JOHN 17

1Jesu in hih teng a genkhit ciangin vantung lam entoin thu ngen a: “Pa aw, a hun tung zo hi. Na Tapa in nang hong minthansak theih nadingin, na Tapa minthangsak in. 2Ahang in, amah na piaksa mi khempeuh tungah nuntak tawntungna a piak theih nadingin mi khempeuh tunga thuneihna amah na pia zo hi. 3Tu-in hih in nuntak tawntungna ahi: nang bek a maan Pasian na hina le na sawlpa Jesu Khrist a theihna uh ahi hi. 4Ka hih dinga nong piakte zawhsiangna tawh leitungah minthanna nang kong puak zo hi. 5Tu-in ahileh Pa aw, leitung a om ma-a nang tawh ka neih minthanna-in kei hong minthangsak in. 6"Leitung pana nong piakkhiatte tungah nanga na laakkhia zo hi. Amaute nang aa ahi uh hi; amaute kei nong pia zo-a na thu a mang uh hi. 7Tu-in amaute in kei nong piak khempeuh nang kiang pana hong pai ahilam thei ta uh hi. 8Ahang in, kei nong piak thute, amaute ka pia-a, tuate a sang uh hi. Amaute in nang kiang pana pai ka hilam theitel uh a, nang kei nong sawl zong a um uh hi. 9Amaute ading thu kong ngetsak hi. Leitung ading kong ngen kei hi. Ahi hangin nong piaksate ading kong ngen hi. Ahang in, amaute nang aa ahi uh hi. 10Kei neih khempeuh nang aa hi-a, nang neih khempeuh kei aa ahi hi. Tua hi-a, amau tungtawnin minthanna ka ngah hi. 11Leitung ah sawt ka om nawn kei ding hi. Ahi hangin amaute leitung ah om lai ding uh a, nang kiangah kei kong pai ding hi. A Siangtho Pa aw, nang le kei khat i hi bangin, amaute khat ahi theih nading un kei nong piaksa min – nangma min vangliatna tawh amaute hu in. 12Amaute tawh ka omkhawm laitakin, nong piaksa min tawh amaute bittakin ka hu zo hi. Laisiangtho a tangtun nadinga a mang thang pa pen simloh khat beek ka mansuah kei hi. 13"Tu-in nang kiangah kong pai ta ding hi. Ahi hangin amaute in amau sungah ka lungnopna a dim a neih theih nadingun leitung a ka om laitakin hih thute ka gen hi. 14Amaute tungah na thu ka pia khin a, kei leitung aa ka hi lo bangin amaute zong leitung aa hi nawn lo uh ahi manin leitung in amaute a mudah hi. 15Amaute leitung pan na lakkhiat ding kong ngen kei hi. Ahi hangin gilopa panin na hut ding kong ngen hi. 16Kei, leitung aa ka hi lo bangin, amaute zong leitung aa hi lo uh hi. 17Amaute thutak tawh siangthosakb in; na thu thutak ahi hi. 18Leitungah kei nong sawl bangin, amaute leitungah ka sawl zo hi. 19Amaute zong a siantho takpi nadingun keimah le keimah ka kisiangthosak hi. 20"Amaute ading kia kong ngen kei hi. Amaute thupuakte tungtawn a kei hong um ding mite adingin zong kong ngen hi. 21Pa aw, nang kei sungah na om a, kei nang sungah ka om bang tektekin amaute khat a suah theih nadingun kong ngen hi. Nang, kei nong sawl ahilam leitung in a up nadingin amaute zong ei sungah om uh hen. 22Eite khat i hi mah bangin amaute zong khat ahi theih nadingun nong piaksa minthanna amaute ka pia zo hi. 23Amaute sungah kei ka oma kei sungah nang na om hi. Nang, kei nong sawl le kei nong it bangin amaute na it cih leitung in a theih nadingin amaute kiciantakin pumkhat suak uh hen. 24"Pa aw, nong piaksa mite ka omna-ah kei tawh a om khawm ding le nong it mana leitung piansak ma-a minthanna nong piak keima minthanna a muh ding uh ka deih hi. 25"A thumaan Pa aw, leitung in nang hong thei kei zongin, ken nang kong thei-a, nang, kei nong sawl amaute in a thei uh hi. 26Amaute tungah nang kong pulak zo-a, nangmah in kei nong itna amaute aa ahi theih nading le kei mahmah amaute sungah ka om theih nadingin kong pulak lai hi,” a ci hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\