1 PEDRO 4:3

3Ua²leg⁴³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴júanh²ˉ³ liah⁴ma²jia⁴³ i⁴si³hyonh³ chie³ sang²³ júan³ tionh², i⁴ŋeng²³i³ júan³i³ ua³hyeih² jnia⁴, jian³ i⁴hnie³⁴i³ i⁴hlagh³², jian³ i⁴hain⁴³i³, jian³ jm² i²júan³i³ ua⁴jeu³² i⁴tsainh³i³, jian³ i⁴ua⁴jeu³² hangh²i³ jm³, jian³ i⁴ma³con⁴³i³ nioh⁵ a³hieh¹ Jon⁴dai¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More