MATTHEW 8

1Mualpang pan Jesu a paisuk ciangin mihon tampi in amah zui uh hi. 2Miphaka khat va pai-a a mai-ah khukdinin, “Topa aw, ut peuh lecin nong siangsak thei hi,” a ci hi. 3Jesu in a khut zanin tuapa lawnga, “Ka ut hi. Siang ta in!” a ci hi. Thakhatin a phak natna a damb pah hi. 4Tua ciangin Jesu in ama kiangah, “Kuama kiangah gen kei in. Ahi hangin pai-in siampipa kiangah va kilak inla amaute tunga teci panna-in Moses thupiak bangin biakna na pia in,” a ci hi. 5Capernaum ah Jesu a lut ciangin ama kiangah zakhat-uk bupa va pai-in huhna a ngen hi. 6"Topa aw, ka nasempa pumzawtin lumcip-a, a gim mahmah hi,” a ci hi. 7Jesu in, “Hong pai-in ka damsak ding hi,” a ci hi. 8Zakhat-ukpa in, “Topa aw, ka inn sungah nang kong lutsak ding kilawm lo hi. Kammal khat gen ziau lecin ka nasempa dam ding hi. 9Kei mahmah zong thuneihna nuai-a om mi ka hi-a, keima nuai-ah galkapte a om hi. Khat kiangah, ‘Pai in,’ ka cihleh pai-a, adang khat kiangah, ‘Hong pai in,’ ka cihleh hong pai hi. Ka nasempa kiangah, ‘Hih sem in,’ ka cih ciangin a sem hi,” a ci hi. 10Jesu in hih thu a zak ciangin lamdang sa a, amah a zuite kiangah, “Thutak kong geninah, Israel-te lakah hih zah-a lian upna a nei khat beek ka mu nai kei hi. 11Ken kong cihinah, ni suahna le nitumna pan mi tampi hong pai-in vantung gam pawipi-ah Abraham, Isaac le Jacob-te tawh a tukhawm ding uh hi. 12Ahi hangin kumpi-gam mite ahi uh leh kahna le hagawina a omna mun khuamial lakah kipaii ding hi,” a ci hi. 13Tua ciangin Jesu in zakhat-ukpa kiangah, “Pai in. A piang dinga na up bangin piang ding hi,” a ci hi. Tua hun lianin a nasempa a dam hi. 14Peter inn sungah Jesu a lut ciangin Peter sungnu nattuna lupna-a lum a mu hi. 15Jesu in a khut lawnsaka, nattun a dam hi. Amah tho in zin a do hi. 16Nitak lam ciangin dawilut mi tampite ama kiangah paipih uh a, kammal khat tawh dawite hawlkhia in cina khempeuh a damsak hi. 17Hih in kamsangpa Isaiah tunga genkholhna: “I zawngkhalnate amah in la-a, i natnate a pua hi,”c cih thu a tangtunna ahi hi. 18Jesu in a kima mihonpite a muh ciangin tuili galkhat lama pai dingin thu a pia hi. 19Tua laitakin thukham siapa khat va pai-a, “Sia aw, na paina peuhpeuh ah kong zui ding hi,” a ci hi. 20Jesu in, “Ngiate in kua nei a, huihlak vasate in bu nei uh hi. Ahi hangin Mihing Tapa in a lutang ngak nading mun a nei kei hi,” ci-in a dawng hi. 21Nungzui dang khat in, “Topa aw, va ciahin ka pa va vui masa phot leng,” a ci hi. 22Ahi hangin Jesu in, “Ka nung hong zui in, misite in amau misite na vui uh hen,” ci-in a gen hi. 23Tua ciangin amah gunkuang sungah tuanga, a nungzuite in a zui uh hi. 24Theih kholh lohin tui tungah huihpi nasiatakin kinuai a, tuihualte in gunkuang a zialnelh hi. Ahi hangin Jesu a ihmu lai hi. 25Nungzuite pai-in, “Topa, hong honkhia in! Tui ka kia petmah uh hi!” ci-in a phong uh hi. 26Amah in, “No upna neute aw, bang dinga tua zah a lau lawmlawm na hi uh hiam?” ci-in a dawng hi. Tua ciangin amah tho a huih le tuihualte a tai ciangin a daipah dikdek hi. 27Tua mite in lamdang sa mahmah uh a, “Hih pa bangci mi hiam? Huih le tuihual nangawn in a thu a mang tazen a!” a kici uh hi. 28A galkhat lam Gadarenesd kualah Jesu a tun ciangin hanlak, panin dawilut mi nih paikhia-in na dawntuah uh hi. Amaute ngongtat lua uh ahi manin tua lai tawn ngam kuamah a om kei hi. 29Amaute in, “Pasian Tapa aw, ko bang cih hong sawm na hi hiam? A kisehsa hun a tun ma-in kote bawlsia dinga hih lai-a hong pai na hi hiam?” ci-in a kiko uh hi. 30Tua pan a gamla simah vok honpi khat a gamta hi. 31Dawite in Jesu kiangah, “Ko nong hawlkhiat leh vokte sungah hong lutsak tapeuh in,” ci-in a ngen uh hi. 32Jesu in amaute kiangah, “Pai un!” a ci hi. Tua ciangin amaute pusuak in vokte sungah a lut uh hi. Vok honte kensang pan tuili sungah tuaksukin a si khin uh hi. 33Vok cingte khuapi sungah tai uh a, dawilutte gel tunga thupiang le hih thu teng a ko uh hi. 34Tua ciangin Jesu dawn dingin khuazangpi in a kuankhia uh hi. Amah a muh uh ciangin amaute in tua kual a nusiat nadingin a thum uh hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\