ROMANOS 8

1Né³² né³, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² má²cá²cunh³ quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo má¹na²¹, ha³ tiú²uú² tá¹tsɨn¹ yáh³ tsú² héih³², [tsá² tiú²uú² zian² la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³² yáh³, tɨ³la³ má²ñi³táunh¹ tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹]. 2Quí¹ tsá² má²tí³² la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ má²zian² hi³ hmaɨ²¹ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ tsú² quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, quí¹ má²ca³liáu³ bíh¹ dí² ñí¹con² héih³² quioh²¹ tso³ jɨ³ ñí¹con² hmú³² nɨ́². 3Quí¹ Dió³² má²ca³jmú³ cáun² hi³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² ca³tioh²¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés jmu³; quí¹ cun³ñí¹ hi³ tsá² zian² cun³ lɨ́³ tsɨ́³ bíh¹ jnoh¹, jáun² ja³hín³ bíh¹ pí³ quioh²¹ liei²¹ jáun²; hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ca³zen³ Dió³² Jon² hi³ ca³lɨn³ tsá²mɨ³cuóun² Tsá² la³ jnoh¹, tsá² ren² dí² tso³. Hí³ bíh¹ ca³cuen³ Jon² hi³ jún³ hi³ ca³tɨ²¹ tso³ quiú¹³ dí²; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³hin³ Dió³² tsáu¹³ dí² cun³ñí¹ hi³ ca³lɨn³ jáun² Jon² tsú² jan² tsá²mɨ³cuóun² la³ jnoh¹. 4La³ jáun² ca³jmú³ tsú² hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹ti²¹ jnoh¹ la³ cun³ héih³² hi³ jmu² jáun² liei²¹, quí¹ tiú²uú² ziáun² yáh³ dí² la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ má²ziáun² dí². 5Quí¹ tsá² zian² la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³², tsá² la³ hí³ dá² cáun² hu²¹ tsɨ́³ hi³ ma³tí³² la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ ngú³ quioh²¹ bíh¹; tɨ³la³ tsá² zian² la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹na²¹, tsá² la³ hí³ hu²¹ tsɨ́³ hi³ ma³tí³² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹. 6Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² cá² ñi³ zian² la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hnga², tsá² la³ hí³ dá² jún³ bíh¹; tɨ³la³ tsá² zian² la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹ná¹, tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́¹³ zian², hi³ niau²¹ siáh³ tie³ hñu³ tsɨ́³. 7Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² zian² la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³², tsá² la³ hí³ dá² ná¹háun³ bíh¹ quionh³ Dió³², quí¹ tiá² hnió³ yáh³ tsú² ma³quien² liei²¹ quioh²¹ Dió³²; hi³ sa³jun³ lɨ́²³ yáh³ ma³quien² tsú² liei²¹ jáun². 8Hi³ jáun² bíh¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³², tiá² lɨ́²³ yáh³ ma³hiún² tsú² tsɨ́³ Dió³². 9Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tiú²uú² zian² yáh³ náh² cun³ lɨ́³ honh² hmóu³², tɨ³la³ má²zian² hnoh² la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, nɨ́¹juáh³ hnoh² tsá² má²zian² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hñu³ honh² náh². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² má²zian² Jmɨ́²chí³ joh¹ Cristo hñu³ tsɨ́³, jun³juáh¹³ tsá² joh¹ Cristo yáh³ tsá² la³ hí³. 10Quí¹ nɨ́¹juáh³ Cristo má²cuá³ hñu³ honh² hnoh², jáun² cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²zian² jmɨ́²chí³ quián¹³ náh² hi³ hmaɨ²¹ cun³ñí¹ hi³ má²ná¹lɨ́n³ náh² jáun² la³juah²¹ dúh¹ tsá² chun¹, uá¹jinh¹ má²jún¹ ngú³ cun³ñí¹ hi³ ca³jmú³ tso³. 11Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Tsá² ca³jmú³ hí³ hi³ ca³jenh¹³ Cristo Jesús ja¹ hla¹ má²cuá³ hñu³ honh² náh², jáun² hnga² Tsá² ca³jmú³ hí³ hi³ ca³jenh¹³ Cristo bíh¹ jmu³ siáh³ hi³ lɨ́¹³ chí¹lɨ́²zian² hi³ hmaɨ²¹ ngú³ hi³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ jún³ jáun² quián¹³ náh², cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ tsú² hi³ má²cuá³ jáun² hñu³ honh² náh². 12Jáun² né³ reh², zia³² hi³ ca³ta¹ dí² jmú¹³, tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ ca³ta¹ dí² má¹ziáun¹³ la³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ dí² hmóu³² yáh³ má¹na²¹. 13Quí¹ lɨ³ua³ jan² hnoh², tsá² zian² náh² la³ cun³ lɨ́³ honh² náh² hmóu³², jún³ bíh¹ náh², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ cháh¹³ náh² tɨ³ có³² hi³ zian² náh² jáun² la³ cun³ lɨ́³ honh², hi³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ zian² náh². 14Quí¹ la³jɨ́n³² tsá² hei³² hi³ ñi³jau¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ joh¹ Dió³², tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́n³ jon² Dió³². 15Quí¹ Jmɨ́²chí³ hi³ má²ca³hen³ hnoh², jun³juáh¹³ jan² jmɨ́²chí³ jmu² hi³ lɨ́n³ hnoh² tsá² má²dí¹hlánh¹ yáh³ hi³ juáh¹³ hi³ lɨ³ jmu³ hi³ lɨ́¹ hú¹ cóh²¹ honh² náh², quí¹ Jmɨ́²chí³ hí³ dá² jmu² hi³ má²lɨ́n³ náh² jon² Dió³² bíh¹, jɨ³ hi³ jmu² siáh³ hi³ nio² tiá³ tsɨ́³ dí² hi³ juáh²³ dí² jáun²: “¡Tia²¹!” ñí¹con² Dió³². 16Hi³ hnga² Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ má²tson² jáɨ¹³ cu³lɨ²¹ quionh³ jmɨ́²chí³ quiú¹³ dí² hi³ má²láɨ³ dí² jon² Dió³². 17Cun³ñí¹ hi³ má²lɨ́n³ dí² jáun² jon² tsú², jáun² hiáu³ bíh¹ dí² la³ cun³ hi³ má²ca³jmú³ jáun² Dió³² jáɨ¹³ hi³ cué³² ñí¹con² jon², hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ hiáu³ dí² la³ cun³ hi³ hiáuh³ hnga² Cristo. Quí¹ nɨ́¹juáh³ ná¹má²tso¹ dí² tsɨ³² ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ ca³ma³tso² jáun² Cristo tsɨ́³, jáun² ja³bí¹ lɨ́¹³ zian² dí² cáun² hi³ quien² quiúnh¹ tsú² siáh³. 18Jná¹³ len³ hi³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ná¹má²tso¹ dí² tsɨ³² tiá² cunh³ yáh³ quionh³ la³ cun³ hi³ chu²¹ hi³ quien² hi³ lɨ³ jnia² hi³ hiáu³ dí² nɨ́¹ má¹jáun². 19Quí¹ ca³la³ jɨ́³² la³ cun³ hi³ ca³jmú³ Dió³² ná¹jáɨh³² ñí¹ hi³ dí¹quian¹ hi³ jɨ́e³ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ jnia² la³jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ jon² Dió³². 20Quí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ ca³jmú³ Dió³² ca³chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ tiú²uú² ca³lɨ³quien²; jun³juáh¹³ hi³ ca³lɨ³hnió³ hmóu³² yáh³ hi³ jáun², quí¹ cun³ jáun² ca³lɨ³hnió³ Dió³² bíh¹. Tɨ³la³ la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² né³, cáun² ná¹jan³² 21hi³ liáun³, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ lɨ³yenh³, hi³ jáun² lɨ³ zian² hi³ má²ná¹liáun¹ la³jmɨ́¹ má²zian² jáun² jon² Dió³². 22Quí¹ né¹ dí² hi³ la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ ná¹hón²³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³², hi³ ná¹má²tso² tsɨ́³ la³jmɨ́¹ zian² jan² tsá²mɨ³ má²ñí¹lɨ³zian² jon². 23Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ jáun² yáh³ ná¹má²tso² tsɨ́³, quí¹ la³ jɨ³ jnoh¹ bíh¹ siáh³ ná¹hón²³ dí², tsá² má²ca³hen¹³ dí² Jmɨ́²chí³ Chun¹, la³ cun³ hi³ la³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ hiáu³ dí² jáun². Quí¹ jnoh¹ ná¹jan³² jmáɨ¹ hi³ hú¹tá¹ má²lan¹³ dí² jon² Dió³², ca³la³ hi³ ná¹hón²³ dí², jmáɨ¹ hi³ liáun³ dí² jáun² tá¹ jan². 24Quí¹ cun³quionh³ hi³ zia³² hi³ hu²¹ tsɨ́³ bíh¹ dí² ca³liáun³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³ má²hiauh³² bíh¹ tsú² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ hu²¹ jáun² tsɨ́³, jáun² jun³juáh¹³ uú² cáun² hi³ hu²¹ tsɨ́³ yáh³ tsú² jaun³². Quí¹ nɨ́¹juáh³ cáun² hi³ má²hiauh³² tsú², jáun² tiú²uú² ca³tɨ²¹ yáh³ hi³ hu²¹ tsɨ́³ tsú² la³ má²hu²¹ jáun² ca³tɨ²¹ hi³ jáun². 25Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hi³ hu²¹ tsɨ́³ dí² cáun² hi³ tiá² má²hiau³² dí², cáun² hniáuh³² juenh² tsɨ́³ bíh¹ dí² tá¹la³ ná¹hé² ná¹jan³² dí² hi³ hiáu¹³ hi³ jáun². 26Jáun² la³ jáun² bíh¹ siáh³ má²hau³ dí² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹ tiá² tiau²³ dí² hmóu³². Quí¹ tiá² táɨ² yáh³ dí² lienh¹ Dió³² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹, tɨ³la³ hnga² bíh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hí³ hiú² mɨ³² ñí¹con² Dió³² hi³ ca³ta¹ jnoh¹ tá¹la³ ná¹quí² ná¹zion²³ dí² jáun² tsɨ́³ cun³ñí¹ hi³ tiú²uú² tiau²³ dí² hléh¹³. 27Hi³ jáun² Dió³², Tsá² cuoh² hñu³ tsɨ́³ tsáu², ñi³² hi³ he³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ juáh³, quí¹ Jmɨ́²chí³ hí³ mɨ³² ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ tsá² joh¹ Dió³² cun³quionh³ jë¹ hnga² Dió³². 28Quí¹ má²né¹ bíh¹ dí² hi³ Dió³² jmu² hi³ re² bíh¹ cuá²haɨ³² la³jɨ́³² hi³ quiunh³² tsá² hnio³ hí³ Dió³², tsá² má²ca³teh³ hí³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ ñí¹con² tsú² la³ cun³ hi³ hnió³ dí² lɨ́¹³. 29Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹tin² ca³lɨ³ cuóun³² Dió³² tsá² hí³, hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³quianh³ tsú² tsá² hí³ hi³ chan³ dí² re² hi³ lɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Jon² dí²; hi³ jáun² Jon² dí² hí³ né³, lɨ́¹³ lɨ́n³ Tsá² má²ján³ ja¹ juóun³² lɨ́n³² raɨnh²¹ ñí¹ hná¹ jáun². 30Hi³ jáun² tsá² ca³quianh³ hí³ Dió³² la³ cun³ jmɨ́¹tin², ca³teh³ tsú². Hi³ jáun² tsá² ca³teh³ tsú² hí³ né³ ca³hinh³ bíh¹ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹. Hi³ jáun² tsá² ca³hinh³ tsú² hí³ né³, ca³cuéh³ dí² tsú² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² quionh³ dí² ñí¹ cuá¹quien² dí² jáun². 31Hi³ jáun² né³, ¿he³ lɨ́¹³ juáh¹³ dí² ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ nɨ́²? Quí¹ nɨ́¹juáh³ Dió³² yáh³ la³ zenh² jo²¹ quiú¹³ dí², jáun² ¿hin² dá² tsánh² lɨ́¹³ jmu³ hniéi² quiúnh¹ dí²? 32Quí¹ nɨ́¹juáh³ ca³la³ hí¹juáh³ Jon² yáh³ Dió³² tiá² ca³jmú³ hɨen², tɨ³la³ ca³cuen³ bíh¹ tsú² Jon² hi³ jún³ hi³ ca³ta¹ dí², ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² cué³² tsú² la³jɨ́³² hi³ ñí¹ hná¹ nɨ́² la³jmɨ́¹ má²ca³cuen³ tsú² jáun² Jon²! 33Hi³ jáun² dá² ¡hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ chá³² tsáu¹³ jnoh¹ tsá² má²ca³quianh³ dí² Dió³², quí¹ hnga² bíh¹ Dió³² má²ca³juáh³ hi³ má²láɨ³ dí² la³juah²¹ dúh¹ tsá² chun¹! 34Jáun² ¿hin² ya³ tsánh² lɨ́¹³ ra³tsa² dí² héih³²? Quí¹ Cristo bíh¹ Tsá² ca³jun³ hi³ ca³ta¹ dí², hi³ ca³la³ hi³ ca³jenh¹³ siáh³, hi³ má²cuá³ tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³² hi³ cuá¹hiú² cuá¹mɨ³² hi³ ca³ta¹ dí². 35Hi³ jáun² ¿hin² ya³ tsánh² lɨ́¹³ jmu³ hi³ tiú²uú² hnáu³ dí² quiúnh¹ Cristo? ¿Hí¹ lɨ́¹³ cun³quionh³ hi³ ma³tso¹ dí² jáun² tsɨ³², cun³quionh³ uu³mí²tsɨ³², ho³ cun³ quionh³ hi³ hɨ́¹ tsa¹ dí² tsáu², ho³ hi³ zia³² ho³cuóun³, ho³ hi³ tiá² zia³² ha¹ dí², ho³ hi³ ziáun² dí² ja¹ hi³ háɨnh¹³, ho³ cun³quionh³ hi³ jngah³ dí² jáun² tsáu²? 36Tɨ³la³ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: Cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnú² bíh¹ hiá² tsáu² jnoh¹ la³jɨ́³² jmáɨ¹, hi³ jmoh²³ tsú² jnoh¹ la³jmɨ́¹ jmúh³² tsú² já¹ziáh² má²tsa³jngɨh² tsú². 37Tɨ³la³ ja¹ la³jɨ́³² hi³ nɨ́² má¹ná¹, ná¹láɨ³ dí² tsá² cah²³ jmáɨ¹ tɨ³ ca³nga² bíh¹ cun³quionh³ hi³ má²hau³ Tsá² ca³ma³hniau³ dí² hí³. 38Hi³ jáun² né³, jná¹³ má²nio² cáun² tsɨn³² hi³ cu³tí³ tiá² hi³ zia³² hí¹ cáun² hi³ lɨ́¹³ chau³ dí² tɨ³ có³² ñí¹con² Dió³² Tsá² hniau³ dí², uá¹ hi³ jún³ dí², uá¹ hi³ ziáun² dí², sa³jun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², hi³ sa³jun³ tsá²cuú² tsá²chín³ nɨ́² siáh³; sa³jun³ hi³ quiunh³² dí² ta³né³², hi³ sa³jun³ hi³ quieinh²¹ dí² jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³², sa³jun³ lɨ́¹³ cun³quionh³ hi³ cáu² hi³ jueh³² hi³ lɨ́¹³ lɨ³zia³² ñí¹ hué²¹ lá², 39sa³jun³ lɨ́¹³ nɨ́¹juáh³ hi³ ñi³ngɨ́¹ dí² chi³cuú² ñí¹ ñe¹, hi³ sa³jun³ lɨ́¹³ nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ cá¹cháu²¹ dí² hñu³ hué³², la³ cun³ hí¹ cáun² yáh³ la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² tiá² lɨ́¹³ chau³ dí² tɨ³ có³² ñí¹con² Dió³², Tsá² ca³ma³jnia³² hí³ hi³ hniau³ dí² cun³quionh³ Cristo Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\