MATTHEW 11

1Jesu in a nungzui sawm le nihte a thuhilh khit ciangin tua lai pan Galileea gama khuapite ah thugen ding le thuhilh dingin a paisuak lai hi. 2John in thong sung pan Khrist nasepna a zak ciangin a nungzuite sawl a, 3"Hong pai ding pa mah na hi hiam. Midang khatpeuh ka na lamen lai ding uh hiam?” ci-in a dongsak hi. 4Jesu in, “Note ciah kik unla na zaksa uh le na muhsa uh thu teng John kiangah va ko un: 5Mittawte in khua mu a, khebaite lam pai-in, miphakteb damsiang uh a, bilngongte in khua za hi; misite kithosakin, mizawngte kiangah lung damna thu kigen hi. 6Kei hanga a pukmang lo mi thupha ngah ahi hi,” ci-in a dawng hi. 7John nungzuite a dinkhiat laitakun Jesu in mihonpite kiangah John thu hih bangin a gen hi: “Bang en dingin gamlakah pai na hi uh hiam? Huih muta huang pumpeng en ding na hi uh hiam? 8Ahikeh bang en dinga paikhia na hi uh hiam? Puan hoih silhte en dinga paikhia na hi uh hiam? Hi lo hi. Puan hoih silhte kumpite inn sungah om uh hi. 9Tua ahileh bang en dingin paikhia na hi uh hiam? Kamsangpa en dingin maw? Hi mah hi, ken kong geninah, kamsangpa sangin a lianzaw hi. 10‘Ka thu puapa na mai-ah ka sawl dinga, amah in nangma mai-ah na lampi ding a sialkhol ding hi,’c ci-a kigelhpa hih pa ahi hi. 11Thutak kong geninah, numei sung pana suakte lakah Baptize-pa John sanga lianzaw kuamah a khangkhia nai kei hi. Ahi zongin vantung gam ah a neupen nangawn amah sangin lianzaw hi. 12Baptize-pa John hun-a kipan tu dong thahat thu-in vantung gam in ma kek a, mihatte in a lenkip hi. 13Ahang in, Kamsangte khempeuh le Thukham in, John hun dong thu na gen khol zo hi. 14Na san nop uh leh amah, hong pai ding pa Elijah ahi hi. 15Bil nei peuh in za ta hen. 16"Hih khang mite bang tawh ka genteh ding hiam? Sumzuakna munah tu a: 17"‘Tamngai kong mutsak uh hangin na lam kei uh hi; dahla ka sak uh hangin lah, na kap kei uh hi,’ ci-a kigal to naupangte tawh kibang uh hi. 18Ahang in, ne lo dawn loin John hong pai-a, ‘Dawi lawmnei pa hi,’ a ci uh hi. 19Mihing Tapa hong pai ciangin ne-in dawna, ‘An hai zu hai pa, siahdongte le “Mawhneite” lawmpa hi,’ a ci zel uh hi. Ahi hangin pilna ahileh a sepnate in amaan ahina a lak hi. 20Tua ciangin nalamdang a tam pen a bawlna khuapite kisik lo uh ahi manin Jesu in mawhpaih a, 21"Korazin aw, gimna nak thuak na nicia! Bethsaida aw, gimna nak thuak na nicia! No sunga kibawl nalamdangte Tyre le Sidon khuate ah kibawl hileh amaute in sawtpi in, ippi puan silhin, vut kibuakin a kisik zo ta ding uh hi. 22Ahi hangin ken kong geninah, thukhen ni ciangin no thuak ding sangin Tyre le Sidon-te thuakna zangzaw ding hi. 23Nang Capernaum aw, vanlai dongin hong kilaamto ding ahi hiam? Hi peuhmah lo hi, a thuk pennad mun dongin na kiasuk ding hi. Nang sunga kibawl nalamdangte Sodom ah kibawl kha hileh tuni dong tua khuapi kip lai ding hi. 24Ahi hangin thukhen ni cianga nang thuak ding sangin Sodom thuakna zangzaw ding hi,” a ci hi. 25Tua hun laitakin Jesu in, “Leitung le vantung Topa, Pa aw, mipilte le misiamte tungah hih thute na im a, naupangnote tungah lakkhia na hi manin nang kong phat hi. 26Hihi Pa aw, hih in nangma deihna ahi hi. 27"Ka Pa in na khempeuh kei hong ap zo hi. Pa longal kuamah in Tapa a thei kei hi. Tapa le Tapa in amah a lah theih nadinga a teel mite longal in Pa a thei kei uh hi. 28"Vangik pua a gim mite khempeuh aw, ka kiangah hong pai ta un; tawldamna kong pia ding hi. 29Keima hakkol kisuan unla kei kiangah kisin ta un. Ahang in, keimah lungsim nem le lungsim ki niamkhiat mi ka hi hi, na hinna un tawldamna a ngah ding hi. 30Ahang in, ka hakkol nuam in ka van zong a zang hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\