JOHN 16

1"Note in lam na khialh loh nadingun hihte khempeuh kong gen zo hi. 2Amaute in synagogue panin hong hawlkhia ding uh hi. A taktakin, note hong that peuhpeuh Pasian nasem-a a kingaihsut hun hong tung ding hi. 3Kei ka hi a, ka Pa ahi zongin hong thei lo uh ahi manin amaute in tua bangin a hih ding uh hi. 4Ahun hong tun ciangin kong vauhilhsa ahilam na phawk nadingun hih thu kong gen hi. A cil-in note tawh omkhawm ka hi manin hih thu note kong hilh kei hi. 5"Tu-in kei hong sawlpa kiangah ka pai ta ding hi. Ahi hangin note khat beek in, ‘Koi-ah pai ding na hiam?’ ci-in nong dong kei uh hi. 6Hih thute ka gen manin na dah lua uh hi. 7Ahi hangin thutak kong geninah: Ka paikhiat note hoih nading ahi hi. Kei paikhia lo hileng Thukuppihpa no kiangah hong pai lo ding hi. Ahi zongin kei va paikhia leng, no kiangah amah kong sawl ding hi. 8Amah hong pai ciangin mawhna, thumaanna le thukhenna thu ah, leitung a mawhnaa a laktel ding hi: 9mawhna thu ah, mite in kei hong up loh hang uh ahi hi; 10thumaanna thu ah, note in kei nong muh nawn loh nading uh mun Pa kiangah ka pai ding hang; 11tua ciangin thukhenna thu ah, hih leitung kumpitapa tu-in a kimawhpaih laitak hang ahi hi. 12"Tu-a na san zawh ding sangua tamzaw note kiangah gen ding ka nei hi. 13Ahi hangin amah thutak Kha hong pai ciangin thutak khempeuh ah hong pi ding hi. Ama thu hong gen ding ahi kei hi. A zak thute bek gen dinga, hong piang lai ding thu note hong hilh ding hi. 14Amah in kei kiang pan la-in note tungah hong theihsakna tawh kei hong minthangsak ding hi. 15Pa aa khempeuh kei aa ahi hi. Kha in kei aa pan la-in note tungah hong theisak ding ka cih tua hang ahi hi. 16"Hun tawm vei khit ciangin kei nong mukha nawn kei ding uh hi; tua khit a sawt loin nong mu ding uh hi,” a ci hi. 17A nungzuite pawlkhat in, “‘Pa kiangah pai ding ka hi manin hun tawm vei khit ciangin kei nong mu nawn kei ding uh hi; tua khit a sawt loin nong mu ding uh hi,’ a cih bang a cih nopna hi ding hiam?” ci-in a kidong uh hi. 18Amaute in, “‘Hun tawm vei,’ a cih bang a cihna hi ding hiam, a thugen lah i tel zo peuhmah kei a?” ci-in a kidong lailai uh hi. 19Jesu in amaute in hih thu dong nuam uh cih a theih ciangin, “‘Hun tawm vei khit ciangin kei nong mukha nawn kei ding uh hi, tua khit ciangin a sawt loin nong mu ding uh hi,’ ka cih ciangin ka cihnopna bang hiam cih khat le khat kidong na hi uh hiam? 20Thutak kong geninah, leitung a lungdam laitakin note kapin na dah ding uh hi. Na lungkham ding uh a, ahi hangin na lungkhamna uh lungnopna a suak ding hi. 21"Numei tasuak in tasuah hun tung ahi manin a na a thuak hi. Ahi hangin ta a suah khit ciangin leitungah ta khat suak ahi manin lungdamin a thuaknate a mangngilh hi. 22Tua mah bangin note zong tu lai-takin na dah uh hi. Ahi zongin note kong mu kik dinga, na lungdam ding uh hi. Note lungdamna kuamah in hong sutkhia kei ding hi. 23Tua ni ciangin kei, bangmah nong dong nawn kei ding uh hi. Thutak kong geninah, kei min suanga na nget peuhpeuh uh ka Pa in hong pia ding hi. 24Tu hun dong kei min suangin bangmah na ngen nai kei uh hi. Ngen le uh cin na ngah ding uh a, tua ciangin na lungdamna uh a kim ding hi. 25"Tehpih zanga thu kong gen khit hangin hih bang pau namte zanga kong gen loh hun hong tung ta hi. Ahi hangin ka Pa thu siangtaka kong gen hun hong tung ding hi. 26Tua ni ciangin note in kei min suangin na ngen ding uh hi. Note tangin Pa kiangah kong ngetsak ding a ci ka hi kei hi. 27Hi lo hi, Pa mahmah in note hong it hi, bang hang hiam cih leh note in kei nong it uh a, Pa kiang pana hong pai ka hilam na um uh hi. 28Pa kiang panin kong pai-a, leitung ah kong lut khin zo hi; tu-in leitung nusia in Pa kiangah ka ciah kik ding hi,” a ci hi. 29Tua ciangin Jesu nungzuite in, “Tu-in tehpih zang loin kiteltakin na gen hi. 30Tu-in ahileh na khempeuh na thei a, kuama hong dot nangawn a kul kei hi, cih ka thei ta uh hi. Nang, Pasian kiang pana hong pai na hilam hih in ko hong umsak ta hi,” a ci uh hi. 31Jesu in, “Hong um ta buang uh teh maw!b 32Ahi hangin note na inn ciatuah na kikhenthang hun uh hong tung ding tham loin hong tung zo hi. Note in kei guak nong nusia ding uh hi. Ahi zongin ka Pa tawh om khawm ka hi manin kei guak ka hi kei hi. 33Note in kei sungah lungnopna na ngah nadingun hih thute kong gen khin ta hi. Hih leitung ah note na lungmang ding uh hi. Ahi hangin kilungkhauhsak un! Leitung ka zo zo hi,” a ci hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\