1 TESALONICENSES 3

1Quie¹ con³ma²so⁵tian³² jnie³² i⁴júan³ jnie³² co³hei²tsei³ liah⁴ sianh³ˉ³, jon³ ra⁵lain⁴ jnie³² i⁴a⁴jian² jnie³² je¹jeu³ Atenas. 2Ta¹la⁴ jon³ a⁴sain² jnie³² Ti³mo³te³² reunh⁴ˉ¹, a³lang⁴³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ a³júan³ ta¹ jie³ jnie³² i⁴hleh³ jnie³² jau²³ quieh¹ Cristo, a⁴sain²i³ jnie³² canh⁴a² li⁴ma⁵huanh³i³ hnei³ jian³ i⁴hleh⁵i³ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴noh²ˉ³ re³ nei² quieh¹ i⁴hainh⁴ˉ³, 3jian³ canh⁴a² i¹jan³ hnei³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ hlion⁴ co³hei²tsei³ nei² quieh¹ ma²eu⁴³ i⁴sianh³ˉ³. Quie¹ ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴hei¹ heih⁴³ i⁴hniah³ le²³ˉ¹ ma²eu⁴³. 4Quie¹ con³ma²tieh² jnie³² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a⁴saih³² jnie³² hnei³ i⁴hniah³ le²³ˉ¹ ma²eu⁴³; i² ma³ti²ñih¹ˉ³ i⁴a⁴jainh⁴³ˉ³ ne³. 5I² con³ma²so⁵tie³²ˉ⁴ i⁴sa⁴yan³²ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³, jon³ a⁴sain³⁴ˉ⁴ a³hain⁴ a³ni²ŋang⁴ o⁴ liah⁴ma³ti²hainh⁴ jon³pa² hnei³, quie¹ con³na¹a⁴júan⁴ a³sa⁴tsein³⁴ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², jian³ la⁴jeg³⁴ ta¹ i⁴a⁴júan² jnie³² jenh²ˉ³ so⁵cang³⁴. 6I² con³ma²jonh³ Ti³mo³te³² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, jon³ a⁴tyie⁴i³ jnie³² jau²³ tsei²³ nei² quieh¹ i⁴ti²hainh⁴ˉ³ jian³ i⁴ti²hnioh⁴ˉ³, jian³ liah⁴ tyon²³ hoh⁴³ˉ³ jnie³² la⁴jeg³⁴ nie⁴³ i⁴hnoh⁴³ˉ³ jnie³², jian³ i⁴i²jeh³²ˉ³ jnie³² liah⁴i² hnie³⁴ jnie³² nia³² jnie³² hnei³ liah⁴. 7Jian³ nei² jon³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, ua²liah⁴a² hlion⁴ i⁴ma²si²quian¹ jnie³² jm² jian³ je¹ i²ma²le⁴ jnie³² ma²eu⁴³, ta² a⁴lag³⁴ tsei⁴³ jnie³² nei² quieh¹ i⁴ti²hainh⁴ˉ³ re³ tionh²ˉ³. 8Quie¹ leg⁴³ con³ i⁴sian³ jnie³² re³ juah⁴ne³ tionh²ˉ³ re³ i²con²³ Se³ño²³. 9I⁴jon³ so⁵nia² jnie³² liah⁴ cúa² jnie³² ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ la⁴conh⁴ la⁴jeg³⁴ co³hyon²³tsei³ i⁴le⁴ jnie³² nei² quianh³ˉ³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹. 10Jian³ la⁴húa²³ la⁴jm²³ mh⁵ jnie³² Jon⁴dai¹ jang³⁴ tsei⁴³ jnie³², canh⁴a² cúa³⁴i³ i⁴si²nia³² jnie³² hnei³, jian³ i⁴si²ma⁴hyan³² jnie³² i⁴hniah³ li⁴hainh⁴ˉ³. 11Jian³ hnie³⁴ jnie³² i⁴ma⁵ho³² jnie³² Jon⁴dai¹ hña³, Jmai³ jnia¹, jian³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹, canh⁴a² chie² jnie³² si²nia³² jnie³² hnei³. 12Se³ño²³pa² júan³⁴ i⁴li⁴hlion⁴ i²co⁴meih³ i⁴ma²hnoh³²ˉ³ a³jan³ jan³, jian³ la⁴jang³⁴ a³sang²³, la⁴jon³ liah⁴i² hnio⁴ jnie³² hnei³ tionh²ˉ³; 13jian³ júan³⁴i³ i⁴tionh²ˉ³ tia⁴ teg⁴ naih⁵ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, jian³ i⁴langh⁴³ˉ³ chie³ cúanh¹ a³sa⁴ren³ chie³² ta⁵nei² Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ la⁴teg⁴i² jionh⁴ Re¹ Jesucristo jian²³ la⁴jang³⁴ a³tsein²³ quian¹i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\