1 CORINTIOS 8

1Tieh²la³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ nei² quieh¹ ma³⁴ i⁴tya²³i³ ma³con⁴³i³ nioh⁵. I⁴chie⁴³pa² nia²ˉ¹ la⁴jag³⁴ˉ¹ nei² jon³; jian³ i⁴ñi³i³ jon³ júan³ li⁴ron⁴i³, i² i⁴hnio³⁴i³ ne⁵, júan³ i⁴si³cúan³i³. 2Juah⁴ne³ sian³ a³lain⁴ ma³ñi³ re³, quie¹ i¹leuh² sa⁴ñi³i³ liah⁴ ma²hniah³ li⁴ñi³i³. 3I² juah⁴ne³ sian³ a³hnio³⁴ Jon⁴dai¹, Jon⁴dai¹pa² cu²³ quieh¹i³. 4I² jon³ ne⁵, nei² quieh¹ ma³⁴ i⁴a⁴tya⁴i³ i⁴ma⁴con⁴³i³ nioh⁵, i⁴chie⁴³pa² i¹con³ sa⁴quein⁴³ nioh⁵ m⁵cu³ la³, jian³ a⁵sian⁴³ a³sang²³ ma⁵sian³, jan³ Jon⁴dai¹pa². 5Quie¹ ua²liah⁴a² sian³ jeun⁴³ a³teh²i³ neih³², ua²hain³a² a³tionh² cuah³²húa³⁴ la³ jian³ o⁴ ñi⁴jeu⁵ (quie¹ jeun⁴³ neih³² sian³ jian³ nioh⁵ canh² liah⁴). 6I² i²con²³ jnia¹ ne⁵, jan³ Jon⁴dai¹pa² sian³, a³hain⁴ Jmai³²ˉ¹ a³a⁴júan⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ jian³ sian³ˉ¹ i⁴quieh¹ hei⁴i³. Jian³ jan³pa² A³tyein² sian³, a³hain⁴ Jesucristo, jian³ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ a⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³, jian³ la⁴teg⁴ jnia¹ liah⁴. 7Jian³ a⁵sian⁴³ la⁴jang³⁴ ti²ñi³ i⁴la³. Quie¹ ca³chion²³ ma²tang²³ tsei⁴³ liah⁴ma²ma³con⁴³i³ nioh⁵ la⁴teg⁴ tieh²la³, jian³ queuh³i³ ma³⁴ jon³ la⁴con³ i⁴ma³con⁴³i³ nioh⁵; i² co³hei²tsei³ quieh¹i³ ne⁵, sa⁴pain⁴, i⁴jon³ jainh⁴³i³ la⁴jan³ a³tianh⁵ chie³², lain⁴i³. 8I⁴chie⁴³pa² a⁵jon⁴³ nei² quieh¹ ma³⁴ juah⁴ eu⁴³ pi¹ hyei⁵ jnia¹ Jon⁴dai¹; jian³ a⁵jon⁴³ quie¹ i⁴quih⁴ˉ¹ i⁴eu⁴³a² li⁴tsein³⁴ˉ¹, jian³ a⁵jon⁴³ quieh¹ i⁴sa⁴quih⁴ˉ¹ liah⁴ juah⁴ i⁴eu⁴³a² hlangh²ˉ¹. 9Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴si¹ja⁵ jeu³ quianh³ˉ³ con³na¹a⁴júanh²ˉ³ i⁴tianh⁵ a³sa⁴huanh³ chie³². 10I² hnei³ ñih¹ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, juah⁴ne³ a⁴neih⁴ˉ³ a⁴cauh⁴³ˉ³ i²tionh² nioh⁵, i²jon³ a⁴je³ hnei³ jan³ a³reunh³ˉ³ a³sa⁴huanh³ co³hei²tsei³ quieh¹, ¿sa¹ chie⁴³ a⁵sie⁴³ tei⁴³ je²³i³ queuh⁴³i³ ma³⁴ i⁴tya²³i³ ma³con⁴³i³ nioh⁵? 11I² la⁴ne³ nei² quieh¹ i⁴ñih¹ˉ³ i⁴ne³, júanh³ˉ³ i⁴si³hain⁴ a³reunh³ˉ³ a³sa⁴huanh³, a³hain⁴ a³jaun² Cristo nei² quieh¹. 12Quie¹ la⁴teg⁴i² júanh³ˉ³ la⁴ne³, júanh³ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³² i²con²³ si³reunh³ˉ³ i⁴hliah⁴ tsei⁴³ a³sa⁴huanh³, jian³ ta⁵canh¹ˉ³ chie³² i²con²³ Cristo hña³ liah⁴. 13I² jon³ ne⁵, juah⁴ne³ júan³⁴ˉ⁴ i⁴tianh⁵ a³reunh³ˉ⁴ chie³² nei² quieh¹ i⁴queuh³ˉ⁴, eu⁴³a² quein⁴³ so⁵legh⁴ ua²a⁴queuh³ˉ⁴ o¹ŋeu⁴³, canh⁴a² sa⁴júan³²ˉ⁴ i⁴tianh⁵ a³reunh³ˉ⁴ chie³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\