, Tsá² ca³jenh¹³ hí³ ja¹ hla¹. Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, ta³né³² má²lɨ́¹³ láɨ³ dí² tsá² zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ ñí¹con² Dió³². 5Quí¹ tá¹la³ jmɨ́¹ ziáun² dí² jáun² cun³ lɨ́³ tsɨ́³ dí² hmóu³², jáun² liei²¹ jáun² ti³ ca³jmú³ ta²¹ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ dí² hi³ tɨ³ lɨ³ hniá¹ dí² hi³ jmú¹³ hi³ hlah³ bíh¹; hi³ jáun² dá² cáun² tɨ́² ná¹láɨ³ dí² tsá² jmu² ta²¹ ñí¹con² hmú³² bíh¹. 6Tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ca³liáu³ bíh¹ dí² ca³tɨn¹ liei²¹ jáun², quí¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ má²jún¹ bíh¹ dí² ñí¹con² hi³ jmɨ́¹ ziaunh² dí² jáun² tiá³; hi³ jáun² ta³né³² má²zia³² jáɨ¹³ hi³ má¹ti²¹ dí² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, Tsá² cue³² hí³ pí³ hi³ ziáun² dí² jáun² hi³ hmaɨ²¹, jun³juáh¹³ uú² cun³quionh³ liei²¹ yeh³ hi³ rá¹lɨ́³ jáun² yáh³. 7Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ la³ nɨ́² né³, ¿hí¹ lɨ́¹³ juáh¹³ dí² hi³ liei²¹ jáun² bíh¹ jmu² hi³ tanh³² dí² tso³? Ján¹han²¹ ¡tiá² jáun² yáh³! Tɨ³la³ cun³quionh³ liei²¹ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ ño¹ jná¹³ hi³ he³ jaun³² tso³. Jmú¹³ jáɨ¹³, sá¹ hi³ tiá² ca³juáh³ liei²¹ jáun²: “Ha³ lɨ́² jmú² hniá¹ nú² hi³ quioh²¹ tsáu²”, jáun² tiá² jmɨ́¹ lɨ³ ño¹ yáh³ jná¹³ he³ dá² jaun³² hi³ hniá¹ tsú² hi³ quioh²¹ tsáu². 8Tɨ³la³ tso³ dá² ca³jmú³ quien² ñí¹con² jná¹³ cun³quionh³ liei²¹ jáun² bíh¹, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³hi³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hñu³ tsɨn³² jná¹³, hi³ ca³lɨ³ hniá¹ jná¹³ hi³ quioh²¹ tsáu². Quí¹ tá¹la³ tiá² jmɨ́¹ má²cuo² jná¹³ liei²¹ jáun², tiá² tso³ jmɨ́¹ ren² yáh³ jná¹³ ñí¹con² liei²¹ jáun². 9Quí¹ jmáɨ¹ hi³ tiá² jmɨ́¹ má²cuo² jná¹³ liei²¹ jáun², jmɨ́¹ zian² bíh¹ jná¹³; tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ cuo² jná¹³ héih³² jáun² má¹ná¹, jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³lɨ³ zia³² tso³, hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² né³, jun³ bíh¹ jná¹³. 10La³ jáun² bíh¹ lɨ³ héih³² hi³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ hi³ cué³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú²; tɨ³la³ ca³tɨn¹ jná¹³ má¹ná¹, cáun² ca³jmú³ hi³ jun³ bíh¹ jná¹³. 11Quí¹ tso³ jlánh¹ ca³lɨ³jan²¹ jmɨ́¹ ca³lɨ³zia³² jáun² héih³², hi³ jáun² ca³ma³cau² jná¹³; hi³ jáun² cun³quionh³ héih³² jáun² bíh¹ ca³jngah³ jná¹³. 12Hi³ jáun² né³, cun³ jáun² hɨ́en¹ bíh¹ liei²¹ jáun², hi³ héih³² rá¹tioh³ jáun² né³, hɨ́en¹ bíh¹, chu²¹ bíh¹, hi³ cú²re² he² bíh¹ siáh³ rá²tsɨ³² héih³². 13Jáun² né³, ¿hí¹ lɨ́¹³ juáh¹³ hi³ liei²¹ chu²¹ jáun² ca³lɨ³ mí¹zioh²¹ quioh²¹ hmú³² ñí¹con² jná¹³? ¡Tiá² jáun² yáh³! Quí¹ tso³ jáun² bíh¹ ca³jmú³ hi³ jun³ jná¹³, hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³lɨ³ lin¹ he³ lánh³ rón³² lɨ́³ tso³, quí¹ cun³quionh³ liei²¹ chu²¹ jáun² bíh¹ ca³jngah³ jná¹³ tso³. Jáun² héih³² jáun² né³ ca³ma³li²¹ hi³ hú¹tá¹ la³ hian² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tso³. 14Quí¹ né¹ bíh¹ dí² hi³ liei²¹ jáun² ja³ ñí¹con² Dió³²; tɨ³la³ jná¹³ má¹ná¹, tsá²mɨ³cuóun² cáun² lɨ́¹ jmu² cun³ lɨ́³ tsɨn³² bíh¹ ná¹ cu³diá²jan², jan² tsá² ca³ja³hnáɨ¹ ñí¹con² tso³. 15Jlánh¹ tiá² ngɨ²³ jná¹³ he³ dá² jmu² ná¹, quí¹ tiá² jmu² yáh³ jná¹³ hi³ jmɨ́¹ hnó²¹ jmu¹, tɨ³la³ cha³ jmɨ́¹ jmu¹ jná¹³ hi³ hnó³² jmu¹, hi³ tiá² jéi³² bíh¹ jná¹³ jmu². 16Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jná¹³ la³ jmu² cáun² hi³ tiá² jmɨ́¹ hnó²¹ jmu¹, jáun² la³ jáun² má²lɨ́²lin¹ hi³ la³ chu²¹ bíh¹ liei²¹ jáun²; 17hi³ jáun² la³ cun³ hi³ jmu² jná¹³ jáun², jun³juáh¹³ hi³hliá² ja³² tsɨn³² jmu¹ yáh³ jná¹³ la³ jáun², tɨ³la³ hi³ jáun² dá² ja³² ñí¹con² tso³ hi³ nio² jáun² hñu³ tsɨn³² bíh¹ jná¹³. 18Má²ca³lɨ³tsɨn² jná¹³ hi³ tiá² hi³ chu²¹ zia³² yáh³ tɨ³ ñeh² quion²¹ ná¹ cun³ñí¹ hi³ tsá²mɨ³cuóun² jná¹³; quí¹ uá¹jinh¹ hnó³² jná¹³ jmu¹ jmáh³la³ hi³ chu²¹, tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, sa³ tiá² tú² tiá² tsɨn²³ yáh³ jná¹³ jmu¹. 19Quí¹ sa³ hi³ hlah³ hi³ tiá² hnó³² jmu¹ bíh¹ jná¹³ jmu², cha³ jmɨ́¹ jmu¹ ná¹ hi³ chu²¹ la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ jná¹³ jáun² jmu¹. 20Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jná¹³ la³ jmu² cáun² hi³ tiá² jmɨ́¹ hnó²¹ jmu¹, jáun² la³ jáun² má²lin¹ hi³ jun³juáh¹³ huen² yáh³ jná¹³ jmu², tɨ³la³ tso³ hi³ nio² hñu³ tsɨn³² bíh¹ jná¹³ la³ jmu². 21Hi³ jáun² la³ lá² bíh¹ quiunh³² jná¹³: Nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ hnó³² jná¹³ jmu¹ hi³ chu²¹, sa³ jmáh³la³ hi³ hlah³ bíh¹ la³ jmu² jná¹³ má¹lɨ³² jáun². 22Quí¹ uá¹jinh¹ jéih³² lɨ́n³² bíh¹ jmɨ́¹ tsɨn³² jná¹³ liei²¹ quioh²¹ Dió³², 23tɨ³la³ cun³ jáun² jɨ́e³² bíh¹ jná¹³ hi³ zia³² cáun² liei²¹ siáh³ hi³ jmu² quien² ñí¹con² ua³ tán² jná¹³, hi³ liei²¹ jáun² né³ ná¹tɨ́n²³ quionh³ hi³ jéih³² jáun² jmɨ́¹ tsɨn³² jná¹³. Liei²¹ jáun² dá² hnió³ hi³ hú¹tá¹ zaunh³ tiá³ jná¹³ ca³tɨ²¹ tso³, hi³ jáun² la³ jáun² ma³tí³² ua³ tán² jná¹³ jmáh³la³ héih³² quioh²¹ tso³. 24¡Jlánh¹ juo²³ jná¹³ quí¹ cun³ñí¹ hi³ tsá²mɨ³cuóun² ná¹! ¿Hin² dá² tsánh² lɨ́¹³ liáu³² jná¹³ ca³tɨ²¹ ngú³ lá² quion²¹, ngú³ hi³ lɨ́¹³ jngah³ lá²? 25Jɨ́³²la³ Dió³² bíh¹ lɨ́¹³ liáu³² cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ jáun² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². ¡Hénh³ máh³ tiá¹hmah¹ Dió³²! Jáun² né³, la³ lá² bíh¹ lɨ³, hi³ cun³quionh³ jmɨ́¹ tsɨn³² jná¹³ jmɨ́¹ hnó²¹ ná¹ má¹ti²¹ héih³² quioh²¹ Dió³² tá¹la³ má²ti²¹ ná¹ jáun² héih³² quioh²¹ tso³ cun³quionh³ ngú³ quion²¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\