JOHN 21

1Tua nungin Tiberiasa tuipi gei-a a nungzuite kiangah Jesu a kilang kik hi. A kilahzia hih bang ahi hi: 2Tua lai-ah Simon Peter, Thomas (Didymus kici) Galilee gam Cana pan Nathanael, Zebedee tapate le adang nungzuite nih a om uh hi. 3Simon Peter in amaute kiangah, “Kei nga beng dingin ka kuan ding hi,” a cihleh amaute in, “Ko zong kong zui ding uh hi,” a ci uh hi. Tua ciangin amaute paikhia-in gunkuang sungah a tuang uh hi. Ahi hangin tua zanin bangmah a man kei uh hi. 4Zingsang tungin gun gei-ah Jesu dinga, ahi hangin nungzuite in Jesu ahilam a thei kei uh hi. 5Amah in amaute galsap a, “Lawmte, nga khat beek man lo maw?” a ci hi. Amaute in,“Man het lo,” ci-in a dawng uh hi. 6Amah in, “Na len-un na gunkuang taklam pang uh khuh dih un; tua hileh pawlkhat na man ding uh hi,” a ci hi. Amaute in a khuh uh ciangin nga tam awk lua ahi manin a len uh gunkuang sung a tun zo kei uh hi. 7Tua ciangin Jesu it nungzui pa in Peter kiangah, “Topa hi!” a ci hi. “Topa hi” a cih Simon Peter in a zak phetin a puan tungnung tengin (ahang in, amah puansilh loin a om hi) tui sungah a diangkhia pah hi. 8Nungzui dangte tuigei pan a gamla lo tong zanihb bangah om uh a, amaute in len dima ngasa kai kawmin gunkuangin a zui uh hi. 9Tui gei a tun uh ciangin amaute in tua lai-ah meihol-am tunga ngasa le anlum kihang a mu uh hi. 10Jesu in amaute kiangah, “Tu-a na ngasa matte uh tawm hong la dih un,” a ci hi. 11Simon Peter gunkuang tungah kah a, tui gei-ah len a kai hi. Ngasa a lian bekbek 153 tak a awk hi. Tua zahtak hi napi len a kek kei hi. 12Jesu in amaute kiangah, “Hong pai unla zing-an ne un,” a ci hi. Nungzuite khat beek in, “Nang kua na hiam?” ci-in a dong ngam kei uh hi. Amaute in Topa ahilam a thei uh hi. 13Jesu pai-in anlum la-a, amaute pia-in tua mah bangin ngasa zong a pia hi. 14Hih in, Jesu misi pan a thawh kik zawh a nungzuite kiangah a kilah a thumveina ahi hi. 15An a nek khit uh ciangin Jesu in Simon Peter kiangah, “John tapa Simon aw, hihte sangin kei nong it zaw taktak hiam?” a ci hi. Amah in, “Hihi Topa aw, nang kong it na thei hi,” a ci hi. Jesu in, “Ka tuunote na vak in,” a ci hi. 16Jesu in, “John tapa Simon aw, kei nong it taktak hiam?” a ci kik hi. Amah in, “Hihi Topa aw, nang kong it na thei hi,” ci-in a dawng hi. Jesu in, “Ka tuute na cing in,” a ci hi. 17Ama kiangah, “John Tapa Simon aw, kei nong it hiam?” ci-in a thumveina a dong hi. Jesu in, “Kei nong it hiam?” ci-a a thumveina a dot manin Peter lungsim a nasak hi. Amah in “Topa aw, na khempeuh na thei hi; nang kong it na thei hi,” a ci hi. Jesu in, “Ka tuute na vak in. 18Thutak kong geninah, na khangno zawk lai-in nang le nang kizemin na utna peuhah na pai hi. Ahi hangin na khangham ciangin na khutte zanin midang khatpeuh in nang hong zem dinga, na pai nop lohna pi-ah hong paipih ding uh hi,” a ci hi. 19Hih thu pen bangci bang sihna tawh Peter in Pasian a minthansak ding cih Jesu in a genna ahi hi. Tua ciangin amah in ama kiangah, “Kei hong zui in,” a ci hi. 20Peter a nunghei leh Jesu it nungzui pa-in amaute a zuih laitak a mu hi. (Hih pa pen, nitak-an a nek khawm lai-ua Jesu tungah kingama “Topa, kua-in nang hong lehhek ding hiam?” ci-a a dong pa ahi hi.) 21Peter in amah a muh ciangin, “Topa amah bangci ding?” ci-in a dong hi. 22Jesu in, “Amah kong pai kik dong a nungta lai dingin deih leng zong nang tawh bang kisai hiam? Nang kei nong zuih pelmawh kul hi,” ci-in a dawng hi. 23Hih thu hangin ‘Hih nungzui pa a si kei ding hi,’ ci-in sanggamte lakah kam lengsawn a kithang hi. Ahi hangin Jesu in amah si lo ding a cihna hi lo-a, “Kong pai kik dong amah a nungta lai dingin deih leng zong nang tawh bang kisai hiam,” a ci hi bek hi. 24Hih nate ah teci panga a gelh pa hih nungzui pa ahi hi. Ama teci panna amaan hi, cih i thei hi. 25Jesu in nadang tampi zong a sem lai hi. A vekpi in kigelh khin hileh leitung buppi nangawn in a kigelh ding laibute a koih nading mun a nei kei ding hi, ci-in ka um hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\