1 PEDRO 4:17

17Quie¹ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ cuah³ quian¹. I² juah⁴ne³ i²con²³ jnia¹ ñeih³² ni³lie⁵, ¿la⁴conh⁴a² sa⁴jainh⁴³ a³sa⁴ma³co⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ hain⁴ tionh² i²a⁴toh⁴, lainh⁴ˉ³?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More