1 CORINTH-TE 14

1Itna lampi tawnin khalam letsongte lawptakin na lunggulh un; adiakdiakin kamsanga thu gentheihna letsong na deih un. 2Ahang in, pau khata a thugente mi tawh kiho hi loin Pasian tawh kiho ahi hi. A taktakin kuamah in amah a theitel kei hi; ama khab tawh thuthukte a gen ahi hi. 3Kam sanga thugente peuhmah in, amaute tha khauhsak ding, hanthawn ding le hehnem dingin mihing tungah thu a gen hi. 4Pautuam khata thugente ama phattuam nading hi-a; kam sanga thugente in pawlpi a phatuamsak hi. 5Note khempeuh pautec zangin thugen thei hi le uh cin ka ut hi. Ahi hangin kam sanga thugen thei hi le uhcin ka utzaw lai hi. Pauted zanga thugen mi in pawlpi phattuam nadingin a thugen a khiatna a gen kei leh amah sangin kam sanga thugenpa a lianzaw hi. 6Tu-in sanggamte aw, note kiangah hong pai-in paute zanga thu ka gen hangin kilaakna ahi a, theihna ahi zongin, kamsanga thugenna ahi a, thuhilhna kammal ahi zongin kong puak kei leh no adingin ka phattuamna bang om ahi hiam? 7Nuntakna nei lo a ging thei bek nate nangawn: tamngai ahi zongin, harp ahi zongin, a bite ah khentelna om loin kiteltaka a gin kei leh bang aw in kitum hiam, cih kua in bangci theih ding ahi hiam? 8Tua banah pengkul kiteltakin ging lo-a, a cihnopna a kitheih kei leh galsim dingin kua kithawi ding ahi hiam? 9Note zong tua mah bang na hi uh hi. Na leii uh tawh a kitheithei kammalte na gen loh ngalun, kua in na thugen uh thei ding ahi hiam? Note huih laka thugen na suak lel ding uh hi. 10Leitungah pau nam khempeuh a om takpi hi-a, ahi hangin khiatna nei lo khat beek a om kei hi. 11Tua ahileh mi khatpeuh thugen bang a cihnopna hiam, cih ka theihtel theih kei leh tua thugenpa adingin gamdang mi ka suak a, kei adingin amah gamdang mi a suak hi. 12Note zong tua mah bang na hi uh hi. Note in khalam letsongte neih ding lawp na hih nungsangun pawlpi a khangsak a ginazaw letsongte neih ding na hanciam un. 13Hih thu hangin pautuam khat zanga thugen mi in, a thugen a khiatna a theih nadingin ngen ta hen. 14Ahang in, pautuam khat zanga thu ka nget leh ka kha-in thu ka ngen a, ahi hangin ka lungsim in gah a gah kei hi. 15Tua ahileh bang ka cih ding hiam? Ka kha-in thu ka ngen dinga ka lungsimin zong thu ka ngen ding hi. Ka kha-in la ka sa dinga ka lungsimin zong la ka sa ding hi. 16Na kha-in Pasian na phat leh amaute lakah na thugen, a theitel lo-a kitheitee in na lungdamkohna-a na gen a theih loh nungsang bangci-in “Ámen” ci thei ding ahi hiam? 17Nang pen lungdam a ko takpi na hi kha ding hi. Ahi hangin midangte a phatuamsak tuan kei hi. 18Note khempeuh sangin paute zanga thu ka gen theih zawk manin Pasian tungah ka lungdam hi. 19Ahi hangin midangte lamlak dingin pawlpi sungah pautuam khat zangin kammal tulsawm ka gen sangin a kithei kammal nga ka genzaw ding hi. 20Sanggamte aw, naupang banga na ngaihsutnate uh tawp ta un. Gitlohna lamah naungeekte hi un; ahi hangin lungsim ngaihsutna lamah a khang hamsate na hi un. 21Thukham sungah: “Pau theih loh mite tungtawn le gamdang mite muk tungtawnin hih mite tungah thu ka gen dinga ahi hangin tua ciang nangawnin amaute in ka thu a ngai kei ding uh hi, Topa in ci hi,”f ci-in kigelh hi. 22Tua ahi ciangin paute pen a umte ading hi loin a um lote adingin lim ahi hi. Kamsanga thugenna ahileh a um lote ading hi loin a umte ading ahi hi. 23Tua ahi ciangin pawlpi mite a vekun hong kikhawmin, a vekun paute zangin pau le uh, a theitelg nai lo pawlkhat ahi zongin, a um lo mi pawlkhat ahi zongin hong lut leh note mihai hong sa lo ding uh ahi hiam? 24Ahi hangin mi khempeuh in kamsangin thu a gen laitakin a um lote ahi zongin, a theitelh nai lote ahi zongin va lut leh amah mimawh ahilam mi khempeuh in phawksakin thu khen ding uh a, 25tua ciangin a lungtang sunga thusimte a kilang ding hi. Tua ciangin kiko-in,” Note lakah Pasian om takpi hi!” ci-in bokin Pasian a bia ding hi. 26Tua ahileh sanggamte aw, bang gen ding i hi hiam? Na kikhop uh ciangin biakna la hiam, lamlahna hiam, kilaakna hiam, pautuam khat hiam, a khiatna genna hiam, khat ciat na nei tek uh hi. Hihte khempeuh pawlpi thahatsak nadinga zat pelmawh ding ahi hi. 27Mi khatpeuh in pautuam khat a zat leh nih ahikeh a tampen thum in genin, khatkhatin kigenkhelin khat peuhmah in kam a phen pelmawh kul ding hi. 28Kamphen ding a om kei leh biakinn sungah thugenpa daitakin om henla amah le Pasian tungah thu gen hen. 29Kamsangte nih ahikeh thum in thu genin adangte in a thugen limtakin khaikak uh hen. 30A tu mite khatpeuh tungah kilaakna a tun leh thugen masa pen khawl hen. 31Ahang in, mi khempeuh lam kilakin a kihanthawn ahi theih nadingin note khempeuh in kikhelin thu na gen thei uh hi. 32Kamsangte’ khate kamsangte ukna nuai-ah a om hi. 33Ahang in, Pasian pen buaina Pasian hi loin lemna Pasian ahi hi. Misiangte kikhopna khempeuh bangin 34pawlpi sungah zong numeite dai dide-in om uh hen. Amaute pau ding a kiphal kei hi; ahi hangin Thukham in a gen bangin amaute ukna nuai-ah om uh hen. 35Amaute in thu khatpeuh a kan nop uh leh a inn ah a pasalte uh dong uh hen. Ahang in, numeite adingin pawlpi sunga thugen zumhuai hi. 36Pasian thu note pana kipankhia ahi hiam? Ahikeh Pasian thu tunna note bek na hi uh hiam? 37Mi khatpeuh, kamsangpa khat ahikeh khalam letsong nei mi khatin a kingaihsut leh note kianga kong gelhte Topa thupiakin sang ta hen. 38Amah in hih thu a thusim keileh amah a kithusima kei ding hi.i 39Tua ahi manin ka sanggamte aw, kamsanga thugen ding na lawp unla, paute a thugen ding zong na kham kei un. 40Ahi hangin na khempeuh a kilawm a kituaka hih ding ahi hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\