1 CORINTIOS 10

1Goh³ quian³⁴ˉ⁴, sa⁴hno⁵ˉ⁵ juah⁴ i⁴sa⁴tyon²³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴a⁴ŋeng⁴ la⁴jang³⁴ jmai³sie²³ˉ¹ jeu³ naih⁵ o¹jnai⁴³ jon³, jian³ la⁴jang³⁴ pi²³ a⁴han³i³ Jm³ñih¹ Yein⁴. 2I² la⁴ne³ a⁴leg³⁴ la⁴con³ i⁴a⁴son⁴i³ jm³ la⁴jang³⁴i³ tionh² con⁴juah⁴ o¹jnai⁴³ jian³ jm³ñih¹ jon³, i⁴a⁴lang³⁴i³ chie³ quian¹ M³se²³. 3Jian³ la⁴jang³⁴i³ a⁴queuh³i³ co³nai² a²hei⁴³ñih¹ quieh¹ ñi⁴jeu⁵, 4jian³ a⁴hangh³i³ co³nai² o¹jm³ quieh¹ ñi⁴jeu⁵, quie¹ a⁴hangh³i³ co³nai² o¹jm³ i⁴a⁴hya³ a²caun² hlo³ quieh¹ ñi⁴jeu⁵, a³a⁴ŋeng⁴ jian²³ a³hain⁴ tionh². I² a²caun² jon³ lang⁴³ Cristo. 5I² jon³ ne⁵, jeun⁴³ a³hain⁴ tionh², a⁴jain²³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³, i⁴jon³ a⁴chian³⁴ a³hain⁴ tionh² i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³. 6A⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ con³ i⁴ra³he²³ nei² quian⁴ˉ¹ jm² i⁴tieh²ˉ¹ ne³⁴, canh⁴a² sa⁴júan³²ˉ¹ i⁴tsainh³ˉ¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³², liah⁴i² ra⁵tsainh³ a³hain⁴ tionh². 7Jian³ sa⁴hniah³ ma²conh³²ˉ³ nioh⁵ tionh²ˉ³ liah⁴i² a⁴júan⁴ ca³chion²³ a³hain⁴, liah⁴i² ra³juah⁴ ra³sag²: “A⁴cua⁴ a³jeu³ a⁴queuh³ hangh³i³ tionh², jian³ ma²jon³ ra⁴hang³²i³ a⁴co⁴i³.” 8Jian³ sa⁴hniah³ hlenh³²ˉ¹ a³m⁴ sang³⁴, liah⁴i² a⁴hlenh⁴³ ca³chion²³ a³hain⁴ tionh² a³m⁴ sang³⁴, jian³ a⁴chian³⁴i³ tionh² qui⁴hneng³ mai²³ con³ jm² a⁴la³. 9Jian³ sa⁴hniah³ le³²ˉ¹ jau²chie⁴³ i²con²³ Se³ño²³, liah⁴i² a⁴con²³ ca³chion²³ a³hain⁴ tionh², jian³ a⁴chian³⁴i³ a⁴cauh³ a⁵mh³ quieh¹i³. 10Jian³ sa⁴hniah³ hleh²ˉ³ hlagh³² i²con²³ Jon⁴dai¹ liah⁴ sianh³ˉ³, liah⁴i² a⁴júan⁴ ca³chion²³ a³hain⁴ tionh², jian³ a⁴chian³⁴i³, a⁴ma⁴tyie³ ángel quian¹ húan³⁴ quieh¹i³. 11La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ a⁴jainh⁴³ jmai³sie²³ˉ¹, jian³ ua⁵sag² Ma²jyi³, i⁴leg⁴³ con³ i⁴ra³he²³ i²con²³ˉ¹ i⁴ra³hleh⁴³ jnia¹, i⁴tieh²ˉ¹ jm² ma³o¹tieh⁴ la³. 12I² la⁴ne³ jon³ a³hain⁴ a³lain⁴ sainh⁴³ re³, hniah³ júan³⁴i³ jian³i³ con³na¹a⁴cangh³i³. 13Jian³ a⁵jon⁴³ jmah³ i²conh² hnei³ jia²³ i⁴hnie³⁴ júanh²ˉ³ i⁴hlagh³², quie¹ jia²³ i²con²³ la⁴jang³⁴. I² Jon⁴dai¹ ne⁵, ni²tei⁴³ jau²³ quieh¹i³, hei⁴i³ júan³⁴ i⁴sa⁴ua⁵jeu³² i⁴hnie³⁴ júanh²ˉ³ i⁴hlagh³², quie¹ la⁴conh⁴ li⁴tianh³²pa² hnei³, quie¹ cúa³⁴ Jon⁴dai¹ jeu³ liah⁴ li⁴seinh⁴³ˉ³ la⁴teg⁴i² jia²³ i⁴i²júanh²ˉ³ i⁴hlagh³², canh⁴a² la⁴ne³ li⁴tianh³²ˉ³. 14I² la⁴ne³ jon³, goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, quein⁴³ hnei³ i⁴ma³con⁴³i³ nioh⁵. 15Hlenh⁵ˉ⁵ hnei³ liah⁴i² hlenh⁴³i³ a³ti²ŋang⁴, jian³ quien²³ hnei³ jau²chie⁴³ i⁴juah³ˉ⁴ la³. 16La⁴teg⁴i² hneih⁴ˉ¹ a²va²so³ o¹bein² cúah¹ i⁴cúa²³ˉ¹ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹, ¿sa¹ chie⁴³ lain²³ˉ¹ jan³ jian²³ jm³yein⁴ quieh¹ Cristo? Jian³ la⁴teg⁴i² quih⁴ˉ¹ a²hei⁴³ñih¹ i⁴jeun⁵ˉ¹, ¿sa¹ chie⁴³ lain²³ˉ¹ jan³ jian²³ he³² Cristo liah⁴? 17Jian³ ua²liah⁴a² jeu⁴³ˉ¹ leg⁴³, con³ a²hei⁴³ñih¹pa² quih⁴ˉ¹ la⁴conh⁴ la⁴jag³⁴ˉ¹, i⁴jon³ lang⁴³ˉ¹ con³ he³²pa² la⁴conh⁴ la⁴jag³⁴ˉ¹ nei² quieh¹ con³ a²hei⁴³ñih¹. 18¿Sa¹ jenh⁵ˉ³ Israel tionh² liah⁴ júan³i³? La⁴conh⁴ a³queuh³ o¹ŋeu⁴³ i⁴cúa²³i³ i⁴jeng³i³ ni²hyie⁴, ¿sa¹ chie⁴³ lain²³i³ jan³ jian²³ ni²hyie⁴ jon³? 19A⁵sia³ juah³ˉ⁴ i⁴ne³ juah⁴ i⁴quein⁴³ nioh⁵, jian³ a⁵ga⁴ o¹ŋeu⁴³ i⁴tya²³i³ ma³con⁴³i³ nioh⁵. 20Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴la³, la⁴teg⁴i² cúa²³ chie³ sang²³ o¹ŋeu⁴³ i²con²³ nioh⁵, cúa²³i³ i²con²³ m⁴tyi⁴ hlagh³² pi²³, a⁵jon⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ sa⁴hno⁵ jnia⁴ juah⁴ i⁴lainh⁴ˉ³ jan³ tionh²ˉ³ jianh²ˉ³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 21Quie¹ sa⁴haih¹ li⁴hauh²ˉ³ a²va²so³ quieh¹ Se³ño²³ jian³ hauh⁴ˉ³ a²va²so³ quieh¹ m⁴tyi⁴ hlagh³²; jian³ sa⁴haih¹ li⁴queuh²ˉ³ nei² mesa quieh¹ Se³ño²³ jian³ queuh³ˉ³ nei² mesa quieh¹ m⁴tyi⁴ hlagh³². 22¿O⁴ hnie³⁴ˉ¹ júan²ˉ¹ i⁴tyeih⁴³ Se³ño²³ i⁴júanh¹i³ jnia¹? ¿Jian³ o⁴ eu⁴³a² hlion⁴ ua³pei⁴ le²ˉ¹ la⁴conh⁴a² hei⁴i³, lainh⁴ˉ³? 23Quie¹ juah⁴i³: “Ra³cúa²³pa² jeu³ i⁴júan¹ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴hno⁵ˉ⁵.” I⁴chie⁴³pa², jian³ a⁵jon⁴³ la⁴jeg³⁴ tsei³⁴. I⁴chie⁴³pa² sia³ jeu³ i⁴li⁴júan¹ˉ⁴ la⁴jeg³⁴, jian³ a⁵jon⁴³ la⁴jeg³⁴ ma³ho³² i⁴si⁵cúan³i³. 24Quie¹ i¹jan³ sa⁴hniah³ hnoh⁴³i³ i⁴tsei³⁴ quieh¹ hña³, hniah³ hnoh⁴³i³ i⁴tsei³⁴ quieh¹ a³sang²³. 25Jian³ la⁴jeg³⁴ o¹ŋeu⁴³ i⁴sia³ i²hnang³i³, cauh⁴³ hnei³ i⁴sa⁴ŋangh²ˉ³ jainh¹ ja³⁴ nei² quieh¹ i⁴hei¹ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³ nei² ne³; 26quie¹ m⁵cu³ la³, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³, i⁴quieh¹ Se³ño²³pa². 27Jian³ juah⁴ne³ a⁴te⁴ hnei³ jan³ a³sa⁴hain⁴ jauh³² quieh¹, i²jon³ tyieh⁴ˉ³, cauh⁴³ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴tya³⁴i³ ta⁵mah²ˉ³ i⁴sa⁴ŋangh²ˉ³ jainh¹ ja³⁴ nei² quieh¹ i⁴hei¹ co³hei²tsei³ quieh¹ a³sang²³. 28Jian³ juah⁴ne³ sag⁴³ hnei³ jan³: “O¹ŋeu⁴³ i⁴a⁴tya⁴i³ ma⁴con⁴³i³ nioh⁵ pi²³ la³”, jon³ sa⁴hniah³ queuh²ˉ³ nei² quieh¹ a³a⁴juah⁴ hain⁴, jian³ nei² quieh¹ i⁴hei¹ co³hei²tsei³ quieh¹i³ nei² jon³; quie¹ m⁵cu³ la³, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³, i⁴quieh¹ Se³ño²³pa². 29Juah³ˉ⁴, nei² quieh¹ co³hei²tsei³ quieh¹ a³sang²³, a⁵jon⁴³ nei² quianh³ˉ³. Jian³ li⁴juah¹ˉ⁴: “¿Henh⁴le³⁴ si³he⁴³i³ jnia⁴ i⁴li⁴júan³²ˉ⁴ henh⁴ hno⁵ˉ⁵ nei² quieh¹ co³hei²tsei³ quieh¹ a³sang²³? 30I² juah⁴ne³ cúa³⁴ˉ⁴ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴queuh³ˉ⁴, ¿e⁴le³⁴ si³he⁴³i³ jnia⁴ i⁴queuh³ˉ⁴ ne⁵?” 31I² juah⁴ne³ queuh³ˉ³ jian³ o⁴ hauh⁴ˉ³, jian³ juah⁴ne³ júanh³ˉ³ i²con³ i⁴seg³⁴ liah⁴, júan² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴lei⁴ júanh⁴³ Jon⁴dai¹. 32Sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ i¹con³ juah⁴ i⁴li⁴tianh⁵ chie³ chie³², ua²hain³ˉ² judío, jian³ o⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío, jian³ o⁴ cuah³ quian¹ Jon⁴dai¹ liah⁴. 33Quie¹ jnia⁴ liah⁴, júan³⁴ˉ⁴ i⁴teg³ tsei⁴³ la⁴jang³⁴; quie¹ sa⁴hnoh³²ˉ⁴ i⁴tsei³⁴ quien⁴ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵, quie¹ hnoh³²ˉ⁴ i⁴tsei³⁴ quieh¹ jeun⁴³pa², canh⁴a² lion⁴i³ tionh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\