ROMANOS 9

1Hi³ jáun² né³, jná¹³ hléh¹³ jú¹ tson² lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá²co¹ ná¹ la³ cun³ qui³ jmu² tsá² hen² tɨ³ con² Cristo, tiá² tɨ́¹ jáɨn² yáh³ jná¹³; quí¹ jmɨ́¹ tsɨn³² jná¹³ má²tson² jáɨ¹³ lá² quion²¹ cu³lɨ²¹ quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, 2hi³ jlánh¹ hlaɨh³ nio² tsɨn³² jná¹³, hi³ ca³la³ hi³ hú¹quí² hú¹jngɨh³² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá²co¹ ná¹, 3hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ huen² jná¹³ ñí¹tanh²¹ hú¹mu³héih³², la³ cun³ hi³ tiú²uú² lɨ́n¹³ jná¹³ tsá² joh¹ Cristo, sá¹jmɨ́¹ hi³ lɨ́¹³ bíh¹ re² ca³tɨn¹ tsá²co¹ jná¹³ hí³ cun³quionh³ hi³ lɨ́¹³ la³ jáun² ñí¹con² jná¹³. 4Quí¹ tsá² hí³ bíh¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Israel, hi³ Dió³² né³ ca³jmú³ hi³ tsá² hí³ lɨ́¹³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jon² tsú². Dió³² Tsá² cú² juenh² ca³ma³jnia³² ja¹ quioh²¹ tsú², hi³ ca³tanh² nió³² quionh³ tsá² hí³, jɨ³ hi³ ca³jmú³ dí² siáh³ jáɨ¹³ hi³ zia³² hi³ jmu³; hi³ jáun² ca³cué³ dí² liei²¹ jáun² ñí¹con² hla¹ Moisés, la³ má²quionh³ ha³ lánh³ hniáuh³² ma³tí³² tsú² cuáh³². 5Tsá² hí³ bíh¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsá²haun³² dí¹hio³ ñú¹deh³ jnoh¹; hi³ jáun² jún¹³ tsá² hí³ bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo hi³ ca³tɨ²¹ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá²mɨ³cuóun², hi³ hí³ bíh¹ dí² Dió³² Tsá² quioh²¹ ca³la³ jɨ³lɨ³². ¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio²! Tson² bíh¹ la³ jáun². 6Jáun² né³, jun³juáh¹³ hi³ tiá² má²ca³lɨ³tí³ yáh³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ Dió³² ñí¹con² jún¹³ hla¹ Israel, tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ tiá² jɨ³lɨn² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Israel lɨ́n³ tsá² tionh² jo³cuo² Dió³² bíh¹; 7quí¹ sa³jun³ la³jɨ́n³² yáh³ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹ hí³ cu³tí³ lɨ́n³ jon² tsú², quí¹ la³ cun³ ca³juáh³ jáun² Dió³² bíh¹, hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² la³ lá²: “Cun³quionh³ jan² Isaac jónh³² bíh¹ hnú² lɨ³zian² jon³zɨ́h¹ jon³cháuh³ hnú²”. 8La³ jáun² lɨ́²lin¹ hi³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́n³ jon² Dió³² cun³ñí¹ hi³ jún¹³ jan² tsáu²; tɨ³la³ jɨ́³²la³ ti³ tsá² ca³lɨ³zian² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² bíh¹ cu³tí³ ná¹lɨ́n³ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹. 9Quí¹ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² quionh³ Há²bran²¹ lɨ́³ la³ lá²: “Míh¹ tiá² jmɨ́¹ la³ lá² tsá³ já¹ma³jnia¹³ jná¹³ siáh³, hi³ jáun² má¹jáun² má²zian² bíh¹ jon² Sara”. 10Tɨ³la³ jun³juáh¹³ cun³ nɨ́² yáh³ ca³tsan³ jáɨ¹³. Quí¹ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian² jáun² gon³ jon² hla¹ Rebeca cu³tsa³² quionh³ tsú² hla¹ Isaac ñí²cuo², dí¹hio³ ñú¹deh³ jnoh¹ hí³, 11hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ lɨ³ hniáuh³² lɨ́³ la³ má²lɨ́³ jáun² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², Tsá² quianh²³ tsáu², jáun² ca³quianh³ Dió³² jan² dún² gon³ hí³ uá¹jinh¹ ta³ tiá² má²ca³lɨ³zian², sa³jun³ hi³ chu²¹ sa³jun³ hi³ hlah³ yáh³ jmɨ́¹ má²ca³jmú³, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ hí³ bíh¹ Tsá² téh²³ tsáu², jun³juáh¹³ cun³ñí¹ hi³ zia³² hi³ jmu² tsáu² yáh³. 12Jáun² ca³záɨh³ Dió³² hla¹ Rebeca hí³ la³ lá²: “Dún² má²ján³ bíh¹ lɨ́n¹³ quian²¹ tsá² cáɨn²”. 13La³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí²: “Ca³ma³hno¹ jná¹³ Jacob, tɨ³la³ ca³lɨ³hon² bíh¹ jná¹³ Esaú”. 14Jáun² né³, ¿he³ dá² lɨ́¹³ juáh¹³ dí²? ¿Hí¹ Dió³² lɨ́n³ jan² Tsá² tiá² tɨn² ra³tsɨ³² re² héih³²? ¡Tiá² jáun² yáh³! 15Quí¹ la³ lá² ca³záɨh³ tsú² hla¹ Moisés: “Jná¹³ dá² cué¹³ uu³i³tso³ ñí¹con² tsá² hnó³² jná¹³ cue¹ bíh¹, hi³ já³² siáh³ mií³ tsɨn³² jná¹³ ñí¹con² tsá² hno³ bíh¹ jná¹³”. 16Hi³ jáun² né³, jun³juáh¹³ zia³² uu³i³tso³ ñí¹con² tsáu² cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ hniá¹ hnga² yáh³, ho³ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ jmu² tsú² pí³, tɨ³la³ la³ cun³ hi³ hnió³ hnga² Dió³² bíh¹, Tsá² cue³² hí³ uu³i³tso³. 17Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² hi³ Dió³² ca³záɨh³ la³ lá² tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ re²¹ hué³² Egipto: “Jná¹³ ca³cué³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́n³ hnú² re²¹ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hnó³² jná¹³ hi³ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² cuá¹hué²¹ lɨ³ cuoh² pí³ quion²¹ cun³quionh³ hi³ quiunh²¹ hnú², jɨ³ hi³ lɨ³ ñi³² tsú² siáh³ hi³ hin² tsánh² jná¹³”. 18Jáun² la³ jáun² bíh¹ cue³² Dió³² uu³i³tso³ ñí¹con² tsá² hnió³ Dió³² cuéh³², hi³ jmu² tsú² siáh³ huáh² chí¹ tsáu², nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ tsú² jmu³ huáh² chí¹. 19Tɨ³la³ hi³ jáun² né³, ho³ sa³ juáh¹³ hnú² la³ lá² ñí¹con² jná¹³: “Nɨ́¹juáh³ la³ nɨ́² jaun³², ¿he³ láɨh³² sa³ cha³² yáh³ Dió³² tsáu¹³ tsá²mɨ³cuóun²? Quí¹ tiá² hin² zian² yáh³ tsá² lɨ³ cah¹³ jmáɨ¹ hi³ jmu³ hi³ siáh³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ hnió³ Dió³²”. 20Tɨ³la³ hnú² dá², tsá²mɨ³cuóun² bíh¹, ¿hin² dá² tsánh² hnú², sa³ hnú² yáh³ na³quí² na³tsáɨn²³ nú² jáɨ¹³ quiúnh¹ Dió³²? Tiá² né¹ hí¹ lɨ́¹³ juáh³ lɨ³ua³ cáun² hi³ zia³², hi³ záɨh³² tsá² ca³jmú³: “¿He³ láɨh³² sa³ la³ lá² lɨ́n³ jná¹³ ca³jmuh³ hnú²?” 21¿Haun¹³ juáh¹³ tsá² jmu² hia³² dá² cáun² lɨ́¹³ jmu³ quionh³ cuáh¹ la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ tsú² hnga² bíh¹? Lɨ́¹³ bíh¹ jmu³ tsú² cáun² hia³² quionh³ cuáh¹ hi³ ca³tɨ²¹ cáun² jmáɨ¹ quien², hi³ quionh³ cuáh¹ jáun² uá²jaɨ³² lɨ́¹³ jmu³ tsú² hia³² hi³ cauh³² tsú² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³². 22Hi³ jáun² né³, uá¹jinh¹ ca³lɨ³hnió³ Dió³² hi³ ma³jnia³² hi³ míh²³ tsɨ́³ jɨ³ hi³ ma³jnia³² siáh³ pí³ quioh²¹ ñí¹con² tsá² ca³tɨn¹ hi³ ma³tso² tsɨ́³ jɨ³ hi³ jmɨ́¹ ca³tɨn¹ siáh³ hiá¹ tsán¹³, tɨ³la³ ca³tion³ lɨ́n³² bíh¹ tsú² tsɨ́³, 23quí¹hliá² hi³ ca³lɨ³hnió³ tsú² hi³ ma³jnia³² hi³ hí³ bíh¹ tɨn² cue³² hi³ lɨ́¹³ zian² tsáu² cáun² hi³ quien² tɨ³ chí¹nga² cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² hi³ zia³² uu³i³tso³ ñí¹con² tsáu², tsá² ca³chan³ tsú² hí³ hua³jan²¹ la³ cun³ jmɨ́¹tin² lɨ́n³² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² jáun² la³ jáun². 24Quí¹ Dió³² ca³te³ dí² ja¹ quioh²¹ tsá² judíos jɨ³ ja¹ quioh²¹ tsá²cá²jo²¹ nɨ́² siáh³, 25la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ hla¹ Oseas: Tsá² tiá² jmɨ́¹ tionh² jo³uón³² jná¹³, juah²¹ jná¹³ hi³ tsá² hí³ tionh² jo³uón³²; hi³ tsá² tiá² jmɨ́¹ hno³ jná¹³ né³, juah²¹ jná¹³ hi³ má²hno³ bíh¹ jná¹³ tsú². 26Hi³ jáun² tsá² jmɨ́¹ juanh³² jná¹³ hi³ tiá² tionh² jo³uón³² né³, má²lɨ́n¹³ bíh¹ tsá² hí³ jon² Dió³² Tsá² liéih³². 27Tɨ³la³ la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² Israel má¹na²¹, la³ lá² bíh¹ ca³juáh³ hla¹ Isaías: “Uá¹jinh¹ juóun³² lɨ́n³² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Israel, la³jmɨ́¹ lɨ́³ záɨ¹ táh¹ hi³ tioh³ can³² jmɨ́²miih²¹, tɨ³la³ cú¹pih²¹ tsáu² bíh¹ tsá² hí³ liáun³. 28Quí¹ né³² cánh³ bíh¹ lɨ³tí³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ jáun² Juo¹³ dí² hi³ ca³tɨn¹ ñí¹ hué²¹ lá²”. 29Isaías hí³ ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: Sá¹jmɨ́¹ hi³ Dió³² Juo¹³ hliáu³ tionh² hñu³mɨ³cuú² tiá² ca³héinh³² ma³ jan² tsá² juo³ dí², hi³ jáun² la³jmɨ́¹ cá¹quiúnh²¹ tsá² juú² Sodoma quionh³ Gomorra bíh¹ jmɨ́¹ má²cá²quiéinh³² dí² uá²jaɨ³². 30Hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tsá²cá²jo²¹ tsá² tiá² jmɨ́¹ hu²¹ tsɨ́³ hi³ he³ Dió³² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, tɨ³ má²ca³hen³ bíh¹ Dió³². Ca³he³ tsú² Dió³² cun³ñí¹ hi³hliá² ca³chá³ tsú² cáun² tsɨ́³ bíh¹. 31Tɨ³la³ tsá² Israel má¹ná¹, tsá² lɨ́¹ jmɨ́¹ háɨ³² tsɨ́³ hi³ he³ Dió³² cun³quionh³ hi³ chun¹ hi³hliá² má²tí³² liei²¹ hi³ jmɨ́¹ raunh³² jáun² bíh¹, tɨ³la³ tiá² ca³tú¹ ca³tsɨn¹³ yáh³ tsú² hi³ ma³tí³² liei²¹ jáun² hi³ juáh¹³ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ chun¹. 32¿He³ láɨh³² la³ jáun² lɨ³? Quí¹hliá² tiá² ca³jmú³ yáh³ tsú² tion³ hi³ he³ tsú² Dió³² cun³quionh³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³, tɨ³la³ jmɨ́¹ lɨ́n²³ tsú² hi³ he³ Dió³² cun³quionh³ ta²¹ hi³ jmu² jáun² bíh¹. Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³quí² cá²hính³² tsú² quionh³ quɨ́n¹ chí¹zunh²¹ hú¹ juɨ³². 33Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² hi³ ca³tɨn¹ quɨ́n¹ jáun², hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: Já¹ juú² Jerusalén ñí¹ zeh² jáun² máh³ téh²³ tsú² Sión, chá¹³ jná¹³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ jmu³ hi³ qui³ hính³² tsáu², quɨ́n¹ jmu³ hi³ quɨnh³ tsú²; tɨ³la³ tsá² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Tsá² hí³ né³, jmɨ́¹lɨ́h³ yáh³ tiá² lɨ́¹ lɨ³ heh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\