MATTHEW 19

1Jesu in hih thu teng a gen khit ciangin Galilee gam nusia in Jordan gal khat lam Judea kualah a pai hi. 2Mihon tampi in amah zui uh a, tua munah amaute a damsak hi. 3Amah zia-et dingin Pharisee-te pawlkhat va pai uh a, “Thu khat peuhpeuh hangin pasal in a zi a mak ding thukham tawh a kituak hiam?” ci-in a dong uh hi. 4Jesu in, “‘A kipatcilin Piangsakpa in numei le pasal a bawl hi,’a cih thu leh 5‘Hih thu hangin pasal in a nu a pa nusia in a zi tawh kigawm dinga, amau gel sa khat a suak ding uh hi,’b cih thute sim ngei lo na hi uh hiam? 6Tua hi-a amaute nih hi loin khat ahi hi, tua ahi ciangin Pasian in a gawmsate mihing in khen kei ta hen,” a ci hi. 7Amaute in, “Tua ahileh, ‘Mikhat in a zi a makna lai pia henla, a zi nawkiksak ta hen,’ ci-in bang hangin Moses in thu pia ahi hiam?” ci-in a dong uh hi. 8Jesu in, “Note na lungtang uh khauh lua ahi manin, zi na mak theih nadingun Moses in phalna hong pia hi. Ahi hangin a cila kipan hih bang a hi kei hi. 9Ken kong geninah, ang kikawmsanna hang longal a zi ma a numei dang a tenpih peuhmah, angkawm a suak hi,” ci-in a dawng hi. 10Nungzuite in ama kiangah, “Nupa kal thu hih bang ding ahileh kuamah kitenpih loh ding hoihzaw hi,” a ci uh hi. 11Jesu in, “Amau tunga kipiasate simloh kuamah in hih thuhilhna a sang thei kei ding uh hi. 12Ahang in, mi pawlkhatte gehsa in a suak uh hi; pawlkhatte ahileh mite geh ahi hi; adang pawlkhatte in vantung gam hangin kuamah a tenpihc kei uh hi. Hih thu a sang thei peuh in san ding ahi hi,” a ci hi. 13Tua ciangin amaute tungah khut ngasak ding le amau ading thu a ngensak dingin Jesu kiangah naupangnote a kipaipih hi. Ahi hangin nungzuite in tua a paipihte a tai uh hi. 14Jesu in, “Naupangnote ka kiangah hong paisak un. Amaute dal kei un. Vantung gam i cih, hih bangte aa ahi hi,” a ci hi. 15Amaute tungah a khutte a ngak khit ciangin tua mun pan a paikhia hi. 16Tua laitakin Jesu kiangah mi khat va pai a, “Sia aw, nuntak tawntungna ka ngah theih nadingin a hoih bang ka sem ding hiam?” ci-in a dong hi. 17Jesu in, “A hoih thu bang hangin kei hong dong na hi hiam? Mi hoih Khat bek a om hi. Nuntakna na ngah nop leh thupiakte zui in,” a ci hi. 18Tua mipa in, “Koite hiam?” ci-in a dong hi. Jesu in, “‘Tual that kei in; angkawm kei in; gu kei in; zuau teci pang kei in; 19na nu na pa pahtawi in;d nang le nang na ki-it bangin na vengte it in,’”e a ci hi. 20Tua khangnopa in, “Hih teng ka zuih zawhsa ahi hi. Bang ka sam lai hiam?” a ci hi. 21Jesu in, “Na hoihkim nop leh pai-in, na neihsa khempeuh zuak inla mizawngte na pia in. Tua hileh vantungah gou na nei ding hi. Tua khit ciangin hong pai inla ka nung hong zui in,” ci-in a dawng kik hi. 22Khangnopa in hih thu a zak ciangin hau mahmah ahi manin lungsi dedu-in a paikhia hi. 23Tua ciangin Jesu in nungzuite kiangah, “Thutak kong geninah, mihaute vantung gam a lut zawh nading a haksa mahmah hi. 24Kong gen kik inah mihau khat Pasian gam a lut ding sangin Kala-oh khat phim bilvangah a thawl ding baihzaw ding hi,” a ci hi. 25Nungzuite in hih thu a zak uh ciangin lamdang sa mahmah uh a, “Tua himawk leh kua kihonkhia zo peuhmah ding hiam?” a ci uh hi. 26Jesu in amaute en a, “Hih thu mihing in hih thei lo hi. Ahi hangin Pasian in na khempeuh hih thei hi,” a ci uh hi. 27Peter in, “Kote in na khempeuh nusia in nang kong zui uh hi! Tua ahileh ko bang ka lemlawh ding uh hiam?” ci-in a dong hi. 28Jesu in amaute kiangah, “Thutak kong geninah, na khempeuh a kibawl thak hun, Mihing Tapa ama kumpi tokhom minthang tungah a tut ciangin keima nung hong zui note zong kumpi tokhom sawm le nih tungah tuin, Israel mi beh sawm le nihte tungah thu na khen ding uh hi. 29Keima hangin a inn, a lo, a sanggamnu, a sanggampa, a nuf, a pa le a tate a nusia peuhmah in, a zah zakhat ngahin nuntak tawntungna zong a luah ding hi. 30Ahi hangin a masate tampi nunung ding uh a, a nunungte tampi a masa ding uh hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\